Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2015-10-21 PRIMJENA NACIONALNOG PROGRAMA ZA RANO OTKRIVANJE KANCERA DOJKE I GRLIĆA MATERICE KASNI DVIJE GODINE
Fale pare za borbu protiv raka
Pregled na mamografu Fale pare za borbu protiv raka Imamo svu opremu i kadar za to i možemo sjutra da krenemo, ali treba da pitate Institut i Ministarstvo zdravlja zašto je sve to stalo, rekao je direktor rožajskog Doma zdravlja Hajran Kalač Institutu nedostaju sredstva za kadar i opremu – potvrđeno je „Danu” u toj ustanovi
Po­če­tak re­a­li­za­ci­je na­ci­o­nal­nog pro­gra­ma „Skri­ning za ra­no ot­kri­va­nje kan­ce­ra doj­ke i gr­li­ća ma­te­ri­ce”, ko­ji pod­ra­zu­mi­je­va or­ga­ni­zo­va­ne pre­ven­tiv­ne pre­gle­de za že­ne sta­ri­je od 40 go­di­ne, ka­sni dvi­je go­di­ne jer za tu na­mje­nu ni­je­su iz­dvo­je­na sred­stva iz bu­dže­ta. U cr­no­gor­skim do­mo­vi­ma zdra­vlja „Da­nu” su sa­op­šti­li da su oni sprem­ni za pre­ven­tiv­ne pre­gle­de, ali če­ka­ju na­log Mi­ni­star­stva zdra­vlja.
In­sti­tut za jav­no zdra­vlje ne­ma nov­ca da za­poč­ne sa skri­nin­zi­ma kar­ci­no­ma gr­li­ća ma­te­ri­ce i doj­ke, vo­de­ćim uzro­ci­ma smr­no­sti kod že­na u Cr­noj Go­ri, po­tvr­di­li su iz te in­sti­tu­ci­je. Oni ka­žu da im ne­do­sta­ju struč­ni ka­dar i opre­ma za re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta pre­ven­tiv­nih pre­gle­da i spre­ča­va­nje obo­li­jeva­nja kod že­na na­kon 40 go­di­ne ži­vo­ta, ko­ji se oba­vlja­ju u do­mo­vi­ma zdra­vlja, na­kon če­ga se uzor­ci pro­vje­ra­va­ju kod njih.
Skri­nin­zi­ma je pred­vi­đe­no da že­ne sta­ri­je od 40 go­di­na ko­je dvi­je go­di­ne ni­je­su oba­vi­le pre­gled ma­mo­gra­fi­jom i ul­tra­zvu­kom bu­du po­zi­va­ne na ta sni­ma­nja.
Iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja ni­je­smo do­bi­li od­go­vor ka­da će po­če­ti na­ci­o­nal­ni pro­je­kat skri­nin­ga, ko­ji je vi­še pu­ta na­ja­vlji­van. Se­kre­tar tog re­so­ra Zo­ran Ko­stić ka­zao je pro­šle ne­dje­lje da je u to­ku im­ple­men­ta­ci­ja skri­ning pro­gra­ma za ra­no ot­kri­va­nje kan­ce­ra kr­li­ća ma­te­ri­ce i doj­ke, ali di­rek­to­ri do­mo­va zdra­vlja ne zna­ju ni­šta o to­me.
–Pri­mje­nom tih skri­nin­ga mo­že se sma­nji­ti smrt­nost i po­bolj­ša­ti kva­li­tet ži­vo­ta obo­lje­lih od ma­lig­nih bo­le­sti. U ci­lju uspje­šnog li­je­če­nja obo­lje­lih od kan­ce­ra, pu­no je ulo­že­no u osa­vre­me­nja­va­nje zdrav­stve­nih usta­no­va i odje­lje­nja, kao i u opre­mu za di­jag­no­sti­ku i li­je­če­nje naj­te­žih bo­le­sni­ka – sa­op­štio je Ko­stić.
Pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje, u 2013. go­di­ni su 102 že­ne obo­lje­le od ra­ka gr­li­ća ma­te­ri­ce, a 321 od ra­ka doj­ke. Pre­ma po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva zdra­vlja o umi­ra­nju i uzro­ci­ma smr­ti, rak doj­ke je na pr­vom mje­stu, a rak gr­li­ća ma­te­ri­ce na pe­tom.
Di­rek­tor Do­ma zdra­vlja Ro­ža­je Haj­ran Ka­lač ka­zao je za „Dan” da su sprem­ni da za­poč­nu pre­ven­tiv­ne pre­gle­de že­na, ali za­vi­se od nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja.
–Ove go­di­ne je tre­ba­lo da za­poč­nu oba skri­nin­ga. Ima­mo svu opre­mu i ka­dar za to i mo­že­mo sju­tra da kre­ne­mo, ali tre­ba da pi­ta­te In­sti­tut i Mi­ni­star­stvo zdra­vlja za­što je sve to sta­lo. Usta­no­ve su sprem­ne i teh­nič­ki i ka­drov­ski, ta­ko da se na­dam da će­mo usko­ro po­če­ti sa pre­ven­tiv­nim pre­gle­di­ma že­na. Oče­ku­je­mo da pred­stav­ni­ci In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje ovih da­na do­đu na sje­ver, ka­ko bi­smo usta­no­vi­li ka­da će za­po­če­ti pro­jek­ti skri­nin­ga – re­kao je Ka­lač.
Di­rek­tor plje­valj­skog Do­ma zdra­vlja Il­han Tur­su­mo­vić re­kao za „Dan” da če­ka­ju na­log iz mi­ni­star­stva zdra­vlja da poč­nu sa po­me­nu­tim pre­gle­di­ma že­na.
–Mi ima­mo tri gi­ne­ko­lo­ga i pot­pu­no smo sprem­ni. Ovo je na­ci­o­nal­ni pro­je­kat i ne za­vi­si od usta­no­va, već od nad­le­žnog mi­ni­star­stva. To bi mno­go zna­či­lo za pre­ven­tiv­no li­je­če­nje že­na od te dvi­je opa­ke bo­le­sti –is­ta­kao je Tur­su­mo­vić.
In­sti­tu­tu za jav­no zdra­vlje, po­red sred­stva za skri­nin­ge, u 2015. go­di­ni ne­do­sta­je oko 1.000.000 eura za na­bav­ku re­a­ge­nsa, sa­ni­tet­skog ma­te­ri­ja­la, odr­ža­va­nje usta­no­ve, opre­me, pla­ća­nje ko­mu­na­li­ja i ra­ču­na.
– Sred­stva ko­ji­ma ras­po­la­že­mo či­ne oko 60 od­sto po­tre­ba In­sti­tu­ta. Za ob­na­vlja­nje opre­me po­treb­no je oko 300.000 eura, a za skri­ning kan­ce­ra de­be­log cri­je­va tre­ba obez­bi­je­di­ti 20.000 te­sto­va za 2015. go­di­nu, či­ja je pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost 60.000 eura – sa­op­šte­no je ra­ni­je iz In­sti­tu­ta.D.B.


Go­di­šnje umre 80 oboljelih

Cr­no­gor­sko dru­štvo za bor­bu pro­tiv ra­ka (CDPR) sa­op­šti­lo je da od kan­ce­ra doj­ke go­di­šnje pro­sječ­no umre osam­de­set že­na.
–U pro­sje­ku, go­di­šnje se ja­vi 300 no­vo­o­bo­lje­lih od te opa­ke bo­le­sti. Broj ja­vlja­nja obo­lje­lih od kan­ce­ra doj­ke u Cr­noj Go­ri u pri­mar­noj zdrav­stve­noj za­šti­ti u po­sled­njih de­set go­di­na u pro­sje­ku go­di­šnje iz­no­si pre­ko 600 oso­ba – sa­op­šte­no je iz tog udru­že­nja.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"