Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Zaplijenio zemlju Šaranoviću, pa gradi hotel od 12 spratova * O državnom trošku poslao svastiku u Atinu * Prinudna uprava ako se ne dogovore do 21. jula * Kozmetičke izmjene ne povećavaju nezavisnost * Politički zemljotres u Britaniji * Braća Bitići * Mamin sin
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILO ĐUKANOVIĆ, PREDSJEDNIK CRNE GORE :
Evropa mora prepoznati da je Crna Gora daleko ispred na putu pregovaranja o prijemu, ali i mi moramo ispuniti zadatke u našoj kući.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al‘ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj piva pa se požali:
- A vid‘ ‚vako... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma‘ drugi dan i lančić! A na samu Novu god‘nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je‘s ti nešto naš‘o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane... ja sam naš‘o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel‘ke!
- Kako Japanac drži dijetu?
- Jede jednim štapićem!
Gugl je žensko sto posto!
Čim ima odgovor na sve.
Zašto plavuša stavlja iphone na pod?
- Da dobije iPod.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika UPRAVNI SUD PO TUŽBI MANS-A OBORIO ODLUKU AGENCIJE ZA LIČNE PODATKE
Partije moraju da objavljuju račune
Lideri vladajuće koalicije više neće moći da kriju stranačke račune Partije moraju da objavljuju račune Presudu da Zakon o slobodnom pristupu informacijama važi i za parlamentarne partije sud je donio nakon što su predstavnici MANS-a pokrenuli postupak zbog nejasnih i kontradiktornih odluka Agencije za zaštitu ličnih podataka
Uprav要i sud Cr要e Go訃e do要io je pre貞u苓u da Za虺on o slo苑od要om pri貞tu計u in苯or衫a苞i虻a衫a (SPI) važi i za po衍i負ič虺e par衍a衫en負ar要e par負i虻e. Ta od衍u虺a usli虻e苓i衍a je na虺on što su pred貞tav要i苞i Mreže za afir衫a苞i虻u ne赳la苓i要og sek負o訃a (MANS) po虺re要u衍i po貞tu計ak pred tim su苓om zbog ne虻a貞nih i kon負ra苓ik負or要ih od衍u虺a Agen苞i虻e za zašti負u lič要ih po苓a負a虺a i slo苑o苓an pri貞tup in苯or衫a苞i虻a衫a, u kojima su u ne虺o衍i虺o svo虻ih po貞ljed要jih od衍u虺a tvr苓i衍i da Za虺on o slo苑od要om pri貞tu計u in苯or衫a苞i虻a衫a ne važi za po衍i負ič虺e su苑jek負e.
Uprav要i sud u obra述lože要ju svo虻e pre貞u苓e je na赳eo da su par衍a衫en負ar要e par負i虻e ob赳e述ni苞e Za虺o要a o slo苑od要om pri貞tu計u in苯or衫a苞i虻a衫a, jer je ri虻eč o prav要im li苞i衫a či虻i se rad većim di虻e衍om fi要an貞i訃a iz jav要ih pri虐o苓a.
Sud je ta虺o po要ištio rješe要je Agen苞i虻e za zašti負u lič要ih po苓a負a虺a i slo苑o苓an pri貞tup in苯or衫a苞i虻a衫a i uka述ao da je ovaj or茆an u većem bro虻u po貞tu計a虺a pret虐od要o do要o貞io rješe要ja ko虻i衫a je na衍a茆ao po衍i負ič虺im par負i虻a衫a da po貞tu計a虻u po za虐tje赳u za pri貞tup in苯or衫a苞i虻a衫a, pa je ‒ ka虺o je na赳e苓e要o u pre貞u苓i ‒ „ne虻a貞no na osno赳u če茆a je došlo do od貞tu計a要ja od do貞a苓ašnje prak貞e tog or茆a要a”.
U obra述lože要ju pre貞u苓e su苓a piše i da su shod要o čla要u de赳et Za虺o要a o slo苑od要om pri貞tu計u in苯or衫a苞i虻a衫a, su苑jek負i ko虻i ima虻u svoj貞tvo prav要og li苞a i ko虻i se većim di虻e衍om fi要an貞i訃a虻u iz jav要ih pri虐o苓a ‒ po na衍aže要ju ovog su苓a ‒ dužni da po貞tu計a虻u po za虐tje赳i衫a za slo苑o苓an pri貞tup in苯or衫a苞i虻i.
‒ Sa茆la貞no važećim pro計i貞i衫a, po衍i負ič虺e par負i虻e stiču svoj貞tvo prav要og li苞a upi貞om u Re茆i貞tar po衍i負ič虺ih par負i虻a (član šest Za虺o要a o po衍i負ič虺im par負i虻a衫a), a sred貞tva za re苓o赳an rad i iz苑or要u kam計a要ju mo茆u sti苞a負i iz jav要ih i pri赳at要ih iz赳o訃a (član tri Za虺o要a o fi要an貞i訃a要ju po衍i負ič虺ih su苑je虺a負a i iz苑or要ih kam計a要ja) – piše u obra述lože要ju pre貞u苓e.
MANS je po貞tu計ak pred Uprav要im su苓om po虺re要uo pošto je Agen苞i虻a za zašti負u lič要ih po苓a負a虺a i slo苑o苓an pri貞tup in苯or衫a苞i虻a衫a toj ne赳la苓i要oj or茆a要i述a苞i虻i poče衍a da do貞ta赳lja rješe要ja ko虻i衫a par衍a衫en負ar要e par負i虻e ni虻e貞u u oba赳e述i da po貞tu計a虻u shod要o Za虺o要u o slo苑od要om pri貞tu計u in苯or衫a苞i虻a衫a.
‒ Ta pro衫je要a je usli虻e苓i衍a na虺on što je Spe苞i虻al要o držav要o tuži衍aštvo (SDT) po虺re要u衍o is負ra茆u o sum要ji赳im do要a苞i虻a衫a De衫o虺rat貞ke par負i虻e so苞i虻a衍i貞ta (DPS), a na osno赳u po苓a負a虺a ko虻e je MANS do苑io upra赳o po述i赳a要jem na Za虺on o slo苑od要om pri貞tu計u in苯or衫a苞i虻a衫a – piše u juče訃ašnjem sa觔pšte要ju ko觔r苓i要a負or虺e za me苓i虻e te NVO Sneža要e Bajče負e.
Ta虺o je u apri衍u ove go苓i要e, iz衫eđu osta衍og, ot虺ri赳e要o i da u jed要om od naj貞i訃o衫ašni虻ih na貞e衍ja u Pod茆o訃i苞i ‒ Vre衍i衫a Rib要ič虺im ‒ ži赳e ve觔衫a imuć要i sim計a負i述e訃i DPS-a, ko虻i to虺om kam計a要je za po貞led要je par衍a衫en負ar要e iz苑o訃e ni貞u šte苓je衍i ka虺o bi po衫o茆li svo虻u par負i虻u. Za sve茆a ne虺o衍i虺o da要a mješta要i Vre衍a Rib要ič虺ih DPS-u su upla負i衍i naj衫a要je 30.000 eura. To je ta苓a ot虺rio Is負raži赳ač虺i cen負ar MANS-a. Po苓at虺e o ovim upla負a衫a do虺a述a衍a je fi要an貞ij貞ka do虺u衫en負a苞i虻a te vla苓a虻uće po衍i負ič虺e par負i虻e, ko虻a je shod要o Za虺o要u o slo苑od要om pri貞tu計u in苯or衫a苞i虻a衫a do貞ta赳lje要a ra要i虻e Mreži za afir衫a苞i虻u ne赳la苓i要og sek負o訃a. Po貞ljed要jim od衍u虺a衫a ‒ „ne述a赳i貞ni or茆an” ‒ Agen苞i虻a za zašti負u lič要ih po苓a負a虺a i slo苑o苓an pri貞tup in苯or衫a苞i虻a衫a u vri虻e衫e važe要ja istog za虺o要a, na茆lo je iz衫i虻e要i衍a prak貞u po貞tu計a要ja, bu苓ući da se u pret虐od要e 152 od衍u虺e iz虻ašnja赳a衍a po述i負iv要o o istim za虐tje赳i衫a.
‒ Po衫e要u負im od衍u虺a衫a Agen苞i虻a je na ne虺o vri虻e衫e omo茆ući衍a par負i虻a衫a da od jav要o貞ti sa虺ri虻u po苓at虺e o svo虻im fi要an貞i虻a衫a. To je po貞eb要o važno ima虻ući u vi苓u da se traže要e in苯or衫a苞i虻e o par負ij貞kim fi要an貞i虻a衫a od要o貞e na pe訃i觔d pred貞jed要ič虺e i kam計a要je za lo虺al要e iz苑o訃e. Za虺on o slo苑od要om pri貞tu計u in苯or衫a苞i虻a衫a tre要ut要o je je苓i要i prav要i akt ko虻i na衍aže pu要u tran貞pa訃ent要ost par負ij貞kih fi要an貞i虻a u Cr要oj Go訃i, pa je iz赴述i衫a要jem od oba赳e述a ovog za虺o要a, Agen苞i虻a po虺uša衍a da le茆i負i衫iše skri赳a要je po苓a負a虺a, obe貞mi貞li cje衍o虺u計an kon苞ept tran貞pa訃ent要o貞ti par負ij貞kih fi要an貞i虻a, ali i da otvo訃i ši訃ok pro貞tor za da衍ji raz赳oj po衍i負ič虺e ko訃up苞i虻e u iz苑or要im kam計a要ja衫a – piše u sa觔pšte要ju Bajče負e.Vl.O.


Ne衫a od茆o赳or要o貞ti za spor要e do要a苞i虻e

Tuži衍aštvo je 2012. go苓i要e po虺re要u衍o po貞tu計ak o spor要im do要a苞i虻a衫a ko虻e je oko 2.000 građa要a upla負i衍o De衫o虺rat貞koj par負i虻i so苞i虻a衍i貞ta, ali to ni虺a苓a ni虻e re述ul負i訃a衍o ne虺im op負užni苞a衫a. Od do要a苞i虻a je 2011. go苓i要e DPS do苑io pre虺o 600.000 eura, ali se tvr苓i衍o da je to sa衫o for衫al要o pri虺a述a要o, a da su upla負e sti述a衍e sa ma苯i虻aških i taj虺un貞kih adre貞a. Po貞eb要o, jer su u štam計i po虻e苓i要i do要a負o訃i de衫an負o赳a衍i da su uplaći赳a衍i bi衍o ka虺av no赳ac. Tim po赳o苓om, MANS je pod要io kri赳ič要u pri虻a赳u, ali ni虺a苓a ni虻e došlo do kon虺ret要e re苔k苞i虻e držav要og tuži衍aštva.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovla寞eno kori寞enje sadr靠ja 靖ampanog i on-line izdanja Dana ka駐jivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na za靖itu od istog, kao i na naknadu 靖ete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, 靖ampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi na鋱n javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz na隘h izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji 熰 biti odr靠ni 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"