Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona * Tuži Miga jer ga je izujedao pas lutalica * Mitropolitu zabranili da uđe u Skupštinu * Radonjić: Lekić privatizuje stranku * Obama vodio tajni rat protiv Putina * Zmije * Hapšenje i sila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica:
Vlada želi da probije kase opozicionih opština i napuni džepove sumnjivih investitora, tajkuna i režimskih favorita.

Vic Dana :)

Završio puž golać Fakultet za medije i komunikaciju, i prijavio se za posao građevinskog inženjera u jednu firmu.
Došao golać na razgovor za posao i kaže mu poslodavac:
- NISI TI OBUČEN ZA OVAJ POSAO.


Htio Nino Belan da prosi Tinu Ivanović, i ode kod njenog oca, kad tamo još prosaca u čekaonici, a otac radio svoju smjenu u hitnoj pomoći, bio je vozač tamo.
Pozove njega Tina da dođe hitno, da kaže kome daje njenu ruku, a on upali sirenu na kolima, da bi stigao brže, kad ono sirena ne radi.
On na muci, ne zna šta će, pa se prodra iz kola:
-TINU NINU!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ČLAN PREDSJEDNIŠTVA DEMOSA SMATRA DA JE VANREDNA SKUPŠTINA SPAS ZA TAJ POLITIČKI SUBJEKT
Radonjić: Lekić privatizuje stranku
Radonjić Radonjić: Lekić privatizuje stranku
-Član Pred­sjed­ni­štva De­mo­sa Go­ran Ra­do­njić oci­je­nio je ju­če da Mi­o­drag Le­kić po­ku­ša­va da pri­va­ti­zu­je tu par­ti­ju. On je za „Dan“ ka­zao da je van­red­na skup­šti­na De­mo­sa na ko­joj bi bi­li iza­bra­ni no­vi or­ga­ni spas za tu par­ti­ju.
– Zbog iz­vor­nih prin­ci­pa De­mo­sa, mo­rao sam da bu­dem je­dan od po­kre­ta­ča ini­ci­ja­ti­ve za sa­zi­va­nje van­red­ne iz­bor­ne skup­šti­ne. Du­go­vao sam to čla­no­vi­ma i bi­ra­či­ma De­mo­sa i, na­ro­či­to, oni­ma ko­ji su ve­o­ma raz­o­ča­ra­ni ne­mu­štom po­li­ti­kom stran­ke i sa­svim neo­d­re­đe­nim sta­vo­vi­ma. Du­go­vao sam to i za­to što sam pi­sao pro­gram De­mo­sa. Pra­vi­li smo tu stran­ku u naj­bo­ljoj na­mje­ri i ča­sno, vje­ru­ju­ći u de­mo­krat­sko funk­ci­o­ni­sa­nje i da je mi­si­ja De­mo­sa afir­mi­sa­nje od­go­vor­no­sti i po­li­tič­ke kul­tu­re. De­mos ni­je je­dan čo­vjek, već ide­je i lju­di ko­ji ima­ju sa­mo­po­što­va­nje. Kad već svi vi­di­mo da je stran­ka u kri­zi i da pre­du­go tra­ju unu­tra­šnji ne­spo­ra­zu­mi i sva­đe, šta je de­mo­krat­ski­je ne­go da se sa­zo­ve skup­šti­na stran­ke, ko­ja je i nje­no naj­vi­še ti­je­lo – re­kao je Ra­do­njić.
Ka­ko je do­dao, mno­go krup­nih do­ga­đa­ja se od­i­gra­lo na po­li­tič­koj sce­ni pro­te­klih mje­se­ci, a De­mos ili ni­je imao re­ak­ci­ju ili je ona bi­la ka­sna, mla­ka i ne­pri­mjet­na.
– Što se ti­če sjed­ni­ce glav­nog od­bo­ra, od­lu­čio sam da ne do­đem kad sam na TV vi­dio „eks­klu­ziv­nu“ na­ja­vu da će na toj sjed­ni­ci bi­ti uža­sna sva­đa i ras­pad stran­ke. Ni­sam htio da na­sjed­nem na već pri­pre­mljen sce­na­rio da se iza­zo­ve in­ci­dent i pre­kid sjed­ni­ce, a da on­da ne­ko ko je sve to smi­slio bu­de na­vod­ni po­mi­ri­telj. Ne­ka se na skup­šti­ni iza­be­ru svi no­vi or­ga­ni. To je de­mo­kra­ti­ja, a i na­čin da se De­mos spa­si –is­ta­kao je Ra­do­njić.
On je na­gla­sio da pot­pi­su­ju­ći se za van­red­nu skup­šti­nu ni­su htje­li da is­tak­nu bi­lo či­ju lič­nu od­go­vor­nost, već su že­lje­li da iz­bjeg­nu kon­flikt i spa­su De­mos.
– Pri­je sa­mo par sed­mi­ca, na­kon pro­pa­le sjed­ni­ce pred­sjed­ni­štva, ina­če tem­pi­ra­ne za sva­đu, bio je po­sled­nji tre­nu­tak da Le­kić osje­ti od­go­vor­nost i da sam sa­zo­ve van­red­nu iz­bo­r­nu skup­šti­nu. Iskre­no, oče­ki­vao sam da Le­kić odav­no to ura­di, jer smo mno­go pu­ta sku­po pla­ti­li ću­ta­nje. Od po­dr­ške od pre­ko 15 od­sto za De­mos do­šli smo do to­ga da ne pre­đe­mo cen­zus u opo­zi­ci­o­nom gra­du. Ni­sam mo­gao vje­ro­va­ti da će Mi­o­drag Le­kić mje­se­ci­ma pot­pu­no ig­no­ri­sa­ti funk­ci­o­ne­re stran­ke iz svih gra­do­va i da će dje­lo­va­ti bez kon­sul­ta­ci­ja, čak i bez ika­kvog oba­vje­šta­va­nja. Ako se bo­ri­mo pro­tiv pri­vat­ne dr­ža­ve, ne mo­že­mo to či­ni­ti dok se stran­ka po­ku­ša­va pre­tvo­ri­ti u pri­vat­nu – ka­te­go­ri­čan je Ra­do­njić.
De­mos, ka­ko je is­ta­kao, pri­pa­da čla­no­vi­ma, a ne bi­lo kom po­je­din­cu, i za­to član­stvu tre­ba da­ti pri­li­ku da se iz­ja­sni.V.R.


Ne­pri­mje­re­ne uvre­de ko­le­ga

Ra­do­njić je re­kao da ni­je oče­ki­vao da će, na­kon sve­ga, Mi­o­drag Le­kić do­pu­sti­ti da ga u jav­no­sti za­stu­pa­ju smi­je­šne oso­be, i to uvre­da­ma i la­ži­ma.
– Ne­pri­lič­no je to da se, iz­me­đu osta­log, naj­bli­ži sa­rad­ni­ci i ko­le­ge jav­no na­zi­va­ju ud­ba­ši­ma. Čud­na je i ta iz­ne­nad­na ener­gi­ja od lju­di ko­ji su dvi­je go­di­ne ću­ta­li na jav­ne uvre­de. Sra­mo­ta je da se na ta­kav na­čin, kraj­nje ne­prin­ci­pi­je­lan i ni­zak, oči­gled­no uz Le­ki­će­vo odo­bre­nje, bla­te čel­ni lju­di De­mo­sa, ko­ji je na­ša za­jed­nič­ka stran­ka. Sva ta ha­la­bu­ka ne mo­že pre­kri­ti isti­nu da ap­so­lut­na ve­ći­na čla­no­va GO tra­ži van­red­nu iz­bor­nu skup­šti­nu stran­ke. Ako ne­ko do­bi­je ta­kav za­htjev, pri­sto­jan i de­mo­krat­ski, od naj­od­go­vor­ni­jih lju­di iz stran­ke, ka­ko je mo­gu­će da to ne­ko tu­ma­či kao za­htjev za svo­ju smje­nu, a tra­ži se op­šti iz­bor svih or­ga­na. Svi bi­smo bi­li smi­je­nje­ni i čla­no­vi bi po pro­ce­du­ri bi­ra­li naj­bo­lje me­đu na­ma. Ne­ka ta­ko i bu­de – ka­zao je Ra­do­njić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"