Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2015-10-17 BIVŠI MINISTAR ZDRAVLJA I ČLAN URA MIODRAG PAVLIČIĆ KRITIKOVAO VLADU ZBOG LOŠEG STANJA U ZDRAVSTVU
Bolnice su ruine iz doba socijalizma
Pavličić Bolnice su ruine iz doba socijalizma Posledica je da mnogi crnogorski ljekari razočarani napuštaju javni sektor, zasnivajući radni odnos u privatnim institucijama, rekao je Pavličić Moderne sobe, kreveti i kupatila su mislena imenica, a da ne govorim o brizi da se ljudi školuju na pravim mjestima i da se njihov rad prati, kazao je Pavličić
Ko­or­di­na­tor Ti­ma za zdrav­stvo URA i biv­ši mi­ni­star zdra­vlja dok­tor Mi­o­drag Pa­vli­čić oci­je­nio je da su zdrav­stve­ne in­sti­tu­ci­je u Cr­noj Go­ri par­tij­ske tvr­đa­ve, a mno­gi pro­ble­mi su re­zul­tat pre­va­zi­đe­ne ka­drov­ske po­li­ti­ke i lo­šeg ma­te­ri­jal­nog sta­nja zdrav­stva. Pa­vli­čić je ka­zao da mi­ni­star zdra­vlja Bu­di­mir Še­grt že­li da bu­de sa­mo na če­lu jav­nog zdrav­stva, a ne ci­je­log si­ste­ma, u kom se na­la­ze i li­cen­ci­ra­ne pri­vat­ne usta­no­ve.
– Cr­no­gor­ske bol­ni­ce su ogle­da­lo sta­nja dr­ža­ve, to su sta­ra i ru­i­ni­ra­na zda­nja iz­gra­đe­na za vri­je­me so­ci­ja­li­zma, sa za­pu­šte­nim pro­sto­ri­ma. Ja­sno je da su raz­lo­zi ova­kvom sta­nju lo­ši pri­o­ri­te­ti Vla­de, ko­ja šti­ti in­te­re­se po­je­di­na­ca i gru­pa bli­skih vla­sti, vo­di vi­so­ku po­li­ti­ku, a ne­ma rje­še­nje za pre­pre­ke gra­đa­na pri­li­kom li­je­če­nja – is­ti­če Pa­vi­čić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, „pla­te lje­ka­ra i zdrav­stve­nih rad­ni­ka ni­je­su za ko­men­tar”.
– Ko­rup­ci­ja i kri­mi­nal sa vr­ha su se pre­se­li­li u jav­ni sek­tor. Po­sle­di­ca je da mno­gi cr­no­gor­ski lje­ka­ri raz­o­ča­ra­ni na­pu­šta­ju jav­ni sek­tor za­sni­va­ju­ći rad­ni od­nos u pri­vat­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, što ni­je lo­še jer osta­ju u Cr­noj Go­ri, ali od­la­ze i u ino­stran­stvo, što je ve­li­ki gu­bi­tak – re­kao je Pa­vli­čić.
On je oci­je­nio da ne­ma kon­ti­nu­i­ra­ne edu­ka­ci­je u zdrav­stvu, jer ne po­sto­ji ni po­li­ti­ka a ni prak­sa u toj obla­sti, a, ka­ko tvr­di, po­sto­ji pro­blem i sa kva­li­te­tom fa­kul­tet­skih di­plo­ma i spe­ci­ja­li­za­ci­ja.
Pa­vli­čić je re­kao da je Kli­nič­ki cen­tar Cr­ne Go­re (KCCG) te­melj zdrav­stva, ali da se u nje­ga ja­ko ma­lo ula­že.
– KCCG ni­je pro­ši­ren, mo­der­ni­zo­van, uslo­vi li­je­če­nja su po­sta­li te­ški, ne­do­sta­ju sa­le, mo­de­ran pro­stor za bo­ra­vak pa­ci­je­na­ta, mo­der­na opre­ma, lje­ka­ri od­la­ze – upo­zo­rio je Pa­vli­čić.
On je ka­zao da, upr­kos sve­mu, u KCCG-u po­sto­ji mo­der­na kar­di­o­lo­gi­ja, ka­te­te­zi­ra se i ope­ri­še sr­ce, po­sto­ji mo­der­na ga­stro­en­te­ro­lo­gi­ja i hi­rur­gi­ja, tran­splan­ti­ra­ju se bu­bre­zi.
Pa­vli­čić je re­kao da je ne­pri­hva­tlji­vo ka­ko ne­ke bol­ni­ce se­kun­dar­nog ni­voa iz­gle­da­ju i sa či­me ras­po­la­žu.
– Am­bi­jent za li­je­če­nje pa­ci­je­na­ta je za­bri­nja­va­ju­ći. Mo­der­ne so­be, kre­ve­ti i ku­pa­ti­la su mi­sle­na ime­ni­ca, a da ne go­vo­rim o bri­zi da se lju­di ško­lu­ju na pra­vim mje­sti­ma i da se nji­hov rad pra­ti – ka­zao je Pa­vli­čić.
On je, ra­di po­sti­za­nja stan­dar­da li­je­če­nja, pred­lo­žio pro­gram­sko osmi­šlje­nu po­dr­šku op­štim bol­ni­ca­ma u okvi­ru ka­drov­ske mo­bil­no­sti i ško­lo­va­nje lje­ka­ra u ino­stran­stvu.
– Iza­bra­ni lje­ka­ri mo­ra­ju bi­ti spe­ci­ja­li­sti. To će se is­pla­ti­ti br­zo, jer će se po­sti­ći da se gra­đa­ni uspje­šno li­je­če u svo­jim za­jed­ni­ca­ma od ozbilj­nih bo­le­sti i sma­nji­ti pri­ti­sak pa­ci­je­na­ta u KCCG – re­kao je Pa­vli­čić.
On je uka­zao da je gra­đa­ni­ma jav­ni sek­tor sve ne­do­stup­ni­ji, za­ka­zi­va­nje pre­gle­da i in­ter­ven­ci­ja, iako se do­mi­nant­no on fi­nan­si­ra uz bu­dže­ta.
– Zbog to­ga i još po ne­če­ga sve ve­ći broj gra­đa­na se li­je­či u pri­vat­nom sek­to­ru, za šta iz­dva­ja di­rekt­nono­vac. Mi­šlje­nje Mi­ni­star­stva zdra­vlja da je glav­ni pro­blem pre­ko­vre­me­ni rad lje­ka­ra, a ne sve što vi­di­mo je do­kaz ne­mo­ći tog re­so­ra da poč­ne ozbilj­no da se ba­vi pro­be­mi­ma si­stem­ske pri­ro­de – ob­ja­šnja­va Pa­vli­čić.
D.B.


U KCCG pro­blem i po­li­ti­ka upra­vlja­nja

Pa­vli­čić je re­kao da u KCCG ne­ma ade­kvat­ne po­li­ti­ke upra­vlja­nja unu­tar usta­no­ve. On po­ru­ču­je da ta usta­no­va tre­ba da ško­lu­je lje­ka­re na pri­zna­tim kli­ni­ka­ma u svi­je­tu i da ka­dar bu­de se­lek­to­van i pra­ćen.
– Na­ša vo­de­ća bol­ni­ca ni­je uve­za­na ni­ti sa jed­nom evrop­skom uni­ver­zi­tet­skom in­sti­tu­ci­jom i po­treb­ni su joj no­vi ka­pa­ci­te­ti za pri­hvat bo­le­sni­ka – re­kao je Pa­vli­čić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"