Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sebi namjestio isplatu od 4,5 miliona * Džigijeva televizija prikriveno donirala Mila * Parama iz budžeta pomagao birače DPS-a * Diskriminisan jer je advokat „Dana“ * Sebi namjestio isplatu od 4,5 miliona * Reforma javne uprave * Margine erosa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-05-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miodrag Lekić, predsjednik Demosa:
- Potrebni su nam građanski protesti protiv Mila Đukanovića.

Vic Dana :)

Žena: Kakvi su tvoji planovi za Vaskrs?
Muž: Isto kao i Isusovi…
Žena: Kako to misliš?
Muž: Nestaću u petak i ponovo se pojaviti u ponedjeljak!
Žena: Ako to napraviš, ja ću isto kao i Marija. Pojaviću se trudna, a da me muž nije ni takao…

Sjedi Perica u razredu na kojem se uči gramatika.
Kaže učiteljica:
– Može li mi neko dati primjer istog glagola u prezentu i futuru prvom?
Javi se neka djevojčica i kaže: Trčim i trčaću.
Učiteljica je pohvali i pita za drugi primjer. Javi se dječak i kaže: Spavam i spavaću.
Učiteljica pohvali i pita ima li još ko neki primjer. Javi se Perica i kaže: „Jedem supu i pile ću.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-05-14 MIOMIR MUGOŠA, UPRKOS OPTUŽBAMA, UČESTVUJE NA IZBORNIM SKUPOVIMA VLADAJUĆE STRANKE
Malo kod tužioca, malo u kampanji DPS-a
Na skupu DPS-a i bivši gradonačelnik Malo kod tužioca, malo u kampanji DPS-a DPS fabrikuju podjele, ne bi li skrenuli temu sa saslušanja Miomira Mugoše. Očito boli sadržina šest časova sastavljanog zapisnika sa saslušanja bivšeg gradonačelnika Podgorice – poručili su iz koalicije Demokrata i pokreta URA Na tribini DPS-a u Lješkopolju nosilac izborne liste te stranke Ivan Vuković zahvalio je Mugoši na „transformaciji Podgorice u moderan evropski grad”
Ne­ka­da­šnji gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Mi­o­mir Mu­go­ša, ko­ji je op­tu­žen za mi­li­on­ske zlo­u­po­tre­be, ak­tiv­ni je uče­snik pred­iz­bor­ne kam­pa­nje ko­a­li­ci­je ko­ju pred­vo­di DPS za lo­kal­ne iz­bo­re u Pod­go­ri­ci 27.ma­ja.
Ka­ko po­ka­zu­ju fo­to­gra­fi­je do ko­jih je do­šao „Dan”, Mu­go­ša je na pred­iz­bor­noj tri­bi­ni DPS-a u Lje­ško­po­lju sje­dio u pr­vom re­du, po­red no­si­o­ca li­ste Iva­na Vu­ko­vi­ća i do­sa­da­šnjeg gra­do­na­čel­ni­ka Sla­vo­lju­ba Mi­ga Sti­je­po­vi­ća.
Na dru­goj fo­to­gra­fi­ji vi­di se da je Mu­go­ša na te­re­nu sa Vu­ko­vi­ćem i dru­gim kan­di­da­ti­ma za od­bor­ni­ke DPS-a.
Biv­ši gra­do­na­čel­nik je ak­ti­van u kam­pa­nji vla­da­ju­će stran­ke iako je u fe­bru­a­ru ove go­di­ne u Vi­ši sud sti­gla op­tu­žni­ca pro­tiv nje­ga zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja u pred­me­tu „Ca­ri­ne”. Mu­go­ša je je­di­ni op­tu­že­ni u tom slu­ča­ju, a te­re­ti se da je ošte­tio bu­džet dr­ža­ve za sko­ro se­dam mi­li­o­na eura.
Is­tra­ga pro­tiv biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce po­kre­nu­ta je na­kon što su vje­šta­ci na­pra­vi­li pro­cje­nu šte­te ko­ja je na­sta­la 2007. go­di­ne, u po­slu ko­ji je Op­šti­na sklo­pi­la sa kom­pa­ni­jom „Ca­ri­ne“.
Pre­ma zva­nič­nom sa­op­šte­nju DPS-a, no­si­lac nji­ho­ve li­ste Ivan Vu­ko­vić je na tri­bi­ni u Lje­ško­po­lju za­hva­lio Mu­go­ši na „tran­sfor­ma­ci­ji Pod­go­ri­ce u mo­de­ran evrop­ski grad”.
Vu­ko­vić je tom pri­li­kom ka­zao da opo­zi­ci­ja sa­ma go­vo­ri da su lo­kal­ni iz­bo­ri u Pod­go­ri­ci za njih sa­mo sred­stvo za iza­zi­va­nje po­li­tič­ke ne­sta­bil­no­sti na dr­žav­nom ni­vou.
– I za­to im po­na­vljam – za vas je Pod­go­ri­ca sred­stvo, za nas je Pod­go­ri­ca cilj. Za vas je, ka­ko ka­že­te, Pod­go­ri­ca „maj­ka svih bi­ta­ka“, za nas je Pod­go­ri­ca maj­ka i pre­ma njoj se op­ho­di­mo na ta­kav na­čin. I to je ono što je na­ša oba­ve­za ka­da je bu­duć­nost ovo­ga gra­da u pi­ta­nju i za­to će­mo mi opet da tri­jum­fu­je­mo. Po­bi­je­di­će na­ša Pod­go­ri­ca i na­ša Cr­na Go­ra – na­veo je Vu­ko­vić.
On je za­hva­lio ra­ni­jem gra­do­na­čel­ni­ku Mi­o­mi­ru Mu­go­ši i Sla­vo­lju­bu Sti­je­po­vi­ću, ko­ji sa­da oba­vlja tu funk­ci­ju, što su sa svo­jim ti­mo­vi­ma „tran­sfor­mi­sa­li Pod­go­ri­cu u mo­de­ran evrop­ski grad”, na­vo­de­ći da je za­da­tak bu­du­će lo­kal­ne upra­ve da na­sta­vi da ra­di sa istim en­tu­zi­ja­zmom i da na istim osno­va­ma raz­vi­ja glav­ni grad.
Iz ko­a­li­ci­je „Pod­go­ri­ca za 21.vi­jek”, ko­ju kon­sti­tu­i­šu De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra i Gra­đan­ski po­kret URA, ju­če su sa­op­šti­li da sa­op­šte­nji­ma za jav­nost u ko­ji­ma se po­ja­ča­va ni­vo slat­ko­re­či­vo­sti i da­re­žlji­vo­sti ka­ko se pri­bli­ža­va da­tum lo­kal­nih iz­bo­ra, DPS opet po­ku­ša­va da ob­ma­ne i pre­va­ri gra­đa­ne Pod­go­ri­ce. Ka­ko su is­ta­kli, oči­to je da su u DPS-u to­kom svih ovih go­di­na is­ko­ri­sti­li kom­ple­tan ar­se­nal ne­i­sti­na, ta­ko da ove po­sled­nje iz­gle­da­ju ta­ko pro­vid­no i bli­je­do.
– Nji­ho­ve pro­vid­ne la­ži će gra­đa­ne Pod­go­ri­ce do­dat­no učvr­sti­ti u sta­vu da ne po­dr­že bra­ta­ni­ća Mi­ška Vu­ko­vi­ća i one ko­ji se kri­ju iza nje­ga, za svo­je do­bro i do­bro svo­je dje­ce. A ko se to kri­je iza nje­ga? Kri­ju se oni ko­ji su uni­šti­li naj­ve­će pri­vred­ne gi­gan­te u Cr­noj Go­ri ko­ji­ma se po­no­sio glav­ni grad, a ko­ji su hra­ni­li na hi­lja­de po­ro­di­ca. Da­nas se sa­mo sje­ća­mo „Ra­do­ja Da­ki­ća”, Du­van­skog kom­bi­na­ta i dru­gih re­gi­o­nal­no po­zna­tih fa­bri­ka, ko­je su pre­ži­vje­le de­ce­ni­je te­ških vre­me­na i ipak osta­le, ali ne i re­for­me i rje­še­nja funk­ci­o­ne­ra DPS-a ko­ji se da­nas kri­ju iza sa­op­šte­nja i uži­va­ju u opljač­ka­nim mi­li­o­ni­ma – sa­op­šti­li su iz ko­a­li­ci­je „Pod­go­ri­ca za 21.vi­jek”.
Ka­ko su do­da­li, kre­a­to­ri po­li­tič­kih pi­sa­ni­ja do­bro zna­ju da ne­ma­ju šan­su ako go­vo­re o re­zul­ta­ti­ma ra­da i či­nje­ni­ca­ma i ako se slu­že isti­nom.
– Za­to i fa­bri­ku­ju po­dje­le, ne bi li skre­nu­li te­mu sa sa­slu­ša­nja biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Mi­o­mi­ra Mu­go­še. Oči­to bo­li sa­dr­ži­na šest ča­so­va sa­sta­vlja­nog za­pi­sni­ka sa sa­slu­ša­nja biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce pred spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­o­cem. Pri­čaj­te ma­lo o to­me, go­spo­do, i ne po­ku­ša­vaj­te da fa­bri­ko­va­nim te­ma­ma ili ba­ca­njem pra­ši­ne u oči iz­bri­še­te pam­će­nje gra­đa­na – po­ru­ču­ju iz sa­ve­za „Pod­go­ri­ca za 21.vi­jek”.
M.V.


Pa­re iz bu­dže­ta za lič­ne in­te­re­se

Iz ko­a­li­ci­je „Pod­go­ri­ca za 21.vi­jek” po­ru­či­li su DPS-u da će bi­ti ras­krin­ka­ni i raz­ob­li­če­ni pred li­cem jav­no­sti.
– Sva­ka va­ša ob­ma­na, iz­mi­šljo­ti­na, pod­va­la i sva­ki vaš na­pad na ne­du­žne slo­bod­ne lju­de bi­će ob­zna­nje­ni ka­da, na­kon iz­vje­snih pro­mje­na, prav­na dr­ža­va po­ka­že svo­je zu­be. Pro­šlo je vri­je­me u ko­me vam je bu­džet Glav­nog gra­da slu­žio za pod­mi­ri­va­nje lič­nih in­te­re­sa. Vri­je­me je da se po­šte­no, od­go­vor­no i po­sve­će­no upra­vlja na­šom Pod­go­ri­com – is­ta­kli su iz ko­a­li­ci­je „Pod­go­ri­ca za 21.vi­jek”.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"