Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Logoraši iz Morinja podnijeli 150 tužbi protiv države * Na kuću penzionera bačena bomba * Spasen iz sobe u plamenu * Od nelegalnog hotela prihodovali 156.000 eura * Logoraši iz Morinja podnijeli 150 tužbi protiv države * Sirijski obavještajci spremaju ubistvo više miliona izbjeglica * Živio rokenrol
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VESELIN RADULOVIĆ, ADVOKAT :
Pregovori sa EU traju već šest godina, ali danas je u Crnoj Gori, na žalost, stanje vjerovatno i gore nego kada su pregovori i počeli.

Vic Dana :)

Došao Perica iz škole sa dobrom i lošom vijesti...
-Mama, mama, imam dobru i lošu vijest.
-Koja je dobra vijest? -pita mama.
-Dobio sam peticu! -sav srećan kaže Perica.
-Odlično! - pohvali ga mama.
-A reci sad onu lošu?
-Petica je u pet rata. - odgovara Perica
Muž:
- Doktore, doktore, ženu boli grlo i izgubila je glas. Šta da radim?
Doktor:
- Raduj se čovječe, raduj se!
Pričaju dva drugara i jedan kaže:
-E buraz, crk‘o mi bojler.
Ovaj ga pita:
-Kada buraz?
A na to mu odgovara:
-Nije kada nego bojler, buraz!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika MOMČILO VUKSANOVIĆ O NAJAVI DA ĆE DPS TRAŽITI UKIDANJE SNS-A
Srpskog identiteta se nećemo odreći
Momčilo Vuksanović Srpskog identiteta se nećemo odreći Vladajuća koalicija traži način da smanji ili potpuno ugasi aktivnosti SNS-a kako bi lakše sprovela projekat asimilacije srpskog naroda u Crnoj Gori
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta uki­da Srp­ski na­ci­o­nal­ni sa­vjet (SNS) od sa­mog nje­go­vog osni­va­nja, sa­da je to sa­mo jav­no pro­mo­vi­sa­no, sa­op­štio je pred­sjed­nik tog sa­vje­ta Mom­či­lo Vuk­sa­no­vić. Ka­ko je re­kao, do­no­se­ći za­kon o ma­njin­skim pra­vi­ma i slo­bo­da­ma, kao na­gra­du ma­njin­skim na­ro­di­ma (iz­ja­va biv­šeg mi­ni­stra Fer­ha­ta Di­no­še) za nji­ho­vu bez­re­zer­vnu lo­jal­nost, vla­da­ju­će struk­tu­re ni­je­su oče­ki­va­le for­mi­ra­nje Srp­skog sa­vje­ta, po­seb­no što su se tom pro­ce­su sna­žno su­prot­sta­vlja­le i sve srp­ske par­la­men­tar­ne opo­zi­ci­o­ne par­ti­je.
– Od svog osni­va­nja Srp­ski sa­vjet bio je na me­ti na­pa­da, ka­ko po­zi­ci­je, ta­ko i opo­zi­ci­je, po­seb­no od tre­nut­ka ka­da je po­sta­lo ja­sno da sa­vjet ne­će bi­ti uslu­žna organizacija ni­ti jed­noj od ove dvi­je gru­pa­ci­je. Mar­lji­vim ra­dom Srp­ski sa­vjet je re­a­li­zo­vao pro­jek­te od iz­u­zet­nog zna­ča­ja za oču­va­nje na­ci­o­nal­nog, kul­tur­nog, je­zič­kog i vjer­skog iden­ti­te­ta – re­kao je Vuk­sa­no­vić.
Ka­ko je is­ta­kao, štam­pa­ju­ći sko­ro tri sto­ti­ne na­slo­va i vi­še od 170 hi­lja­da knji­ga, is­klju­či­vo na srp­skom je­zi­ku i ći­ri­lič­nom pi­smu zna­čaj­no su do­pri­ni­je­li oču­va­nju kul­tur­nog i je­zič­kog iden­ti­te­ta.
– Srp­ski sa­vjet je od svog osni­va­nja po­di­je­lio vi­še sto­ti­na sti­pen­di­ja i jed­no­krat­nih po­mo­ći uče­ni­ci­ma i stu­den­ti­ma srp­ske na­ci­o­nal­no­sti, kao i gra­đa­ni­ma za ko­je je pro­ci­je­nje­no da im je ta­kva po­moć neo­p­hod­na – is­ta­kao je Vu­k­san­o­vić.
Ka­ko je re­kao, sve ove ak­tiv­no­sti uti­ca­le su da vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja tra­ži na­čin da sma­nji ili pot­pu­no uga­si ak­tiv­no­sti Srp­skog sa­vje­ta, po­seb­no srp­skih me­di­ja, ka­ko bi lak­še spro­ve­la pro­je­kat asi­mi­la­ci­je srp­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri.
– Iz tog raz­lo­ga u krat­kom vre­me­nu, već po dru­gi put, mi­je­nja za­kon o ma­njin­skim pra­vi­ma i slo­bo­da­ma u od­red­ba­ma ko­je se ti­ču ras­po­dje­le sred­sta­va za oču­va­nje iden­ti­te­ta, i to is­klju­či­vo na šte­tu srp­skog na­ro­da, od­u­zi­ma­ju­ći mu ta­ko ste­če­na pra­va. Na­vod­na na­ja­va DPS-a o ini­ci­ra­nju iz­mje­ne za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju na­ci­o­nal­nih sa­vje­ta ni­je usmje­re­na na od­luč­nost Srp­skog sa­vje­ta da obi­lje­ži sto­go­di­šnji­cu Ve­li­ke Pod­go­rič­ke skup­šti­ne u Cr­noj Go­ri, jer se te ma­ni­fe­sta­ci­je u Pod­go­ri­ci re­dov­no odr­ža­va­ju već de­vet­na­est go­di­na kao ma­ni­fe­sta­ci­je kul­tu­re i bez ijed­nog in­ci­den­ta. De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta Srp­ski sa­vjet že­li da uki­ne ka­ko bi za­u­sta­vi­la i uga­si­la srp­ske me­di­je, ali i ka­ko se ne bi re­a­li­zo­vao po­ziv pred­sjed­ni­ku Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Alek­san­dru Vu­či­ću da bu­de gost na obi­lje­ža­va­nju sto­go­di­šnji­ce ovog isto­rij­skog do­ga­đa­ja – na­gla­sio je Vuk­sa­no­vić.
Ka­ko je re­kao, Srp­ski sa­vjet je orga­ni­za­ci­ja ko­ja je sa­mo­stal­na u svom ra­du.
– For­mi­ran je u skla­du sa po­zi­tiv­nim za­ko­no­dav­stvom i Usta­vom Cr­ne Go­re da kr­oz in­sti­tu­ci­je si­ste­ma ču­va srp­sku po­seb­nost i na­ci­o­nal­ni iden­ti­tet če­ga se do­sled­no pri­dr­ža­va i do­sad od nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja bez ijed­nog pri­go­vo­ra – re­kao je Vuk­sa­no­vić.
Ka­ko ka­že, u ci­lju sa­mo­stal­nog i prin­ci­pi­jel­nog dje­lo­va­nja De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta i nje­nim ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma po­ru­ču­ju da su sprem­ni na uki­da­nje nji­ho­ve or­ga­ni­za­ci­je, pa i na ak­ti­vi­ra­nje pre­su­de za ob­no­vu spo­men-obi­ljež­ja moj­ko­vač­kim ju­na­ci­ma na Boj­noj nji­vi, ali da ni­je­su sprem­ni na od­ri­ca­nje od srp­skog iden­ti­te­ta i tra­di­ci­o­nal­ne Cr­ne Go­re.
– Naš po­klič ni­ka­da ne­će bi­ti „Vi­va Mon­te­ne­gro” i ni­ka­da ne­će­mo bez re­fe­ren­dum­ske pro­vje­re vo­lje gra­đa­na Cr­ne Go­re po­dr­ža­ti i apla­u­di­ra­ti od­lu­ka­ma o pri­zna­nju ta­ko­zva­ne dr­ža­ve Ko­so­vo, o pri­stu­pa­nju, po nas, zlo­či­nač­koj i agre­siv­noj voj­noj NA­TO ali­jan­si, sla­nju cr­no­gor­ske voj­ske na Ko­so­vo i Me­to­hi­ju ka­ko bi di­sci­li­no­va­li srp­ski na­rod, pri­su­stvu Voj­ske Cr­ne Go­re pro­sla­vi po­gro­ma i pro­tje­ri­va­nja srp­skog na­ro­da, uvo­đe­nju sank­ci­ja na­šoj vje­kov­noj za­štit­ni­ci Ru­si­ji, i dru­gim kom­pro­mi­tu­ju­ćim i po tra­di­ci­ju Cr­ne Go­re sram­nim od­lu­ka­ma – re­kao je Vuk­sa­no­vić.
M.V.

Ne da­mo da ne­gi­ra­ju Cr­nu Go­ru

Iz DPS-a su re­kli da u skla­du sa već usta­lje­nom prak­som Mom­či­lo Vuk­sa­no­vić naj­pri­je za­mje­nju­je te­ze, a po­tom se pre­tva­ra u port­pa­ro­la svo­jih po­kro­vi­te­lja iz pro­srp­skih par­ti­ja.
– Sva pi­ta­nja ko­ji­ma se Vuk­sa­no­vić ba­vi u svom re­a­go­va­nju is­klju­či­vo su po­li­tič­ka, a ne ni­ka­ko iden­ti­tet­ska ili kul­tu­ro­lo­ška. Naj­pri­je, Vuk­sa­no­vi­ću ni­ko ni­je re­kao da će DPS tra­ži­ti iz­mje­ne za­ko­na ka­ko bi bio uga­šen Srp­ski na­ci­o­nal­ni sa­vjet, već da će se iz­mje­ne za­ko­na tra­ži­ti ka­ko bi bi­lo spri­je­če­no da­lje ne­re­zon­sko iz­dva­ja­nje nov­ca iz dr­žav­nog bu­dže­ta onim sa­vje­ti­ma ko­ji taj no­vac tro­še ka­ko bi pod­ri­va­li i ru­ši­li te­me­lje dr­ža­ve Cr­ne Go­re. Me­ta­fo­rič­ki re­če­no, to je isto kao da usred svo­je ku­će da­je­te upa­lje­nu ši­bi­cu u ru­ke ne­ko­me ko već dr­ži ben­zin – ka­žu u DPS-u.
Od osni­va­nja sa­vje­ta do da­nas, ka­ko tvr­de, dr­ža­va Cr­na Go­ra je po ra­znim osno­va­ma toj or­ga­ni­za­ci­ji do­di­je­li­la oko pet mi­li­o­na eura i taj no­vac je uglav­nom is­ko­ri­šten za per­fid­no ne­gi­ra­nje, bla­će­nje i pod­ri­va­nje Cr­ne Go­re.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"