Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika VERA KIROVIĆ NAPUSTILA SAVJET ZA ISELJENIKE UZ OPTUŽBE NA RAČUN NENADA POPOVIĆA I RUKOVODSTVA TOG TIJELA
Ništa ne rade, samo gomilaju putne troškove
Kirović Ništa ne rade, samo gomilaju putne troškove Jedini rezultat u Popovićevom mandatu imaju u potrošenim sredstvima iz budžeta za organizaciju sjednica Savjeta u vidu putnih troškova i hotelskog smještaja članova – kazala je Kirovićeva
Pred­sjed­ni­ca Aso­ci­ja­ci­je di­ja­spo­re Ve­ra Ki­ro­vić pod­ni­je­la je ostav­ku na član­stvo u Sa­vje­tu za sa­rad­nju za ise­lje­ni­ci­ma, is­ti­ču­ći da to ti­je­lo u sa­da­šnjem sa­sta­vu ni­je is­pu­ni­lo oče­ki­va­nja i da je iza­zva­lo po­dje­le i pro­ble­me u ise­lje­nič­kim sre­di­na­ma. Ki­ro­vi­će­va je ostav­ku do­sta­vi­la pre­mi­je­ru Du­šku Mar­ko­vi­ću.
Ka­ko je sa­op­šti­la, od osni­va­nja Sa­vje­ta, 27.sep­tem­bra 2016.go­di­ne, do da­nas iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re su iz­dvo­ja­na znat­na sred­stva za rad tog ti­je­la, koja ni­je­su oprav­da­na re­zul­ta­ti­ma. Ona je is­ta­kla da Vla­da u pro­te­klom pe­ri­o­du ni­je usvo­ji­la ni­je­dan za­klju­čak ili su­ge­sti­ju tog sa­vje­to­dav­nog ti­je­la.
– Ovim se ne od­no­sim kri­tič­ki pre­ma Vla­di Cr­ne Go­re, jer ona i ne mo­že do­ni­je­ti od­lu­ke na osno­vu za­klju­ča­ka ko­ji je ne oba­ve­zu­ju – na­ve­la je Ki­ro­vi­će­va u sa­op­šte­nju.
Ka­ko je do­da­la, za pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta iz­ne­na­đu­ju­će je ime­no­van Ne­nad Po­po­vić, ko­ji za se­be ka­že da ni­ko ne mo­že po­mi­sli­ti da je nje­go­vo či­nje­nje ili ne­či­nje­nje unu­tar Sa­vje­ta upe­re­no pro­tiv Vla­de Cr­ne Go­re.
– On za se­be ka­že da je ulo­žio pu­no go­di­na, slo­bod­nog vre­me­na, lič­nih sred­sta­va i za­mje­ra­nja ne­is­to­mi­šlje­ni­ci­ma u ze­mlji i di­ja­spo­ri. Pret­po­sta­vljam da su to raz­lo­zi nje­go­vog ne­či­nje­nja kao pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta, ko­ji ga, po nje­go­vom mi­šlje­nju, am­ne­sti­ra­ju od gre­ša­ka i šte­te ko­ju je na­nio, pr­vo di­ja­spo­ri Cr­ne Go­re, a za­tim i dr­ža­vi Cr­noj Go­ri, pod uslo­vom da njoj ni­je cilj raz­bi­ja­nja za­jed­ni­štva i to­le­ran­ci­je unu­tar or­ga­ni­za­ci­ja di­ja­spo­re. Po­po­vić na kon­sti­tu­tiv­noj sjed­ni­ci ime­nu­je pred­sjed­ni­ka od­bo­ra za pri­vred­no part­ner­stvo i po­sta­vi „ne­kom” u sa­li pi­ta­nje da li pri­hva­ta da bu­de pred­sjed­nik tog od­bo­ra. Taj „ne­ko” je po­tvrd­no klim­nuo gla­vom, što je pred­sjed­ni­ku Sa­vje­ta bi­lo do­volj­no da ime­nu­je Re­fi­ka Ra­don­či­ća iz Nju­jor­ka za pred­sjed­ni­ka od­bo­ra za pri­vred­no part­ner­stvo. Ra­don­čić u tom mo­men­tu vje­ro­vat­no ni­je ni bio u Cr­noj Go­ri, a ka­mo­li u zgra­di Vla­de. To je za ru­bri­ku vje­ro­va­li ili ne, kao i još mno­go to­ga u ra­du Sa­vje­ta – is­ta­kla je Ki­ro­vi­će­va.
Ona je do­da­la da se Ra­don­čić u evi­den­ci­ji pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta za sa­rad­nju sa ise­lje­ni­ci­ma go­di­nu da­na vo­di kao pred­sjed­nik od­bo­ra.
– Kao pred­stav­nik ne­vla­di­nog sek­to­ra u Sa­vje­tu, na­kon ime­no­va­nja, že­le­ći da dam do­pri­nos ra­du, tra­ži­la sam da do­bi­jem na uvid šta je do ta­da ura­đe­no od stra­ne čla­no­va Sa­vje­ta na po­bolj­ša­nju sa­rad­nje i pra­va ise­lje­ni­ka i ko­ji pred­lo­zi su da­ti Vla­di do ta­da. Ima­ju­ći u vi­du va­žnost tre­nut­ka i na­sto­ja­nje Vla­de da se po­bolj­ša eko­nom­ska si­tu­a­ci­ja u ze­mlji, lo­gič­no je bi­lo da za­tra­žim i pred­lo­ge od­bo­ra za pri­vred­no part­ner­stvo. Ta­da do­la­zim do sa­zna­nja da taj od­bor ni­je ni for­mi­ran. S kraj­nje do­brom na­mje­rom, a da bih, ako ne anu­li­ra­la, a on­da ma­kar ubla­ži­la na­ve­de­nu gre­šku Ne­na­da Po­po­vi­ća (ko­ji za se­be tvr­di da nje­go­vo ba­vlje­nje di­ja­spo­rom ima du­gu i sa­dr­žaj­no bo­ga­tu isto­ri­ju), do­sta­vi­la sam rad­ne ma­te­ri­ja­le Aso­ci­ja­ci­je di­ja­spo­re u ko­ji­ma pro­mo­vi­še­mo cr­no­gor­sku eko­no­mi­ju i pri­vre­du, da bi oni ko­ji se­be pred­sta­vlja­ju u Sa­vje­tu na­sta­vi­li sa pri­mi­ti­vi­zmom u ob­li­ku ko­men­ta­ra da sam pla­gi­ra­la vla­di­ne za­ko­ne – na­ve­la je Ki­ro­vi­će­va.
Ka­ko je na­po­me­nu­la, u sva­koj pre­zen­ta­ci­ji su na­ve­de­ni iz­vo­ri, a sem to­ga, svi za­ko­ni, od­lu­ke i ured­be za pod­sti­caj stra­nih di­rekt­nih in­ve­sti­ci­ja i cr­no­gor­ske pri­vre­de na­la­ze se na in­ter­net stra­ni­ca­ma cr­no­gor­ske vla­de.
– To­li­ko o zna­nju po­je­di­nih oda­bra­nih sa­vjet­ni­ka Vla­de Cr­ne Go­re, kao i o oba­ve­zi pred­sjed­ni­ka Po­po­vi­ća da čla­no­ve po­zo­ve na po­što­va­nje Ko­dek­sa Vla­de Cr­ne Go­re, što je iz­o­sta­lo, i to ne sa­mo na ovom pri­mje­ru. Na ni­zu pri­mje­ra ova­kve vr­ste, pred­sjed­nik Sa­vje­ta za sa­rad­nju sa ise­lje­ni­ci­ma Ne­dan Po­po­vić de­man­to­vao je svo­je hva­lo­spje­ve o svom li­ku i dje­lu u ra­du sa di­ja­spo­rom, ali on je iz gru­pe po­vla­šće­nih ise­lje­ni­ka ko­ji su pre­ko an­ga­žma­na u Sa­vje­tu po­sva­đa­li i raz­je­di­ni­li iona­ko raz­je­di­nje­nu di­ja­spo­ru – na­gla­si­la je Ki­ro­vi­će­va.
Ka­ko je na­ve­la, vri­je­me će po­ka­za­ti da li je Po­po­vić ini­ci­ja­tor ili sa­mo iz­vr­ši­lac ta­kvih rad­njih.
– Od­go­vor­no tvr­dim da Po­po­vić ima vr­lo ne­su­pje­šnu ka­ri­je­ru ka­da se go­vo­ri o re­zul­ta­ti­ma ra­da Sa­vje­ta za sa­rad­nju sa ise­lje­ni­ci­ma. Oba­ve­za mi je da uka­žem na ano­ma­li­je, pro­pu­ste i ne­či­nje­nja Ne­na­da Po­po­vi­ća, ko­ja su me, iz­me­đu osta­log, mo­ti­vi­sa­la da kao pred­log za iz­mje­ne Za­ko­na o sa­rad­nji sa ise­lje­ni­ci­ma pred­lo­žim da sa­da­šnji sa­stav Sa­vje­ta bu­de ras­for­mi­ran. Rad­no ti­je­lo je moj pred­log pri­hva­ti­lo, što je svo­je­vr­sna po­tvr­da svih mo­jih do­sa­da­šnjih uka­zi­va­nja da Sa­vjet za sa­rad­nju sa ise­lje­ni­ci­ma u ovom sa­sta­vu ni­je is­pu­nio oče­ki­va­nja. Je­di­ni re­zul­tat u man­da­tu pred­sjed­ni­ka Po­po­vi­ća ima­ju u po­tro­še­nim sred­stvi­ma iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re za or­ga­ni­za­ci­ju sjed­ni­ca Sa­vje­ta u vi­du put­nih tro­ško­va i ho­tel­skog smje­šta­ja čla­no­va – is­ta­kla je Ki­ro­vi­će­va. M.V.


Glas ise­lje­ni­ka ni­ko ne ču­je

Ki­ro­vi­će­va je na­ja­vi­la da će jav­nost u pred­sto­je­ćem pe­ri­o­du in­for­mi­sa­ti o ni­zu gre­ša­ka pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta za sa­rad­nju sa ise­lje­ni­ci­ma Ne­na­da Po­po­vi­ća
– Ise­lje­ni­ci su iona­ko po­ka­za­li ne­za­do­volj­stvo ra­dom sa­vje­ta či­ji rad or­ga­ni­zu­je Ne­nad Po­po­vić, ali ih iz­gle­da ni­ko u Cr­noj Go­ri ne ču­je. Za­to su po­dob­ni i oda­bra­ni „pre­gla­sni” u svo­jim tvrd­nja­ma– za­klju­či­la je Ki­ro­vi­će­va.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"