Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Logoraši iz Morinja podnijeli 150 tužbi protiv države * Na kuću penzionera bačena bomba * Spasen iz sobe u plamenu * Od nelegalnog hotela prihodovali 156.000 eura * Logoraši iz Morinja podnijeli 150 tužbi protiv države * Sirijski obavještajci spremaju ubistvo više miliona izbjeglica * Živio rokenrol
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VESELIN RADULOVIĆ, ADVOKAT :
Pregovori sa EU traju već šest godina, ali danas je u Crnoj Gori, na žalost, stanje vjerovatno i gore nego kada su pregovori i počeli.

Vic Dana :)

Došao Perica iz škole sa dobrom i lošom vijesti...
-Mama, mama, imam dobru i lošu vijest.
-Koja je dobra vijest? -pita mama.
-Dobio sam peticu! -sav srećan kaže Perica.
-Odlično! - pohvali ga mama.
-A reci sad onu lošu?
-Petica je u pet rata. - odgovara Perica
Muž:
- Doktore, doktore, ženu boli grlo i izgubila je glas. Šta da radim?
Doktor:
- Raduj se čovječe, raduj se!
Pričaju dva drugara i jedan kaže:
-E buraz, crk‘o mi bojler.
Ovaj ga pita:
-Kada buraz?
A na to mu odgovara:
-Nije kada nego bojler, buraz!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika POTPREDSJEDNIK DEMOKRATSKE CRNE GORE MIJOMIR PEJOVIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” PORUČIO
Tužilaštvo da krene na vrh DPS-a ako ćemo u EU
Mijomir Pejović Tužilaštvo da krene na vrh DPS-a ako ćemo u EU Rezultati rada radne grupe i primjena novog izbornog zakonodavstva i drugih reformi koji će uslijediti poslije toga dovešće do promjena koje će Crnu Goru snažno usmjeriti na putu ka EU i boljem životu svih njenih građana – rekao je Pejović
Pot­pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Mi­jo­mir Pe­jo­vić ka­zao je u in­ter­vjuu za „Dan” da dr­ža­va tre­ba da po­ka­že vi­še re­zul­ta­ta u bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, uko­li­ko že­li­mo da za­tvo­ri­mo po­gla­vlja 23 i 24 i is­pu­ni­mo cilj ula­ska u Evrop­sku uni­ju (EU). Ra­di se, ka­ko je pod­sje­tio, o po­gla­vlji­ma ko­ja tre­ti­ra­ju pra­vo­su­đe i te­malj­na pra­va, ali i prav­du, slo­bo­du i bez­bjed­nost.
– Ključ­na po­lu­ga ko­ja de­ter­mi­ni­še prav­ce kre­ta­nja Cr­ne Go­re ka EU je pred­sjed­nik DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić. Iz svih do­sa­da­šnjih „ot­kri­ve­nih” afe­ra mo­že­mo da vi­di­mo da je tu­ži­la­štvo u ši­ro­kom lu­ku za­o­bi­la­zi­lo one pred­me­te ko­ji se ti­ču nje­ga i nje­go­vog okru­že­nja. Mo­že­mo da pod­sje­ti­mo na pri­va­ti­za­ci­ju ho­te­la „Ava­la”, slu­čaj kre­di­ta za Vo­de­ni grad u Bu­dvi, sta­di­on Lu­go­vi... – re­kao je Pe­jo­vić.
Po nje­go­vom su­du, simp­to­ma­tič­no je za sve te slu­ča­je­ve da su u nji­ma uče­stvo­va­li lju­di bli­ski pred­sjed­ni­ku DPS-a.
– Ta­mo gdje ih ni­je bi­lo kao što je ve­ći­na dru­gih bu­dvan­skih slu­ča­je­va, ali i bar­skih – pro­ce­su­i­ra­ni su bez ika­kvih pro­ble­ma. Če­mu ta se­lek­tiv­nost tu­ži­la­štva? Prak­tič­no, ša­lju ja­snu po­ru­ku svim po­ten­ci­jal­nim po­či­ni­o­ci­ma ne­le­gal­nih rad­nji: dr­ži­te se ne­kog ko je bli­zak pred­sjed­ni­ku DPS-a i ne­će­te ima­ti ni­ka­kvih pro­ble­ma – na­gla­sio je Pe­jo­vić, na­vo­de­ći da tu­ži­la­štvo tre­ba da smog­ne sna­ge i pro­ce­su­i­ra lju­de iz vrh DPS-a.
●Da li mi­sli­te da tu­ži­la­štvo mo­že da pro­na­đe in­saj­de­re, ko­ji bi pri­ča­li o ko­rup­ci­ji na naj­vi­šim ni­vo­i­ma?
– Re­zu­la­ti, vo­lja, že­lja i na­mje­ra vla­sti da „za­tvo­ri” po­gla­vlja 23 i 24 do­la­ze u su­dar sa re­al­no­šću ko­ja ih sva­ko­dnev­no de­man­tu­je i obe­smi­šlja­va. Da li mo­že­mo da oče­ku­je­mo da vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić po­kre­ne bi­lo ka­kvu is­tra­gu u ve­zi pra­nja nov­ca sa Pr­vom ban­kom i Ša­ri­ći­ma, ako se isto­vre­me­no nje­gov sin dru­ži sa tim istim Ša­ri­ći­ma? Ta­ko­đe, je­dan od svje­ži­jih pri­mje­ra je i moj su­gra­đa­nin Đor­đe Pi­nja­tić, ko­ji je in­saj­der ko­ga bi sva­ko tu­ži­la­štvo mo­glo da po­že­li, ako za­i­sta hoće da se iz­bo­ri pro­tiv pra­nja nov­ca i ne­le­gal­nog fi­nan­si­ra­nja po­li­tič­kih par­ti­ja.
●Ka­kva su va­ša oče­ki­va­nja kad je u pi­ta­nju rad rad­ne gru­pe i mo­že li se una­pri­je­di­ti kva­li­tet iz­bor­nog am­bi­jen­ta?
– Re­zul­ta­ti ra­da rad­ne gru­pe i pri­mje­na no­vog iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva i dru­gih re­for­mi, ko­ja će usli­je­di­ti po­sli­je to­ga, po mom du­bo­kom uvje­re­nju, do­ve­šće do pro­mje­na ko­je će Cr­nu Go­ru sna­žno usmje­ri­ti na pu­tu ka EU i bo­ljem ži­vo­tu svih nje­nih gra­đa­na.
Sa­mo smje­na vla­sti na de­mo­krat­skim iz­bo­ri­ma ga­ran­tu­je na­pre­dak u evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma.
●U ka­kvom je sa­da sta­nju Op­šti­na Bu­dva i da li je no­va vlast u tom gra­du bi­la do­bra za gra­đa­ne?
– Svim gra­đa­ni­ma Bu­dve go­lim okom je vi­dlji­vo da je dis­kon­ti­nu­i­tet sa vla­šću DPS-a do­nio sa­mo na­pre­dak, pro­gres, raz­voj i in­ve­sti­ci­je. Ne­ma ni­jed­nog raz­lo­ga da ta­ko ne bu­de i u na­red­nom pe­ri­o­du.
De­mo­kra­te su ga­rant da je Op­šti­na Bu­dva na čvr­stom i sta­bil­nom kur­su i da po­vre­me­ne de­struk­ci­je od stra­ne opo­zi­ci­je u tom gra­du ne mo­gu na­u­di­ti funk­ci­o­ni­sa­nju de­mo­krat­ski iza­bra­ne vla­sti.M.V. – Vl.O.

Po­treb­na pro­mje­na stra­te­gi­je

●Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te če­sta ne­sla­ga­nja i na­pa­de me­đu pred­stav­ni­ci­ma opo­zi­ci­je na dr­žav­nom ni­vou?
– Ako bi je­dan dio opo­zi­ci­je pa­žnju svog dje­lo­va­nja usmje­rio ka vla­sti, a ne ka De­mo­kra­ta­ma ne bi bi­lo ne­pri­jat­nih iz­ne­na­đe­nja kao na pret­hod­nim iz­bo­ri­ma ka­da su za­hva­lju­ju­ći ta­kvom dje­lo­va­nju osta­vi­li kod ku­će ve­li­ki broj po­ten­ci­jal­nih gla­sa­ča. Kraj­nje je vri­je­me da se sa tom prak­som pre­sta­ne.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"