Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika POTPREDSJEDNIK VLADE MILUTIN SIMOVIĆ ZAPRIJETIO MOGUĆIM UKIDANJEM PRIMANJA OPOZICIJI KOJA BOJKOTUJE SKUPŠTINU
Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate
Simović Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate Ovakva reakcija je dokaz da bojkot 39 poslanika daje rezultate i samo treba nastaviti tim putem, jedinstvenog i beskompromisnog otpora diktaturi i gluposti. U konačnom, mi za naše djelovanje odgovaramo samo onima koji su nam dali glas, dakle građanima Crne Gore, a ne nekom Milutinu Simoviću, poručio je poslanik DF-a Jovan Vučurović
U sklo­pu mje­ra šted­nje tre­ba­lo bi raz­mo­tri­ti i ini­ci­ja­ti­vu da po­sla­ni­ci ko­ji uop­šte ne do­la­ze na sjed­ni­ce Skup­šti­ne i rad­nih ti­je­la osta­nu bez pla­ta, sa­op­štio je ju­če pot­pred­sjed­nik Vla­de Mi­lu­tin Si­mo­vić.
– Ni­je u pi­ta­nju su­bjek­ti­van od­nos pre­ma par­la­men­tu, u ko­jem sam do ju­če sje­dio i di­je­lio sve te­gob­no­sti i udob­no­sti ra­da u toj in­sti­tu­ci­ji. To tre­ba da osvi­je­tli­mo sa dru­ga­či­jeg aspek­ta. U par­la­men­tu su već pred­u­ze­te i pred­u­zi­ma­ju se od­re­đe­ne mje­re u smi­slu ra­ci­o­na­li­za­ci­je, iz­me­đu osta­log i tro­ško­va pu­to­va­nja. Si­gu­ran sam da tu ne­će iz­o­sta­ti od­go­vo­ran od­nos od­go­vor­nih u par­la­men­tu. Bi­lo bi do­bro da se ovo pi­ta­nje osvi­je­tli i iz ugla po­tre­be da se pla­ti rad. Ne­dav­no sam imao pri­li­ku, li­sta­ju­ći ar­hi­vu par­la­men­ta da vi­dim ini­ci­ja­ti­vu, mi­slim da je u pi­ta­nju MANS, gdje se go­vo­ri o to­me da se uma­nju­je pla­ta ako se ne do­la­zi na ple­num ili na sjed­ni­ce od­bo­ra. Oče­ku­jem na­sta­vak te ini­ci­ja­ti­ve u ko­joj će pi­sa­ti da ako se uop­šte ne do­la­zi u par­la­ment, on­da ne­ma ni pla­te. Nor­mal­no je da i tu ini­ci­ja­ti­vu ču­je­mo ovih da­na iz ugla po­tro­šnje – re­kao je Si­mo­vić na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re.
Ko­men­ta­ri­šu­ći ova­kvu Si­mo­vi­će­vu po­ru­ku, iz De­mo­krat­skog fron­ta su po­ru­či­li da je „Vla­da Cr­ne Go­re, ko­ja je for­mi­ra­na na ne­ču­ven i kri­mi­na­lan na­čin, iz­dvo­ji­la 1.300.000 eura za av­ga­ni­stan­sku voj­sku, što je la­kr­di­ja i skan­dal u re­ži­ji ovih po­slu­šni­ka or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na, dok sa dru­ge stra­ne oti­ma­ju i pljač­ka­ju naj­si­ro­ma­šni­je slo­je­ve dru­štva”.
– Po­ku­ša­va­ju da kroz nji­ho­ve stu­pid­ne od­lu­ke pro­vu­ku i onu ko­jom bi sma­nji­li za­kon­ska iz­dva­ja­nja za stran­ke, što či­ni po­seb­nu di­men­zi­ju. Svje­sno se že­li op­stu­ri­sa­ti rad po­li­tič­kih ne­is­to­mi­šlje­ni­ka, a DPS se iona­ko fi­nan­si­ra od taj­ku­na i or­ga­ni­zi­va­nog kri­mi­na­la. Što se ti­če Si­mo­vi­će­vog pred­lo­ga ve­za­nog za pla­te po­sla­ni­ka ko­ji boj­ko­tu­ju par­la­ment, to je još jed­na ne­bu­lo­za ovo­ga Đu­ka­no­vi­će­vog po­trč­ka, ko­jom ne­spret­no po­ka­zu­je ve­li­ku ner­vo­zu. Ova­kva re­ak­ci­ja je do­kaz da boj­kot 39 po­sla­ni­ka da­je re­zul­ta­te, i sa­mo tre­ba na­sta­vi­ti tim pu­tem, je­din­stve­nog i bes­kom­pro­mi­snog ot­po­ra dik­ta­tu­ri i glu­po­sti. U ko­nač­nom, mi za na­še dje­lo­va­nje od­go­va­ra­mo sa­mo oni­ma ko­ji su nam da­li glas, da­kle gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re, a ne ne­kom Mi­lu­ti­nu Si­mo­vi­ću – po­ru­čio je po­sla­nik DF-a Jo­van Vu­ču­ro­vić.
Si­mo­vić je, go­vo­re­ći o bu­džet­skim iz­dva­ja­nji­ma za par­ti­je, sa­op­štio da je Vla­da ra­ni­je pred­la­ga­la ma­nji iz­nos, ali da je ve­ći­na u par­la­men­tu iz­gla­sa­la da to bu­de 0,6 od­sto bu­dže­ta.
– Što se ti­če Vla­de i po­sla­nič­kog klu­ba DPS-a, na­ša po­ru­ka je da se sma­nji iz­nos na­mi­je­njen par­ti­ja­ma. Da li je to 0,5 ili 0,4 od­sto, ne­ka se vi­di u par­la­men­tu. Ni­je to be­zna­čaj­no, u pi­ta­nju je oko 900.000 eura – is­ta­kao je pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de.
Tvr­di da je DPS gla­sao za ova­kav za­kon za­to što su uci­je­nje­ni „od onih ko­ji su bi­li u vla­sti, a u par­la­men­tu se po­na­ša­li kao opo­zi­ci­ja”.V.R.


DPS po­kre­će za­kon­ske iz­mje­ne

Pred­sjed­ni­štvo DPS-a na sjed­ni­ci ko­jom je pred­sje­da­vao li­der stran­ke Mi­lo Đu­ka­no­vić po­dr­ža­lo je mje­re Vla­de za na­sta­vak fi­nan­sij­ske kon­so­li­da­ci­je i pla­ni­ra­ni bu­džet za 2017. go­di­nu. U tom kon­tek­stu, ka­ko je sa­op­šte­no, pred­sjed­ni­štvo je su­ge­ri­sa­lo da po­sla­nič­ki klub DPS-a na već za­ka­za­noj sjed­ni­ci Skup­šti­ne po­kre­ne ini­ci­ja­ti­vu za iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i po­li­tič­kih kam­pa­nja, ko­ji­ma bi bu­džet­ska iz­dva­ja­nja za par­la­men­tar­ne par­ti­je bi­la sma­nje­na sa 0,6 od­sto na 0,5 od­sto.
– Pred­sjed­ni­štvo DPS-a je iz­ra­zi­lo uvje­re­nje da će ta­kav pred­log na­i­ći na po­dr­šku svih stra­na­ka u Skup­šti­ni, či­me će da­ti zna­ča­jan do­pri­nos ra­ci­o­na­li­za­ci­ji bu­džet­ske po­tro­šnje. U kon­tek­stu efi­ka­snog funk­ci­o­ni­sa­nja lo­kal­nih vla­sti u op­šti­na­ma, Pred­sjed­ni­štvo DPS-a je su­ge­ri­sa­lo op­štin­skim od­bo­ri­ma da for­mi­ra­ju ko­a­li­ci­je ko­je pro­iz­i­la­ze iz po­li­tič­kih prin­ci­pa i kon­cep­ta ko­a­li­ci­o­ne vla­sti na dr­žav­nom ni­vou – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Tvr­di se da je pred­sjed­ni­štvo usvo­ji­lo i po­li­tič­ki plan ak­tiv­no­sti za lo­kal­ne iz­bo­re ko­ji će bi­ti odr­ža­ni to­kom 2017. go­di­ne.
– Sjed­ni­ca Sa­vje­ta za pra­će­nje re­a­li­za­ci­je iz­bor­nog pro­gra­ma De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta bi­će odr­ža­na po­čet­kom fe­bru­a­ra 2017. go­di­ne – od­lu­či­lo je Pred­sjed­ni­štvo DPS-a. M.V.


Na biv­šim funk­ci­o­ne­ri­ma „ušte­da” no­vim za­po­sle­njem

Pot­pred­sjed­nik Vla­de Mi­lu­tin Si­mo­vić sma­tra da pi­ta­nje pra­va biv­ših funk­ci­o­ne­ra da pri­ma­ju pla­tu go­di­nu da­na po pre­stan­ku funk­ci­je tre­ba po­sma­tra­ti u ko­re­la­ci­ji sa Za­ko­nom o spre­ča­va­nju su­ko­ba in­te­re­sa.
– Taj za­kon omo­gu­ća­va funk­ci­o­ne­ru po pre­stan­ku funk­ci­je u pe­ri­o­du od dvi­je go­di­ne ma­li pro­stor za za­po­šlja­va­nje. Si­gu­ran sam da će pro­to­kom vre­me­na i ova stav­ka u bu­dže­tu bi­ti uma­nje­na. Zna­ča­jan dio funk­ci­o­ne­ra u me­đu­vre­me­nu će na­ći rad­ni an­ga­žman na po­zi­ci­ja­ma ko­je im do­zvo­lja­va Za­kon o spre­ča­va­nju su­ko­ba in­te­re­sa. Ti­me će pro­tok vre­me­na sam po se­bi do­ni­je­ti po­treb­ne ušte­de – tvr­di pot­pred­sjed­nik Vla­de.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"