Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Odbio status zaštićenog svjedoka i promijenio iskaz * Bjelica predaje 31 predmet * „Depeša” dokazala da su već lagali * Početna cijena za Boksite šest miliona eura * Goli se kupali u čast zimske kratkodnevice * Kazna za nepropisno parkiranu umjetnost * Odbio status zaštićenog svjedoka i promijenio iskaz
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Mladić se vozi u novom autu. Lijevom rukom drži volan, a desna mu je u naručju lijepe djevojke. Policajac ga zaustavi i kaže:
- Ne bi li ti radije upotrebljavao obje ruke?
- A kako bih onda vozio?

- Krokodil.
A šta je to 100 jaja i 2 zuba?
- Starački dom!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika MARKO MILAČIĆ IZ POKRETA ZA NEUTRALNOST SUMNJA U ISTINITOST ISTRAŽIVANJA IPSOSA I DAMARA
„Depeša” dokazala da su već lagali
Milačić „Depeša” dokazala da su već lagali Zašto se bježi od referenduma ako , kako vlast kaže, raste podrška za NATO – pita Marko Milačić
Naj­no­vi­jim re­zul­ta­ti­ma is­tra­ži­va­nja jav­nog mnje­nja o evro­a­tlan­skim in­te­gra­ci­ja­ma ko­je je ob­ja­vio Ko­mu­ni­ka­ci­o­ni tim Sa­vje­ta za član­stvo u NA­TO se ne mo­že vje­ro­va­ti, jer se i kroz afe­ru ,, De­pe­ša“ po­ka­za­lo da Vla­da fal­si­fi­ku­je te po­dat­ke – ka­zao je za „Dan“ Mar­ko Mi­la­čić, iz­vr­šni di­rek­tor Po­kre­ta za ne­u­tral­nost Cr­ne Go­re. To je sa­op­štio ko­men­ta­ri­šu­ći is­tra­ži­va­nja, pre­ma ko­ji­ma bi na re­fe­ren­du­mu za ula­zak u NA­TO gla­sa­lo i do 47 od­sto gra­đa­na, dok bi pro­tiv bio 41 od­sto.
- Is­tra­ži­va­nji­ma ko­ja na­ru­ču­je Vla­da pred­vo­đe­na Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem ne mo­že se ni­ka­ko vje­ro­va­ti, ta­ko da u Po­kre­tu za ne­u­tral­nost sma­tra­mo da ni ovi po­da­ci ni­je­su tač­ni - ima­ju­ći u vi­du in­for­ma­ci­ju, ko­ju smo do­bi­li od na­šeg vr­lo kre­di­bil­nog iz­vo­ra iz vr­ha DPS-a, ko­ja po­ka­zu­je pot­pu­no su­prot­no. Ne sa­mo da ne po­sto­ji rast po­dr­ške ula­sku u NA­TO, ka­ko se sa­da tvr­di u tom na­vod­nom is­tra­ži­va­nju, već se ona kre­će iz­me­đu 32 i 35 od­sto. Afe­ra „De­pe­ša“ naj­bo­lje po­ka­zu­je za­što se ne mo­že vje­ro­va­ti u is­tra­ži­va­nja ko­ja na­ru­ču­je Vla­da – is­ta­kao je Mi­la­čić.
Ta­da se, ka­ko pod­sje­ća, na osno­vu in­ter­nog do­ku­men­ta - is­tra­ži­va­nja jav­nog mnje­nja, ko­je je za Vla­du ra­di­la agen­ci­ja IP­SOS, mo­glo vi­dje­ti da iz­vr­šna vlast la­ži­ra re­zul­ta­te te an­ke­te.
- Taj do­ku­ment, ko­ji je ob­ja­vio „Dan“ po­ka­zu­je da je is­tra­ži­va­nje ra­đe­no in­ter­no za Vla­du i da je za ula­zak u NA­TO 35, a pro­tiv 57 pro­ce­na­ta. Do­bi­je­ni broj je fa­bri­ko­van za jav­nost, ta­ko da je pro­tiv­ni­ka ula­ska u NA­TO bi­lo za 11 od­sto ma­nje. Vi­še se ne mo­že vje­ro­va­ti ni agen­ci­ji IP­SOS, jer se ni­je­su ogla­si­li od tre­nut­ka ka­da je Vla­da ob­ja­vi­la te la­ži­ra­ne po­dat­ke. Ni­je­su se ogla­si­li ni kad je Po­kret za ne­u­tral­nost pla­si­rao afe­ru „De­pe­ša“. Da­kle, IP­SOS je od­ću­tao i pri­hva­tio la­ži Đu­ka­no­vi­će­ve vla­de – na­veo je Mi­la­čić.
Te­ren­sko is­tra­ži­va­nje IP­SOS – Stra­te­džik mar­ke­tin­ga spro­ve­de­no od 4. do 11. ju­na na 1.050 is­pi­ta­ni­ka sta­ri­jih od 18 go­di­na u 17 mje­sta Cr­ne Go­re po­ka­zu­je da bi se na even­tu­al­nom re­fe­ren­du­mu o član­stvu Cr­ne Go­re u NA­TO sa­ve­zu 47 od­sto gra­đa­na iz­ja­sni­lo za član­stvo, dok bi 41 od­sto bio pro­tiv.
Ju­če su ob­ja­vlje­ni i re­zul­ta­ti te­ren­skog is­tra­ži­va­nja agen­ci­je Da­mar, spro­ve­de­nog od 8. do 14. ju­na, na 1.100 is­pi­ta­ni­ka u de­set op­šti­na. Po tim po­da­ci­ma 41,6 od­sto gra­đa­na iz­ja­sni­lo se da po­dr­ža­va član­stvo Cr­ne Go­re u NA­TO, 39,7 je bi­lo pro­tiv, a 18,7 an­ke­ti­ra­nih od­go­vo­ri­lo je da ne zna.
- U od­no­su na fe­bru­ar 2015. po­dr­ška član­stvu u NA­TO-u po­ve­ća­na je za oko de­set od­sto. Ovi pro­cen­ti pri­mje­nje­ni na broj gra­đa­na sa pra­vom gla­sa zna­če da član­stvo Cr­ne Go­re u NA­TO-u sa­da po­dr­ža­va oko 260 hi­lja­da gra­đa­na, dok ih je u fe­bru­a­ru bi­lo iz­me­đu 185 i 190 hi­lja­da”, na­vo­di se u is­tra­ži­va­nju.
Ko­men­ta­ri­šu­ći ove po­dat­ke Mi­la­čić se za­pi­tao za­što vlast bje­ži od re­fe­ren­du­ma ako ima­ju ve­ći­nu, kao što tvr­de. Pod­sje­ća da je pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić u Bra­ti­sla­vi sa­op­štio da re­fe­ren­dum o NA­TO-u ni­je ustav­na oba­ve­za.
- U afe­ri „De­pe­ša“ smo pr­vi put u okvi­ru tog is­tra­ži­va­nja jav­nog mnje­nja vi­dje­li da je 84 od­sto gra­đa­na za re­fe­ren­dum, što do­volj­no go­vo­ri da on tre­ba da bu­de odr­žan, na­rav­no u fer uslo­vi­ma. Za­što se to­li­ko bje­ži od re­fe­ren­du­ma ako je, ka­ko oni ka­žu, u ra­stu po­dr­ška za NA­TO. Bje­ži se za­to što je po­dr­ška ve­o­ma ni­ska i što opa­da ili stag­ni­ra. Da je dru­ga­či­je, išlo bi se u su­sret re­fe­ren­du­mu i ne bi se sve vi­še bje­ža­lo od tog ple­bi­sci­tar­nog is­pi­ti­va­nja jav­nog mnje­nja – uvje­ren je Mi­la­čić.
Ka­ko su ob­ja­sni­li iz agen­ci­je Da­mar pri­sta­li­ce učla­nje­nja u NA­TO, kao naj­va­žni­je raz­lo­ge za ta­kvo opre­dje­lje­nje is­ti­ču da će Ali­jan­sa bi­ti ga­rant oču­va­nja su­ve­re­ni­te­ta Cr­ne Go­re, njih 37,4 od­sto, da će bi­ti ga­rant da se na Bal­ka­nu ne­će po­no­vi­ti kr­vo­pro­li­će 33,1. Da će član­stvo u NA­TO do­pri­ni­je­ti raz­vo­ju od­no­sa Cr­ne Go­re sa Evrop­skom uni­jom i Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma sma­tra 12,7 od­sto pri­sta­li­ca učla­nje­nja u Ali­jan­su, 12,6 od­sto da će do­pri­ni­je­ti ula­ga­nju u Cr­nu Go­ru i do­la­zak ka­pi­ta­la iz ino­stran­stva, a 3,1 da će do­pri­ni­je­ti efi­ka­sno­sti si­ste­ma od­bra­ne. Is­pi­ta­ni­ci ko­ji ne po­dr­ža­va­ju ula­zak u NA­TO, kao ključ­ne raz­lo­ge is­ti­ču da je Ali­jan­sa bom­bar­do­va­la Sr­bi­ju i Cr­nu Go­ru, 45,4 od­sto, za­to što je NA­TO uvi­jek bio pro­tiv slo­ven­skih ze­ma­lja 14,6 od­sto, za­to što bi na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re bi­le sta­ci­o­ni­ra­ne voj­ne ba­ze NA­TO-a 9,7 od­sto. Is­pi­ta­ni­ci ko­ji ne po­dr­ža­va­ju ula­zak u NA­TO, 6,7 od­sto, kao raz­log na­vo­di i to što se po nji­ho­vom mi­šlje­nju vlast u Cr­noj Go­ri za­la­že za član­stvo u Ali­jan­si zbog oču­va­nja svo­jih po­zi­ci­ja, za­to što bi Cr­na Go­ra ula­skom u NA­TO po­sta­la po­ten­ci­jal­na me­ta te­ro­ri­stič­kih na­pa­da 6,4 od­sto. Is­pi­ta­ni­ci ko­ji ne po­dr­ža­va­ju ula­zak u NA­TO, kao raz­lo­ge na­vo­de da bi član­stvo u Ali­jan­si zna­či­lo oba­ve­zu sla­nja cr­no­gor­skih voj­ni­ka na stra­na ra­ti­šta, 6,3 od­sto, za­to što Cr­noj Go­ri ne pri­je­ti ni­ka­kva opa­snost 5,6 od­sto, za­to što ula­zak i član­stvo u NA­TO mo­go ko­šta­ju 2,9 i za­to što Cr­na Go­ra mo­že sa­ma da se bra­ni 2,4 od­sto.V.R.


Dra­ma­ti­čan „pad“ bro­ja pro­tiv­ni­ka ot­kri­va ma­ni­pu­la­ci­ju

Iz Po­kre­ta za ne­u­tral­nost pod­sje­ća­ju na re­zul­tat no­vem­bar­skog is­tra­ži­va­nja po ko­jem je pro­tiv član­stva Cr­ne Go­re u NA­TO 57 od­sto gra­đa­na, a pre­ma naj­no­vi­jim po­da­ci­ma ih je 39,7.
- Po­sta­vlja se ne­za­o­bi­la­zno pi­ta­nje ka­ko je mo­gu­će da je za po­la go­di­ne pro­ti­vlje­nje član­stvu u NA­TO-u opa­lo za ne­vje­ro­vat­nih i pot­pu­no ne­re­al­nih 17,3 od­sto. Šta se to to­li­ko dra­stič­no do­go­di­lo i uti­ca­lo na jav­no mnje­nje. Od­go­vor je ja­san - ni­je se ni­šta do­go­di­lo, još ma­nje ne­što dra­stič­no, već je ri­ječ o no­voj ma­ni­pu­la­ci­ji Vla­de, što po­tvr­đu­je i pri­je par da­na ob­ja­vljen po­da­tak Po­kre­ta za ne­u­tral­nost , do­bi­jen od vi­so­ko po­zi­ci­o­ni­ra­nog iz­vo­ra iz DPS-a da se po­dr­ška gra­đa­na član­stvu u NA­TO-u kre­će od 33-35 od­sto, a ne ni­ka­ko od 41-47 pro­ce­na­ta ka­ko je ob­ja­vio Ko­mu­ni­ka­ci­o­ni tim – ka­že se u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"