Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blažu poklonio firmu od 2,7 miliona eura * Sin sekretara DPS-a postao pomoćnik direktora * Crkva ne može da se uzda u vlast * Jeliću rata za kredit 17 eura * Poginulo 35 migranata * Orlov krš 2018. godine * Vučićev referendum
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
NIK ĐELjOŠAJ, FUNKCIONER ALBANSKE ALTERNATIVE:
Rješavanjem pitanja opštine Tuzi konačno smo zaokružili politička pitanja.

Vic Dana :)

Mujo i Fata stigli do pedesete godišnjice braka, pa će Mujo:
-Bona, lijepa nam je okrugla godišnjica, zakla‘ć‘mo jagnje da proslavimo!
Fata ga pogleda ispod oka i procijedi:
-Šta‘š klat‘ jadno jagnje, šta t‘ je skivilo? Kolji rađe Hasu, on nas je upozn‘o...
U nekom zatvoru došao novi policajac da radi kao čuvar. Upravnik ga upozorava o neposlušnosti zatvorenika. Na to će policajac:
- Ma nema problema šefe, ko ne sluša, ima da leti napolje!
Utrčava Mujo u ambulantu:
-Gospodine doktore, pomozite, moja Fata ima temperaturu!‘
-Je li visoka?‘
-Ma, jok, mogu joj jesti burek s glave.‘Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika FUNKCIONER SDP-A MIRKO STANIĆ U RAZGOVORU ZA „DAN” ISTAKAO DA JE CRNA GORA DALEKO OD FER IZBORNIH USLOVA
Referendum je bio mirniji od izbora na Koniku
Stanić Referendum je bio mirniji od izbora na Koniku U Podgorici je izlaznost u samo godinu i po pala sa 76 odsto na 64 odsto i mislim da bi svakoga ko misli dobro Crnoj Gori i ovom društvu ta činjenica trebalo da zabrine – istakao je Stanić
Iz­bo­ri ko­ji su od­ra­ža­ni 27. ma­ja ne od­ra­ža­va­ju pra­vu sna­gu So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP), ni­ti po­ten­ci­jal ko­ji ima­mo u bi­rač­kom ti­je­lu Cr­ne Go­re, re­kao je ju­če za „Dan” funk­ci­o­ner te stran­ke Mir­ko Sta­nić.
Ka­ko je ka­zao, ti re­zul­ta­ti su raz­li­či­ti, u ne­kim sre­di­na­ma oče­ki­va­ni, u ne­kim ne­što sla­bi­ji.
– Kre­ću se od sko­ro 11 od­sto u Pla­vu, šest do se­dam od­sto u Ba­ru, Bi­je­lom Po­lju i Ko­la­ši­nu, do ne­što sla­bi­jih re­zul­ta­ta u osta­lim gra­do­vi­ma, dok je u Pod­go­ri­ci re­zul­tat znat­no sla­bi­ji od onog što smo oče­ki­va­li. Ono što je sa­da na na­ma je­ste da de­talj­no ana­li­zi­ra­mo sve aspek­te na­šeg re­zul­ta­ta od pri­je se­dam da­na, po­go­to­vo kad ih upo­re­di­mo sa iz­u­zet­no do­brim re­zul­ta­tom ko­ji je pri­je mje­sec da­na ostva­ri­la na­ša kan­di­dat­ki­nja za pred­sjed­ni­cu Cr­ne Go­re Dra­gi­nja Vuk­sa­no­vić – na­veo je Sta­nić.
On je re­kao da taj re­zul­tat po­ka­zu­je da je po­ten­ci­jal SDP-a znat­no po­ras­tao u pro­te­klom pe­ri­o­du.
– Ta­ko­đe, taj re­zul­tat po­ka­zu­je i da mo­ra­mo na­sta­vi­ti da se ba­vi­mo su­štin­skim pro­ble­mi­ma gra­đa­na Cr­ne Go­re i da da­je­mo pred­lo­ge i rje­še­nja – ka­zao je Sta­nić.
Osvr­ću­ći se na boj­kot par­la­men­ta, on je na­gla­sio da je boj­kot bio sna­žno oruž­je u ru­ka­ma opo­zi­ci­je dok je bio je­din­stven i slu­žio je kao sred­stvo pri­ti­ska na vla­da­ju­ću ko­a­li­ci­ju ka­ko bi usta­no­vi­li ele­men­tar­no po­šte­ne uslo­ve za iz­bo­re.
– Sa­da vi­di­mo da se već vi­še od po­lo­vi­ne po­sla­ni­ka opo­zi­ci­je vra­ti­lo u par­la­ment i da se ta­mo bo­re za in­te­re­se svo­jih bi­ra­ča i gra­đa­na Cr­ne Go­re i da je sam boj­kot umno­go­me iz­gu­bio smi­sao. Klub po­sla­ni­ka SDP-a je sva­ka­ko me­đu naj­kva­li­tet­ni­jim u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re i sva­ka­ko osje­ća­mo da su i na­ši bi­ra­či, ali i cje­lo­kup­na jav­nost Cr­ne Go­re, že­lje­li da ču­ju što o po­je­di­nim pi­ta­nji­ma, bit­nim za nji­hov ži­vot mi­sle Ran­ko Kri­vo­ka­pić, Dža­vid Ša­bo­vić, Ra­ško Ko­nje­vić ili Dra­gi­nja Vuk­sa­no­vić. Nji­ho­va ulo­ga u pret­hod­nim sa­zi­vi­ma par­la­men­ta bi­la je ta­kva da smo kroz za­ko­no­dav­nu ak­tiv­nost, pred­la­ga­nje za­ko­na i amand­ma­na, ali i kroz rad u od­bo­ri­ma i di­sku­si­je na ple­nu­mi­ma, uspi­je­va­li da do­bi­je­mo po­dr­šku mno­gih gra­đa­na, uklju­ču­ju­ći i one ko­ji su pri­sta­li­ce vla­sti – na­veo je Sta­nić.
On je do­dao da zbog to­ga raz­ma­tra­ju mo­guć­nost da se vra­te u par­la­ment, a ne iz že­lje da do­pri­no­se bi­lo ka­kvim di­so­nant­nim to­no­vi­ma u opo­zi­ci­ji.
Kad su u pi­ta­nju uslo­vi odr­ža­va­nja iz­bo­ra, on je ka­zao da smo svje­do­ci da su oni sve go­ri i go­ri u sva­kom novom iz­bor­nom pre­ce­su.
– Kao re­zul­tat to­ga, ve­o­ma ve­li­ki broj bi­ra­ča ko­ji ne po­dr­ža­va­ju DPS ra­di­je sje­di kod ku­će, idu na mo­re ili pro­vo­de vri­je­me u re­kre­a­ci­ji ne­go da ri­zi­ku­je da im se ne­što lo­še de­si na dan iz­bo­ra. U Pod­go­ri­ci je iz­la­znost u sa­mo go­di­nu i po pa­la sa 76 od­sto na 64 od­sto i mi­slim da bi sva­ko­ga ko mi­sli do­bro Cr­noj Go­ri i ovom dru­štvu ta či­nje­ni­ca tre­ba­lo da za­bri­ne. Uko­li­ko hit­no ne pre­du­zme­mo na­po­re da se pre­ki­ne sa da­ljim obe­smi­šlja­va­njem iz­bor­nog pro­ce­sa kroz zlo­u­po­tre­be jav­nih re­sur­sa, pri­ti­sak i na­pa­de na no­vi­na­re i NVO ak­ti­vi­ste, for­mi­ra­nje pa­ra­le­lel­nih bi­rač­kih od­bo­ra, na­si­lje u to­ku iz­bor­nog da­na, do pre­kra­ja­nja vo­lje bi­ra­ča kroz rad od­re­đe­nih struk­tu­ra za­du­že­nih za odr­ža­va­nje iz­bo­ra, do­ći će­mo u si­tu­a­ci­ju da je bes­pred­met­no uče­stvo­va­ti u ta­kvoj po­li­tič­koj tr­ci – is­ta­kao je Sta­nić.
On sma­tra da bi me­đu­na­rod­ni pri­ja­te­lji Cr­ne Go­re mo­ra­li ak­tiv­ni­je da uzmu uče­šće u rje­ša­va­nju ovih pi­ta­nja.
– Oči­gled­no je da je mir­ni­je spro­ve­den re­fe­ren­dum o ne­za­vi­sno­sti 2006.go­di­ne ne­go iz­bo­ri na Ko­ni­ku 2018.go­di­ne – za­klju­čio je Sta­nić. M.V.


Tre­ba pre­u­ze­ti od­go­vor­nost

Ka­ko je is­ta­kao Mir­ko Sta­nić, opo­zi­ci­ja ne tre­ba da se nad­gor­nja­va oko to­ga ko­ja je stran­ka ja­ča.
– Opo­zi­ci­ja sa svo­je stra­ne mo­ra na­ći me­ha­ni­zme ko­ji će po­mo­ći da se ubi­je­de gra­đa­ni da se ne ra­di sa­mo o par fo­te­lja ko­je će do­bi­ti, ili o nad­gor­nja­va­nju ko je ja­či u opo­zi­ci­ji, ne­go o pre­u­zi­ma­nju od­go­vor­no­sti za su­štin­ske pro­mje­ne ko­je su neo­p­hod­ne na­šoj ze­mlji – na­gla­sio je Sta­nić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"