Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Saslušaće Golubovića, Lazovića, Koprivicu i Katnića * Odbačene 53 prijave za izbornu krađu * Klikovac preuranjeno odbacila prijavu protiv Brajovića * Fond PIO da odgovori gdje je otišlo 5,8 miliona * Saslušaće Golubovića, Lazovića, Koprivicu i Katnića * Pismo podrške * Pravni sporazum
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BORIS RAONIĆ, ČELNIK GRAĐANSKE ALIJANSE:
Atmosfera na poslednjim izborima nije bila demokratska.

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika BORIS BOGDANOVIĆ U RAZGOVORU ZA „DAN” ISTAKAO DA IZBORNE REFORME NE SMIJU BITI KOZMETIČKE NEGO SUŠTINSKE
Demokrate ne prihvataju predlog DPS-a
Bogdanović Demokrate ne prihvataju predlog DPS-a DPS predlaže optimizaciju izbornog zakonodavstva, a mi sveobuhvatnu izbornu reformu. Oni se zalažu samo za kozmetičke izmjene, a Demokrate i URA, pored izbornih reformi, i za reformu medijskih zakona, za održiva rješenja o izboru članova Sudskog savjeta i Savjeta RTCG, te za potvrđivanje datuma parlamentarnih izbora i za dogovor o datumu opštih lokalnih izbora – kazao je Bogdanović
Rje­še­nje se mo­že na­ći ako ima po­li­tič­ke vo­lje i ako smo svi sprem­ni da br­že i bo­lje stre­mi­mo ka EU, ali oko ne­ko­li­ko ta­ča­ka sa De­mo­kra­ta­ma ne mo­že bi­ti pre­go­vo­ra, po­ru­čio je u raz­go­vo­ru za „Dan” po­sla­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Bo­ris Bog­da­no­vić. On je pod­sje­tio da su li­de­ri De­mo­kra­ta i Gra­đan­skog po­kre­ta URA Alek­sa Be­čić i Dri­tan Aba­zo­vić do­ma­ćoj i me­đu­na­rod­noj jav­no­sti pred­sta­vi­li plan sve­o­bu­hvat­nih iz­bor­nih i dru­gih re­for­mi, ko­ji tre­ti­ra sva ona pi­ta­nja ko­ja bi tre­ba­lo ure­di­ti ka­ko bi­smo ima­li pr­ve iole fer slo­bod­ne i po­šte­ne iz­bo­re.
– Od­mah na­kon me­dij­ske pre­zen­ta­ci­je, taj plan su po­zdra­vi­li i po­dr­ža­li naj­i­stak­nu­ti­ji zva­nič­ni­ci Bri­se­la, kao i naj­zna­čaj­ni­je am­ba­sa­de u Cr­noj Go­ri. Bri­sel­ska ad­mi­ni­stra­ci­ja je vi­še pu­ta is­ta­kla da je plan De­mo­kra­ta i GP URA u in­te­re­su ne sa­mo po­li­tič­kih su­bje­ka­ta u Cr­noj Go­ri, već i svih gra­đa­na Cr­ne Go­re, jer se nje­go­vom im­ple­men­ta­ci­jom otva­ra­ju vra­ta za br­žu in­te­gra­ci­ju Cr­ne Go­re u EU – re­kao je Bog­da­no­vić.
On je ka­zao da je plan sve­o­bu­hvat­nih iz­bor­nih i dru­gih re­for­mi iza­zvao pra­vi po­li­tič­ki cu­na­mi na po­li­tič­koj sce­ni Cr­ne Go­re, u ko­jem su i vlast i dio opo­zi­ci­je bez­u­spje­šno tu­ma­ra­li po­ku­ša­va­ju­ći da obe­smi­sle i uči­ne ne­ja­snim ono što je u tom tre­nut­ku bi­lo svi­ma ja­sno: ako že­li­mo da­lje i br­že ka EU, plan se mo­ra re­a­li­zo­va­ti.
– Ta­ko smo iz DPS u ne­pu­na dva mi­nu­ta ima­li pot­pu­no su­prot­ne sta­vo­ve i re­ak­ci­je: po­sla­nik DPS-a ko­ji je bli­zak Đu­ka­no­vi­će­vom kri­lu od­bio je plan De­mo­kra­ta i GP URA, dok je ne­du­go za­tim pre­mi­jer i za­mje­nik pred­sjed­ni­ka DPS-a po­dr­žao i u ime DPS-a pri­hva­tio sa­dr­žaj pla­na De­mo­kra­ta i GP URA. U jed­nom di­je­lu opo­zi­ci­je go­to­vo svi nje­ni kon­sti­tu­en­ti su od­bi­li plan De­mo­kra­ta i GP URA i na­ja­vi­li pri­hva­ta­nje ini­ci­ja­ti­ve ko­ju je pod­nio DPS. Ni­je mi ja­sno ka­ko ne­kom iz opo­zi­ci­je mo­gu bi­ti pri­hva­tlji­ve ko­zme­tič­ke pro­mje­ne ko­je nu­di DPS, a ne­pri­hva­tlji­ve sve­o­bu­hvat­ne iz­bor­ne i dru­ge re­for­me ko­je pred­la­žu naj­ja­či po­li­tič­ki su­bjek­ti u opo­zi­ci­ji – is­ta­kao je Bog­da­no­vić.
On je sa­op­štio da je pred­log DPS-a za njih u pot­pu­no­sti ne­pri­hva­tljiv, i to iz vi­še raz­lo­ga.
– Pr­vo, ta par­ti­ja pred­la­že op­ti­mi­za­ci­ju iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva, a mi sve­o­bu­hvat­nu iz­bor­nu re­for­mu. Dru­go, DPS se za­la­že sa­mo za ko­zme­tič­ke iz­mje­ne iz­bor­nih za­ko­na, a De­mo­kra­te i URA, po­red iz­bor­nih re­for­mi, i za re­for­mu me­dij­skih za­ko­na, za odr­ži­va rje­še­nja u di­je­lu iz­bo­ra čla­no­va Sud­skog sa­vje­ta, za de­fi­ni­sa­nje za­kon­skih rje­še­nja u ve­zi sa na­či­nom iz­bo­ra i iz­bo­rom čla­no­va Sa­vje­ta RTCG, kao i za po­tvr­đi­va­nje da­tu­ma par­la­men­tar­nih iz­bo­ra i za do­go­vor o da­tu­mu op­štih lo­kal­nih iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri – na­gla­sio je Bog­da­no­vić.
On je do­dao da se DPS za­la­že za pro­por­ci­o­nal­ni mo­del za­stu­plje­no­sti u ad hok od­bo­ru, a De­mo­kra­te i URA za pa­ri­te­tan od­nos vla­sti i opo­zi­ci­je, ko­ji se mo­že po­sti­ći na vi­še na­či­na.
– Sve u sve­mu, rje­še­nje se mo­že na­ći ako ima po­li­tič­ke vo­lje i ako smo svi sprem­ni da br­že i bo­lje stre­mi­mo ka EU, ali oko ne­ko­li­ko ta­ča­ka sa De­mo­kra­ta­ma ne mo­že bi­ti pre­go­vo­ra, jer je je­dan dio njih DPS pre­ko svog za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka od­mah pri­hva­tio, a dru­ge se pod­ra­zu­mi­je­va­ju, jer je to do sa­da bi­la po­li­tič­ka prak­sa kad je u pi­ta­nju iz­mje­na iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva –na­veo je po­sla­nik De­mo­kra­ta.
Na­po­mi­nje da za­da­ci ad hok od­bo­ra u od­lu­ci o osni­va­nju od­bo­ra mo­ra­ju bi­ti iden­tič­ni i tak­sa­tiv­no po­bro­ja­ni kao u pla­nu De­mo­kra­ta i GP URA, ko­ji je po­dr­ža­la EU, a pri­hva­tio DPS.
– To je pa­ri­tet­ni mo­del za­stu­plje­no­sti vla­sti i opo­zi­ci­je, jer je to do sa­da bi­la po­li­tič­ka prak­sa, ko­ji se mo­že po­sti­ći na vi­še na­či­na. For­mi­ra­nje pri­vre­me­nog od­bo­ra, a ne stal­nih rad­nih ti­je­la, ka­ko smo to ima­li pri­li­ku da ču­je­mo u pret­hod­nih mje­sec da­na –ka­zao je Bog­da­no­vić.
On je re­kao da su po­dr­ška i pre­po­ru­ka svih su­bjek­ta me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce do­bro­do­šli, i to iz vi­še raz­lo­ga.
–Pr­vo, opo­zi­ci­ji je iz­u­zet­no te­ško da pro­ak­tiv­no dje­lu­je u auto­ri­tar­nim si­ste­mi­ma, ima­ju­ći u vi­du da auto­kra­ta dr­ži sve po­lu­ge vla­sti u ru­ka­ma, te ra­znim ma­hi­na­ci­ja­ma, tri­ko­vi­ma i pod­mu­klim po­li­tič­kim igra­ri­ja­ma pre­ve­sla ili amor­ti­zu­je sva­ki mo­gu­ći pri­ti­sak opo­zi­ci­je na po­li­tič­ke su­bjek­te iz vla­sti, ka­ko bi do­šli do onih rje­še­nja ko­ja ne fa­vo­ri­zu­ju ni jed­nu od oštro su­ko­blje­nih stra­na.
Dru­go, is­ku­stva ko­ja ima­ju su­bjek­ti me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce, po­seb­no u bor­bi pro­tiv auto­krat­skih re­ži­ma, mo­že sa­mo po­mo­ći opo­zi­ci­ji pri­li­kom de­fi­ni­sa­nja rje­še­nja ko­ja idu u prav­cu blo­ka­de do­bro po­zna­tih zlo­u­po­tre­ba go­to­vo svih kon­sti­tu­e­na­ta vla­sti u Cr­noj Go­ri.
Tre­će, su­bjek­ti­ma me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce će sa­da bi­ti mno­go ja­sni­je u ka­kvim uslo­vi­ma ra­de i dje­lu­ju po­li­tič­ki su­bjek­ti u opo­zi­ci­ji, ka­da DPS u jed­nom iz­bor­nom pro­ce­su sru­či mi­li­o­ne eura iz cr­nih fon­do­va i či­tav ar­se­nal zlo­u­po­tre­ba dr­žav­nih re­sur­sa u iz­bor­nim kam­pa­nja­ma.
I če­tvr­to, DPS ne že­li po­moć OEBS-a, ODI­HR-a, Evr­op­ske uni­je i dru­gih su­bje­ka­ta me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce jer zna­ju da bi u evrop­skim i de­mo­krat­skim uslo­vi­ma pro­šli kao bos po tr­nju – sma­tra Bog­da­no­vić.
On je is­ta­kao da se ra­du­je po­mo­ći su­bje­ka­ta me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce, a po­seb­no Evrop­ske uni­je, ko­ja je i do sa­da po­ka­za­la sprem­nost da po­mog­ne u pro­na­la­že­nju naj­bo­ljih mo­gu­ćih rje­še­nja za fer iz­bor­ne utak­mi­ce.M.V.

ASK je še­sti prst Mi­la Đu­ka­no­vi­ća

Po mi­šlje­nju Bo­ri­sa Bog­da­no­vi­ća, ASK, ne­po­ti­stič­ka agen­ci­ja Sre­te­na Ra­do­nji­ća, ni­je ni­šta dru­go do še­sti prst Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
– U mo­ru zlo­u­po­tre­ba ko­ji­ma DPS, za­jed­no sa ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma i sa­te­lit­skim po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma, na­mi­če sa­mo po je­dan man­dat vi­še u od­no­su na sve dru­ge čla­ni­ce opo­zi­ci­je, sla­ba­šni Đu­ka­no­vić ko­ri­sti po­zi­ci­ju še­fa sit­nih kri­mi­nal­nih kla­no­va ka­ko bi pri­ti­skom na Ra­do­nji­ća sve po­ten­ci­ja­le ko­ji­ma ASK ras­po­la­že usmje­rio is­klju­či­vo pro­tiv onih ko­ji su mu po­li­tič­ka kon­ku­ren­ci­ja. A o ka­kvim po­li­tič­kim sla­bi­ći­ma je ri­ječ naj­bo­lje go­vo­ri či­nje­ni­ca da su u naj­ve­ćem di­je­lu slu­ča­je­va uda­ra­li na da­me iz ne­vla­di­nog sek­to­ra i po­li­tič­kih su­bje­ka­ta jer su u po­li­tič­kom spek­tru po­ka­za­le onu hra­borst ko­ju Đu­ka­no­vić i eki­pa ni­ka­da ni­je­sni ni ima­li, po­go­to­vu u iz­bor­nim utak­mi­ca­ma. Da­kle, sa jed­ne stra­ne ima­te mo­re pri­mje­ra kr­še­nja za­ko­na od stra­ne jav­nih funk­ci­o­ne­ra iz DPS-a i ću­ta­nja ASK, a sa dru­ge stra­ne mo­re od­lu­ka i rje­še­nja ko­je je ASK la­ži­rao pro­tiv pred­stav­ni­ka ci­vil­nog sek­to­ra i opo­zi­ci­je, a ko­je je, bez ob­zi­ra na to što su pa­da­le na su­du, ASK uz po­moć Đu­ka­no­vi­ća u pot­pu­no­sti spro­vo­dio i re­a­li­zo­vao – uka­zu­je Bog­da­no­vić.
On je is­ta­kao da je Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je nor­mi­ran ta­ko da Agen­ci­ji da­je ši­ro­ka ovla­šće­nja i mo­guć­no­sti za istin­sku bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je, ko­je Đu­ka­no­vić zlo­u­po­tre­blja­va da bi po­ku­šao is­kom­pro­mi­to­va­ti po­je­din­ce iz NVO i po­li­tič­kih su­bje­ka­ta iz opo­zi­ci­je ka­ko bi na taj na­čin obez­bi­je­dio la­god­nu pro­hod­nost DPS-u u bi­rač­kom ti­je­lu Cr­ne Go­re.

Ja­sno je ko je na če­lu ma­fi­ja­ških kla­no­va

Po Bog­da­no­vi­će­vim ri­je­či­ma, ne po­sto­ji iz­bor­ni pro­ces ko­ji je re­a­li­zo­van u Cr­noj Go­ri a da ga ni­je­su pra­ti­le uža­sne iz­bor­ne i dru­ge zlo­u­po­tre­be od stra­ne kon­sti­tu­e­na­ta vla­sti.
– DPS je u po­li­tič­koj i ka­drov­skoj po­nu­di oči­to to­li­ko sla­ba­šan po­li­tič­ki su­bjekt da se nje­go­ve pro­gram­ske po­li­ti­ke svo­de na ulič­no-di­ler­ske ak­ci­je, ko­je se već du­že re­a­li­zu­ju pod slo­ga­nom „Što ćeš ti na Ko­nik?”. Za­mi­sli­te ze­mlju kan­di­da­ta za EU u ko­joj njen pred­sjed­nik na pres-kon­fe­ren­ci­ji, zva­nič­no i u mi­kro­fon od­mah na­kon re­a­li­zo­va­nog iz­bor­nog pro­ce­sa, ša­lje po­ru­ke po­dr­ške ro­bi­ja­ši­ma, uli­ča­ri­ma, nar­ko-di­le­ri­ma i sit­nim kri­mi­nal­ci­ma ko­ji su – pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma – od­re­a­go­va­li ona­ko ka­ko su to od­bor­ni­ci, ka­ni­da­ti za od­bor­ni­ke i dru­gi jav­ni i par­tij­ski funk­ci­o­ne­ri iz opo­zi­ci­je za­slu­ži­li. Ti­me je Mi­lo Đu­ka­no­vić kao pred­sjed­nik dr­ža­ve svi­ma sta­vio do zna­nja da se on lič­no na­la­zi na če­lu krup­nih i sit­nih ma­fi­ja­ško-kri­mi­nal­nih kla­no­va ko­ji, kao u ka­u­boj­skim fil­mo­vi­ma, u ko­rist i za ra­čun svog še­fa, jad­nim i pri­mi­tiv­nim me­to­da­ma osva­ja­ju man­dat vi­še, ko­ji je do­vo­ljan za pro­gla­še­nje još jed­ne u ni­zu ma­fi­ja­ške po­bje­de. Da­kle, iz ovog se da kon­sta­to­va­ti sa­mo jed­no: Đu­ka­no­vić je to­li­ko osla­bio da u po­sljed­nje vri­je­me za­jed­no sa Erom sa Ko­ni­ka mo­že da ru­ko­vo­di is­klju­či­vo ta­lo­gom cr­no­gor­skog dru­štva, u na­ro­du po­zna­tim kao „sit­ni dže­pa­ro­ši” –za­klju­čio je Bog­da­no­vić.Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"