Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-10-11 SKANDALOZNO: NADLEŽNI NE REAGUJU NA PRIJETNJE ROŽAJKE HANKIJE ŠKRIJELJ
Ubiću sina, pa sebe
Hankija i Asmir Škrijelj Ubiću sina, pa sebe Možemo da je uputimo ili odvedemo psihijatru koji će joj propisati terapiju, kazao je direktor Centra za socijalni rad Kadrija Agović, ne spominjući da će o prijetnjama ubistvom i samoubistvom obavijestiti policiju i tužilaštvo
Zbog vi­še­mje­seč­nih pro­ble­ma kroz ko­je pro­la­zi pri­li­kom na­bav­ke spe­ci­jal­ne hra­ne za te­ško obo­lje­log si­na Asmi­ra (26), Ro­žaj­ka Han­ki­ja Škri­jelj je za­pri­je­ti­la da će di­ći ru­ku na nje­ga, a po­tom i na se­be. Tvr­di da je na ova­kav čin pri­mo­ra­na jer dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je ig­no­ri­šu pro­blem i ne omo­gu­ća­va­ju joj da hra­nu do­bi­ja na re­cept, či­me do­vo­di u pi­ta­nje Asmi­rov ži­vot. Škri­jelj je sa si­nom ko­ri­snik so­ci­jal­ne po­mo­ći, zbog če­ga smo ju­če pr­vo po­zva­li Cen­tar za so­ci­jal­ni rad u Ro­ža­ja­ma, gdje su na pi­ta­nje šta će pred­u­ze­ti po­vo­dom pri­jet­nji Škri­jelj, po­ru­či­li da će joj omo­gu­ći­ti raz­go­vor sa psi­hi­ja­trom i jed­no­krat­nu nov­ča­nu pomoć, ne po­mi­nju­ći da će o to­me oba­vi­je­sti­ti po­li­ci­ju i tu­ži­la­štvo.
Di­rek­tor Cen­tra za so­ci­jal­ni rad u Ro­ža­ja­ma Ka­dri­ja Ago­vić je po­zvao Han­ki­ju Škri­jelj da se ja­vi Cen­tru, ka­ko bi do­bi­la po­moć psi­ho­lo­ga.
– Mo­že­mo da je upu­ti­mo ili od­ve­de­mo psi­hi­ja­tru ko­ji će joj pre­pi­sa­ti te­ra­pi­ju. Po­zi­va­mo je da pre­da za­htjev za jed­no­krat­nu po­moć i mi će­mo joj po­mo­ći ko­li­ko je to u na­šoj mo­guć­no­sti. Što se ti­če fi­nan­sij­skih po­te­ško­ća u ve­zi sa na­bav­kom hra­ne za si­na, to je stvar mi­ni­star­stva i Fon­da – po­ru­čio je Ago­vić.
On do­da­je da mje­seč­no ras­po­la­žu sa 1.000 eura za jed­no­krat­ne po­mo­ći.
– Škri­je­lje­va pri­ma 193 eura po osno­vu sta­ra­telj­stva, a in­va­lid­ni­na sa tu­đom nje­gom za Asmi­ra iz­no­si 180 eura. To su so­lid­na pri­ma­nja, ali ni u kom slu­ča­ju ni­je­su do­volj­na da za­do­vo­lje po­tre­be ta­ko bo­le­snog mla­di­ća jer toj po­ro­di­ci ne bi zna­či­lo ni­šta čak i da pri­ma­ju po hi­lja­du eura mje­seč­no – ka­zao je Ago­vić.
Škri­jelj je is­pri­ča­la za naš list da njen sin ko­ri­sti sa­mo teč­nu hra­nu „NU­TRI­SON ENERGY MUL­TI FI­BRE”, pa­ko­va­nu u bo­ca­ma od po­la li­tra, bez ko­je ne mo­že da ži­vi.
– Hra­na je pre­sku­pa i sa­mo za mje­sec da­na tre­ba nam 500 eura, a mi pre­ži­vlja­va­mo od sve­ga 170 eura in­va­lid­ni­ne ko­ju pri­ma moj sin – ka­za­la je Škri­jelj.
„Dan” je u ju­lu ob­ja­vio da po­ro­di­ca Škri­jelj već po­la go­di­ne ima ve­li­ke pro­ble­me da obez­bi­je­di hra­nu za Asmi­ra.
– Ka­da je iza­šao tekst u „Da­nu”, hra­nu na re­cept u apo­te­ci do­bio je sa­mo jed­nom i to u sep­tem­bru. Sa pre­o­sta­lom hra­nom Asmir mo­že da pre­ži­vi još de­se­tak da­na. Obra­ća­la sam se lje­ka­ri­ma u Do­mu zdra­vlja, ali oni ka­žu da ne mo­gu da na­pi­šu re­cept, jer na­vod­no ne zna­ju pro­ce­du­ru po ko­joj se ova vr­sta hra­ne iz­da­je. U vi­še na­vra­ta sam po­ku­ša­va­la da kon­tak­ti­ram sa nad­le­žni­ma u Mi­ni­star­stvu zdra­vlja, ra­ni­je sam uspje­la da ostva­rim kon­takt sa iz­vje­snim Dra­že­nom, ali on vi­še ni­je od­go­va­rao na mo­je po­zi­ve – ka­za­la je Škri­jelj.
Očaj­na že­na do­da­je da Asmi­ru ne da­ju hra­nu „za­to što ja ne­mam pa­ra da ča­šća­vam i pu­nim ne­či­je dže­po­ve dok oni što ima­ju no­vac bez pro­ble­ma do­bi­ja­ju sve što im za­tre­ba”.
– Ovo vi­še ni­je dr­ža­va so­ci­jal­ne prav­de, već ze­mlja bo­ga­ta­ša i ko­rup­ci­o­na­ša. Je­di­no mi je pre­o­sta­lo da se još na ovaj na­čin obra­tim nad­le­žni­ma da ri­je­še pro­blem u ko­jem se na­la­zim i još jed­nom upo­zo­rim lje­ka­re da se ne igra­ju ži­vo­tom mo­ga dje­te­ta ko­je ni­je kri­vo što je bo­le­sno – ka­za­la je Škri­jelj.
Iz Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje sa­op­šte­no je da je za osi­gu­ra­ni­ka Asmi­ra Škri­je­lja za sep­tem­bar odo­bre­na pa­ren­te­ral­na is­hra­na, na osno­vu od­lu­ke ko­ju je do­nio kon­zi­li­jum Kli­nič­kog cen­tra 12. ju­la, a odo­bri­lo Mi­ni­star­stvo zdra­vlja. Iz Fon­da na­vo­de da se na osno­vu no­vog pred­lo­ga kon­zi­li­ju­ma KCC is­hra­na mo­že pro­pi­sa­ti na du­ži vre­men­ski pe­ri­od.
– Ova­kva is­hra­na je do­sad bi­la na­mi­je­nje­na is­klju­či­vo ho­spi­tal­nim pa­ci­jen­ti­ma, s tim što bi tre­ba­la bi­ti do­stup­na u re­gi­o­nal­nom zdrav­stve­nom cen­tru (OB Be­ra­ne). Pred­met je pro­ce­su­i­ran pre­ko Pod­ruč­ne je­di­ni­ce Fon­da Ro­ža­je, 17.7.2017.go­di­ne, na­vo­de iz Fon­da. Upr­kos to­me, pre­ma rje­še­nju Mi­ni­star­stva zdra­vlja od 21.8.2017. go­di­ne, odo­bre­na je pred­lo­že­na ko­li­či­na pa­ren­te­ral­ne is­hra­ne.
– Pre­ma po­da­ci­ma ko­je smo do­bi­li od uprav­ni­ce apo­te­ke „Ja­tros” ZUA Mon­te­farm, pa­ci­jent je po­di­gao na­ve­de­nu is­hra­nu, i to dva pu­ta – 20. sep­tem­bra, u pa­ko­va­nju „NU­TRI­SON ENERGY MUL­TI FI­BRE 500ML 60SC” i 22. sep­tem­bra u istom pa­ko­va­nju – is­ti­ču iz Fon­da.
Po­vo­dom za­htje­va Škri­je­lja ju­če smo kon­tak­ti­ra­li Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, gdje su nam re­kli da oni ni­je­su nad­le­žni u ovom slu­ča­ju i upu­ti­li nas na Fond zdrav­stva.
V.Ra.– D.B.


Gra­do­na­čel­nik je ig­no­ri­še

Škri­jelj is­ti­če da je iz Cen­tra za so­ci­jal­ni rad do­bi­la sve­ga 40 eura po­mo­ći, a da su iz lo­kal­ne upra­ve tra­ži­li da im do­sta­vi ra­ču­ne o ku­po­vi­ni hra­ne, uz obe­ća­nje da će joj po­mo­ći.
– Na­kon što sam pred­sjed­ni­ku op­šti­ne Eju­pu Nur­ko­vi­ću do­sta­vi­la pa­pi­re na uvid, vi­še me ni­ko ni­je kon­tak­ti­rao – tvr­di Škri­jelj.


U domu zdravlja ne daju ni špric

Hankija kaže da je u Šved­skoj, gdje su ži­vje­li tri go­di­ne, Asmi­ru sve bi­lo obez­bi­je­đe­no – od hra­ne do po­ma­ga­la. U Cr­nu Go­ru su se vra­ti­li u apri­lu a, ka­ko pri­ča Škri­jelj, iz Šved­ske je do­ni­je­la za­li­he špri­ce­va i ka­blo­va ko­ji­ma Asa­du pri­klju­ču­je hra­nu na son­du.
– Ko­ri­stim ih du­že ne­go što je pro­pi­sa­no, dok lje­ka­ri u Do­mu zdra­vlja tvr­de da ni to ne mo­gu da mi obez­bi­je­de. Ne­vje­ro­vat­no je da dr­ža­va ne mo­že da po­mog­ne pa­ci­jen­tu ko­ji ima 26 go­di­na i da smo tek sa­da ste­kli pra­vo da na re­cept do­bi­ja pam­pers. Bo­le­sna sam i ne­mam vi­še sna­ge ni vo­lje ni za šta, pa ni da gle­dam Asmi­ra u mu­ka­ma i za­to raz­mi­šljam da obo­je­ma pre­ki­nem sve mu­ke i pat­nje – ka­že Han­ki­ja Škri­jelj.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"