Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika POSMATRAČKA MISIJA OEBS-A ZA IZBORE 15. APRILA ZVANIČNO POČELA SA RADOM Pratiće ima li kupovine glasova Misija prati usklađenost obaveza prema sprovođenju izbora, a gledaćemo da čitav postupak bude u skladu sa lokalnim zakonodavstvom – kazala je Tana de Zulueta
Kan­ce­la­ri­ja OEBS-a za de­mo­krat­ske in­sti­tu­ci­je i ljud­ska pra­va (ODI­HR) po­sma­tra­će pred­sjed­nič­ke iz­bo­re u Cr­noj Go­ri ko­ji će bi­ti odr­ža­ni 15. apri­la, sa­op­šte­no je na otva­ra­nju kan­ce­la­ri­je te mi­si­je u Pod­go­ri­ci.
Še­fi­ca po­sma­trač­ke mi­si­je Ta­na de Zu­lu­e­ta ka­za­la je da će ima­ti 16 du­go­roč­nih po­sma­tra­ča i eks­pe­ra­ta iz 14 dr­ža­va, ko­ji će bi­ti ras­po­re­đe­ni ši­rom Cr­ne Go­re. Ona je re­kla da će zah­ti­je­va­ti da bu­de pri­sut­no i 100 krat­ko­roč­nih po­sma­tra­ča ko­ji će pra­ti­ti pro­ce­du­re to­kom iz­bor­nog da­na.
– Mi­si­ja pra­ti uskla­đe­nost oba­ve­za pre­ma spro­vo­đe­nju iz­bo­ra, a gle­da­će­mo da či­tav po­stu­pak bu­de u skla­du sa lo­kal­nim za­ko­no­dav­stvom – ka­za­la je De Zu­lu­e­ta i po­dje­ti­la da je od sti­ca­nja ne­za­vi­sno­sti u Cr­noj Go­ri bi­lo šest ova­kvih mi­si­ja.
Ka­ko je do­da­la, po­sma­tra­či ko­ji će u po­ne­dje­ljak do­ći u Cr­nu Go­ru pra­ti­će upis kan­di­da­ta, ak­tiv­no­sti u kam­pa­nji, rad iz­bo­r­ne ad­mi­ni­stra­ci­je i dr­žav­nih or­ga­na, rje­ša­va­nje spor­nih si­tu­a­ci­ja i ak­tiv­nost me­di­ja.
– To­kom iz­bor­nog da­na po­sma­tra­či će pra­ti­ti otva­ra­nje bi­rač­kih mje­sta, tok gla­sa­nja, pre­bro­ja­va­nje li­sti­ća i ta­be­lar­ni pri­kaz re­zul­ta­ta gla­sa­nja – ka­za­la je De Zu­lu­e­ta.
Ka­ko je na­ve­la, po­sma­tra­či će se to­kom tra­ja­nja po­sma­trač­ke ak­tiv­no­sti sa­sta­ti sa pred­stav­ni­ci­ma raz­li­či­tih dr­žav­nih or­ga­na i po­li­tič­kih par­ti­ja, pred­stav­ni­ci­ma ci­vil­nog dru­štva, me­di­ja i me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce. Ona je ob­ja­sni­la da mi­si­ja Kan­ce­la­ri­je ra­di odvo­je­no od Mi­si­je OEBS-a u Cr­noj Go­ri.
De Zu­lu­e­ta je ka­za­la da po­sma­trač­ka mi­si­ja pla­ni­ra da to­kom iz­bor­nog da­na udru­ži svo­je ak­tiv­no­sti sa De­le­ga­ci­jom Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne Sa­vje­ta Evro­pe (PSSE), sa ko­jom će dan na­kon iz­bo­ra ob­ja­vi­ti za­jed­nič­ki pre­li­mi­nar­ni iz­vje­štaj o na­la­zi­ma i za­ključ­ci­ma.
– Ko­na­čan iz­vje­štaj u ve­zi sa nad­gle­da­njem iz­bor­nog pro­ce­sa, uklju­ču­ju­ći i pre­po­ru­ke, bi­će ob­ja­vljen na­kon ot­pri­li­ke dva mje­se­ca – sa­op­šti­la je De Zu­lu­e­ta.
Na pi­ta­nje da li se mo­že oče­ki­va­ti da će iz­vje­šta­ji te mi­si­je bi­ti di­rekt­ni­ji, sa kon­kret­ni­jom ter­mi­no­lo­gi­jom, s ob­zi­rom na ra­ni­je kri­ti­ke opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka, ona je ka­za­la da se na­da da ho­će i da će na taj na­čin po­mo­ći po­li­tič­kom pro­ce­su u Cr­noj Go­ri.
Upi­tan zbog če­ga je po­ve­ćan broj lju­di ko­ji će po­sma­tra­ti ove iz­bo­re, pred­stav­nik Kan­ce­la­ri­je OD­HIR-a u Var­ša­vi Vla­di­mir Mi­sev ob­ja­snio da je isti broj po­sma­tra­ča tra­žen i to­kom par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2016.go­di­ne, ali da ne­ke ze­mlje ni­je­su po­sla­le svo­je pred­stav­ni­ke.
– To­kom ja­nu­a­ra je odr­žan mi­si­ja na ko­joj je utvr­đe­no da je po­tre­ban isti broj du­go­roč­nih po­sma­tra­ča kao i 2016. go­di­ne – na­veo je Mi­sev.
Ka­da je u pi­ta­nju ter­mi­no­lo­gi­ja ODI­HR-a, on je ka­zao da je ta or­ga­ni­za­ci­ja kon­kret­na u svo­jim iz­ja­va­ma i da se to mo­že vi­dje­ti po ko­ra­ci­ma i ak­tiv­no­sti­ma ko­je su vla­sti pred­u­ze­le i u pro­mje­na­ma ko­je su uve­de­ne u za­ko­ne pri­je pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra.
– Mi se dr­ži­mo oba­ve­za i stan­da­ra­da one ze­mlje ko­ja je pre­u­ze­la član­stvo u OEBS-u – na­veo je Mi­sev.
Na pi­ta­nje ka­ko ko­men­ta­ri­še to što dio pre­po­ru­ka OEBS-a ni­je usvo­jen za­to što u par­la­men­tu ni­je bi­lo dvo­tre­ćin­ske ve­ći­ne i da li će to uti­ca­ti na re­gu­lar­nost pred­sto­je­ćih iz­bo­ra, De Zu­lu­e­ta je uka­za­la da usva­ja­nje za­ko­na i nje­go­va pri­mje­na ni­je­su isto.
– Sa­da će­mo da pra­ti­mo pri­mje­nu usvo­je­nog i da li se te re­for­me pri­mje­nju­ju. U slu­ča­ju da ne­što ni­je pri­mi­je­nje­no, to će­mo na­ve­sti u na­red­nim pre­po­ru­ka­ma – re­kla je De Zu­lu­e­ta.
Od­go­va­ra­ju­ći na isto pi­ta­nje, Mi­sev je ka­zao da je u iz­vje­šta­ju za pro­cje­nu tre­nut­ne si­tu­a­ci­ja i po­tre­ba na­ve­de­no ko­je su pre­po­ru­ke uze­te u ob­zir, a ko­je ne, sa od­re­đe­nim obra­zlo­že­nji­ma.
– Tek smo da­nas otvo­ri­li Mi­si­ju i pra­ti­će­mo ka­ko će sve to da uti­če na iz­bor­ni pro­ces i sve će­mo ob­ja­vi­ti u pre­li­mi­nar­nom iz­vje­šta­ju – is­ta­kao je Mi­sev.
On je na­gla­sio da iz­bor­ni pro­ces pra­te kao či­tav pro­ces, a ne sa­mo kao je­dan iz­bor­ni dan. Upi­ta­na ka­ko će OEBS pra­ti­ti de­mo­kra­tič­nost iz­bor­ne at­mos­fe­re s ob­zi­rom da su par­la­men­tar­ni iz­bo­ri odr­ža­ni u am­bi­jen­tu te­ro­ri­stič­kih na­pa­da i ma­sov­nih hap­še­nja i da li sto­je pri sta­vu da su ti iz­bo­ri odr­ža­ni u de­mo­krat­skoj at­mos­fe­ri, De Zu­lu­e­ta je ka­za­la da ne mo­že da ko­men­ta­ri­še pret­hod­ne iz­vje­šta­je ko­le­ga.
M.V.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"