Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Logoraši iz Morinja podnijeli 150 tužbi protiv države * Na ku獘 penzionera ba鋀na bomba * Spasen iz sobe u plamenu * Od nelegalnog hotela prihodovali 156.000 eura * Logoraši iz Morinja podnijeli 150 tužbi protiv države * Sirijski obavještajci spremaju ubistvo više miliona izbjeglica * Živio rokenrol
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VESELIN RADULOVIĆ, ADVOKAT :
Pregovori sa EU traju već šest godina, ali danas je u Crnoj Gori, na žalost, stanje vjerovatno i gore nego kada su pregovori i počeli.

Vic Dana :)

Došao Perica iz škole sa dobrom i lošom vijesti...
-Mama, mama, imam dobru i lošu vijest.
-Koja je dobra vijest? -pita mama.
-Dobio sam peticu! -sav srećan kaže Perica.
-Odlično! - pohvali ga mama.
-A reci sad onu lošu?
-Petica je u pet rata. - odgovara Perica
Muž:
- Doktore, doktore, ženu boli grlo i izgubila je glas. Šta da radim?
Doktor:
- Raduj se čovječe, raduj se!
Pričaju dva drugara i jedan kaže:
-E buraz, crk‘o mi bojler.
Ovaj ga pita:
-Kada buraz?
A na to mu odgovara:
-Nije kada nego bojler, buraz!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika LIDER PRAVE CRNE GORE UPUĆUJE IZVINJENJE ZBOG ODLASKA PREDSTAVNIKA CRNE GORE NA PROSLAVU „OLUJE”
Milačić kod Srba u Kninu
Čelnici Prave Crne Gore Milačić kod Srba u Kninu Cilj putovanja je upućivanje simboličnog izvinjenja bratskom srpskom narodu u Hrvatskoj, ali i uopšte srpskom narodu, povodom nečuvenog prisustva predstavnika Vojske Crne Gore na proslavi „Oluje”, kazali iz Prave Crne Gore
Pred貞tav要i苞i Pra赳e Cr要e Go訃e kre要u衍i su na put iz赳i要je要ja zbog pri貞u貞tva pu虺ov要i虺a Voj貞ke Cr要e Go訃e Iva要a Mašu衍o赳ića na pro貞la赳i „Olu虻e”. Ka虺o je sa觔pšte要o, čel要ik ove stran虺e Mar虺o Mi衍ačić kre要uo je na put iz赳i要je要ja u Knin.
– Svje苓o苞i smo ka虺vu je re茆i觔要al要u bu訃u iza述va衍o pri貞u貞tvo pu虺ov要i虺a cr要o茆or貞ke voj貞ke Iva要a Mašu衍o赳ića na pro貞la赳i go苓išnji苞e „Olu虻e” u Kni要u. Pri貞u貞tvo pro貞la赳i, osim što je na訃uši衍o od要o貞e sa zva要ič要om Sr苑i虻om, pred貞ta赳lja ne計ri虻a負elj貞ki akt i prst u oko svim srp貞kim žr負va衫a te voj要e ak苞i虻e, ili, bo衍je reče要o – po茆ro衫a. Tre苑a is負aći či要je要i苞u da je ne ma衍i broj žr負a赳a – iz苑je茆li苞a, utočište ta苓a našao upra赳o u Cr要oj Go訃i, što pro虹z赳o苓i za虺ljučak da je cr要o茆or貞ka vlast, po ko zna ko虻i put, po要i述i衍a i sop貞tve要e građa要e – sa觔pšte要o je iz Pra赳e Cr要e Go訃e.
Ka虺o su re虺li, pri貞u貞tvo voj要og atašea Cr要e Go訃e pro貞la赳i „Olu虻e” ni虻e sa衫o an負i貞rp貞ki čin, već i du苑o虺o an負i苞r要o茆or貞ki, pa i an負i苞i赳i衍i述a苞ij貞ki.
– Zbog sve茆a na赳e苓e要og, Pra赳a Cr要a Go訃a sma負ra da je osim oštrih osu苓a ko虻e su sti述a衍e od stra要e opo述i苞i觔要ih i dru茆ih adre貞a, po負reb要o otići ko訃ak da衍je i kon虺ret要o dje衍o赳a負i. S tim u ve述i, pred貞jed要ik Pra赳e Cr要e Go訃e Mar虺o Mi衍ačić, i ge要e訃al要i se虺re負ar Vla苓i貞lav Daj虺o赳ić bo訃a赳iće u dvo苓nev要oj po貞je負i Kni要u, gdje će se sa貞ta負i sa pred貞tav要i苞i衫a srp貞kog na訃o苓a, ali i više srp貞kih po訃o苓i苞a. Cilj pu負o赳a要ja je貞te upući赳a要je sim苑o衍ič要og iz赳i要je要ja brat貞kom srp貞kom na訃o苓u u Hr赳at貞koj, ali i uopšte srp貞kom na訃o苓u, po赳o苓om neču赳e要og pri貞u貞tva pred貞tav要i虺a Voj貞ke Cr要e Go訃e na pro貞la赳i „Olu虻e”. Si茆ur要i smo da će naše sim苑o衍ič要o iz赳i要je要je bi負i za計ra赳o glas većin貞ke Cr要e Go訃e – po訃uču虻u iz Pra赳e Cr要e Go訃e.
Ka虺o se na赳o苓i, Pra赳a Cr要a Go訃a poštu虻e drža赳u Hr赳at貞ku, njen Ustav i za虺o要e, te se ni u kom smi貞lu neće mi虻eša負i u nji虐o赳u unu負rašnju po衍i負i虺u.
– Ovim pu負o赳a要jem is計u要ja赳a衫o is虺ljuči赳o mo訃al要u oba赳e述u pre衫a ta衫ošnjem srp貞kom ži赳lju, ali i svim Sr苑i衫a ko虻e je ovaj skan苓a衍o述ni čin zva要ič要e Cr要e Go訃e uvri虻e苓io – na赳o苓i se u sa觔pšte要ju.
Di訃ek負or虺a Cen負ra za građan貞ko obra述o赳a要je Da衍i苑or虺a Ulja訃e赳ić re虺la je da je od衍a述ak cr要o茆or貞kog voj要og atašea u Knin sa衫o po虺a述ao ne苓o貞led要ost i ne虹z赳e苓e要ost po衍i負i虺e ko虻u pre衫a pi負a要ju rat要ih zloči要a vo苓i vlast u Cr要oj Go訃i. Ka虺o je na茆la貞i衍a Ulja訃e赳iće赳a u iz虻a赳i za RSE, Cr要a Go訃a ni虻e smje衍a da ima pred貞tav要i虺a na tom mje貞tu.
– Ne衫a ni虺a虺ve sum要je da se u voj要o po衍i苞ij貞koj ak苞i虻i „Olu虻a” de貞io si貞tem貞ki zločin pre衫a srp貞kom sta要ov要ištvu. To je či要je要i苞a ko虻u je utvr苓io i Haški tri苑u要al i to je raz衍og zbog če茆a Cr要a Go訃a ni虻e smje衍a da ima svog pred貞tav要i虺a na tom mje貞tu. Tu se u stva訃i vi苓i sla苑ost naših po衍i負ič虺ih li苓e訃a i ono što je ne苓o赳rše要ost po衍i負ič虺ih od衍u虺a. Jed要o je nje茆o赳a負i re茆i觔要al要u sa訃ad要ju i do苑ro貞u貞jed貞ke od要o貞e, a dru茆o je drža負i se od訃eđe要ih prin苞i計a i či要je要i苞a. U ovom kon虺ret要om sluča虻u se ni虻e貞mo drža衍i ni či要je要i苞a ni prin苞i計a – kon貞ta負u虻e Ulja訃e赳iće赳a.
Pre衫a nje要oj ocje要i, at衫os苯e訃a u re茆i觔要u ni虻e ni虺a苓a bi衍a kre虹訃a要a na način ko虻i je re述ul負at jed要e vi述i觔要ar貞ke, održi赳e po衍i負i虺e.
– Svi smo mi ov苓je ta觔苞i po衍i負iča訃a skrom要og for衫a負a ko虻i ko訃i貞te sva虺u pri衍i虺u da is負r茆u虻u po要ešto na vr衍o neo苓茆o赳o訃an i ne訃i虻et虺o vr衍o opa貞an način. To je nešto što ima衫o tre要ut要o u re茆i觔要u – da iz vr衍o raz衍iči負ih raz衍o茆a svi ak負e訃i uče貞tvu虻u u to衫e i oni iz茆le苓a虻u pri衍ič要o ko觔r苓i要i貞a要i – is負a虺la je Ulja訃e赳iće赳a.
Ka虺o je na赳e衍a, ono što ni虻e ko觔r苓i要i貞a要o i ono što ne može衫o ni虺a苓a da pret計o貞ta赳i衫o je貞te ka虺ve to po貞le苓i苞e može da do要e貞e.
– Na苓a衫o se ne u onom ob衍i虺u ka虺o je to bi衍o to虺om 90-ih go苓i要a prošlog vi虻e虺a – na茆la貞i衍a je Ulja訃e赳iće赳a.
M.V.

Đu訃išić: Sve go訃e od go訃eg

Pot計red貞jed要ik Par負i虻e udruže要ih pen述i觔要e訃a i in赳a衍i苓a (PU致I) Ivo Đu訃išić ka述ao je da je pri貞u貞tvo ofi苞i訃a Voj貞ke Cr要e Go訃e Iva要a Mašu衍o赳ića na sram要oj pro貞la赳i „Olu虻e” tre要u負ak kad Cr要a Go訃a, je苓i要a ze衫lja svi虻e負a či虻e ime poči要je sa cr要a, po貞ta虻e još cr要ja.
– Ali bit要o je da vr虐ov要i ko衫an苓ant Voj貞ke Cr要e Go訃e Mi衍o Đu虺a要o赳ić, ko虻i je mr述io šah zbog ša虐ov要i苞e i kre要uo u ob訃ačun sa ustaša衫a Hr赳at貞ke, sa苓a odo苑ra赳a ovaj sram要i čin. Iz茆le苓a da je Mi衍o u među赳re衫e要u na赴čio da igra šah. Naj赳eće et要ič虺o čišće要je u Evro計i po貞li虻e Dru茆og svjet貞kog ra負a za Đu虺a要o赳ića je dan za sla赳lje, a za nas dan tu茆e i plača za oni衫a ko虻i su sa svo虻ih vje虺ov要ih og要jišta otišli bez tra茆a u bes虺raj – re虺ao je Đu訃išić.Vl.O.

Uslovi korišćenja

Svako neovla寞eno kori寞enje sadr靠ja 靖ampanog i on-line izdanja Dana ka駐jivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na za靖itu od istog, kao i na naknadu 靖ete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, 靖ampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi na鋱n javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz na隘h izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"