Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kamere nijesu snimile atentatore * Škole pred izbore objavile13 konkursa * Pejović od Boksita zaradio 11,5 miliona * Nakon otvaranja „Veriga“ profitirali 106.000 * Kamere nijesu snimile atentatore * Poraz građana * Blejanje i blejana
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-05-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Jovo Pejović, funkcioner Demokratske narodne partije:
Bog mi je dao privilegiju da se rodim i živim u Podgorici.

Vic Dana :)

Žali se čovjek ljekaru:
– Doktore, kad god se ujutru probudim, prvih pola sata loše se osjećam.
– Navij budilnik pola sata kasnije! - mirno mu odgovori doktor.
Žali se Fata prijateljicama:
– Moj Mujo konačno shvatio da se Zemlja okreće,... eno ga sad stoji ispred kuće i čeka da naiđe Njemačka,... da uskoči, ima tamo neku familiju!
Dogovaraju se Milojko i Javorka o odmoru, pa Javorka pita:
– Šta misliš Milojko, šta je bolje za tvoje zdravlje, da idemo na more ili na planinu?
Milojko odgovori:
– Za moje zdravlje bi najbolje bilo da ti odeš na planinu, a ja na more!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-05-09 PREDSTAVLJANJE NOSILACA IZBORNIH LISTA ZA LOKALNE IZBORE U PLUŽINMA 20.MAJA U trci za vlast četiri partije i jedna koalicija Lokalni izbori u Plužinama biće održani 20. maja, kada će oko 2.540 punoljetnih stanovnika te opštine imati priliku da izaberu novu vlast. Iz Opštinske izborne komisije su nam kazali da će se glasanje odvijati na 26 biračkih mjesta, koja će na izborni dan biti otvorena od 7 do 20 časova. Plužinskom OIK-u su u zakonskom roku izborne liste predale četiri partije i jedna koalicija
1.MI­O­DR­aG BA­KRAČ, „SD – IVAN BRA­JO­VIĆ – DO­SLjED­NO ZA PLU­ŽI­NE“
Part­ner­stvom sa gra­đa­ni­ma do bo­ljeg ži­vo­ta

No­si­lac iz­bo­r­ne li­ste SD Mi­­o­drag Ba­krač uvje­ren je da će  bi­ti ne­za­o­bi­la­zni dio lokalne vla­sti, či­me će omo­gu­ći­ti su­gra­đa­ni­ma do­sto­jan­stve­ne uslo­ve ži­vlje­nja kroz re­a­li­za­ci­ju broj­nih pro­je­ka­ta.
– Be­ne­fi­ti raz­vo­ja Plu­ži­na mo­ra­ju bi­ti rav­no­mjer­no ras­po­re­đe­ni i svi­ma do­stup­ni, a SD će kroz part­ner­stvo sa svim gra­đa­ni­ma una­pri­je­di­ti ži­vot u op­šti­ni. Lo­kal­nu ad­mi­ni­stra­ci­ju sa mla­dim i struč­nim ka­dro­vi­ma uči­ni­će­mo istin­skim ser­vi­som svih Pi­vlja­na, pr­ven­stve­no kroz otva­ra­nje bi­roa za ko­mu­ni­ka­ci­ju i us­po­sta­vlja­njem sa­vje­ta mje­snih za­jed­ni­ca, a po­se­ban ak­ce­nat sta­vi­će­mo na pri­rod­na bo­gat­stva op­šti­ne. Za­la­ga­će­mo se i za iz­grad­nju HE „Ko­mar­ni­ca“, za ko­ju je ura­đen naj­ve­ći dio teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je, kao i za re­a­li­za­ci­ju ide­je sta­re vi­še od 50 go­di­na –iz­grad­nju HE „Kru­še­vo“.
Po­kre­nu­će­mo dr­vo­pre­ra­đi­vač­ku in­du­stri­ju, sa ak­cen­tom na fi­nal­nu pro­iz­vod­nju, či­me će zna­čaj­no bi­ti ogra­ni­čen iz­voz tru­pa­ca. Zbog sve­ga to­ga mo­ra­mo uti­ca­ti na pro­mje­nu ga­zdo­va­nja šu­ma­ma, kao i na za­kon­sku re­gu­la­ti­vu ko­ja ure­đu­je ovu oblast. Ve­ći dio drv­nih sor­ti­me­na­ta po­sje­če­nih na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Plu­ži­ne mo­ra­će bar da se pri­mar­no pre­ra­di u Plu­ži­na­ma, što će ima­ti za cilj rast za­po­sle­no­sti i uspo­ra­va­nje ra­se­lja­va­nja­sta­nov­ni­ka Pi­ve – ka­zao je Ba­krač.
Ka­ko je do­dao, SD kao ogro­man po­ten­ci­jal za raz­voj po­ljo­pri­vre­de pre­po­zna­je i Piv­sku pla­ni­nu i Žu­pu, pa će ra­di­ti na for­mi­ra­nju sa­vje­to­dav­ne slu­žbe za po­moć po­ljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma i na pro­mo­vi­sa­nju sto­čar­stva, ali i na for­mi­ra­nju ot­kup­nog cen­tra ka­ko bi po­ljo­pri­vred­ni­ci ima­li si­gur­nost u pla­si­ra­nju svo­jih pro­iz­vo­da.
– In­si­sti­ra­će­mo da se u Stab­ni­ma osnu­je prav­no li­ce u vla­sni­štvu Op­šti­ne, ko­je bi se, uz za­po­sle­nje pet­na­e­stak mla­dih, ba­vi­lo uz­go­jem ri­blje mla­đi, po­ri­blja­va­njem i za­šti­tom Piv­skog je­ze­ra. Se­tom mje­ra pred­vi­dje­li smo i una­pre­đe­nje tu­ri­stič­ke po­nu­de kroz po­nov­no po­kre­ta­nje ra­da Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je, otva­ra­njem ho­te­la u Plu­ži­na­ma, raz­vo­jem eko i sport­skog tu­ri­zma i uve­zi­va­njem tu­ri­zma i po­ljo­pri­vre­de. U fo­ku­su ra­da bi­će nam i po­bolj­ša­nje sa­o­bra­ćaj­ne i ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re, zdrav­stve­ne i so­ci­jal­ne za­šti­te, ula­ga­nja u obra­zo­va­nje, sport i kul­tu­ru.
Da bi­smo mo­gli re­a­li­zo­va­ti ova­ko kva­li­te­tan i re­al­no ostva­riv iz­bor­ni pro­gram, po­treb­no je da nam gra­đa­ni Plu­ži­na na iz­bo­ri­ma 20. ma­ja uka­žu po­vje­re­nje, a mi će­mo, uz nji­ho­vu po­moć, omo­gu­ći­ti da Plu­ži­ne po­sta­nu grad ko­ji je udo­ban za ži­vot i rad na­ših su­gra­đa­na i za bo­ra­vak do­ma­ćih i stra­nih go­sti­ju – na­veo je Ba­krač.

2. ZO­RAN BLA­GO­JE­VIĆ, „DE­MO­KRAT­SKI FRONT ( NO­VA, JKPCG, DNP) – ZO­RAN BLA­GO­JE­VIĆ“
Sti­mu­li­sa­će po­ljo­pri­vred­nu pro­iz­vod­nju

Osno­va pro­gra­ma DF-a za Plu­ži­ne je za­u­sta­vlja­nje ise­lja­va­nja sta­nov­ni­ka, ko­je je po­sled­njih go­di­na na za­bri­nja­va­ju­ćem ni­vou. No­si­lac li­ste Zo­ran Bla­go­je­vić ka­zao je da će stvo­ri­ti uslo­ve za kva­li­te­tan ži­vot, a sti­mu­li­sa­nje po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje i tu­ri­stič­ke po­nu­de omo­gu­ći­će svim sta­nov­ni­ci­ma Pi­ve da ra­de i za­ra­de za se­be i svo­je po­ro­di­ce. Ka­ko je na­ja­vio, za­la­ga­će se za for­mi­ra­nje op­štin­skog fon­da za ru­ral­ni raz­voj, ko­ji će na­mjen­ski kre­di­ti­ra­ti po­ljo­pri­vred­nu pro­iz­vod­nju, se­o­ski tu­ri­zam, do­ma­ću ra­di­nost, sa­ku­plja­nje i pre­ra­du lje­ko­vi­tog bi­lja i šum­skih plo­do­va, te ot­kup i pre­ra­du po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da.
– Kre­di­ti­ra­nje bi bi­lo ja­sno de­fi­ni­sa­no, uz stro­go pra­će­nje re­a­li­za­ci­je i sa po­seb­nim po­volj­no­sti­ma za mla­de brač­ne pa­ro­ve. Plan nam je i osni­va­nje agro­bu­dže­ta u okvi­ru bu­dže­ta op­šti­ne, kao i uve­zi­va­nje po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje i turi­stič­ke po­nu­de.
Pru­ži­će­mo po­moć u or­ga­ni­za­ci­ji ot­ku­pa mli­je­ka, uz obez­bje­đi­va­nje sub­ven­ci­ja. Or­ga­ni­zo­va­će­mo struč­na sa­vje­to­va­nja za po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vo­đa­če, po­sje­te uspje­šnim za­dru­ga­ma i pro­iz­vo­đa­či­ma u okru­že­nju, saj­mo­vi­ma... Za­šti­ta i ko­ri­šće­nje pri­rod­nih re­sur­sa op­šti­ne u skla­du sa prin­ci­pi­ma odr­ži­vog raz­vo­ja, uz pre­ci­zno de­fi­ni­sa­nje in­te­re­sa, ta­ko­đe pred­sta­vlja je­dan od pro­gram­skih za­da­ta­ka DF-a u na­red­nom če­tvo­ro­go­di­šnjem pe­ri­o­du kroz uče­šće u vr­še­nju lo­kal­ne vla­sti. Plan­skom i kon­tro­li­sa­nom eks­plo­a­ta­ci­jom pri­rod­nih do­ba­ra, uz za­šti­tu pri­rod­nih re­sur­sa i ži­vot­ne sre­di­ne, pru­ža­ju se mo­guć­no­sti za uve­ća­nje op­štin­skog bu­dže­ta kroz na­kna­de za nji­ho­vo ko­ri­šće­nje sra­zmjer­no obi­mu eks­plo­a­ta­ci­je – na­gla­sio je Bla­go­je­vić.
Ka­ko je do­dao, DF će ak­tiv­no ra­di­ti na in­fra­struk­tur­nim pro­jek­ti­ma po­put iz­grad­nje grad­skog ko­lek­to­ra, šet­ne i bi­ci­kli­stič­ke sta­ze oba­lom je­ze­ra, se­o­skih vo­do­vo­da i vo­do­po­ja, te na as­fal­ti­ra­nju lo­kal­nih pu­te­va.
– Pri­o­ri­tet će nam bi­ti i stam­be­no zbri­nja­va­nje mla­dih ka­dro­va i sti­pen­di­sta ko­ji se oba­ve­žu za rad i ži­vot u Pi­vi, kao i obez­bje­đe­nje pro­sto­ra za dnev­ni od­mor pen­zi­o­ne­ra. Tru­di­će­mo se da po­mog­ne­mo u or­ga­ni­za­ci­ji svih kul­tur­nih, sport­skih, re­kre­a­tiv­nih i za­bav­nih sa­dr­ža­ja ko­ji su po­treb­ni mla­dim lju­di­ma. Omo­gu­ći­će­mo da sport i kul­tu­ra bu­du do­stup­ni svi­ma. Ra­di­će­mo na osni­va­nju i pro­mo­ci­ji tra­di­ci­o­nal­nih ma­ni­fe­sta­ci­ja re­gi­o­nal­nog ka­rak­te­ra ko­jim bi se na naj­bo­lji na­čin pro­mo­vi­sa­le vri­jed­no­sti Pi­ve, obo­ga­ti­la tu­ri­stič­ka po­nu­da i afir­mi­sa­la op­šti­na. In­ten­zi­vi­ra­će­mo me­đu­op­štin­sku sa­rad­nju u svim obla­sti­ma. Ra­di­će­mo na uklju­či­va­nju mla­dih lju­di u dru­štve­ni ži­vot op­šti­ne, pod­sti­ca­će­mo nji­ho­vo za­po­šlja­va­nje i pred­u­zet­ni­štvo – ka­zao je Bla­go­je­vić.

3. MJU­ŠKO BA­JA­GIĆ,„SNP –MI­JU­ŠKO BA­JA­GIĆ“
Po­ka­za­li smo od­go­vor­nost, ide­mo da­lje

SNP u Plu­ži­na­ma oče­ku­je po­vje­re­nje gra­đa­na Pi­ve na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. U po­sled­njih osam go­di­na u Plu­ži­na­ma ima­ju ap­so­lut­nu vlast, a no­si­lac nji­ho­ve li­ste Mi­ju­ško Ba­ja­gić je na če­lu op­šti­ne od 1998. go­di­ne.
– U pret­hod­nom pe­ri­o­du, u skla­du sa za­kon­skim nad­le­žno­sti­ma, ra­di­li smo na una­pre­đe­nju uslo­va za raz­voj i ži­vot svih sta­nov­ni­ka na­še op­šti­ne. Usvo­ji­li smo plan­ska ak­ta, ula­ga­li u in­fra­struk­tu­ru, stva­ra­li bo­lje uslo­ve za tu­ri­zam, osno­va­li Park pri­ro­de „Pi­va“, da­va­li po­dr­šku po­ljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma, usvo­ji­li set mje­ra po­mo­ći so­ci­jal­no ugro­že­nim, pru­ža­li po­dr­šku mla­dim, afir­mi­sa­li isto­rij­ske vri­jed­no­sti i kul­tur­no-du­hov­ni iden­ti­tet i tra­di­ci­ju.
Kao od­go­vor­ni lju­di, nu­di­mo ostvar­ljiv pro­gram za na­red­ne če­ti­ri go­di­ne. Do­sa­da­šnji re­zul­ta­ti po­ka­zu­ju da ura­di­mo ono što obe­ća­mo. Vje­ru­je­mo da smo do sa­da od­go­vor­no vr­ši­li vlast i da smo oprav­da­li po­vje­re­nje sta­nov­ni­ka Plu­ži­na. Zbog to­ga je naš pro­gram­ski slo­gan bio i ostao „re­če­no – uči­nje­no – ide­mo da­lje“ – is­ta­kao je Ba­ja­gić.
Ka­ko je do­dao, za vri­je­me svo­je vla­da­vi­ne, as­fal­ti­ra­li su ukup­no 274 ki­lo­me­tra lo­kal­nih pu­te­va.
– Za po­tre­be tu­ri­zma as­fal­ti­ra­li smo pu­te­ve Bo­ri­ko­va­ča–Br­šta­no­vi­ca, kao i di­o­ni­cu Ne­daj­no–Su­ši­ca. Iz­gra­di­li smo vo­do­vo­de u po­je­di­nim se­li­ma i ri­je­ši­li pro­blem od­la­ga­nja čvr­stog ot­pa­da. U Plu­ži­na­ma je ure­đen op­štin­ski cen­tar, iz­ra­đen am­fi­te­a­tar, grad­ska pla­ža i pri­klju­čak na ma­gi­stral­ni put. Di­je­lom smo sa­ni­ra­li grad­sku vo­do­vod­nu mre­žu. Fi­nan­si­ra­li smo pri­prav­nič­ki staž svr­še­nim stu­den­ti­ma, na­ba­vlja­li knji­ge za osnov­ce i usvo­ji­li na­kna­du za ne­za­po­sle­ne po­ro­di­lje. Uz sve to, SNP je po­ka­zao da se lo­kal­nom upra­vom mo­že upra­vlja­ti bez za­du­že­nja i vi­ška za­po­sle­nih.
U na­red­ne če­ti­ri go­di­ne, kao od­go­vor­na vlast i od­go­vor­ni lju­di, na­sta­vi­će­mo sa spro­vo­đe­njem i re­a­li­za­ci­jom za­po­če­tih pro­je­ka­ta. Plu­ži­ne će bi­ti mo­de­ran i ure­đen grad, sa kom­plet­nom in­fra­struk­tu­rom ko­ja je de­fi­ni­sa­na plan­skim ak­ti­ma. Osno­va raz­vo­ja bi­će tu­ri­zam i ula­ga­nja u raz­voj po­ljo­pri­vre­de –pre­do­čio je Ba­ja­gić ne­ke od pla­no­va.
Ka­ko je is­ta­kao, SNP će in­si­sti­ra­ti i da „Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra“ na­đe mo­del i sta­vi u funk­ci­ju ho­tel „Pi­va“, a do­dat­nim sred­stvi­maa una­pre­đi­va­će po­ljo­pri­vre­du ka­ko bi pro­iz­vo­đa­či­ma olak­ša­li ži­vot na se­lu. Ba­ja­gić je na­ja­vio i da će od Mi­ni­star­stva pro­svje­te iz­ri­či­to tra­ži­ti or­ga­ni­zo­va­nje na­sta­ve za uče­ni­ke pr­va če­ti­ri raz­re­da u mje­stu sta­no­va­nja nji­ho­vih ro­di­te­lja, a od Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je da na­đe rje­še­nje i po­kre­ne pro­iz­vod­nju u plu­žin­skoj Fa­bri­ci elek­tro­da.

4. NO­VI­CA GO­GIĆ, „ALEK­SA BE­ČIĆ – DE­MO­KRA­TE – PO­BJE­DE, A NE PO­DJE­LE – DO­ĐI KU­ĆI, IMA­MO PLAN“
Vra­ti­će­mo i za­po­sli­ti mla­de lju­de

De­mo­kra­te u Plu­ži­na­ma ima­ju tim ko­ji je sp­re­man da od­go­vo­ri iza­zo­vu i Pi­vu na­pra­vi dru­ga­či­jom, ka­zao je no­si­lac iz­bor­ne li­ste te par­ti­je No­vi­ca Go­gić. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pro­gram je za­sno­van na re­al­no­sti Plu­ži­na, u ko­ji­ma se u po­sled­njih dva­de­se­tak go­di­na broj sta­nov­ni­ka znat­no sma­njio, a naj­ve­ći pro­blem je mi­gra­ci­ja mla­dih i ško­lo­va­nih lju­di.
–Da vra­ti­mo tu na­šu mla­dost  na svo­je og­nji­šte, po­treb­no je, pri­je sve­ga, da de­po­li­ti­zu­je­mo  op­šti­nu, da za­u­sta­vi­mo par­tij­sko i fa­mi­li­ja­r­no za­po­šlja­va­nje i  stvo­ri­mo mo­guć­no­sti za otva­ra­nje  no­vih rad­nih mje­sta. Na­ši kon­ku­ren­ti  na dr­žav­nom i lo­kal­nom ni­vou obič­no obe­ća­va­ju za­po­sle­nje u jav­nom sek­to­ru, De­mo­kra­te nu­de kon­kret­ne pro­jek­te. Zna­nje i spo­sob­nost bi­će osnov­ni kri­te­ri­ju­mi za­po­šlja­va­nja, a ne par­tij­ska knji­ži­ca – na­veo je Go­gić.
Ka­ko je do­dao, je­di­na dva mo­gu­ća prav­ca raz­vo­ja Pi­ve su po­ljo­pri­vre­da i tu­ri­zam, a De­mo­kra­te će kroz re­or­ga­ni­za­ci­ju po­sto­je­ćih se­kre­ta­ri­ja­ta i for­mi­ra­nje po­seb­nih slu­žbi do­pri­ni­je­ti efi­ka­sno­sti lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve.
– Or­ga­ni­zo­va­će­mo raz­voj­ni fond za po­dr­šku ma­lim i po­ro­dič­nim bi­zni­si­ma u po­ljo­pri­vre­di, tu­ri­zmu, za­nat­skim dje­lat­no­sti­ma, na­u­ci i  kul­tu­ri, a po­seb­nu pa­žnju će­mo usmje­ri­ti na pro­jek­te mla­dih. Pri­o­ri­tet vla­sti De­mo­kra­ta u Plu­ži­na­ma bi­će i rje­ša­va­nje in­fra­struk­tur­nih pro­ble­ma, po­put vo­do­snab­di­je­va­nja se­la i bo­ljeg odr­ža­va­nja pu­te­va to­kom ci­je­le go­di­ne. Me­đu ve­ćim pro­jek­ti­ma kroz ko­je će­mo otvo­ri­ti na de­se­ti­ne rad­nih mje­sta na­la­ze se i grad­nja pi­ja­ce, ma­nje sport­ske dvo­ra­ne i sta­di­o­na, mi­ni fa­bri­ke vo­de, še­ta­li­šta i bi­ci­kli­stič­ke sta­ze, ure­đe­nje pla­že, in­fra­struk­tur­no opre­ma­nje ze­mlji­šta za iz­grad­nju po­slov­nih pro­sto­ra za po­ten­ci­jal­ne in­ve­sti­to­re, kao i re­kon­struk­ci­ja i sta­vlja­nje u funk­ci­ju mre­sti­li­šta i rib­nja­ka, a sred­stva će­mo obez­bi­je­di­ti iz bu­dže­ta, kroz oba­ve­ze EPCG pre­ma Plu­ži­na­ma i pri­vat­no-jav­nim part­ner­stvom. Kao vlast u Pi­vi, od dr­ža­ve će­mo zah­ti­je­va­ti da ri­je­ši pro­blem uga­še­nih piv­skih pred­u­ze­ća FEP i Pi­la­ne Bre­zna, kao i da „Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra“ na­po­kon otvo­ri ho­tel u Plu­ži­na­ma.
So­ci­jal­nu po­li­ti­ku će­mo or­ga­ni­zo­va­ti  da sva­ko ko ima po­tre­bu za bi­lo ko­jim vi­dom so­ci­jal-ne  za­šti­te bu­de pod­jed­na­ko tre­ti­ran, iz­bje­ga­va­ju­ći sva­ki vid zlo­u­po­tre­ba. Naš je pro­gram re­a­lan, pri­la­go­đen stvar­nim po­tre­ba­ma i mo­guć­no­sti­ma. Za­to do­đi ku­ći jer ima­mo plan za mo­de­ran grad – po­ru­čio je Go­gić.

5.LjILj­A­NA BLA­GO­JE­VIĆ, „ZA DO­BRO GRA­ĐA­NA PLU­ŽI­NA! PO­BJED­NIČ­KI! DPS“
Plan DPS-a re­a­lan i ostvar­ljiv

No­si­lac li­ste DPS-a u Plu­ži­na­ma Lji­lja­na Bla­go­je­vić ka­za­la je da su za na­red­ne če­ti­ri go­di­ne pri­pre­mi­li plan ko­ji će bi­ti ba­zi­ran na raz­vo­ju stra­te­ških dje­lat­no­sti u toj op­šti­ni, a po­seb­nu pa­žnju će usmje­ri­ti na mla­de lju­de. Ka­ko je na­ve­la, od lo­kal­nih po­re­za u pr­vim go­di­na­ma po­slo­va­nja oslo­bo­di­će po­čet­ni­ke u tu­ri­stič­koj dje­lat­no­sti, iz­gra­di­će še­ta­li­šte oba­lom Piv­skog je­ze­ra i pri­stup­ni put za po­ni­ra­nje ča­ma­ca, ure­di­će pla­žu na ko­joj će iz­gra­di­ti po­moć­ni ba­zen za obu­ku ne­pli­va­ča i osta­le neo­p­hod­ne sa­dr­ža­je.
– Oni­ma ko­ji su oda­ni Pi­vi i Plu­ži­na­ma i ko­ji vje­ru­ju da ovaj grad ima šan­su za raz­voj­ne is­ko­ra­ke nu­di­mo iz­bor­ni pro­gram ko­ji je re­a­lan, ostvar­ljiv i ute­me­ljen na raz­voj­nim mo­guć­no­sti­ma i pri­rod­nim po­ten­ci­ja­li­ma na­še op­šti­ne. Sto­ga vje­ru­je­mo da će sta­no­vni­ci Plu­ži­na iza­bra­ti pra­vi put za naš grad i to za­o­kru­ži­va­njem li­ste DPS-a 20. ma­ja – ka­za­la je Bla­go­je­vi­će­va.
Ka­ko je do­da­la, DPS Pi­vlja­ni­ma obe­ća­va sred­stva za grad­nju po­stro­je­nja ot­pad­nih vo­da, traj­no rje­še­nje pi­ta­nja ko­mu­nal­nog ot­pa­da, ure­đe­nje pri­stu­pa grad­skom gro­blju, no­va par­king mje­sta, ure­đe­nje ze­le­nih po­vr­ši­na, kva­li­tet­no elek­tro­snab­di­je­va­nje, te re­kon­struk­ci­ju fa­sa­da svih zgra­da na pod­ruč­ju op­šti­ne, po­seb­no u grad­skom je­zgru.
– Pla­ni­ra­mo da obez­bi­je­di­mo vo­do­snab­di­je­va­nje za se­la Bor­ko­vi­ći, Du­blje­vi­ći, Selj­ko­vac, Be­zu­je, Tr­su, Pi­šče, Li­ce, Don­di­će i Ku­li­će. Re­kon­stru­i­sa­će­mo vo­do­vo­de u Go­ran­sku, Gor­njim i Do­njim Bre­zni­ma i Ba­jo­vom Po­lju. Obez­bi­je­di­će­mo re­do­van i sta­bi­lan ot­kup mli­je­ka i tr­ži­šnih vi­ško­va, uz sti­mu­la­ci­je iz lo­kal­nog bu­dže­ta, a po­seb­nim mje­ra­ma sti­mu­li­sa­će­mo mla­de brač­ne pa­ro­ve na se­li­ma. DPS će una­pri­je­di­ti po­slov­ni am­bi­jent u op­šti­ni, u sa­rad­nji sa EPCG po­kre­nu­će­mo pro­iz­vod­nju ri­blje mla­đi u mre­sti­li­štu Vrb­ni­ca, a sa „Bu­dvan­skom ri­vi­je­rom“ otvo­ri­ti ho­tel „Pi­va“.
Obez­bi­je­di­će­mo lo­ka­ci­ju i po­moć za iz­grad­nju dnev­nog cen­tra za sta­re i dnev­nog cen­tra za li­ca sa po­seb­nim po­tre­ba­ma, a obez­bi­je­di­će­mo i nov­ča­nu po­moć so­ci­jal­no ugro­že­nim brač­nim pa­ro­vi­ma sa tro­je i vi­še dje­ce. Po­mo­ći će­mo iz­grad­nju no­vih sta­no­va za za­po­sle­ne u škol­stvu i zdrav­stvu, odr­ža­va­nje i re­kon­struk­ci­ju obje­ka­ta ško­la i zdrav­stva. Ra­di­će­mo na ot­kla­nja­nju pro­ble­ma ko­je ima­ju se­o­ske am­bu­lan­te – na­ve­la je Bla­go­je­vi­će­va.
Ona je ka­za­la da je ta par­ti­ja set mje­ra na­mi­je­ni­la mla­dim i stu­den­ti­ma, ko­ji­ma će po­mo­ći no­vim rad­nim mje­sti­ma i obez­b­je­đi­va­njem kva­li­tet­nih kul­tur­no-sport­skih ma­ni­fe­sta­ci­ja u gra­du. B.Brašnjo

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"