Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-12-05 SKUPŠTINA LJEKARSKE KOMORE NAREDNE SEDMICE BIRA NOVO RUKOVODSTVO
Ministar želi Ivovića umjesto Mugoše
Ivović Ministar želi Ivovića umjesto Mugoše Urolog Jovan Ivović je aktuelni potpredsjednik Komore i jedini je javno podržao rješenje ministra Hrapovića kojim je u aprilu traženo da Skupština poništi izbor rukovodstva na čelu sa Aleksandrom Mugošom Iz Komore, ali i od strane delegata koji traže Mugošinu smjenu, potvrđeno nam je da predstavnici ministarstva i sam ministar Kenan Hrapović vrše pritisak na delegate da smijene sadašnje rukovodstvo
Uro­log Jo­van Ivo­vić bi­će pro­tiv­kan­di­dat kar­di­o­lo­gu Alek­san­dru Mu­go­ši za mje­sto pred­sjed­ni­ka Lje­kar­ske ko­mo­re Cr­ne Go­re na van­red­noj skup­šti­ni tog etič­kog ti­je­la ko­ja će bi­ti odr­ža­na na­red­ne sed­mi­ce, po­tvr­đe­no je „Da­nu” u ko­mo­ri, ali i od stra­ne de­le­ga­ta ko­ji tra­že smje­nu pred­sjed­ni­ka Mu­go­še.
Ka­ko smo sa­zna­li, pot­pred­sjed­nik Ko­mo­re Ivo­vić je ne­zva­nič­ni kan­di­dat mi­ni­star­stva zdra­vlja i mi­ni­stra Ke­na­na Hra­po­vi­ća za funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka, na­kon de­se­to­mje­seč­ne kri­ze u od­no­si­ma iz­me­đu tog re­so­ra i ko­mo­re. On je ina­če ne­dav­no pot­pi­sao ini­ci­ja­ti­vu di­je­la de­le­ga­ta za smje­nu ru­ko­vod­stva Ko­mo­re. On je ra­ni­je je­di­ni jav­no po­dr­žao rje­še­nje mi­ni­stra Hra­po­vi­ća da se po­ni­šte ja­nu­ar­ski iz­bo­ri, jer pro­ce­du­ra na­vod­no ni­je spr­o­ve­de­na u skla­du sa sta­tu­tom.
Od ukup­no 49 de­le­ga­ta Skup­šti­ne, njih 32 su 8. no­vem­bra po­sla­li ini­ci­ja­ti­vu pred­sjed­ni­ku skup­šti­ne Ne­boj­ši Se­ku­li­ću sa za­htje­vom da za­ka­že sjed­ni­cu na ko­joj će bi­ti iza­bra­no no­vo ru­ko­vod­stvo i raz­ri­je­še­na kri­za u ra­du tog etič­kog ti­je­la.
Pre­ma tvrd­nja­ma iz Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne, ko­ji po­dr­ža­va Alek­san­dra Mu­go­šu, pred­stav­ni­ci Mi­ni­star­stva zdra­vlja sva­ko­dnev­no vr­še pri­ti­sak na de­le­ga­te u Skup­šti­ni Lje­kar­ske ko­mo­re ka­ko bi gla­sa­li za Ivo­vi­ća.
– Ima­mo in­for­ma­ci­ju da pred­stav­ni­ci Mi­ni­star­stva zdra­vlja i sam mi­ni­star Ke­nan Hra­po­vić vr­še pri­ti­sak na de­le­ga­te da pri­hva­te pred­lo­ge Mi­ni­star­stva zdra­vlja i smi­je­ne sa­da­šnje ru­ko­vod­stvo. Plan im je da na mje­sto Alek­san­dra Mu­go­še po­sta­ve uro­lo­ga Jo­va­na Ivo­vi­ća, ko­ji je je­di­ni pri­hva­tio Hra­po­vi­će­vo rje­še­nje iz apri­la ove go­di­ne da se po­ni­šti iz­bor sa­da­šnjeg ru­ko­vod­stva Ko­mo­re, sma­tra­ju­ći da po­stu­pak ni­je od­ra­đen po sta­tu­tu. Na­kon to­ga je Lje­kar­ska ko­mo­ra Uprav­nom su­du pod­ni­je­la tu­žbu zbog Hra­po­vi­će­vog rje­še­nja. Ovo što ra­di Mi­ni­star­stvo zdra­vlja je zlo­u­po­tre­ba po­lo­ža­ja i ne­za­ko­ni­to mi­je­ša­nje u rad Lje­kar­ske ko­mo­re – saopšteno nam je i u skup­šti­ni Ko­mo­re.
Iz Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne is­ti­ču da se i dio lje­ka­ra Do­ma zdra­vlja Pod­go­ri­ca po­bu­nio zbog pri­ti­ska na Ko­mo­ru i de­le­ga­te.
– Gdje je da­nas Lje­kar­ska ko­mo­ra? Za­hva­lju­ju­ći vo­lji de­le­ga­ta skup­šti­ne Lje­kar­ske ko­mo­re, me­đu ko­ji­ma su dva na­ša pred­stav­ni­ka, bi­će odr­ža­na no­va skup­šti­na sa ci­ljem da se sve vra­ti na ono sta­ro, do­bro po­zna­to sta­nje ko­je je tra­ja­lo du­gih 20 go­di­na. Sa­mo je­dan od tri de­le­ga­ta iz Do­ma zdra­vlja Pod­go­ri­ca su­prot­sta­vio se pri­ti­sku Mi­ni­star­stva zdra­vlja. Na­še ko­le­ge de­le­ga­ti u Skup­šti­ni Lje­kar­ske ko­mo­re u oba­ve­zi su da pred­sta­vlja­ju sve nas, da bu­du iz­raz na­še vo­lje, da ra­de u za­jed­nič­kom naj­bo­ljem in­te­re­su, da ne do­zvo­le da se ma­ni­pu­li­še nji­ho­vim lič­nim in­te­re­si­ma, jer to vi­še ni­je sa­mo ko­rup­ci­ja, već ne­što mno­go vi­še. Po­što­va­ne ko­le­ge, do­bi­le ste na­šu po­dr­šku, a uko­li­ko ne mo­že­te da is­pu­ni­te oče­ki­va­nja, po­zi­va­mo vas da ne zlo­u­po­tri­je­bi­te po­vje­re­nje ko­je smo vam da­li, već da se ča­sno sklo­ni­te i ti­me ne po­dr­ži­te da­lje po­ni­ža­va­nje svih nas ko­ji smo vas bi­ra­li – na­vo­di se u do­pi­su di­je­la lje­ka­ra Do­ma zdra­vlja upu­će­nom Sin­di­ka­tu dok­to­ra me­di­ci­ne.
Lje­kar­ska ko­mo­ra ne fun­ci­o­ni­še već 10 mje­se­ci jer su u nji­ho­vom sje­di­štu is­klju­če­ni vo­da, stru­ja i in­ter­­net zbo­g ne­pla­ća­nja jer ni­je­su do­bi­ja­li bu­džet­ska sred­stva od Mi­ni­star­stva zdra­vlja, sa ko­jim su ušli u su­kob jer Hra­po­vić ni­je htio da iz­da sa­gla­snot Mu­go­ši da bu­de ovla­šće­no li­ce na funk­ci­ji pred­sjed­ni­ka Ko­mo­re.
D.B.


Li­cen­ce ne­za­ko­ni­te

Iz Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne na­gla­ša­va­ju da su li­cen­ce ko­je mi­ni­star­stvo iz­da­je od 1. fe­bru­a­ra ove go­di­ne ne­za­ko­ni­te, po­što Pra­vil­nik o iz­da­va­nju, ob­no­vi i od­u­zi­ma­nju li­cen­ci ni­je uskla­đen sa Za­ko­nom o zdrav­stve­noj za­šti­ti.
– Jed­na od naj­ve­ćih no­vi­na ovog za­ko­na je upra­vo pot­pu­na re­for­ma na­či­na iz­da­va­nja i vre­men­sko tra­ja­nje li­cen­ci za rad, dok su li­cen­ce iz prak­se uki­nu­te. Sto­ga, Mi­ni­star­stvo zdra­vlja u na­red­nom, du­žem vre­men­skom pe­ri­o­du ne mo­že iz­da­ti ni­jed­nu za­ko­ni­tu li­cen­cu jer ne po­sto­ji pra­vil­nik ko­ji je uskla­đen sa no­vim Za­ko­nom o zdrav­stve­noj za­šti­ti – uka­za­li su iz Sin­di­ka­ta.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"