Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ni slova o privatizaciji i dokazima iz SAD * Dala ostavku, ali ostaje u DPS-u * Smjenjuju me jer sam Žugića tužila za mobing * Zadovoljstvo mi je što se sudi DF-u * Merkel može da odahne * Vučićevi košmari * U vlasti banalnosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSA BEČIĆ, čelnik Demokratske Crne Gore:
Nema vršenja ni zakonodavne ni izvršne vlasti zajedno sa DPS-om. To smo obećali građanima onog trenutka kad smo osnovani i taj princip nikada nećemo promijeniti.

Vic Dana :)

Uhvatila mačka miša i taman da ga pojede, miš će njoj:
-Nemoj maco, namjestiću ti da pojedeš mog brata, ima bar 3 kile!
- Ma, meni se baš ti sviđaš.
- Nemoj, maco, namjestiću ti moju sestru, da samo znaš kako je bijela i debela!
- Ali, ti si baš sladak i ukusan.
- Nemoj, evo, namjestiću ti mog ćaleta, znaš da je k’o tenk!
- Hmmm… Njega već odavno sanjam u stomaku.
Može!
Pusti njega mačka, ali on odmah uleti u rupu.
Pouka priče: Obećavaj mački kule i gradove dok ne uđeš u rupu, a onda se pravi lud.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREDLOG ODLUKE DEMOKRATA I URA O FORMIRANJU ODBORA ZA IZBORNE REFORME DONOSI BROJNE NOVINE
Svaka odluka da bude dvotrećinska
Predlog odluke uskoro pred poslanicima Svaka odluka da bude dvotrećinska Prema tekstu predložene odluke, prilikom glasanja mora biti ispunjen i uslov da za predlog glasa i većina svih članova odbora iz parlamentarne većine i većina svih članova iz parlamentarne opozicije
Pri­vre­me­ni skup­štin­ski od­bor za iz­bor­ne re­for­me od­lu­ču­je dvo­tre­ćin­skom ve­ći­nom svih čla­no­va, s tim da mo­ra bi­ti is­pu­njen i uslov da za pred­log gla­sa i ve­ći­na svih čla­no­va od­bo­ra iz par­la­men­tar­ne ve­ći­ne i ve­ći­na svih čla­no­va iz par­la­men­tar­ne opo­zi­ci­je, pred­vi­đe­no je pred­lo­gom od­lu­ke o osni­va­nju, ko­ji su De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra i Gra­đan­ski po­kret URA pre­da­li pred­sjed­ni­ku par­la­men­ta Iva­nu Bra­jo­vi­ću. U tom do­ku­men­tu, u ko­ji je „Dan” imao uvid, pi­še da u ci­lju efi­ka­sni­jeg i kva­li­tet­ni­jeg iz­vr­ša­va­nja za­dat­ka od­bor mo­že obra­zo­va­ti je­dan ili vi­še pod­od­bo­ra.
– De­ta­ljan iz­vje­štaj o svom ra­du sa tek­stom usa­gla­še­nih za­kon­skih pro­je­ka­ta, dru­gih pro­pi­sa i aka­ta od­bor će do­sta­vi­ti Ko­le­gi­ju­mu pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne i svim po­sla­nič­kim klu­bo­vi­ma obra­zo­va­nim u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re, ka­da za­vr­ši sa ra­dom – na­vo­di se u pred­lo­gu od­lu­ke, ko­ji je sa­či­njen na osno­vu Pla­na iz­bor­nih re­for­mi.
Pre­ci­zi­ra­no je da od­bor ima 14 čla­no­va, od ko­jih se šest čla­no­va ime­nu­je na pred­log par­la­men­tar­ne ve­ći­ne, šest čla­no­va na pred­log par­la­men­tar­ne opo­zi­ci­je, a dva čla­na na pred­log NVO ko­je su ostva­ri­le jav­nu pre­po­zna­tlji­vost u obla­sti iz­bor­nog pro­ce­sa, ob­ja­vlji­va­le struč­ne ra­do­ve i stu­di­je na te­mu iz­bor­nog pro­ce­sa i ko­je su uče­stvo­va­le u do­ma­ćem i me­đu­na­rod­nom mo­ni­to­rin­gu iz­bor­nog pro­ce­sa.
– U okvi­ru bro­ja čla­no­va obez­bje­đu­je se za­stu­plje­nost svih klu­bo­va po­sla­ni­ka obra­zo­va­nih u Skup­šti­ni, kao i pred­stav­ni­ka par­la­men­tar­nih par­ti­ja, ko­je su uče­stvo­va­le na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, a či­ji po­sla­ni­ci ne pri­pa­da­ju ni­jed­nom klu­bu po­sla­ni­ka, uko­li­ko to že­le – na­vo­di se u pred­lo­že­noj od­lu­ci.
Ob­ja­šnje­no je da ako je broj klu­bo­va par­la­men­tar­ne ve­ći­ne ili par­la­men­tar­ne opo­zi­ci­je ma­nji od bro­ja čla­no­va od­bo­ra ko­ji im pri­pa­da­ju, kan­di­da­te do pri­pa­da­ju­ćeg bro­ja pred­la­že klub po­sla­ni­ka sa naj­ve­ćim bro­jem čla­no­va klu­ba, uz po­što­va­nje prin­ci­pa da ni­je­dan klub po­sla­ni­ka ne mo­že ima­ti vi­še od tri čla­na od­bo­ra.
Ka­ko je na­ve­de­no, iz­me­đu osta­log, od­bor će ra­di­ti u ci­lju una­pre­đe­nja iz­bor­nog pro­ce­sa, slo­bo­de me­di­ja i stva­ra­nja slo­bod­nog iz­bor­nog am­bi­jen­ta.
Za­da­tak od­bo­ra je, pre­ci­zi­ra­no je, da na­đe pred­log odr­ži­vih rje­še­nja u ve­zi sa iz­bo­rom čla­no­va Sud­skog sa­vje­ta iz re­do­va ugled­nih prav­ni­ka, da de­fi­ni­še pred­log no­vih za­kon­skih rje­še­nja u ve­zi sa na­či­nom iz­bo­ra i iz­bo­rom čla­no­va Sa­vje­ta RTCG, ko­ji će bi­ti no­mi­no­va­ni u par­la­men­tu, da de­fi­ni­še pred­lo­ge rje­še­nja za im­ple­men­ta­ci­ju svih pre­po­ru­ka OEBS–ODI­HR-a u ci­lju po­ve­ća­nja tran­spa­rent­no­sti i pro­fe­si­o­na­li­zma in­sti­tu­ci­ja ko­je su uklju­če­ne u iz­bor­ni pro­ces (po­seb­no DIK i ASK), ka­ko bi se po­ve­ća­lo po­vje­re­nje jav­no­sti. To uklju­ču­je iz­mje­ne za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka, bi­rač­kom spi­sku, fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja i re­gi­stri­ma pre­bi­va­li­šta i bo­ra­vi­šta.
Na­vo­di se da od­bor tre­ba da pri­pre­mi pred­log za­kon­skog rje­še­nja odr­ža­va­nja svih lo­kal­nih iz­bo­ra u jed­nom da­nu, da de­fi­ni­še pred­log Ko­dek­sa etič­kog po­na­ša­nja u iz­bor­nim kam­pa­nja­ma, i da de­fi­ni­še pred­log rje­še­nja za osni­va­nje ne­za­vi­snog ti­je­la za nad­zor nad do­sled­nom pri­mje­nom usvo­je­nih za­ko­na i pod­za­kon­skih aka­ta, i nad ostva­ri­va­njem slo­bo­da i pra­va uče­sni­ka na iz­bo­ri­ma.
Me­đu­tim, to ni­je sve, jer od­bor tre­ba da pri­pre­mi pred­lo­ge iz­mje­na se­ta me­dij­skih za­ko­na sa ci­ljem da se prav­ni okvir usa­gla­si sa EU i me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma, kao i da po­tvr­di da­tum par­la­men­tar­nih iz­bo­ra i do­go­vo­ri da­tum odr­ža­va­nja svih lo­kal­nih iz­bo­ra u jed­nom da­nu.
M.V.


Pre­go­vo­ri do kra­ja mje­se­ca

Iz DPS-a su ka­za­li ka­ko vje­ru­ju da bi do kra­ja mje­se­ca mo­gli po­če­ti pre­go­vo­ri o rad­noj gru­pi za re­for­mu iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva, ali ni­je­su htje­li da se iz­ja­sne da li im je kon­kre­tan pred­log De­mo­kra­ta i URA pri­hva­tljiv. Po­sla­nik DPS-a Mi­loš Ni­ko­lić za TV „Vi­je­sti” je re­kao da su pre­go­vo­ri pri­hva­tlji­vi, ali o mo­da­li­te­ti­ma i struk­tu­ri rad­ne gru­pe za­sad ne mo­že da go­vo­ri.
– Pret­po­sta­vljam da je mo­žda mo­gu­će da do­đe do for­mi­ra­nja te par­la­men­tar­ne rad­ne gru­pe u ju­lu – na­veo je Ni­ko­lić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"