Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za poslovni prostor Milovog partnera dali 1,7 miliona * OEBS da se uključi u izborne reforme * Duže od tri godine rješavaju 4.400 predmeta * Za „Carine“ optužili i Mugošine savjetnike * Za poslovni prostor Milovog partnera dali 1,7 miliona * Austrija na nogama zbog Putina * Probušene čarape
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MOMČILO VUKSANOVIĆ, PREDSJEDNIK SNS-a :
Iz najavljenog djelovanja vlasti može se naslutiti da kroz izmjene zakona slijede napadi na Mitropoliju crnogorsko-primorsku i eparhije SPC. Međutim, ubijeđen sam da će to biti uzaludan pokušaj.

Vic Dana :)

Moja žena stavila telefon da joj se otključava na prepoznavanje lica. Skinula šminku i sad ga nosi na dekodiranje.

Prva žena na Mjesecu :
- Hjustone, imamo problem!..
- Šta je??
- Nema veze, ništa....
- Šta je problem??
- Ništa!!
- Molim te reci nam šta je problem?!..
- Znaš ti dobro šta je problem!!!!!

Pitaju plavušu koliko ima godina.
- Ma ne znam, to se stalno mijenja!

Kaže plavuša plavuši:
- Počela sam da sumnjam u svog muža, mislim da mi zadnje dijete nije njegovo...

Plavuša se jada prijateljici:
- Ah, trebam se naći s dečkom, ali sam potpuno zaboravila jel u 8:30 ili u 3:80!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Porodica PSIHOLOG ZORANA VUKOVIĆ ZA „DAN” SAVJETUJE KAKO DA DOBRO ORGANIZUJETE SVAKODNEVICU KAKO BISTE USPJELI DA ZAVRŠITE SVE OBAVEZE
Trikovi za pametno upravljanje vremenom
Trikovi za pametno upravljanje vremenom
Lje­to se bli­ži kra­ju, ve­ći­na lju­di vra­ti­la se sa go­di­šnjih od­mo­ra u su­ro­vu rad­nu sva­ko­dne­vi­cu i iako su svje­sni da „na­pu­nje­ne ba­te­ri­je” ne­će tra­ja­ti vječ­no, na­da­ju se da ih oba­ve­ze ne­će „sa­mlje­ti” ta­ko da se već po­sli­je de­se­tak da­na osje­ća­ju iz­mo­žde­no i zre­lo za no­vi od­mor. Ka­ko pa­met­no upra­vlja­ti vre­me­nom i ne do­zvo­li­ti da efek­ti od­mo­ra tra­ju „kao blje­sak mu­nje”, za „Dan” go­vo­ri psi­ho­log Zo­ra­na Vu­ko­vić.
– Pa­met­no upra­vlja­nje vre­me­nom po­sta­lo je va­žna vje­šti­na u 21. vi­je­ku, jer je oba­ve­za sve vi­še, a vri­je­me pred­sta­vlja ogra­ni­če­ni re­surs – ka­že psi­ho­log Vu­ko­vić za „Dan”. – Da bi­smo na­u­či­li ka­ko da iz­vu­če­mo mak­si­mum od tre­nut­ka bu­đe­nja do tre­nut­ka od­la­ska na po­či­nak, tre­ba­lo bi da ra­zu­mi­je­mo da čo­vjek ne upra­vlja vre­me­nom, već is­klju­či­vo so­bom u vre­me­nu. Iako nam sva­ko­dne­vi­ca na­me­će mno­go vi­še oba­ve­za ne­go što su ih ima­li na­ši ro­di­te­lji, isti­na je da mno­gi lju­di da­nas lo­še upra­vlja­ju so­bom u vre­me­nu; kon­stant­no su u žur­bi, ka­sne, ne­str­plji­vi su, im­pul­siv­no re­a­gu­ju, ima­ju ni­sku pro­duk­tiv­nost na po­slu, sklo­ni su da pre­ba­cu­ju ve­ći­nu oba­ve­za za ne­ki dru­gi dan, a mno­go je i onih ko­ji ima­ju te­ško­će u po­sta­vlja­nju i ostva­ri­va­nju ci­lje­va, pa on­da lu­ta­ju umje­sto da bu­du fo­ku­si­ra­ni.
Ko­ji su uzro­ci lo­šeg upra­vlja­nja so­bom u vre­me­nu?
– S jed­ne stra­ne, to su umor, iz­o­sta­nak mo­ti­va­ci­je, a ve­o­ma če­sto i li­je­nost (ma­da to ri­jet­ko ko se­bi že­li da pri­zna) i po­tre­ba da sve što ura­di­mo bu­de per­fekt­no, a s dru­ge stra­ne ja­vlja se pro­blem lo­še or­ga­ni­za­ci­je i bes­po­treb­nog tro­še­nja vre­me­na na stva­ri ko­je nas ne­će do­ve­sti do že­lje­nog ci­lja. Da bi­smo na­u­či­li vje­šti­ne upra­vlja­nja vre­me­nom, tre­ba­lo bi da ja­sno po­sta­vi­mo ci­lje­ve i vri­jed­no­sti; ci­lje­vi su re­zul­tat kom te­ži­mo, a u vri­jed­no­sti spa­da­ju unu­tra­šnji po­kre­ta­či ko­ji nas in­spi­ri­šu da kre­ne­mo ka ci­lju. Uko­li­ko nam vri­jed­no­sti ni­su uskla­đe­ne sa ci­lje­vi­ma, ma­la je vje­ro­vat­no­ća da će­mo ima­ti do­volj­no mo­ti­va­ci­je da ih is­pu­ni­mo.
Ka­ko da is­tra­je­mo na pu­tu do ostva­re­nja za­cr­ta­nog ci­lja?
– Na pr­vom mje­stu, do­bro is­pla­ni­raj­te ono što že­li­te i za­pi­ši­te svoj plan raz­lo­žen u ne­ko­li­ko ko­ra­ka. Ta­ko će­te ima­ti ja­ču mo­ti­va­ci­ju; kao što ob­ja­šnja­va Bra­jan Trej­si u knji­zi „Po­je­di već jed­nom tu ža­bu”, „ža­bu”, od­no­sno bi­lo ko­ju oba­ve­zu naj­lak­še će­te „po­je­sti” ako je „isi­je­če­te na ma­le za­lo­ga­je”. Ta­ko­đe, ono što na­pi­še­te vi­še će vas oba­ve­za­ti da bu­de­te upor­ni i is­traj­ni, a ujed­no će­te mo­ći da iz­mje­ri­te vla­sti­ti uči­nak. Na kra­ju sva­kog da­na upo­re­di­te ono što ste is­pla­ni­ra­li sa onim što ste ostva­ri­li, pa pro­vje­ri­te šta bi tre­ba­lo da ura­di­te sju­tra i na­pra­vi­te plan za su­tra­šnji dan.
Šta su naj­ve­ći „kra­dljiv­ci vre­me­na”?
– Či­nje­ni­ca je da mno­gi lju­di če­sto ne­ma­ju svi­jest o to­me ka­ko re­al­no pro­vo­de vri­je­me. U naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va ra­di se o to­me da ni­su pra­vil­no od­re­di­li pri­o­ri­te­te, pa tro­še vri­je­me na stva­ri ko­je su­štin­ski ni­su bit­ne, ali za ko­je je, kao i za stvar­no va­žne oba­ve­ze ko­je do­vo­de do ci­lja, po­treb­no ulo­ži­ti i vri­je­me i ener­gi­ju. U ta­kve stva­ri spa­da­ju te­le­fon­ski raz­go­vo­ri, od­go­va­ra­nje na elek­tron­sku po­štu čim ona stig­ne, bes­ko­nač­no du­gi po­slov­ni sa­stan­ci, gle­da­nje te­le­vi­zij­skog pro­gra­ma „sa­mo da pre­dah­ne­mo”, kao i to­li­ko po­pu­la­ri­zo­van mul­ti­ta­sking, od­no­sno pa­ra­lel­no oba­vlja­nje po­slo­va. Uko­li­ko za­cr­ta­te se­bi ci­lje­ve ko­ji su ne­do­sti­žni u vre­men­skom ro­ku ko­ji ste za­cr­ta­li, pa ih ra­di­te pa­ra­lel­no, sa­mo će­te se „vr­tje­ti u krug”, a že­lje­ni re­zul­ta­ti će iz­o­sta­ti, što će do­ve­sti do gu­bit­ka mo­ti­va­ci­je, i eto vas u „za­ča­ra­nom kru­gu”. Za­to je va­žno po­di­je­li­ti oba­ve­ze po hit­no­sti i va­žno­sti. Od­re­di­te pri­o­ri­te­te, i to ta­ko što će­te na pr­vo mje­sto sta­vi­ti oba­ve­ze ko­je su i hit­ne i bit­ne; na njih utro­ši­te naj­ve­ći dio vre­me­na i ne­moj­te se ba­vi­ti osta­lim oba­ve­za­ma dok ove va­žne ne oba­vi­te. Na dru­gom mje­stu su va­žni po­slo­vi ko­je ne mo­ra­te da oba­vi­te od­mah, a na tre­ćem oba­ve­ze ko­je vam dru­gi na­me­ću da ih ura­di­te od­mah ali ni­su bit­ne na pu­tu do ostva­re­nja va­ših ci­lje­va. Ka­da na taj na­čin bu­de­te gru­pi­sa­li oba­ve­ze, vr­lo br­zo će­te vi­dje­ti re­zul­ta­te i pre­sta­će­te da tro­ši­te vri­je­me na ne­bit­ne stva­ri. Ova­kva po­stav­ka stva­ri vi­še­stru­ko je ko­ri­sna; osim što će­te br­že do­ći do re­zul­ta­ta i za­dr­ža­ti mo­ti­va­ci­ju, na­u­či­će­te da ka­že­te „ne” sve­mu ono­me što vas ne do­vo­di do za­cr­ta­nih ci­lje­va.
Sne­ža­na Mol­do­van

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"