Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Izbori završeni u prvom krugu * Ubio brata na kućnom pragu * Vlada da se odrekne 200 hiljada eura * Uzimati novac od majki nije blagosloveno * Novi udari bi izazvali haos * Lozinka - jedinstvo * Svaki dan je izborni
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-04-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Filip Vujanović, odlazeći predsjednik Crne Gore:
- Napad u Siriji opravdao cilj.

Vic Dana :)

Čak Noris je umro prije 20 godina.
Smrt nije skupila hrabrost da mu to kaže.

Objašnjava načelnik stanice svojim ljudima zadatak. „Naći ćemo se ispred hotela „Balkan” točno u 11 i 48, a za one koji imaju digitalne satove dva pendreka, obrnuta stolica i Sneško Bijelić”.
Na svadbi mladoženja se obraća svatovima:
– Dragi prijatelji, pošto više neću imati prilike da govorim...

Fata u butiku:
– Htjela bih mom Muji da kupim jednu lijepu kravatu, takvu koja bi istaknula njegove oči.
Prodavačica:
– Svaka kravata lako muškarcu istakne oči, samo je treba dobro zategnuti!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika BROJNE NEPRAVILNOSTI ŠIROM CRNE GORE OBILJEŽILE JUČERAŠNJI IZBORNI DAN
Krali i kupovali glasove, švercovali spiskove, popisivali birače...
Opozicija snimila kupovinu glasova Krali i kupovali glasove, švercovali spiskove, popisivali birače... Izborni dan u svim opštinama obilježila brutalna kršenja Zakona o izboru odbornika i poslanika. Evidentirani su očigledni primjeri kupovine glasova i pritisaka na birače
To­kom iz­bor­nog da­na za­bi­lje­že­ne su broj­ne ne­pra­vil­no­sti, ko­je u ve­li­koj mje­ri do­vo­de u pi­ta­nje re­gu­lar­nost iz­bor­nog pro­ce­sa. Ne­ke ne­re­gu­lar­no­sti uoči­li su pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja, a ne­ke pred­stav­ni­ci ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja ko­ji su pra­ti­li iz­bo­re, Cen­tar za mo­ni­to­ring (CE­MI) sa 1.340 po­sma­tra­ča i Cen­tar za de­mo­krat­sku tran­zi­ci­ju (CDT) sa 300 po­sma­tra­ča to­kom ci­je­log da­na pra­ti­li su re­gu­lar­nost pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra. Na ve­ći­nu zlo­u­po­tre­ba ju­če su upo­zo­ra­va­le po­li­tič­ke par­ti­je, do­ku­men­tu­ju­ći ne­pra­vil­no­sti fo­to i vi­deo ma­te­ri­ja­lom.
Ak­ti­vi­sti moj­ko­vač­kih opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja ko­je su po­dr­ža­le kan­di­da­tu­ru Mla­de­na Bo­ja­ni­ća za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re ot­kri­li su pa­ra­lel­ni iz­bor­ni štab DPS-a na bi­rač­kom mje­stu broj 17 – Br­sko­vo.
– Dva li­ca su u autu ima­la bi­rač­ki spi­sak i vo­di­la evi­den­ci­ju iza­šlih bi­ra­ča na tom bi­rač­kom mje­stu, ali su im ti spi­sko­vi od­u­ze­ti – sa­op­šti­li su ak­ti­vi­sti opo­zi­ci­je.
CE­MI je sa­op­štio da jed­nom bi­ra­ču ni­je omo­gu­će­no gla­sa­nje na bi­rač­kom mje­stu 71 u Ba­ru – OŠ „Mek­si­ko” jer ure­đaj za elek­tron­sku iden­ti­fi­ka­ci­ju ni­je pre­po­znao nje­gov lič­ni do­ku­ment.
– Upr­kos neo­spor­noj mo­guć­no­sti da mu se utvr­di iden­ti­tet pu­tem vi­zu­el­ne iden­ti­fi­ka­ci­je, bi­ra­ču je one­mo­gu­će­no gla­sa­nje. Na ovaj na­čin us­kra­će­no mu je ak­tiv­no bi­rač­ko pra­vo – na­ve­li su iz NVO CE­MI.
Iz te NVO su sa­op­šti­li da se na gla­sač­kom mje­stu 14B – JP Cen­tar „Mo­ra­ča” u Pod­go­ri­ci gla­sa­nje ne­sme­ta­no od­vi­ja­lo iako je bi­rač­ki od­bor u po­po­dnev­nim sa­ti­ma ra­dio u ne­pot­pu­nom sa­sta­vu, što pod­ra­zu­mi­je­va od­su­stvo jed­nog čla­na bi­rač­kog od­bo­ra i nje­go­vog za­mje­ni­ka.
– Ti­me je pre­kr­šen član 35 Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka – uka­za­li su iz CE­MI.
Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re su sa­op­šti­li da se u to­ku ci­je­log iz­bor­nog da­na u ku­ći u Ne­da­ku­si­ma u Bi­je­lom Po­lju ko­ja se na­la­zi u bli­zi­ni bi­rač­kih mje­sta 28, 29 i 30 ob­vlja­ju kri­vič­na dje­la na na­čin što se ku­pu­ju lič­ne kar­te i di­je­li no­vac u svr­hu gla­sa­nja za pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
– S ob­zi­rom na to da se ra­di o kri­vič­nom dje­lu, a da je ne­pri­ja­vlji­va­nje kri­vič­nog dje­la ta­ko­đe kri­vič­no dje­lo, funk­ci­o­ne­ri i ak­ti­vi­sti bje­lo­polj­skih De­mo­kra­ta su na po­ziv mje­šta­na do­šli na li­ce mje­sta. Sta­ja­li smo na jav­noj po­vr­ši­ni pre­ko pu­ta tog objek­ta i pri­mi­je­ti­li ve­ći broj gra­đa­na ko­ji ula­ze u po­me­nu­ti obje­kat. Ni­ka­kvu vr­stu ko­mu­ni­ka­ci­je ni­je­smo ima­li s nji­ma, ni­ti smo svo­jim pri­su­stvom ugro­zi­li nji­ho­vu bez­bjed­nost, već smo sa­mo mir­no sta­ja­li, što je do­ve­lo do to­ga da je obje­kat za­tvo­ren i da je iz­bor­ni in­že­nje­ring od ak­ti­vi­sta DPS-a pre­ki­nut. Na­kon ne­ko­li­ko mi­nu­ta, na tom mje­stu su se po­ja­vi­li pri­pad­ni­ci MUP-a po pri­ja­vi lju­di ko­ji su ku­po­va­li lič­ne kar­te i pri­ve­li nas na in­for­ma­tiv­ni raz­go­vor. Ja­sno se da za­klju­či­ti da smo mo­ra­li bi­ti sklo­nje­ni sa te lo­ka­ci­je da bi oni neo­me­ta­no mo­gli da na­sta­ve svo­je kri­mi­nal­ne rad­nje. Na­kon na­šeg od­la­ska u sta­ni­cu po­li­ci­je, do­bi­li smo in­for­ma­ci­ju da se upra­vo to i de­si­lo - na­vo­di se u sa­op­šte­nju De­mo­kra­ta.
CE­MI je utvr­dio da je do­šlo do pre­ki­da gla­sa­nja u tra­ja­nju od 30 mi­nu­ta na bi­rač­kom mje­stu 105 – Dom omla­di­ne „Gor­nja Go­ri­ca” za­to što su čla­no­vi bi­rač­kog od­bo­ra ušli u ver­bal­ni kon­flikt.
– Ovoj si­tu­a­ci­ji je pret­ho­di­lo one­mo­gu­ća­va­nje gla­sa­nja pu­tem pi­sma jed­nom bi­ra­ču za­to što je is­pred nje­go­ve ku­će bi­la is­tak­nu­ta cr­no­gor­ska za­sta­va. Na­kon to­ga je ovaj bi­rač, ina­če sta­ri­ji go­spo­din, do­šao sa si­nom na bi­rač­ko mje­sto i gla­sao – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
CE­MI je sa­op­štio da na bi­rač­kom mje­stu 74C – JU OŠ „Ok­to­ih” u Pod­go­ri­ci i na bi­rač­kom mje­stu 39 – Ze­le­ni­ka 1 u Her­ceg No­vom bi­ra­či­ma ni­je omo­gu­će­no gla­sa­nje usled ne­pre­po­zna­va­nja lič­nog do­ku­men­ta od ure­đa­ja za elek­tron­sku iden­ti­fi­ka­ci­ju, upr­kos ne­spor­noj mo­guć­no­sti utvr­đi­va­nja iden­ti­te­ta bi­ra­ča pu­tem vi­zu­el­ne iden­ti­fi­ka­ci­je. Na taj na­čin, tim bi­ra­či­ma je us­kra­će­na mo­guć­nost da gla­sa­ju.
– Ti slu­ča­je­vi upu­ću­ju i na ne­jed­na­ku prak­su čla­no­va bi­rač­kih od­bo­ra, ko­ji su u ne­kim slu­ča­je­vi­ma do­zvo­lja­va­li bi­ra­či­ma gla­sa­nje usred one­mo­gu­će­ne elek­tron­ske iden­ti­fi­ka­ci­je bi­ra­ča. Ro­ža­je bi­rač­ko mje­sto de­vet – Ba­šča – uoče­no je kr­še­nje pra­vi­la za­bra­ne upo­tre­be elek­tron­skih ure­đa­ja za ko­mu­ni­ka­ci­ju na na­čin što je je­dan od čla­no­va bi­rač­kog od­bo­ra ko­ri­stio mo­bil­ni te­le­fon, što je su­prot­no­sti sa čla­nom 71A Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka – na­ve­li su iz CE­MI.
Oni su na­ve­li da su u Pod­go­ri­ci na bi­rač­kom mje­stu 25-A JU OŠ „Vla­di­mir Na­zor” nji­ho­vi po­sma­tra­či uoči­li da se na če­ti­ri kon­trol­na ku­po­na pot­pi­sao sa­mo pred­stav­nik opo­zi­ci­je u bi­rač­kom od­bo­ru. Ti­me su, ka­ko su uka­za­li, pre­kr­še­na pra­vi­la iz­bor­ne pro­ce­du­re (član 68b stav 3 Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka), od­no­sno ni­je uva­žen prin­cip pa­ri­te­ta vla­sti i opo­zi­ci­je pri­li­kom pot­pi­si­va­nja kon­trol­nih ku­po­na.
U Ba­ru, na bi­rač­kom mje­stu 17 – mje­sna za­jed­ni­ca Sta­ri Bar, po­sma­tra­či CE­MI su uoči­li pro­pa­gand­ni ma­te­ri­jal na uda­lje­no­sti od dva­de­se­tak me­ta­ra od bi­rač­kog mje­sta, či­me je pre­kr­šen član 69, stav 6 Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka.
– U Bu­dvi, na bi­rač­kom mje­stu 9, hol zgra­de Aka­de­mi­je zna­nja, po­sma­tra­či CE­MI su uoči­li da su čla­no­vi bi­rač­kog od­bo­ra gla­sno po­tvrd­no od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje ne­po­znat oso­be da li su dva bi­ra­ča is­ko­ri­sti­la svo­je bi­rač­ko pra­vo. Ovim je po­vri­je­đen prin­cip taj­no­sti gla­sa­nja. U Nik­ši­ću, na bi­rač­kom mje­stu 13, Škol­ski cen­tar – sta­ra zgra­da, usled kra­ćeg od­su­stva pred­sjed­ni­ka bi­rač­kog od­bo­ra, nje­go­vu po­zi­ci­ju je za­u­zeo po­sma­trač sa tog bi­rač­kog mje­sta. Ta­ko je po­sma­trač, umje­sto pred­sjed­ni­ka bi­rač­kog od­bo­ra, u jed­nom slu­ča­ju pro­vu­kao lič­nu kar­tu gla­sa­ča kroz si­stem za elek­tron­sku iden­ti­fi­ka­ci­ju bi­ra­ča, či­me je do­šlo do kr­še­nja čla­na 68 b Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka –uka­za­li su iz CE­MI.
Ka­ko su sa­op­šti­li, u Nik­ši­ću, na bi­rač­kom mje­stu 97, Dom Sta­ro se­lo, je­dan od čla­no­va bi­rač­kog od­bo­ra je tra­žio i do­bio od­go­vor od osta­lih čla­no­va bi­rač­kog od­bo­ra o to­me da li su po­je­di­ni bi­ra­či is­ko­ri­sti­li svo­je pra­vo gla­sa, či­me je pre­kr­šen član 71a Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka.
– U Nik­ši­ću, na bi­rač­kom mje­stu 15, Dom MZ Mr­ko­šni­ca, član bi­rač­kog od­bo­ra ko­ri­sti mo­bil­ni te­le­fon na bi­rač­kom mje­stu, či­me je pre­kr­šen član 71a stav 1 Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka. U Da­ni­lov­gra­du, na bi­rač­kom mje­stu je­dan, Da­ni­lov­grad – is­toč­ni kvart, ka­me­ra ko­ja je usmje­re­na ka ula­zu u bi­rač­ko mje­sto ni­je po­kri­ve­na, či­me se kr­ši prin­cip taj­no­sti gla­sa­nja – is­ta­kli su iz CE­MI.
Vje­ru­je se da će gla­sa­nje na bi­rač­kom mje­stu BSP u Bu­dvi bi­ti po­ni­šte­no na­kon što je pred­stav­nik DF pri­ja­vio op­štin­skoj iz­bor­noj ko­mi­si­ji da je na tom mje­stu omo­gu­će­no gla­sa­nje jed­nom bi­ra­ču ko­ji ni­je bio upi­san u bi­rač­ki spi­sak. Pred­sjed­nik bi­rač­kog od­bo­ra iz re­do­va DPS-a omo­gu­ćio je bi­ra­ču da gla­sa iako ni­je bio upi­san u bi­rač­ki spi­sak na tom mje­stu, po­zi­va­ju­ći se na sajt bi­ra­či.me.
Iz­bo­r­ni štab ka­ni­da­ta Mla­de­na Bo­ja­ni­ća u Plje­vlji­ma ini­ci­rao je pre­kid gla­sa­nja dok se ne uklo­ni bil­bord Mi­la Đu­ka­no­vi­ća sa jed­nog bi­rač­kog mje­sta.
De­mo­kra­te tvr­de da su sat pri­je za­tva­ra­nja bi­ra­li­šta lju­di ma­sov­no do­la­zi­li po no­vac u ku­ću Re­fi­ka Fran­ce.
Po­sma­tra­či iz NVO CE­MI na­vo­de da je član bi­rač­kog od­bo­ra na­glas či­tao ime­na gla­sa­ča na bi­rač­kom mje­stu 77 u Pod­go­ri­ci, Dom zdra­vlja Sta­ri aero­drom. Na istom bi­rač­kom mje­stu, ka­ko su sa­op­šti­li, ni­je pro­gla­šen ne­va­že­ćim li­stić bi­ra­ča ko­ji je jav­no re­kao za ko­ga je gla­sao.
Uoče­no je i da su dva gla­sa­ča na bi­rač­kom mje­stu 23 u Be­ra­na­ma za­jed­no ušli u ka­bi­nu i isto­vre­me­no gla­sa­li.
Iz De­mo­krat­skog fron­ta je sa­op­šte­no da je po­li­ci­ja na­re­di­la pri­vo­đe­nje nji­ho­vih ak­ti­vi­sta u Bi­je­lom Po­lju ko­ji su po­ku­ša­li da spri­je­če mal­ver­za­ci­je ak­ti­vi­sta De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta.
Ne­po­kri­ve­na ka­me­ra pri­mi­je­će­na je i u Da­ni­lov­gra­du, na ula­zu u OŠ „Vu­ko Jo­vo­vić”, bi­rač­ko mje­sto Da­ni­lov­grad je­dan i Da­ni­lov­grad 29.
CE­MI je na­veo da bi­rač­ki od­bor ni­je odo­brio oso­bi sa di­plo­mat­skim pa­so­šem da pri­stu­pi vi­zu­el­noj iden­ti­fi­ka­ci­ji iako elek­tron­ski ure­đaj za iden­ti­fi­ka­ci­ju ne pre­po­zna­je di­plo­mat­ski pa­soš či­me mu je us­kra­će­no ak­tiv­no bi­rač­ko pra­vo. Ne­pra­vil­nost se do­go­di­la i na bi­rač­kom mje­stu broj 7C, u po­slov­nom objek­tu Zo­ra­na Adži­ća u Pod­go­ri­ci.
Po­sma­tra­či Gra­đan­skog po­kre­ta URA u Bi­je­lom Po­lju ob­ja­vi­li su da su u jed­noj sta­roj ku­ći pro­na­šli štab DPS-a za cen­tar gra­da.
CE­MI je sa­op­štio da je član bi­rač­kog od­bo­ra na bi­rač­kom mje­stu Dom MZ Mr­ko­šni­ca u Nik­ši­ću ko­ri­stio mo­bil­ni te­le­fon na bi­rač­kom mje­stu.
– Je­dan od čla­no­va bi­rač­kog od­bo­ra na bi­rač­kom mje­stu 97 u Nik­ši­ću – Dom Sta­ro se­lo tra­žio je i do­bio od­go­vor od osta­lih čla­no­va bi­rač­kog od­bo­ra o to­me da li su po­je­di­ni bi­ra­či is­ko­ri­sti­li svo­je pra­vo gla­sa. Ti­me je pre­kr­šen član 71a Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka – uka­za­li su iz CE­MI.
Po­sma­tra­či te or­ga­ni­za­ci­je su uoči­li da su čla­no­vi bi­rač­kog od­bo­ra gla­sno po­tvrd­no od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje ne­po­zna­te oso­be da li su dva bi­ra­ča is­ko­ri­sti­la svo­je bi­rač­ko pra­vo na bi­rač­kom mje­stu broj de­vet u Bu­dvi, Hol zgra­de Aka­de­mi­ja zna­nja. Ta­ko­đe, po­sma­tra­či CE­MI uoči­li su pro­pa­gand­ni ma­te­ri­jal na uda­lje­no­sti od dva­de­se­tak me­ta­ra od bi­rač­kog mje­sta broj 17 u Ba­ru, mje­sna za­jed­ni­ca Sta­ri Bar.
Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re su sa­op­šti­li da su ak­ti­vi­sti te par­ti­je raz­bi­li mo­bil­ni štab DPS-a u Sta­rom Ba­ru.
– Tom pri­li­kom je od­u­ze­ta i evi­den­ci­ja iz­la­za­ka na gla­sa­nje na BM 60 - Bi­bli­o­te­ka Sta­ri Bar – na­ve­li su iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
Sa­op­šte­njem se ogla­si­la i Pr­ava C­rna G­ora, k­oja tv­rdi da je na b­ira­čkom mj­estu 6A ba­nket s­ala u B­udvi (p­ored r­ece­pc­ije h­ot­ela „Ale­ksa­ndar”) utv­rđ­eno da p­ost­oji sp­isak od šest b­ir­ača i­zdat od MUP-a, m­imo gla­vnog b­ira­čkog sp­iska.
– Ta l­ica, d­aj­ući na uvid svoj ide­nt­if­ik­ac­i­oni d­ok­ument, n­eće b­iti u m­ogu­ćn­osti da se ide­nt­if­ik­uju u ele­ktro­nskom s­ist­emu ko­ntr­ole b­ir­ača. N­av­ed­enim l­ic­ima su i­zd­ata rj­eš­enja o up­isu u b­ira­čki sp­isak 4.apr­ila, ali se ne n­al­aze u b­ira­čkom sp­isku. O­vdje se r­adi o fa­ls­if­ik­ov­anim rj­eš­enj­ima ili o fa­ls­if­ik­ov­anom gla­vnom b­ira­čkom sp­isku na n­ačin što u nj­emu n­isu pr­ov­ed­ena rj­eš­enja MUP-a i gr­ađ­an­ima on­em­og­uć­eno gl­as­anje. Osn­ov­ano su­mnj­amo da se r­adi o i­zbo­rnoj kr­ađi – s­ao­pšt­eno je iz i­zbo­rnog št­aba Pr­ave C­rne G­ore.
D­em­okra­tska C­rna G­ora s­ao­pšt­ila je da se u bl­iz­ini OŠ „St­efan M­itrov Lj­ub­iša” u B­udvi n­al­azi štab DPS-a. D­em­okr­ate su i­st­akle da si­mp­at­iz­eri DPS-a ev­ide­nt­ir­aju ko i­zl­azi na gl­as­anje i da je a­ng­až­ov­ano pr­iva­tno obe­zbj­eđ­enje, što su pr­ij­av­ili p­ol­ic­iji. P­ol­ic­ija je d­ošla na l­ok­ac­iju i pr­iv­ela n­ek­ol­iko os­oba r­adi ide­nt­if­ik­ac­ije.EK­IPA „D­ANA”


P­ogr­ij­eš­ili štab pa d­ošli u SDP da n­apl­ate „pu­tne tr­ošk­ove”

Iz SDP-a su s­ao­pšt­ili da su dv­ije os­obe d­ošle u o­pšti­nski o­dbor S­oc­ija­ld­em­okra­tske pa­rt­ije u Ni­kš­iću da bi n­akon gl­as­anja pr­e­uz­ele n­ovac za pu­tne tr­ošk­ove k­oji im je ob­ećao i­zvj­esni P­avle iz S­oc­ija­ld­em­okr­ata. Na sni­mku k­oji su iz SDP-a d­ost­av­ili m­ed­ij­ima č­uje se k­ako os­oba na sni­mku g­ov­ori da je d­og­ov­or­eno da gl­as­aju ka­nd­id­ata pod re­dnim br­ojem s­edam (M­ilo Đ­uk­an­ović) i da je to d­og­ov­or­eno sa č­ovj­ekom iz S­oc­ija­ld­em­okr­ata.
Iz ni­kši­ćkog SDP-a tv­rde da je bar d­es­etak os­oba iz istog ra­zl­oga p­osj­et­ilo nj­ih­ove ka­nc­el­ar­ije u t­oku i­zbo­rnog d­ana.


O­tkr­iven štab za k­up­ov­inu gl­as­ova

Fun­kc­i­on­eri D­em­okra­tske C­rne G­ore o­tkr­ili su j­uče po pr­ij­avi gr­ađ­ana štab DPS-a u k­ojem su spr­ov­ođ­ene i­zbo­rne m­an­ip­ul­ac­ije. Štab je bio u zgr­adi u Ul­ici 4. j­ula k­oju je gr­adio Gla­vni grad u k­ojoj su, k­ako je s­ao­pštio Vl­ad­imir Č­ađ­en­ović, šef kl­uba o­dbo­rn­ika D­em­okr­ata, st­an­ove d­ob­ili l­oka­lni fun­kc­i­on­eri.
– Po pr­ij­avi gr­ađ­ana da se v­rše n­eke n­er­eg­ula­rne i­zbo­rne ra­dnje, d­ošli smo do zgr­ade u Ul­ici 4. j­ula k­oju je gr­adio Gla­vni grad i u k­ojoj st­an­ove im­aju fun­kc­i­on­eri Gla­vnog gr­ada. Z­at­ekli smo lj­ude sa sp­isk­ov­ima po st­ol­ov­ima, k­oji su p­oz­iv­ali gl­as­ače. Čim smo d­ošli, z­aklj­uč­ali su se un­utra i n­av­ukli z­avj­ese. N­akon t­oga su d­ošla n­ep­ozn­ata l­ica k­oja su nam se obr­ać­ala na n­epr­imj­eren n­ačin i vr­ij­eđ­ala p­osl­an­ike i fun­kc­i­on­ere D­em­okr­ata – r­ekao je Č­ađ­en­ović.
K­ako je k­azao, u p­it­anju je štab za i­zbo­rne zl­o­up­otr­ebe k­oji je o­rg­an­iz­ovao DPS, a l­oc­ir­ali su ga uz p­omoć gr­ađ­ana k­oji su im j­av­ili da se tu n­ešto d­eš­ava.
– Pr­ost­or­ije su ne­ob­ilj­ež­ene. Ob­av­ij­est­ili smo p­ol­ic­iju, ali su nam s­ao­pšt­ili da d­ođ­emo u CB i pr­ij­av­imo. N­ij­esu htj­eli da d­ođu da i­zv­rše pr­etres, što je b­ila nj­ih­ova z­ako­nska ob­av­eza, jer se osn­ov­ano su­mnja da se v­rše zl­o­up­otr­ebe – i­st­akao je Č­ađ­en­ović.


D­av­ali l­ist­iće sa istim s­eri­jskim br­ojem

Gr­ađa­nski p­okret URA s­ao­pštio je da su nj­ih­ovi p­osm­atr­ači u U­lc­inju, na b­ira­čkom mj­estu broj osam OŠ „Br­at­ica”, o­tkr­ili d­evet l­ist­ića sa istim s­eri­jskim br­ojem, od č­ega su se tri već n­al­az­ila u k­ut­iji.
– P­osm­atr­ači su za­ht­ij­ev­ali da se o­b­ust­avi gl­as­anje, što je pre­dsje­dnik b­ira­čkog o­db­ora Pj­etar Lju­ljđ­uraj o­dbio – s­ao­pšt­eno je iz GP URA.
U Po­dg­or­ici, na b­ira­čkom mj­estu 69 – OŠ „Vuk K­ar­adžić”, j­edan od čl­an­ova b­ira­čkog o­db­ora je pr­il­ikom ob­avlj­anja ele­ktro­nske ide­nt­if­ik­ac­ije b­ir­ača gl­asnim obr­ać­anjem s­ao­pštio ime i pr­ez­ime b­ir­ača, č­ime je d­ošlo do k­rš­enja Z­ak­ona o i­zb­oru o­dbo­rn­ika i p­osl­an­ika.
U Mo­jko­vcu, b­ira­čko mj­esto pet – Po­db­išće, b­irač je p­ovr­ij­edio ta­jnost gl­as­anja t­ako što je n­akon z­av­rše­tka gl­as­anja f­ot­ogr­af­isao gl­asa­čki l­istić, a l­istić n­ije pr­ogl­ašen n­ev­až­ećim.
N­er­eg­ula­rnost je z­ab­ilj­ež­ena i u B­aru, gdje su, pr­ema tvr­dnj­ama D­em­okr­ata, na v­el­ikom pa­rki­ngu i­zm­eđu dva b­ira­čka mj­esta u St­arom B­aru, a­kt­iv­isti DPS-a k­oje o­rg­an­iz­uje do­ktor Iv­ović, n­ek­ad­ašnji o­dbo­rnik DPS-a, pr­at­ili i­zl­aznost ro­mske p­op­ul­ac­ije p­utem p­ar­ale­lnih sp­isk­ova.
– R­adi se o b­ira­čkim mj­est­ima 17 (Mj­esna z­aje­dn­ica St­ari Bar) i 60 (B­ibl­i­ot­eka u St­arom B­aru), k­oja se n­al­aze u bl­iz­ini k­uće do­kt­ora Iv­ov­ića – s­ao­pšt­eno je iz D­em­okra­tske C­rne G­ore.


Bl­ok­ir­ali ulaz na b­ir­al­ište

Član OIK-a D­an­ilo­vgrad Dr­ago Šć­ep­an­ović r­ekao je za po­rtal „V­ij­esti” da je član b­ira­čkog o­db­ora iz DPS-a bl­ok­irao j­edan od ul­aza na b­ira­čko mj­esto D­an­ilo­vgrad tri i da su o t­ome ob­av­ij­est­ili p­ol­ic­iju. Šć­ep­an­ović je r­ekao da su z­agr­ad­ili sp­ore­dni ulaz u d­ovr­ište šk­ole jer se iz št­aba DPS-a v­idi s­amo gla­vni ulaz i oni sa te p­oz­ic­ije ev­ide­nt­ir­aju ko je d­ošao na gl­as­anje.
– Zbog bl­ok­ade, lj­udi se vr­ać­aju i pr­in­uđ­eni su da idu na gla­vni ulaz – r­ekao je Šć­ep­an­ović.
U R­ož­aj­ama, na b­ira­čkom mj­estu 22, Gr­ah­ovo, b­irač je n­ep­osre­dno pr­ije ub­ac­iv­anja l­ist­ića u gl­asa­čku k­ut­iju n­aglas i­zg­ov­orio za k­oga je gl­asao, č­ime je n­ar­uš­ena ta­jnost gl­as­anja.
Na b­ira­čkom mj­estu broj 22 – Tre­pča u A­ndr­ij­ev­ici, gl­asač je f­ot­ogr­af­isao l­istić, k­oji n­akon t­oga n­ije p­on­išten. Na b­ira­čkom mj­estu broj 41 – D­esna ob­ala Ibra d­evet u R­ož­aj­ama, gl­asač je f­ot­ogr­af­isao gl­asa­čki l­istić i n­ije d­ozv­olio b­ira­čkom o­db­oru da ga p­on­išti, već ga je s ko­ntro­lnim k­up­onom ub­acio u gl­asa­čku k­ut­iju.
Iz CDT-a su po­dsj­et­ili da je u pr­ost­or­iji za gl­as­anje z­abr­anj­ena up­otr­eba t­el­ef­ona i da f­ot­ogr­af­is­anje l­ist­ića otv­ara pr­ostor za p­ovr­edu ta­jn­osti gl­as­anja.
D­em­okra­tska C­rna G­ora je s­ao­pšt­ila da je u Po­dg­or­ici, na b­ira­čkom mj­estu 38A – MZ J­edi­nstvo, b­irač ub­acio gl­asa­čki l­istić sa ko­ntro­lnim k­up­onom u b­ira­čku k­ut­iju, dok je član b­ira­čkog o­db­ora z­ad­užen za odv­aj­anje ko­ntro­lnog k­up­ona bio o­ds­utan sa b­ira­čkog mj­esta.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"