Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-12-06 UNIVERZITET NASTAVIO DA GUBI SPOROVE PO TUŽBAMA PROFESORA KOJE JE OTPUSTILA RADMILA VOJVODIĆ
Sud vratio Šijakovića na posao
Šijaković Sud vratio Šijakovića na posao Ovo je izvršna presuda, iako Univerzitet ima pravo da se žali Vrhovnom sudu. Zadovoljan sam na koji način je završen ovaj slučaj, kazao je za „Dan” Bogoljub Šijaković
Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci po­ni­štio je od­lu­ku Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re (UCG) i biv­še rek­tor­ke Rad­mi­le Voj­vo­dić ko­jom je pro­fe­sor Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Nik­ši­ću Bo­go­ljub Ši­ja­ko­vić ot­pu­šten zbo­ga ra­da u dru­goj usta­no­vi. Sud je pre­su­dom ko­ja je do­ni­je­ta 24. no­vem­bra na­lo­žio Rek­to­ra­tu UCG da Ši­ja­ko­vi­ća vra­ti na rad­no mje­sto pro­fe­so­ra Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Nik­ši­ću. Voj­vo­di­će­va je u ma­ju 2015. go­di­ne ot­pu­sti­la Ši­ja­ko­vi­ća zbog an­ga­žma­na na Pra­vo­slav­nom bo­go­slov­skom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du, gdje je ra­ni­je bio i de­kan.
Voj­vo­di­će­va je ot­pu­sti­la i pro­fe­so­re Mi­ha­i­la Mi­ja­no­vi­ća i Sr­đa­na Vu­ka­di­no­vi­ća. „Dan” je ob­ja­vio da je Vu­ka­di­no­vić u sep­tem­bru do­bio sud­ski spor, po­sli­je če­ga je vra­ćen na po­sao i is­pla­će­no mu je 38.000 na ime pla­ta i sud­skih tro­ško­va.
Ši­ja­ko­vić je za „Dan” ka­zao da je od­lu­ka Vi­šeg su­da oče­ki­va­na i da se na­da da će po­stu­pak bi­ti za­vr­šen od kra­ja.
– Vi­ši sud je do­nio od­lu­ku po mo­joj tu­žbi ko­jom na­la­že da me UCG vra­ti na po­sao. Ovo je iz­vr­šna pre­su­da, iako Uni­ver­zi­tet ima pra­vo da se ža­li Vr­hov­nom su­du. Za­do­vo­ljan sam na ko­ji na­čin je za­vr­šen ovaj slu­čaj. Imam još ne­ko­li­ko de­ta­lja ko­je mo­ram da ri­je­šim sa ru­ko­vod­stvom UCG, pa ću na­kon to­ga od­lu­či­ti da li ću po­kre­nu­ti po­stu­pak da mi se na­dok­na­di šte­ta i is­pla­te za­ra­de za ko­je sam us­kra­ćen od ka­da sam ot­pu­šten – re­kao je Ši­ja­ko­vić.
On je do­dao da će se ogla­si­ti ka­da se po­stu­pak pot­pu­no za­vr­ši i da oče­ku­je da će na­sta­vi­ti sa dr­ža­njem pre­da­va­nja stu­den­ti­ma u Nik­ši­ću.
U pre­su­di Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci, u ko­ju je „Dan” imao uvid, na­vo­di se da se usva­ja tu­žbe­ni za­htjev Ši­ja­ko­vi­ća, po­ni­šta­va rje­še­nje UCG od ma­ja 2015. go­di­ne i tu­že­ni se oba­ve­zu­je da tu­ži­o­ca vra­ti na rad i ras­po­re­di na po­slo­ve ko­je od­go­va­ra­ju nje­go­voj struč­noj spre­mi i rad­nim spo­sob­no­sti­ma.
– Po ocje­ni ovog su­da, ni­že­ste­pe­ni sud je pra­vil­no pri­mi­je­nio ma­te­ri­jal­no pra­vo ka­da je usvo­jio po­sta­vlje­ni tu­žbe­ni za­htjev, da­ju­ći pri­tom ja­sne i va­lja­ne raz­lo­ge, ko­je u sve­mu pri­hva­ta i Vi­ši sud. Od­red­bom čl. 136 st 1 Za­ko­na o ra­du pro­pi­sano je da se ugo­vo­rom o ra­du mo­gu utvr­di­ti po­slo­vi ko­je za­po­sle­ni ne mo­že ra­di­ti na svo­je ime i u svoj ra­čun, kao i u ime i za ra­čun dru­gog prav­nog ili fi­zič­kog li­ca bez po­slo­dav­ca (bez kon­ku­ren­ci­je), dok je čl. 137 istog za­ko­na pro­pi­snao da po­slo­da­vac i za­po­sle­ni mo­gu da ugo­vo­re uslo­ve za­bra­ne kon­ku­ren­ci­je u smi­slu čl. 136 ovog za­ko­na te pre­stan­ku rad­nog od­no­sa. Po­la­ze­ći od sa­dr­ži­ne ci­ti­ra­nih za­kon­skih pro­pi­sa, te sa­dr­ži­ne iz­ve­de­nih do­ka­za, pro­iz­i­la­zi da ni­je bi­lo za­kon­skog osno­va za do­no­še­nje po­bi­je­nog rje­še­nja, s ob­zi­rom na to da ugo­vo­rom o ra­du ko­ji je Ši­ja­ko­vić za­klju­čio sa UCG ni­je­su utvr­đe­ni po­slo­vi ko­je tu­ži­lac ne mo­že ra­di­ti u svo­je ime i za svoj ra­čun, kao ni za ra­čun dru­gog prav­nog ili fi­zič­kog li­ca Rje­še­nje o pre­stan­ku rad­nog od­no­sa ne­ma za­kon­ski osnov u odr­de­ba­ma Za­ko­na o ra­du, ni­ti u od­red­ba­ma Op­šteg ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra – na­vo­di se u pre­su­di Vi­šeg su­da.
Pro­fe­sor Bo­go­ljub Ši­ja­ko­vić di­plo­mi­rao je 1981, ma­gi­stri­rao 1986, a dok­to­ri­rao 1989. go­di­ne. Pro­fe­sor je fi­lozof­skih di­sci­pli­na na Pra­vo­slav­nom bo­go­slov­skom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du, kao i an­tič­ke fi­lozo­fi­je na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Nik­ši­ću.
Sr­đan Vu­ka­di­no­vić je ka­zao za „Dan” da je Vi­ši sud svo­jom po­zi­tiv­nom pre­su­dom u ko­rist pro­fe­so­ra Ši­ja­ko­vi­ća po­tvr­dio kon­ti­nu­i­tet prav­nog na­si­lja ko­je je biv­ši me­nadž­ment UCG spro­vo­dio od av­gu­sta 2014.go­di­ne do ok­to­bra ove go­di­ne, ka­da je smi­je­njen zbog ne­za­ko­ni­tog ra­da.
– Isti­na, smje­na je bi­la za­ka­snje­la od­lu­ka Uprav­nog od­bo­ra UCG jer je to mno­go ra­ni­je tre­ba­lo ura­di­ti, pri­je sve­ga u mo­men­tu ka­da su ne­ke pre­su­de po­sta­le pra­vo­sna­žne, a ta in­sti­tu­ci­ja ošte­će­na za ne­ko­li­ko de­se­ti­na hi­lja­da eura. Ta­da je tre­ba­lo uve­sti pri­nud­nu upra­vu na UCG i na­pra­vi­ti još ve­će i pot­pu­ni­je smje­ne ne­go što je to ura­đe­no u ok­to­bru ove go­di­ne. Ne­pred­u­zi­ma­njem ta­kvih rad­nji u tom raz­do­blju na­ni­je­ta je još ve­ća šte­ta UCG. Uosta­lom, to po­tvr­đu­je i ne­dav­na pre­su­da su­da u Stra­zbu­ru, gdje je dr­ža­va Cr­na Go­ra iz­gu­bi­la spor šti­te­ći ne­za­ko­ni­te rad­nje UCG oko in­sta­li­ra­nja ka­me­ra u po­je­di­ne pro­sto­re – ka­zao je Vu­ka­di­no­vić.
D.B.


Če­ka se od­lu­ka i za Mi­ja­no­vi­ća

Vu­ka­di­no­vić ka­že da sud­ski spor pro­fe­so­ra Mi­ha­i­la Mi­ja­no­vi­ća ni­je za­vr­šen, ali da su dvi­je do­sa­da­šnje pre­su­de po­ka­za­le da su tro­ji­ca pro­fe­so­ra ošte­će­ni od stra­ne UCG.
–– Prav­da ne mo­že bi­ti u pot­pu­no­sti za­do­vo­lje­na uko­li­ko se kriv­ci za ta­ko na­sta­la ne­dje­la jav­no ne ime­nu­ju i ne pod­leg­nu od­re­đe­nim za­kon­skim sank­ci­ja­ma zbog na­no­še­nja i ma­te­ri­jal­ne i ne­ma­te­rija­lne šte­te UCG. Oči­to je da je to ne­dav­no smi­je­nje­ni me­nadž­ment UCG – ka­zao je Vu­ka­di­no­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"