Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik opštine dijeli tendere Šarićevim ortacima * Bebu udavila da bi se osvetila mužu * Pejović zatvorio kop Zagrad * Sveti Vasilije sabrao hiljade vjernika * Predsjednik opštine dijeli tendere Šarićevim ortacima * Liberalni totalitarizam * Huk
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Johanes Han, evropski komesar za proširenje:
Blokada pregovora Crne Gore sa EU još je moguća.

Vic Dana :)

ljaju s onim Englezom. Kako te samo ljubio! Mogao ti je učiniti sve šta je htio, a ti ni riječi!
- Pa, kako sam mogla, kad ne znam ni riječ engleskog.

Pričaju Mujo i Haso, pa kaže Mujo Hasi:
– Haso, da znaš kako su mene jurile žene kad sam bio mlađi?
– A što te više ne jure?
– Pa, više im ne kradem tašne.


Šeta Mujo ulicom i ispadne mu pola marke u šaht. Pomisi:
– Vala mi se za to ne isplati silazit‘.
Uze iz džepa dvije marke, baci ih u šaht i reče:
– E, sad se isplati sići...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREDSTAVLJANJE NOSILACA IZBORNIH LISTA ZA LOKALNE IZBORE U ROŽAJAMA 27. MAJA Devet lista se bori za 34 mandata U susret lokalnim izborima koji će se 27. maja održati u Rožajama, Opštinska izborna komisija potvrdila je izborne liste osam partija i jedne koalicije. Pravo glasa imaju 22.044 birača
Ra­de Đu­ro­vić – ko­ali­ci­ja So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je i No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je „Slo­žno za Ro­ža­je – brat­ski i iskre­no na­pri­jed’’
Bo­ri­će­mo se za rav­no­prav­nost Sr­ba
Po­što­va­će­mo do­sto­jan­stvo, slo­bo­du i jed­na­kost, prav­du, de­mo­kra­ti­ju, vla­da­vi­nu za­ko­na i ljud­ska pra­va, po­ru­čio je Ra­de Đu­ro­vić, no­si­lac li­ste ko­a­li­ci­je SNP–NSD „Slo­žno za Ro­ža­je – brat­ski i iskre­no na­pri­jed’’.
– Za­la­ga­će­mo se za pro­mje­nu Usta­va u di­je­lu dis­kri­mi­na­tor­skih nor­mi i neo­d­go­va­ra­ju­ćih rje­še­nja dr­žav­nih sim­bo­la. Ra­di­će­mo na rav­no­prav­no­sti na­ro­da i nji­ho­vih je­zi­ka, pi­sa­ma i vje­ra. Bo­ri­će­mo se za rav­no­prav­nost srp­skog na­ro­da, nje­go­vu kon­sti­tu­tiv­nost, afir­ma­ci­ju na­ci­o­nal­nog iden­ti­te­ta, vjer­skih slo­bo­da i nji­ho­vih in­te­re­sa, uz ga­ran­to­va­nje pra­va dru­gim na­ci­o­nal­nim za­jed­ni­ca­ma. Za­la­ga­će­mo se za di­na­mi­čan raz­voj Cr­ne Go­re ta­ko da će op­šte bo­gat­stvo bi­ti u vla­sni­štvu što ve­ćeg bro­ja na­ših gra­đa­na. Po­što­va­će­mo pra­vo na za­po­sle­nje, a po­seb­no će­mo se bo­ri­ti pro­tiv svih vi­do­va na­ci­o­nal­ne dis­kri­mi­na­ci­je, kri­mi­na­la, ko­rup­ci­je i te­ro­ri­zma. Po­sve­ti­će­mo se eko­nom­skoj, prav­noj i so­ci­jal­noj za­šti­ti po­ro­di­ce, za­šti­ti pra­va sta­rih oso­ba i oso­ba sa in­va­li­di­te­tom – is­ta­kao je Đu­ro­vić.

Aida Ni­na Kur­pe­jo­vić, „PzP – Pro­mje­ne za bo­lje Ro­ža­je”
Stvo­ri­će­mo mo­der­nu in­du­strij­sku zo­nu
Za­u­sta­vi­će­mo ise­lja­va­nje, po­kre­nu­će­mo in­ve­sti­ci­o­ni ci­klus, na­pra­vi­ti mo­der­nu in­du­strij­sku zo­nu, po­dr­ža­ti raz­voj pred­u­zet­ni­štva i va­lo­ri­zo­va­ti po­ljo­pri­vre­du i tu­ri­zam, na­ja­vlju­je Aida Ni­na Kur­pe­jo­vić, no­si­lac li­ste Po­kre­ta za pro­mje­ne.
– Po­kret za pro­mje­ne će se za­la­ga­ti za otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta u re­al­nom sek­to­ru kroz uve­zi­va­nje lo­kal­ne upra­ve i po­slov­nog sek­to­ra. Za­po­šlja­va­nje će se za­sni­va­ti na zna­nju i struč­no­sti. Stvo­ri­će­mo efi­ka­snu i pro­fe­si­o­nal­nu ad­mi­ni­stra­ci­ju, ko­ja će bi­ti spo­sob­na da rje­ša­va pro­ble­me gra­đa­na bez ko­rup­ci­je i ne­po­ti­zma. Op­štin­ska sred­stva će­mo ko­ri­sti­ti od­go­vor­no i ra­ci­o­nal­no, a struč­ne ka­pa­ci­te­te usmje­ri­ti u obez­bje­đi­va­nje do­na­tor­skih sred­sta­va iz pro­gra­ma EU i fon­do­va. Raz­vi­će­mo mo­del da nam gra­đa­ni bu­du part­ne­ri. Bri­nu­će­mo se o so­ci­jal­no ugro­že­nim ka­te­go­ri­ja­ma, sta­rim li­ci­ma i oso­ba­ma sa in­va­li­di­te­tom. U sva­koj ku­ći mo­ra bi­ti za­po­sle­na bar jed­na oso­ba. Na­pra­vi­će­mo so­ci­jal­nu kar­tu i rje­ša­va­ti so­ci­jal­ne pro­ble­me gra­đa­na na kva­li­te­tan na­čin. Sva dje­ca u ško­la­ma će ima­ti uži­nu i obez­bi­je­đen pre­voz do ško­le, kao i dječ­ji do­da­tak. Obez­bi­je­di­će­mo nov­ča­nu na­kna­du po­ro­di­lja­ma, jed­no­krat­nu po­moć za no­vo­ro­đen­čad, sub­ven­ci­o­ni­ra­ti tro­ško­ve bo­rav­ka dje­ce u pred­škol­skim usta­no­va­ma, bes­plat­ne udž­be­ni­ke za svu dje­cu u OŠ i otvo­ri­ti na­rod­nu ku­hi­nju. Za­la­ga­će­mo se za ni­že po­re­ske sto­pe, za­u­sta­vi­ti iz­voz bal­va­na i bo­ri­ti se za otva­ra­nje što ve­ćeg bro­ja rad­nih mje­sta u dr­vo­pre­ra­di, po­ljo­pri­vre­di i tu­ri­zmu –is­ta­kla je Kur­pe­jo­vi­će­va.

Fa­ruk Ka­lač, „So­ci­jal­de­mo­kra­te – Ivan Bra­jo­vić –Do­sljed­no za Ro­ža­je”
Una­pri­je­di­će­mo ad­mi­ni­stra­ci­ju
So­ci­jal­de­mo­kra­te nu­de re­al­no ostva­ri­va rje­še­nja za raz­voj Ro­ža­ja, a ak­ce­nat će­mo sta­vi­ti na ra­ci­o­na­li­za­ci­ju lo­kal­ne upra­ve i po­di­za­nje in­te­gri­te­ta za­po­sle­nih, na­veo je Fa­ruk Ka­lač, no­si­lac li­ste So­ci­jal­de­mo­kra­ta Ro­ža­ja.
– Una­pri­je­di­će­mo ad­mi­ni­stra­ci­ju, uz nul­tu to­le­ran­ci­ju pre­ma ko­rup­tiv­nim i ne­ča­snim rad­nja­ma. Ra­di­će­mo od­go­vor­no i bi­će­mo do­sled­ni, ali bez re­van­ši­zma i dis­kri­mi­na­ci­je. Pod­sti­ca­će­mo otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta u re­al­nom sek­to­ru i otvo­ri­ti kan­ce­la­ri­ju za sa­rad­nju sa Evrop­skom uni­jom u ko­joj će mla­di i spo­sob­ni lju­di pra­vi­ti pro­jek­te za ko­ri­šće­nje sred­sta­va iz pred­pri­stup­nih fon­do­va EU. Us­po­sta­vi­će­mo istin­ski part­ner­ski od­nos sa di­ja­spo­rom za­rad eko­nom­skog pro­cva­ta Ro­ža­ja i stvo­ri­ti uslo­ve za kva­li­tet­na ula­ga­nja stra­nog ka­pi­ta­la u po­slo­ve u na­šoj op­šti­ni. Uki­nu­će­mo lo­kal­ne tak­se i na­me­te pri­vred­nim su­bjek­ti­ma ko­ji po­slu­ju le­gal­no. Ra­di­će­mo na ukla­nja­nju bi­znis ba­ri­je­ra i tra­ži­ti ser­ti­fi­kat za po­volj­no­sti u otva­ra­nju bi­zni­sa. Sub­ven­cioni­ra­će­mo no­va rad­na mje­sta, i to na pot­pu­no tran­spa­ren­tan na­čin, uz jed­na­ke uslo­ve za sve in­ve­sti­to­re. Za­la­ga­će­mo se za sve­u­kup­ni raz­voj Ro­ža­ja i ra­di­ti is­klju­či­vo u in­te­re­su gra­đa­na – ka­zao je Ka­lač.

Se­nad Ta­hi­ro­vić, „De­mo­kra­te – Po­bje­de, a ne po­dje­le, do­đi ku­ći, jer ima­mo plan”
Prioritet nova radna mjesta
Naš pri­o­ri­tet je otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta na ko­ji­ma će ra­di­ti spo­sob­ni i obra­zo­va­ni lju­di, ko­ji­ma pri za­po­šlja­va­nju ne­će bi­ti po­treb­na par­tij­ska knji­ži­ca, sa­op­štio je Se­nad Ta­hi­ro­vić, no­si­lac li­ste De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re
– Mi se za­la­že­mo za vlast ko­ja ne vla­da, već upra­vlja u okvi­ru pra­va, kao i za uvo­đe­nje uslu­žno ori­jen­ti­sa­nog kon­cep­ta ra­da u lo­kal­noj upra­vi. Da­će­mo pra­vo gra­đa­ni­nu da kon­tro­li­še i po­kre­će rad lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Za­la­ga­će­mo se za pot­pu­nu de­po­li­ti­za­ci­ju, de­par­ti­za­ci­ju i pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ju lo­kal­ne upra­ve i jav­nih slu­žbi. Uve­šće­mo si­stem 48, ko­ji je klju­čan za funk­ci­o­ni­sa­nje i efi­ka­snost lo­kal­ne za­jed­ni­ce. Pod­sti­ca­će­mo raz­voj bi­zni­sa na ba­zi jav­no-pri­vat­nog part­ner­stva i uz pra­vič­nu ras­po­dje­lu ko­ri­sti. Mo­der­ni­zo­va­će­mo in­du­strij­sku zo­nu, stvo­ri­ti uslo­ve za pri­vla­če­nje in­ve­sti­ci­ja i sti­mu­li­sa­ti in­ve­sti­to­re. Uve­šće­mo na­dok­na­de za no­vo­ro­đen­čad, sti­mu­li­sa­ti osta­nak i ži­vot na ovom pro­sto­ru i stvo­ri­ti pret­po­stav­ke za bes­plat­ne udž­be­ni­ke za sve osnov­ce. Sred­stva iz ka­pi­tal­nog bu­dže­ta usmje­ri­će­mo na as­fal­ti­ra­nje se­o­skih pu­te­va, a pod­sti­ca­će­mo po­ljo­pri­vre­du u fi­nan­sij­skom i or­ga­ni­za­ci­o­no-teh­nič­kom smi­slu. Obez­bi­je­di­će­mo kva­li­tet­nu pro­mo­ci­ju tu­ri­zma i na­gra­de i sti­pen­di­je za naj­bo­lje đa­ke i stu­den­te – ka­zao je Ta­hi­ro­vić.

Prof. dr Be­ćir Ka­lač, „De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta – Za do­bro gra­đa­na Ro­ža­ja – Po­bjed­nič­ki! DPS – Mi­lo Đu­ka­no­vić”
Otvo­ri­će­mo kan­ce­la­ri­ju za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta će se za­la­ga­ti za otva­ra­nje kan­ce­la­ri­je za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj u ci­lju po­kre­ta­nja in­ve­sti­ci­ja kroz pri­vla­če­nje stra­nih in­ve­sti­to­ra, a sve u ci­lju rje­ša­va­nja pro­ble­ma ne­za­po­sle­no­sti, sa­op­štio je Be­ćir Ka­lač, no­si­lac li­ste DPS-a
–Po­seb­no će­mo se za­la­ga­ti za raz­voj šu­mar­stva i dr­vo­pre­ra­de, po­ljo­pri­vre­de, tu­ri­zma, tr­go­vi­ne i za­nat­stva, ka­ko bi­smo stvo­ri­li što po­volj­ni­je uslo­ve za ži­vot gra­đa­na. Gra­di­će­mo pla­nin­ske do­mo­ve na Tur­ja­ku, Ru­ji­šti­ma i u Ba­ću. Ura­di­će­mo oko 60 km se­o­skih pu­te­va i re­kon­stru­i­sa­ti ošte­će­ne i do­tra­ja­le put­ne prav­ce. Ra­di­će­mo na po­spje­ši­va­nju po­ro­dič­nog bi­zni­sa u po­ljo­pri­vre­di, dr­vo­pre­ra­di i se­o­skom tu­ri­zmu. Na­sto­ja­će­mo da ri­je­ši­mo pi­ta­nje od­la­ga­nja čvr­stog ot­pa­da i vo­do­snab­di­je­va­nje na se­o­skom pod­ruč­ju, a ra­di­će­mo i na rje­ša­va­nju na­pon­ske mre­že. Ta­ko­đe, za­la­ga­će­mo za što ve­ći broj že­na u bi­zni­su. Ini­ci­ra­će­mo otva­ra­nje od­re­đe­nih ško­la ka­ko bismo rje­ša­va­li po­tre­be po­slo­da­va­ca za ka­drov­skom ospo­so­blje­no­šću, kao i bes­plat­ne udž­be­ni­ke za osnov­ce. Za­la­ga­će­mo se za sta­vlja­nje u funk­ci­ju zdrav­stve­nih punk­to­va na se­o­skom pod­ruč­ju. Una­pri­je­di­će­mo in­sti­tu­ci­je kul­tu­re i spor­ta kroz iz­grad­nju no­vih obje­ka­ta i re­kon­struk­ci­ju po­sto­je­ćih –, sa­op­štio je prof. dr Ka­lač.
VE­RA RAT­KO­VIĆ

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"