Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Spojiti predsjedničke i lokalne izbore * Poslanici iz vlasti sebe častili 410 eura * Do krsta prvi otac i sin * Čekaju nas duge suše, poplave i požari * Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Srbiji prijeti serija atentata
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Blagoje Grahovac, penzionisani general:
– Vojska je institucija koja među prvima osjeti nevolju rđave vlasti.

Vic Dana :)

Šta radiš kada te jure avion, tenk i svemirski brod?
- Kažeš Cigi da zaustavi ringišpil.

Muž, zavaljen na fotelji, doviknu ženi:
- Daj draga, pogledaj šta je tom djetetu?! Mnogo se dere!
- Pa, šta `oćeš, ... možda da ga stavim na vibraciju?


Otišao narkoman kod ljekara i slučajno zaluta na ginekološko odjeljenje. U čekaonici sjede pored trudnice i upita:
- Da li voliš svoje dijete?
- Volim.
- A, voli li ono tebe?
- Pa, voli.
- Pa što si ga onda pojela!?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika OPOZICIJA TRAŽI OD FILIPA VUJANOVIĆA
Spojiti predsjedničke i lokalne izbore
Vujanović Spojiti predsjedničke i lokalne izbore Održavanje predsjedničkih i lokalnih izbora u istom danu predstavlja minimum za elementarnu relaksaciju društvene atmosfere i stabilizaciju političkih prilika u Crnoj Gori, smatra Momo Koprivica
Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Ivan Bra­jo­vić ras­pi­sao je za 15. april pred­sjed­nič­ke iz­bo­re, ko­ji će bi­ti sed­mi od uvo­đe­nja vi­še­par­tij­skog si­ste­ma u Cr­noj Go­ri. Opo­zi­ci­ja je oci­je­ni­la da je sa­da na po­te­zu pred­sjed­nik Cr­ne Go­re Fi­lip Vu­ja­no­vić, ko­ji tre­ba da ras­pi­še iz­bo­re u Pod­go­ri­ci i de­set dru­gih op­šti­na za 15. april, ka­ko bi i lo­kal­ni i pred­sjed­nič­ki bi­li odr­ža­ni istog da­na.
Iz opo­zi­ci­je upo­zo­ra­va­ju da bi od­lu­ka da lo­kal­ni iz­bo­ri bu­du odr­ža­ni sre­di­nom ma­ja iza­zva­la ha­os, jer bi se sve mo­glo po­klo­pi­ti sa iz­vje­snim dru­gim kru­gom pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra, pa se po­sta­vlja pi­ta­nje na šta bi ta­da kam­pa­nja iz­gle­da­la i ka­ko bi sve to bi­lo spro­ved­no.
Evi­dent­no je i da pred­stav­ni­ci me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce tra­že odr­ža­va­nje iz­bo­ra istog da­na, jer je ja­sno da bi se na­pra­vi­le ušte­de, sma­nji­le zlo­u­po­tre­be, a ze­mlja bi­la ma­nje op­te­re­će­nja iz­bor­nim de­ša­va­nji­ma.
Po­vo­dom ras­pi­si­va­nja pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra, Bra­jo­vić je re­kao ka­ko vje­ru­je da će iz­bo­ri bi­ti odr­ža­ni u po­zi­tiv­noj i de­mo­krat­skoj at­mos­fe­ri.
– I da će­mo svi za­jed­no još jed­nom po­ka­za­ti za­što je Cr­na Go­ra li­der u svom okru­že­nju. Po­zi­vam sve pu­no­ljet­ne gra­đan­ke i gra­đa­ne da iza­đu na iz­bo­re i iza­be­ru naj­bo­ljeg kan­di­da­ta – ka­zao je Bra­jo­vić.
O ras­pi­si­va­nju iz­bo­ra Bra­jo­vić je oba­vi­je­stio i pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća, a sa­da tre­ba da in­for­mi­še i re­le­vant­ne me­đu­na­rod­ne in­sti­tu­ci­je.
Rok za spro­vo­đe­nje iz­bor­nih rad­nji te­če od da­na ras­pi­si­va­nja iz­bo­ra, a pred­lo­zi kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka pod­no­se se Dr­žav­noj iz­bo­r­noj ko­mi­si­ji do 26. mar­ta 2018. go­di­ne.
Pot­pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Mo­mo Ko­pri­vi­ca re­kao je da odr­ža­va­nje pred­sjed­nič­kih i lo­kal­nih iz­bo­ra u istom da­nu pred­sta­vlja mi­ni­mum mi­ni­mu­ma za ele­men­tar­nu re­lak­sa­ci­ju dru­štve­ne at­mos­fe­re i sta­bi­li­za­ci­ju po­li­tič­kih pri­li­ka u Cr­noj Go­ri, i da je to je­di­no po­šte­no rje­še­nje.
– Sve dru­go je uvod u ogo­lje­nu dik­ta­tu­ru i po­sr­ta­nje u naj­du­blju po­li­tič­ku kri­zu. Za­htjev da se u istom da­nu odr­že pred­sjed­nič­ki i lo­kal­ni iz­bo­ri je­ste za­htjev de­mo­krat­skog mi­ni­ma­li­zma. Za to tre­ba sa­mo do­bra vo­lja i je­dan pot­pis he­mij­ske olov­ke, a ko­ji do­vo­di do vi­še­mi­li­on­skih ušte­da i broj­nih dru­gih po­li­tič­kih, eko­nom­skih i dru­gih be­ne­fi­ta za dru­štvo. Ni­ko, pa ni pred­sjed­nik dr­ža­ve ne­ma pra­vo da svo­jom od­lu­kom na­met­ne vi­še­mi­li­on­ske šte­te i iz­dat­ke dru­štvu zbog po­li­tič­ke kal­ku­la­ci­je. Ka­ko da po­gle­da u oči si­ro­ti­nji ako joj uzme po­la so­ci­jal­nog bu­dže­ta svo­jom kal­ku­lant­skom od­lu­kom da ne ras­pi­še lo­kal­ne iz­bo­re za dan kad su već ras­pi­sa­ni pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri – oci­je­nio je Ko­pri­vi­ca.
On sma­tra da spa­ja­nje iz­bo­ra, osim enorm­ne fi­nan­sij­ske ušte­de, do­no­si ve­li­ke po­li­tič­ke i dru­štve­ne be­ne­fi­te.
– Ako se ne spo­je iz­bo­ri, re­žim će ši­rom otvo­ri­ti vra­ta za dra­stič­ne i bru­tal­ne zlo­u­po­tre­be. Ta­ko će od­lu­kom o ras­pi­si­va­nju lo­kal­nih iz­bo­ra re­žim po­sla­ti ja­snu po­ru­ku o svo­jim na­mje­ra­ma. Usu­de li se da raz­dvo­je lo­kal­ne od pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra po­sla­će ja­snu po­ru­ku da že­le kri­zu, zlo­u­po­tre­be, be­za­ko­nje i uzur­pa­ci­ju. Isto­vre­me­no odr­ža­va­nje pred­sjed­nič­kih i iz­bo­ra u 11 je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u zna­čaj­noj mje­ri bi ote­ža­lo kon­cen­tri­sa­ne zlo­u­po­tre­be, pri­ti­ske i po­vre­de iz­bor­nih pra­va i slo­bo­da ko­je je re­žim, ina­če, do­veo do sa­vr­šen­stva. Po­ka­za­lo se da je raz­dva­ja­nje iz­bo­ra me­ka za kon­cen­tri­sa­nu ko­rup­ci­ju i fo­ku­si­ra­nje cje­lo­kup­ne kri­mi­nal­ne ma­ši­ne­ri­je na od­re­đe­no pod­ruč­je – ka­že Ko­pri­vi­ca.
Ka­ko na­vo­di, ne spo­je li ove iz­bo­re di­rekt­no sta­vlja­ju do zna­nja da su im kra­đa i ten­zi­je je­di­ni adu­ti u iz­bor­noj utak­mi­ci ko­ja pred­sto­ji.
– Ako se ne spo­je ovi iz­bo­ri u istom da­nu, mo­gu­ća bi bi­la pa­ra­dok­sal­na si­tu­a­ci­ja. Ka­da bi lo­kal­ni iz­bo­ri bi­li odr­ža­ni kra­jem ma­ja, on­da bi sa­svim iz­vje­stan i re­a­lan dru­gi krug pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra bio odr­žan prak­tič­no 1. ma­ja. Po­sta­vlja se pi­ta­nje ka­ko bi se pre­da­le li­ste i ka­ko bi se vo­di­la kam­pa­nja. Osim što bi stvo­ri­lo ve­li­ke prak­tič­ne te­ško­će i pro­ble­me sa pre­kla­pa­njem kam­pa­nja, to bi bi­lo ru­glo i za­sti­đe u oči­ma svi­je­ta. Vu­ja­no­vić tre­ba da uči­ni ono što je uči­nio u slu­ča­ju Be­ra­na, ras­pi­su­ju­ći iz­bo­re sko­ro sva mje­se­ca pri­je is­te­ka man­da­ta lo­kal­ne skup­šti­ne i bez od­lu­ke op­štin­skog par­la­men­ta o skra­će­nju man­da­ta – oci­je­nio je Ko­pri­vi­ca.
Ge­ne­ral­ni se­kre­tar Gra­đan­skog po­kre­ta URA Mi­le­ta Ra­do­va­nić na­gla­ša­va da bi Vu­ja­no­vić zbog vi­še­stru­kih raz­lo­ga tre­ba­lo da lo­kal­ne iz­bo­re za Glav­ni grad Pod­go­ri­cu ras­pi­še za isti dan za ka­da su za­ka­za­ni pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri. Na taj na­čin bi se, ka­ko je re­kao, ušte­dje­la zna­čaj­na fi­nan­sij­ska sred­stva ali i sma­njio pro­stor za sve even­tu­al­ne zlo­u­po­tre­be i uti­caj na iz­bor­nu vo­lju gra­đa­na.
– U DPS-u su vr­lo svje­sni či­nje­ni­ce da u Pod­go­ri­ci ima­ju ve­li­ki za­o­sta­tak u od­no­su na opo­zi­ci­ju i za­to ne bi­ra­ju sred­stva i na­či­ne da taj ma­njak gla­so­va na­dok­na­de. Ako pod­go­rič­ki iz­bo­ri bu­du za­seb­no odr­ža­ni u od­no­su na sve osta­le iz­bo­re ko­ji nas oče­ku­ju, ti­me se i pro­stor DPS-a za zlo­u­po­tre­be, pri­ti­ske, ucje­ne i iz­bor­ne mal­ver­za­ci­je i ma­hi­na­ci­je po­ve­ća­va – sma­tra Ra­do­va­nić.
Ka­že da bio upra­vo jed­na od ključ­nih pro­mje­na iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva tre­ba­lo da bu­de da u Cr­noj Go­ri ima­mo op­šte iz­bo­re, što pod­ra­zu­mi­je­va iz­bo­re na lo­kal­nom i dr­žav­nom ni­vou u istom da­nu.
– Na taj na­čin bi se uči­ni­la ve­li­ka ušte­da bu­džet­skih sred­sta­va, kon­tro­la i re­gu­lar­nost iz­bo­ra bi bi­la bo­lja, po­vje­re­nje u iz­bor­ni pro­ces po­ve­ća­no, a ma­ni­ri zlo­u­po­tre­ba i mal­ver­za­ci­ja bi­li sve­de­ni na mi­ni­mum – za­klju­čio je Ra­do­va­nić.M.V.


Za kan­di­da­tu­ru 7.932 pot­pi­sa

Na pr­vim ne­po­sred­nim iz­bo­ri­ma 1990. go­di­ne po­bi­je­dio je ne­ka­da­šnji pred­sjed­nik DPS-a Mo­mir Bu­la­to­vić, kao i na dru­gim iz­bo­ri­ma za še­fa dr­ža­ve, odr­ža­nim 1993.
Bu­la­to­vi­ćev biv­ši sa­rad­nik Mi­lo Đu­ka­no­vić, ko­ji se kan­di­do­vao po­sli­je su­ko­ba u DPS-u, po­bi­je­dio je na iz­bo­ri­ma 1997. go­di­ne.
Na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma 2003, 2008. i 2013. go­di­ne po­bi­je­dio je ne­ka­da­šnji pot­pred­sjed­nik DPS-a Fi­lip Vu­ja­no­vić.
Pred­sjed­nik Cr­ne Go­re bi­ra se na op­štim iz­bo­ri­ma, na­po­sred­no i taj­nim gla­sa­njem na pet go­di­na. Za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re bi­će iza­bran kan­di­dat ko­ji je do­bio vi­še od po­lo­vi­ne va­že­ćih gla­so­va bi­ra­ča ko­ji su gla­sa­li. Ako ni­je­dan kan­di­dat ne do­bi­je taj broj gla­so­va odr­ža­va se dru­gi krug iz­bo­ra za 14 da­na.
Ka­ko je pred­vi­đe­no za­ko­nom, u dru­gom iz­bor­nom kru­gu uče­stvo­va­će dva kan­di­da­ta ko­ji su do­bi­li naj­ve­ći broj gla­so­va. Za cr­no­gor­skog pred­sjed­ni­ka, u dru­gom kru­gu, bi­će iza­bran kan­di­dat ko­ji je do­bio ve­ći broj gla­so­va iza­šlih bi­ra­ča.
Po­ten­ci­jal­ni kan­di­da­ti za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re mo­ra­će da pri­ku­pe naj­ma­nje 7.932 pot­pi­sa po­dr­ške gra­đa­na da bi mo­gli da uđu u pred­sjed­nič­ku tr­ku.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"