Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sebi namjestio isplatu od 4,5 miliona * Džigijeva televizija prikriveno donirala Mila * Parama iz budžeta pomagao birače DPS-a * Diskriminisan jer je advokat „Dana“ * Sebi namjestio isplatu od 4,5 miliona * Reforma javne uprave * Margine erosa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-05-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miodrag Lekić, predsjednik Demosa:
- Potrebni su nam građanski protesti protiv Mila Đukanovića.

Vic Dana :)

Žena: Kakvi su tvoji planovi za Vaskrs?
Muž: Isto kao i Isusovi…
Žena: Kako to misliš?
Muž: Nestaću u petak i ponovo se pojaviti u ponedjeljak!
Žena: Ako to napraviš, ja ću isto kao i Marija. Pojaviću se trudna, a da me muž nije ni takao…

Sjedi Perica u razredu na kojem se uči gramatika.
Kaže učiteljica:
– Može li mi neko dati primjer istog glagola u prezentu i futuru prvom?
Javi se neka djevojčica i kaže: Trčim i trčaću.
Učiteljica je pohvali i pita za drugi primjer. Javi se dječak i kaže: Spavam i spavaću.
Učiteljica pohvali i pita ima li još ko neki primjer. Javi se Perica i kaže: „Jedem supu i pile ću.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-05-15 MIODRAG LEKIĆ KAZAO DA JE VRIJEME ZA GRAĐANSKA OKUPLJANJA
Protestima protiv Mila Đukanovića
Lekić Protestima protiv Mila Đukanovića Potrebna su dostojanstvena okupljanja koja bi ličila na ono spontano okupljanje prilikom protesta zbog pucnja u Oliveru Lakić – smatra Lekić
P
o­treb­ni su nam gra­đan­ski pro­te­sti, u isti mah po­li­tič­ki kul­tur­ni i čvr­sto opre­di­je­lje­ni za de­mo­krat­ski bunt pro­tiv čo­vje­ka i po­lu­svi­je­ta oko nje­ga ko­ji su za­ja­ha­li ovu ze­mlju, po­ru­čio je pred­sjed­nik De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić.
Ka­ko je na­veo u sa­op­šte­nju do­sta­vlje­nom „Da­nu”, auto­kra­ti­ja še­fa DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća sa­da je oči­to u an­ti­fa­ši­stič­kom klan­cu.
– I u naj­no­vi­joj de­ma­go­ško-gro­tesk­noj fa­zi ko­ju je pri­gr­lio za se­be, da­kle, sa­da već u an­ti­fa­ši­stič­koj po­zi, Đu­ka­no­vić ne sa­mo da opet upo­tre­blja­va ne­kon­tro­li­sa­ne iz­ra­ze, već po­no­vo di­rekt­no pod­sti­če ne­to­le­ran­ci­ju, mr­žnju i na­si­lje u ina­če du­bo­ko kri­mi­na­li­zo­va­nom cr­no­gor­skom dru­štvu. Po­seb­na je te­ma da po­sli­je ne­ko­li­ko na­ci­o­na­li­za­ma kroz ko­je su pro­šli Đu­ka­no­vić i nje­go­va po­li­tič­ka i kli­jen­te­li­stič­ka dru­ži­na sa­da to isto dru­štvo na­la­zi uto­či­šte u an­ti­fa­ši­zmu – na­veo je Le­kić.
Ka­ko je do­dao, ako je sram­na de­por­ta­ci­ja Mu­sli­ma­na bi­la re­zul­tat ma­ši­ne­ri­je jav­nog lin­ča jed­nog na­ci­o­na­li­zma, a ku­ka­vič­ko ubi­stvo glav­nog ured­ni­ka „Da­na” Du­ška Jo­va­no­vi­ća dru­gog na­ci­o­na­li­zma, upu­ca­na Oli­ve­ra La­kić je žr­tva istog am­bi­jen­ta po­tjer­ni­ca i po­re­me­će­ne svi­je­sti, ovo­ga pu­ta tra­gi­ko­mič­no smje­šte­nog u kon­tekst an­ti­fa­ši­stič­ke bor­be.
– Mi­lo Đu­ka­no­vić je, bez sum­nje, glav­ni pro­ta­go­ni­sta ove tri fa­ze, či­ji je za­jed­ni­či ime­ni­telj kon­ti­nu­i­ra­na kri­mi­na­li­za­ci­ja cr­no­gor­skog dru­štva i be­so­muč­na pro­iz­vod­nja dr­žav­nih ne­pri­ja­te­lja, za­vi­sno od to­ga ko­ju dr­ža­vu bra­ni. Iako svo­jim na­stu­pi­ma po­tvr­đu­je da osta­je glav­ni šef ma­ši­ne­ri­je jav­nog lin­ča onih ko­ji slo­bod­no mi­sle i bo­re se da Cr­na Go­ra po­sta­ne ze­mlja de­mo­krat­skih pra­vi­la, Đu­ka­no­vić pa­ra­lel­no na­ja­vlju­je mo­ral­ni pre­po­rod ze­mlje. Ovo naj­no­vi­je iza­zi­va­nje do­ma­će jav­no­sti i me­đu­na­rod­nih part­ne­ra zah­ti­je­va ade­kvat­ne od­go­vo­re – na­gla­sio je Le­kić.
Ka­ko je is­ta­kao, kri­tič­ka de­mo­krat­ska jav­nost u ze­mlji mo­ra bi­ti oku­plje­na ozbilj­nim ini­ci­ja­ti­va­ma pro­tiv sce­na­ri­ja i stra­te­gi­je po­ko­ra­va­nja dru­štva.
– To pod­ra­zu­mi­je­va i jav­na oku­plja­nja gra­đan­skih sna­ga dru­štva bez par­tij­skih bo­ja i in­te­re­sno par­ci­jal­nih kom­bi­na­ci­ja. Do­sto­jan­stve­na oku­plja­nja ko­ja bi li­či­la na ono spon­ta­no oku­plja­nje pri­li­kom pro­te­sta zbog pu­c­nja u Oli­ve­ru La­kić. Da­kle, gra­đan­ski pro­te­sti, u isti mah po­li­tič­ki kul­tur­ni i čvr­sto opre­di­je­lje­ni za de­mo­krat­ski bunt pro­tiv čo­vje­ka i po­lu­svi­je­ta oko nje­ga ko­ji su za­ja­ha­li ovu ze­mlju. Neo­p­hod­no je da se sa me­đu­na­rod­nog ni­voa, po­red in­te­re­snih ele­me­na­ta, ko­nač­no jav­no po­ka­že ja­san vred­no­sni stav pre­ma part­ne­ru Đu­ka­no­vi­ću i po­li­ti­ci ko­ju on do­mi­nant­no pro­du­ku­je. Bez li­ce­mjer­stva i uz pri­hva­ta­nje od­go­vor­no­sti. Cvi­je­će i po­sje­te žr­tva­ma iz­me­đu kom­pli­me­na­ta i za­gr­lja­ja sa no­si­o­ci­ma uzro­ka auto­krat­ske i an­ti­e­vrop­ske prak­se u Cr­noj Go­ri ri­zi­ku­je kom­pro­mi­to­va­nje me­đu­na­rod­nih cen­ta­ra i in­sti­tu­ci­ja u na­šoj sre­di­ni – uka­zao je Le­kić.
Ka­ko je na­veo, pri­je ne­ki dan u Po­do­go­ri­ci je imao pri­li­ku da to vr­lo di­rekt­no sa­op­šti pred­stav­ni­ku vje­ro­vat­no naj­o­zbilj­ni­je evrop­ske di­plo­ma­ti­je u pra­će­nju pro­ce­sa na Bal­ka­nu – Gin­te­ru Krih­ba­u­mu, pred­sjed­ni­ku Od­bo­ra za po­slo­ve Evrop­ske uni­je u nje­mač­kom Bun­de­sta­gu.
– Ba­lans u rječ­ni­ku mo­že bi­ti i umi­je­će, ali ne u mje­ri da na kra­ju ne zna­mo stav, da ne zna­mo da li po­sto­ji kla­u­zu­la o ba­lan­su i ka­da sve ri­zi­ku­je da po­sta­ne kla­u­zu­la o li­ce­mjer­stvu. Svje­do­ci smo da Đu­ka­no­vić u ime an­ti­fa­ši­zma in­spi­ri­še no­ve po­tjer­ni­ce na no­vi­na­re i ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je, auto­krat­ski upre­že pa­ra­dr­žav­nu ma­ši­ne­ri­ju u od­bo­ri­ma i sa­vje­ti­ma, či­je slu­žbe or­ga­ni­zu­ju i fi­nan­si­ra­ju de­žur­ne de­nun­ci­jan­te iz pse­u­do­kul­tu­re i ta­ko­zva­nog no­vi­nar­stva. Sa­da je pi­ta­nje ho­će li ta­kav Đu­ka­no­vić za­vr­ši­ti svo­je ak­tu­el­ne du­e­le sa Evrop­skom uni­jom i po­vo­dom ak­ci­je pre­tva­ra­nja Jav­nog ser­vi­sa u ga­zdin ta­blo­id ta­ko što će di­plo­mat­ski pred­stav­ni­ci bi­ti pri­sut­ni i apla­u­di­ra­ti to­kom usto­lič­nja „an­ti­fa­ši­stič­kog” pred­sjed­ni­ka. Ili će se, u tom slu­ča­ju, boj­ko­tom bo­ri­ti za de­mo­kra­ti­ju i svo­je do­sto­jan­stvo – is­ta­kao je Le­kić. M.V.


Ide se ka to­tal­noj auto­kra­ti­ji

Kre­ta­nja ka to­tal­noj auto­kra­ti­ji, da­kle su­ža­va­nju iona­ko ma­lo osvo­je­ne de­mo­kra­ti­je, zah­ti­je­va od­go­vor de­mo­krat­sko-gra­đan­skih sna­ga al­ter­na­ti­ve u ze­mlji, kao i vred­no­sni – ne sa­mo in­te­re­sni – stav o to­me me­đu­na­rod­nih fak­to­ra in­vol­vi­ra­nih u pro­ce­se u Cr­noj Go­ri, sma­tra Le­kić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"