Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Duško smjenjuje četiri ministra * Sin mi je umro ispred ordinacije čekajući pregled * Opozicija da formira tim za pregovore * Strahujem od nove sačekuše * Duško smjenjuje četiri ministra * Spremna za lentu Miss Tourism World * Džiboni na dočeku, Željko za reprizu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 06-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Hans Ginter Matern, ambasador Njemačke u Crnoj Gori :
– Pravosuđe i policija moraju efikasnije protiv kriminala.

Vic Dana :)

Haso kod psihijatra:
- Doktore, ponekad mislim da moj namještaj govori.
Doktor:
- Kako to mislite?
- Pa lijepo. Spavam ja tako sa ženom i kroz san čujem kako orman u našoj spavaćoj sobi kaže:
Mislim da je ovaj tvoj zaspao.
A moja žena će njemu:
- Izgleda da jeste.
Onda orman kaže njoj:
- Dobro, idem ja polako.
I tu ja onda poludim, pa mu kažem:
- Ne ideš ti nikud. Još te nisam ni otplatio!

Kako se zove Ciga u turskoj seriji?
Bazdim

Vuku Mujo i Haso mrtvog medvjeda i nalete na Kanađanina.
Kanađanin pita:
- Grizli?Grizli?
A na to će oni:
- Ma šta grizli...davili po sata, ba!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi OTAC MILOSAVA GOJAKA (18) PODNIO KRIVIČNU PRIJAVU TUŽILAŠTVU PROTIV PLJEVALJSKE BOLNICE
Sin mi je umro ispred ordinacije čekajući pregled
Milosav Gojak Sin mi je umro ispred ordinacije čekajući pregled Osamnaestogodišnji mladić je nakon udesa sa traktorom, operisao 3. septembra u bolnici u Pljevljima, gdje mu je odstranjena slezena, nakon čega je utvrđeno da je dobio trombozu Smatram da su mi oni ubili sina, jer ga nijesu na vrijeme uputili na snimanje u KCCG, već su dozvolili da danima čeka da se pojavi ljekar u privatnoj ordinaciji, kaže Željko Gojak Kada se popeo uz stepenice, pao je kao pokošen ispred privatne ordinacije, priča otac
Plje­vljak Želj­ko Go­jak, ko­me je 17. sep­tem­bra ove go­di­ne pre­mi­nuo osam­na­e­sto­go­di­šnji sin Mi­lo­sav, pod­nio je kri­vič­nu pri­ja­vu plje­valj­skom tu­ži­la­štvu i po­li­ci­ji jer tvr­di da su za smrt nje­go­vog dje­te­ta kri­vi lje­ka­ri u bol­ni­ci u Plje­vlji­ma. U iz­ja­vi za „Dan“ Go­jak ne že­li da ot­kri­va ime­na lje­ka­ra, ali je to uči­nio u da­toj iz­ja­vi u po­li­ci­ji i tu­ži­la­štvu. Mi­lo­sav Go­jak pre­mi­nuo je is­pred vra­ta pri­vat­ne or­di­na­ci­je, gdje je, ka­ko tvr­di nje­gov otac, na­kon vi­še­dnev­nog če­ka­nja do­ve­den iz plje­valj­ske bol­ni­ce da sni­mi krv­ne su­do­ve, zbog trom­ba ko­ji se for­mi­rao na­kon ope­ra­ci­je u is­toj usta­no­vi.
Želj­ko Go­jak na­vo­di da je Mi­lo­sav 3. sep­tem­bra u se­lu Ma­o­če, gdje ži­vi nje­go­va po­ro­di­ca, imao udes dok je upra­vljao trak­to­rom, da su ga dru­go­vi pre­ve­zli do bol­ni­ce u Plje­vlji­ma, gdje je oba­vlje­na ope­ra­ci­ja i od­stra­nje­na sle­ze­na. Ka­ko tvr­di Go­jak, ka­da je nje­gov sin tre­ba­lo da iza­đe iz bol­ni­ce, si­tu­a­ci­ja je po­če­la da se kom­pli­ku­je, jer su lje­ka­ri usta­no­vi­li da mu se for­mi­rao tromb, zbog ko­ga je i pre­mi­nuo po­sli­je ne­ko­li­ko da­na is­pred vra­ta pri­vat­ne or­di­na­ci­je. U toj am­bu­lan­ti, ka­ko na­vo­di otac, nje­go­vom si­nu je tre­ba­lo da sni­me krv­ne su­do­ve, jer za taj pre­gled u plje­valj­skoj bol­ni­ci ni­je bi­lo uslo­va, a lje­ka­ri ga ra­ni­je ni­je­su upu­ti­li u Kli­nič­ki cen­tar u Pod­go­ri­cu ili na ne­ko dru­go mje­sto.
– Pri­li­kom sni­ma­nja na ul­tra­zvu­ku i ske­ne­ru utvr­đe­no je da mu je slo­mljen sed­mi pr­šljen, na­pu­kla sle­ze­na i imao je ogre­bo­ti­nu na gla­vi – pri­ča vid­no po­tre­sen Želj­ko Go­jak i po­ja­šnja­va da je on sa­če­kao da na­kon pri­je­ma i sni­ma­nja bu­de za­vr­še­na i ope­ra­ci­ja.
Na­kon ope­ra­ci­je je­dan od lje­ka­ra, ko­ji mu je i pri­mio si­na, sa­op­šta­va mu da oče­ku­je da bu­de sve do­bro i da će nje­gov sin jed­no vri­je­me osta­ti u bol­ni­ci.
– Po­sli­je ope­ra­ci­je, ka­da se sin pro­bu­dio pi­tao sam ga ka­ko je a on mi je ka­zao da ga bo­li ra­na od ope­ra­ci­je i vrat­ni pr­šljen. Li­je­čen je na in­ten­ziv­noj nje­zi če­ti­ri ili pet da­na. Ni­je se ža­lio na dru­ge bo­lo­ve iz­u­zev na ra­nu i na vrat­ni dio. Sva­ko­dnev­no sam ga obi­la­zio i gle­dao, ra­na je za­ra­sta­la. An­ga­žo­va­li su mu fi­zi­o­te­ra­pe­u­ta ka­ko bi mo­gao lak­še da usta­je i da se kre­će – pri­ča Go­jak i do­da­je da je na­kon ne­ko­li­ko da­na opet sreo jed­nog od plje­valj­skih lje­ka­ra ko­ji mu je ka­zao da nje­gov sin na­red­nog da­na mo­že da ide ku­ći.
Go­jak tvr­di da je istog tog da­na nje­go­vog si­na po­če­la da bo­li li­je­va no­ga. Po­ža­lio se me­di­cin­skim se­stra­ma a one su oba­vi­je­sti­le de­žur­nog lje­ka­ra, ko­ji je kon­sta­to­vao da se ra­di o trom­bo­zi.
– Na­kon tih de­ša­va­nja dok­tor kon­sta­tu­je trom­bo­zu i od­mah mu da­je in­jek­ci­ju u sto­mak da se tromb ne ši­ri – ka­že Go­jak i na­vo­di da on o sve­mu sa­zna­je na­red­nog da­na ka­da do­la­zi iz se­la Ma­o­če u Plje­vlja da iz­ve­de si­na iz bol­ni­ce.
Po nje­go­vim ri­je­či­ma, ta­da od lje­ka­ra ko­ji je ope­ri­sao i vo­dio nje­go­vog si­na sa­zna­je da ni­šta ne­ma od ot­pu­sta ku­ći, kao i da mu je uklju­če­na te­ra­pi­ja.
– Pi­tam se zbog če­ga mom si­nu na­kon ope­ra­ci­je ni­je uklju­če­na te­ra­pi­ja, već su ga lje­ka­ri do­ve­li u tu po­zi­ci­ju da mu se for­mi­ra tromb – ka­že Go­jak i is­ti­če da tu ni­je kraj svih lje­kar­skih pro­ma­ša­ja i ne­bri­ge o dje­te­tu ko­je je ima­lo sa­mo osam­na­est go­di­na.
Otac na­vo­di da mu je lje­kar pred­lo­žio da bo­le­snog si­na od­ve­de u pri­vat­nu or­di­na­ci­ju ka­ko bi sni­mio krv­ne su­do­ve, jer za to ne­ma uslo­va u bol­ni­ci.
– Sa­zna­je­mo ta­da da će lje­kar do­ći tek za ne­ko­li­ko da­na ka­sni­je jer se na­la­zio u Be­o­gra­du. Lje­ka­ri ta­da od­lu­ču­ju da se sa­če­ka. Pi­tam se zbog če­ga su do­zvo­li­li da se to­li­ko če­ka dok do­đe lje­kar, a ni­je­su nam da­li uput za KCCG u Pod­go­ri­ci – ka­že Go­jak. Pre­gled u pri­vat­noj am­bu­lan­ti bio je za­ka­zan 17. sep­tem­bra u 12 ča­so­va.
Po nje­go­vim ri­je­či­ma, ipak se de­ša­va ne­sre­ća i nje­gov sin pri­je pre­gle­da krv­nih su­do­va umi­re is­pred vra­ta lje­kar­ske or­di­na­ci­je, čim se po­peo uz ste­pe­ni­ce. On na­vo­di da se pret­hod­no ja­vio de­žur­nom lje­ka­ru u plje­valj­skoj bol­ni­ci, da mu je isti odo­brio bol­nič­ko vo­zi­lo za pre­voz nje­ga i dvo­ji­ce pri­ja­te­lja, kao i po­koj­nog si­na do pri­vat­ne or­di­na­ci­je. Nje­gov sin sa dru­gog spra­ta hi­rur­škog odje­lje­nja si­la­zi niz ste­pe­ni­ce bez bi­lo či­je po­mo­ći, jer je lje­kar tvr­dio da mu po­moć ni­je bi­la po­treb­na, iako mu je bi­lo stro­go za­bra­nje­no kre­ta­nje dok je pri­mao te­ra­pi­ju.
– Pri­li­kom iz­la­ska uz ste­pe­ni­ce do ula­znih vra­ta or­di­na­ci­je, moj sin pa­da kao po­ko­šen. Lje­kar po­ku­ša­va da ga spa­si, da ga po­vra­ti u ži­vot, po­zi­va bol­ni­cu, a po­tom hit­na sa za­ka­šnje­njem od po­la sta sti­že. Vo­zi­lo Hit­ne po­mo­ći pre­vo­zi ga u bol­ni­cu, a me­ni se već ta­da či­ni­lo da je umro – ka­že Go­jak i do­da­je da mu se po­tom na­kon dva sa­ta sa­op­šta­va da mu je sin umro.
– Vje­ru­jem da za smrt mog si­na od­go­vor­nost sno­se lje­ka­ri iz plje­valj­ske bol­ni­ce. Zbog če­ga se če­kao pre­gled krv­nih su­do­va če­ti­ri ili pet da­na, ka­ko bi do­šao lje­kar u pri­vat­nu or­di­na­ci­ju iz Be­o­gra­da, a ni­je upu­ćen u Kli­nič­ki cen­tar, ako već ni­je bi­lo uslo­va da se pre­gled oba­vi u bol­ni­ci u Plje­vlji­ma.
Do­ku­men­ta­ci­ju o li­je­če­nju mog si­na još uvi­jek ni­je­sam do­bio i to tra­žim da mi se do­sta­vi. Iz­ra­ža­vam sum­nju da će lje­kar­ska do­ku­men­ta­ci­ja od stra­ne dok­to­ra bi­ti pre­pra­vlje­na. Zah­ti­je­vam od is­tra­žnih or­ga­na da se po­zo­vu lje­ka­ri ko­ji su li­je­či­li mog si­na na od­go­vor­nost i sma­tram da su mi oni ubi­li si­na – ka­že Go­jak i po­ja­šnja­va da je lje­kar­ska do­ku­men­ta­ci­ja ko­ju je kri­tič­nog da­na po­nio do pri­vat­ne or­di­na­ci­je ne­sta­la i da je ka­sni­je ni­je mo­gao pro­na­ći.
U po­ku­ša­ju da vi­še sa­zna­mo kon­tak­ti­ra­li smo i plje­valj­sko tu­ži­la­štvo, gdje nam je re­če­no da će se u na­red­nom pe­ri­o­du ra­di­ti po po­me­nu­toj pri­ja­vi. B.Je.


Mi­ni­star da is­pi­ta si­tu­a­ci­ju u plje­valj­skom zdrav­stvu

– Po­zi­vam i mi­ni­stra zdra­vlja Ke­na­na Hra­po­vi­ća da pro­vje­ri do­bro šta se ra­di po plje­valj­skoj bol­ni­ci i ka­ko se po­na­ša­ju lje­ka­ri. Po­što se ra­di o mi­ni­stru iz Plje­va­lja, do­bro bi bi­lo da is­pi­ta bo­lje si­tu­a­ci­ju u plje­valj­skom zdrav­stvu – ka­zao je Želj­ko Go­jak.


Go­lo­če­vac če­ka zva­nič­ni do­pis

– Zva­nič­no još uvi­jek ni­je­sam do­bio ni­ka­kav do­pis i sa­da se ne bih mo­gao iz­ja­sni­ti o po­me­nu­tom slu­ča­ju. Čim bu­dem zva­nič­no oba­vi­je­šten jav­no ću se ogla­si­ti – ka­zao nam je ju­če di­rek­tor plje­valj­ske bol­ni­ce Mi­le Go­lo­če­vac.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"