Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sebi namjestio isplatu od 4,5 miliona * Džigijeva televizija prikriveno donirala Mila * Parama iz budžeta pomagao birače DPS-a * Diskriminisan jer je advokat „Dana“ * Sebi namjestio isplatu od 4,5 miliona * Reforma javne uprave * Margine erosa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-05-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miodrag Lekić, predsjednik Demosa:
- Potrebni su nam građanski protesti protiv Mila Đukanovića.

Vic Dana :)

Žena: Kakvi su tvoji planovi za Vaskrs?
Muž: Isto kao i Isusovi…
Žena: Kako to misliš?
Muž: Nestaću u petak i ponovo se pojaviti u ponedjeljak!
Žena: Ako to napraviš, ja ću isto kao i Marija. Pojaviću se trudna, a da me muž nije ni takao…

Sjedi Perica u razredu na kojem se uči gramatika.
Kaže učiteljica:
– Može li mi neko dati primjer istog glagola u prezentu i futuru prvom?
Javi se neka djevojčica i kaže: Trčim i trčaću.
Učiteljica je pohvali i pita za drugi primjer. Javi se dječak i kaže: Spavam i spavaću.
Učiteljica pohvali i pita ima li još ko neki primjer. Javi se Perica i kaže: „Jedem supu i pile ću.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREDSTAVLJANJE NOSILACA IZBORNIH LISTA ZA LOKALNE IZBORE U ŠAVNIKU 27.MAJA
U trci jedna partija i dvije koalicije
Šavnik U trci jedna partija i dvije koalicije Stanovnici opštine Šavnik 27. maja će birati novu lokalnu vlast. Predsjednik šavničkog OIK-a Dušan Radanović rekao je da su sve liste predate u zakonom određenom roku, a da će 27. maja na području opštine biti otvorena 23 biračka mjesta.Na nedavno održanim izborima za predsjednika Crne Gore, u opštini Šavnik pravo glasa imalo je 1.737 birača
RA­DI­VO­JE VU­KO­VIĆ, „ALEK­SA BE­ČIć – DE­MO­KRA­TE – PO­BJE­DE, A NE PO­DJE­LE! DO­ĐI KU­ĆI JER IMA­MO PLAN“
Zre­lo za pro­mje­ne
De­mo­kra­te vi­še ne že­le da tr­pe de­ce­ni­je te­ških ne­i­sti­na i ide­o­lo­ških ob­ra­ču­na, već će­mo od­luč­no pre­u­ze­ti stvar u svo­je ru­ke, po­ru­čio je Ra­di­vo­je Vu­ko­vić, no­si­lac li­ste te par­ti­je za pred­sto­je­će lo­kal­ne iz­bo­re u Šav­ni­ku.
– Sru­ši­će­mo te ba­ri­je­re zbog ko­jih je sve pro­pa­lo i po­gre­šno ura­đe­no, a u po­sled­nje vri­je­me zbog za­kon­skih pro­ce­du­ra za­u­sta­vlje­no čak i u po­ku­ša­ju.
U si­ro­ma­šnoj op­šti­ni ka­kva je šav­nič­ka, mo­ra se baš sve pro­mi­je­ni­ti. Ima­ju­ći u vi­du kli­mu, re­ljef, ge­o­graf­ski po­lo­žaj, pr­ven­stve­no je ak­ce­nat na po­ljo­pri­vre­di. Sve tre­ba osa­vre­me­ni­ti, po­treb­no je sa­gra­di­ti sa­vre­me­ne objek­te, iz­vr­ši­ti struč­nu se­lek­ci­ju sto­ke i, što je isto to­li­ko va­žno, edu­ko­va­ti po­ljo­pri­vred­ni­ke. Kva­li­tet­ni pa­šnja­ci i ora­ni­ce bi­tan su uslov za or­gan­sku pro­iz­vod­nju hra­ne. Neo­p­ho­dan je ak­ti­van rad ve­te­ri­nar­ske am­bu­lan­te, kao i sub­ven­ci­je Op­šti­ne u smi­slu pru­ža­nja sva­ke vr­ste ve­te­ri­nar­skih uslu­ga. Za ta­kav raz­voj po­ljo­pri­vre­de po­treb­no je as­fal­ti­ra­ti sve pu­te­ve bez iz­u­zet­ka i bez po­li­tič­kih pred­ra­su­da ko­me, ka­ko i gdje – is­ta­kao je Vu­ko­vić.
Ka­ko je do­dao, u pro­gra­mu De­mo­kra­ta je i hit­na iz­grad­nja vo­do­vo­da ko­jim bi se stvo­ri­li pred­u­slo­vi za ži­vot na pod­ruč­ju šav­nič­ke op­šti­ne, kao i na­sta­vak raz­vo­ja pče­lar­stva.
– Bi­stre i či­ste šav­nič­ke ri­je­ke De­mo­kra­te će za­šti­ti od de­struk­tiv­nih po­ku­ša­ja i ubje­đi­va­nja gra­đa­na oko grad­nje mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na. U tom pro­jek­tu vi­di­mo sa­mo neo­b­u­zda­nost u bo­ga­će­nju po­je­di­na­ca, a ne bri­gu o raz­vo­ju se­la i po­ljo­pri­vre­de jer je valj­da sva­ko­me ja­sno da bez ri­je­ka ne­ma op­stan­ka na ovim pod­ruč­ji­ma. Mno­go je to­ga u op­šti­ni Šav­nik či­sto i umi­ve­no što se ti­če pri­ro­de, ta­ko da nam je mno­go va­žni­je ži­vje­ti u sa­gla­sju s njom, ne­go sa taj­kun­skom po­hle­pom za bo­ga­će­njem – na­gla­sio je Vu­ko­vić.
Ka­ko je na­ja­vio, De­mo­kra­te će pri­rod­ne bi­se­re Šav­ni­ka po­put ri­je­ka Bu­ko­vi­ce i Bi­je­le i ka­njo­na Ne­vi­dio tu­ri­stič­ki va­lo­ri­zo­va­ti. Ka­ko je is­ta­kao, cr­kve u ovom kra­ju, ko­je su tu od dav­ni­na, zna­čaj­ne su za sta­nov­ni­štvo Šav­ni­ka u du­hov­nom smi­slu, što im je i su­šti­na, ali i u kul­tur­nom i tu­ri­stič­kom smi­slu.
– Sta­ro­sna struk­tu­ra sta­nov­ni­štva u šav­nič­koj op­šti­ni za­bri­nja­va. De­mo­kra­te će se za­la­ga­ti za osni­va­nje ge­ron­to­lo­ške slu­žbe, gdje bi po­sao do­bio od­re­đen broj mla­dih.Ti­me će­mo po­bolj­ša­ti ži­vot sta­rih i usa­mlje­nih Šav­ni­ča­na i ko­li­ko-to­li­ko ga uči­ni­ti lak­šim.
U svim ovim ak­tiv­no­sti­ma i pro­jek­ti­ma po­treb­ni su mla­di, struč­ni i obra­zo­va­ni lju­di. U ostva­ri­va­nju na­ših pro­je­ka­ta De­mo­kra­te iz Šav­ni­ka ne vi­de sa­mo sa­me se­be, već po­zi­va­mo sve lju­de jer smo na istom, za­jed­nič­kom za­dat­ku, u ime do­bra svih. Da­kle, že­li­mo da lič­nim pri­mje­rom po­ka­že­mo ka­ko je par­tij­sko za­po­šlja­va­nje glu­pa i krat­ko­vi­da ide­ja ko­ja u se­bi ne no­si ni­šta do­bro, a ras­pa­lju­je naj­ni­že ljud­ske stra­sti i ni­voe raz­mi­šlja­nja – po­ru­čio je Vu­ko­vić.

NI­KO­LA BI­JE­LIĆ, KO­A­LI­CI­JA SO­CI­JA­LI­STIČ­KE NA­ROD­NE PAR­TI­JE (SNP) I DE­MO­KRAT­SKOG FRON­TA (DF)
Šav­nik gra­đa­ni­ma, a ne par­ti­ja­ma
Bu­duć­nost raz­vo­ja šav­nič­ke op­šti­ne ko­a­li­ci­ja SNP–DF vi­di u svo­je­vr­snoj ve­zi iz­me­đu sa­da­šnjeg sta­nja utvr­đe­nog de­talj­nom ana­li­zom i že­lje­nog, bu­du­ćeg sta­nja, pro­jek­to­va­nog na po­tre­ba­ma sa­vre­me­nog dru­štva.
No­si­lac nji­ho­ve iz­bor­ne li­ste Ni­ko­la Bi­je­lić re­kao je da će u po­gle­du nad­le­žno­sti lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve una­pri­je­di­ti nje­nu or­ga­ni­za­ci­ju u ci­lju po­sti­za­nja što ve­ćeg kva­li­te­ta u pru­ža­nju uslu­ga sta­nov­ni­štvu Šav­ni­ka. Vr­še­nje vla­sti za njih, ka­ko je na­gla­sio, zna­či pra­vo da u gra­ni­ca­ma za­ko­na ru­ko­vo­de jav­nim po­slo­vi­ma na osno­vu vla­sti­te od­go­vor­no­sti i is­klju­či­vo u in­te­re­su svih Šav­ni­ča­na.
– Ho­će­mo da Šav­nik pri­pa­da gra­đa­ni­ma, a ne po­li­tič­kim par­ti­ja­ma i od­re­đe­nom kru­gu po­je­di­na­ca. Ho­će­mo op­šti­nu si­gur­nu i otvo­re­nu, u ko­ju će se vra­ća­ti mla­di lju­di i osta­ja­ti tu da ra­de, za­ra­de i se­bi stvo­re uslo­ve za do­bar ži­vot. Šav­nik ne smi­je da osta­ne za­ro­bljen u pro­ble­mi­ma i po­sle­di­ca­ma do­sa­da­šnjeg lo­šeg upra­vlja­nja op­šti­nom, ko­ju vi­di­mo kao pro­stor rav­no­prav­nih gra­đa­na bez ob­zi­ra na po­li­tič­ko opre­dje­lje­nje – na­gla­sio je Bi­je­lić.
Ka­ko je do­dao, ko­a­li­ci­ja SNP-DF će stvo­ri­ti sve ka­drov­ske, or­ga­ni­za­ci­o­ne i teh­nič­ke pret­po­stav­ke da lo­kal­na upra­va po­sta­ne istin­ski ser­vis svih gra­đa­na, ko­ji će u njoj pro­na­ći za­štit­ni­ka svo­jih pra­va i in­te­re­sa. Uko­li­ko osvo­je vlast u Šav­ni­ku, na­ja­vlju­je Bi­je­lić, uve­šće mak­si­mal­nu afir­ma­ci­ju struč­no­sti i pro­fe­si­o­na­li­zma u svim or­ga­ni­ma i slu­žba­ma lo­kal­ne upra­ve, nje­nim jav­nim pred­u­ze­ći­ma i usta­no­va­ma.
– Skup­štin­skim od­lu­ka­ma za­šti­ti­će­mo pri­ro­du i pri­rod­na do­bra op­šti­ne od nji­ho­vog uni­šta­va­nja za­rad ne­či­jih in­te­re­sa. Una­pri­je­di­će­mo put­nu in­fra­struk­tu­ru na pod­ruč­ju op­šti­ne re­kon­struk­ci­jom, mo­der­ni­za­ci­jom i as­fal­ti­ra­njem lo­kal­nih pu­te­va. Una­pri­je­di­će­mo vo­do­snab­di­je­va­nje iz­grad­njom no­vih vo­do­vo­da u šav­nič­kim se­li­ma i oprav­kom do­sa­da­šnjih, ina­če do­tra­ja­lih. Usvo­ji­će­mo pod­sti­caj­ne mje­re za raz­voj po­ljo­pri­vre­de i in­ten­zi­va­ra­nje po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje – pre­do­čio je Bi­je­lić pla­no­ve ko­a­li­ci­je SNP–DF u Šav­ni­ku.
– Do­ni­je­će­mo skup­štin­sku od­lu­ku ko­jom će­mo re­gu­li­sa­ti jed­no­krat­ne na­kna­de za sva­ki sklo­plje­ni brak i sva­ko no­vo­ro­đe­no di­je­te na pod­ruč­ju op­šti­ne Šav­nik. So­ci­jal­na da­va­nja usmje­ri­će­mo na gra­đa­ne rad­no ne­spo­sob­ne za pri­vre­đi­va­nje. Uko­li­ko nam gra­đa­ni Šav­ni­ka na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma da­ju po­vje­re­nje, ga­ran­tu­je­mo im do­ma­ćin­sko upra­vlja­nje op­šti­nom i svim nje­nim re­sur­si­ma – is­ta­kao je Bi­je­lić.
Bi­lja­na BRA­ŠNjO

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"