Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-01-12 HIRURG I ČLAN PREDSJEDNIŠTVA UJEDINJENE CRNE GORE VLADIMIR DOBRIČANIN ZA „DAN”
Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima
Dobričanin Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima Formiranje menadžment timova se svodi na puku koalicionu kalkulaciju ili se partijsko–drugarskim vezama na najviše funkcije u zdravstvu zapošljavaju „kadrovi” – ističe Vladimir Dobričanin
Biv­ši me­di­cin­ski di­rek­tor Kli­nič­kog cen­tra i član Pred­sjed­ni­štva Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re, hi­rurg Vla­di­mir Do­bri­ča­nin ka­zao je za „Dan” da smo zbog par­tij­skog i ko­a­li­ci­o­nog za­po­šlja­va­nja di­rek­to­ra bol­ni­ca, či­ja je glav­na oso­bi­na ne­zna­nje, do­šli u si­tu­a­ci­ju da ima­mo je­dan od naj­go­rih zdrav­stve­nih si­ste­ma u Evro­pi. Na pi­ta­nje da oci­je­ni sta­nje u zdrav­stve­nom si­ste­mu, Do­bi­ča­nin is­ti­če da je on ne­e­fi­ka­san, za­sta­rio po upra­vljač­kim i struk­tur­nim pa­ra­me­tri­ma, pre­op­te­re­ćen po­li­ti­kom na svim ni­vo­i­ma na šte­tu stru­ke, de­fi­ci­ta­ran po pi­ta­nju struč­nog, a pre­di­men­zi­o­ni­ran po pi­ta­nju ne­me­di­cin­skog ka­dra.
– Po­sto­je i svi­je­tli mo­men­ti u na­šem zdrav­stve­nom si­ste­mu, a to su sa­mo za­po­sle­ni ko­ji svo­jim en­tu­zi­ja­zmom i zna­njem na­do­me­šta­ju sve na­ve­de­ne ne­ga­tiv­no­sti. Tra­di­ci­o­nal­no smo lo­ši u iz­bo­ru me­na­džer­ske struk­tu­re. To je iz­ra­že­no na svim zdrav­stve­nim ni­vo­i­ma uz par iz­u­ze­ta­ka (po­put OB Ko­tor, OB Bar). For­mi­ra­nje me­nadž­ment ti­mo­va se svo­di na pu­ku ko­a­li­ci­o­nu kal­ku­la­ci­ju ili se par­tij­sko–dru­gar­skim ve­za­ma za­po­šlja­va či­tav me­nadž­ment i ti­me se na naj­vi­še funk­ci­je u zdrav­stvu Cr­ne Go­re po­sta­vlja­ju, ka­ko oni ka­žu, „ka­dro­vi” ko­ji­ma je do ta­da je­di­ni kon­takt sa zdrav­stve­nim si­ste­mom bio od­la­zak kod iza­bra­nog dok­to­ra. U ta­kvim, bez­lič­nim ti­mo­vi­ma do­mi­ni­ra sa­mo jed­na oso­bi­na – sve­op­šte ne­zna­nje ko­je je iz go­di­ne u go­di­nu sve iz­ra­že­ni­je. Po­sta­vlja­njem po­li­tič­ki po­dob­nih, a me­na­džer­ski ne­e­du­ko­va­nih ka­dro­va, Cr­na Go­ra se na­šla na dnu lje­stvi­ce evrop­skih zdrav­stve­nih si­ste­ma. Iz­dva­ja­nje za naj­no­vi­ji bu­džet od ne­što ma­nje od 210 mi­li­o­na eura je da­le­ko od raz­voj­nog jer je to oko 310 eura po gla­vi sta­nov­ni­ka, što je i da­lje na sa­mom za­če­lju iz­dva­ja­nja za zdrav­stvo u Evro­pi. Na­ve­de­na sred­stva, uz ne­ra­ci­o­nal­no tro­še­nje ko­je je evi­dent­no već de­ce­ni­ja­ma, pred­sta­vlja ve­li­ki ri­zik za od­go­va­ra­ju­će funk­ci­o­ni­sa­nje na­šeg zdrav­stva – is­ti­če Do­bri­ča­nin.
Upi­tan da pro­ko­men­ta­ri­še šta tre­ba pred­u­ze­ti da se sta­nje u si­ste­mu una­pri­je­di, Do­bri­ča­nin ka­že da za­bri­nja­va to što Mi­ni­star­stvo zdra­vlja i da­lje ću­ti na sve pro­ble­me, a lje­ka­ri se pi­ta­ju do­kad.
– Do­kle će naj­od­go­vor­ni­ji ću­ta­ti o pro­ble­mi­ma u zdrav­stvu? Sva­ki mi­ni­star ko­ji do­đe na če­lo zdrav­stve­nog si­ste­ma je „re­for­ma­tor”. Valj­da je to ta­ko naj­lak­še, ka­že da smo u re­for­mi, pa sve što se lo­še de­si na taj na­čin se oprav­da­va. Sva­ki na­red­ni mi­ni­star ta­ko je po­či­njao iz po­čet­ka – stal­no smo na po­čet­ku. Sram­no je da je­dan spe­ci­ja­li­sta za­ra­đu­je ne­što vi­še od pro­sječ­ne pla­te u Cr­noj Go­ri. Taj si­stem pr­o­iz­vo­di i ko­rup­ci­ju. Na­ža­lost, on­da ka­da je to tre­ba­lo da se de­si, kroz Za­kon o za­ra­da­ma u jav­nom sek­to­ru, iz­o­sta­la je po­dr­ška i dok­to­ri se na ska­li ko­e­fi­ci­je­na­ta od 3 do 30 po­sta­vlja­ju na do­nju po­lo­vi­nu. Naj­sku­plji re­surs jed­nog zdrav­stve­nog si­ste­ma su za­po­sle­ni. To je re­surs ko­ji ne mo­že­te za­mi­je­ni­ti ni­ti na­dok­na­di­ti na lak na­čin. On zah­ti­je­va du­go­traj­nu edu­ka­ci­ju ko­ja je iz­u­zet­no sku­pa kao i stal­nu na­do­grad­nju po­sto­je­ćeg zna­nja. Na­ža­lost, u na­šem si­ste­mu se pre­ma struč­nom ka­dru po­na­ša­ju kao da on ra­ste na gra­ni i da ga sva­ko ma­lo mo­že­te ubra­ti, kad god vam to za­tre­ba – re­kao je Do­bri­ča­nin.
On sma­tra da je je­dan od naj­va­žni­jih ko­ra­ka re­kon­stru­i­sa­nje pri­mar­ne zdrav­stve­ne za­šti­te.
– Ti­mo­ve iza­bra­nih dok­to­ra tre­ba de­fi­ni­sa­ti od sa­sta­va (ko či­ni tim iza­bra­nog dok­to­ra), pre­ko edu­ka­ci­je (ospo­so­bi­ti ti­mo­ve za pru­ža­nje što vi­še zdrav­stve­nih uslu­ga), do opre­ma­nja od­go­va­ra­ju­ćom me­di­cin­skom opre­mom. Mo­ra­mo us­po­sta­vi­ti si­stem ugo­va­ra­nja uslu­ga po prin­ci­pu ka­pi­ta­ci­je sa od­go­va­ra­ju­ćim zdrav­stve­nim in­sti­tu­ci­ja­ma. Na ovaj na­čin bi se dje­lo­krug zdrav­stve­nih uslu­ga na pri­mar­nom zdrav­stve­nom ni­vou zna­čaj­no pro­ši­rio i iza­bra­ne dok­to­re po­di­gao na ni­vo ko­ji im pri­pa­da. Do­sa­da­šnji ob­lik or­ga­ni­zo­va­nja pri­mar­ne zdrav­stve­ne za­šti­te je pot­pu­no na­po­znat u sa­vre­me­nim zdrav­stve­nim si­ste­mi­ma i po­ste­pe­no ga tre­ba na­pu­sti­ti – do­da­je Do­bri­ča­nin.D.B.


Na­bav­ke opre­me za nas ču­do

Do­bri­ča­nin is­ti­če da je ap­so­lut­no ne­do­pu­sti­vo da se pri­mar­na ko­ro­nar­na in­ter­ven­ci­ja (po­pu­lar­no sten­to­va­nje) kod in­fark­ta mi­o­kar­da ra­di sa­mo u Kli­nič­kom cen­tru.
– Da li to zna­či da je mo­guć­nost pre­ži­vlja­va­nja i kva­li­tet­ni­jeg ži­vo­ta po­sle in­fark­ta ve­ći u Pod­go­ri­ci ne­go, re­ci­mo, u Be­ra­na­ma. I za­star­je­lost me­di­cin­ske opre­me je je­dan od ve­li­kih pro­ble­ma zdrav­stva Cr­ne Go­re. Umje­sto da se ob­na­vlja­nje me­di­cin­ske opre­me re­dov­no pla­ni­ra na pe­ri­od od pet do se­dam go­di­na, ono se pom­pe­zno na­ja­vlju­je u me­di­ji­ma kao ne­ko ču­do ko­je se će se de­si­ti i ko­je svi želj­no oče­ku­je­mo. Sva­ke go­di­ne se pra­ve pla­no­vi na­bav­ke no­ve i ob­no­ve za­star­je­le opre­me, ali iz­o­sta­je fi­na­si­ra­nje se­dam do de­set mi­li­o­na eura za ka­pi­tal­nu opre­mu. Na­ža­lost, taj no­vac u bu­dže­tu re­al­no ne po­sto­ji – on je vir­tu­e­lan i pre­no­si se sva­ke go­di­ne u sle­de­ću – ka­že Do­bri­ča­nin.


Po­gre­šan li­jek za po­li­ti­ča­re
Do­bri­ča­nin po­li­tič­ku si­tu­a­ci­ju u dr­ža­vi ko­men­ta­ri­še kao bal­kan­sku bolj­ku, ko­ja tra­je pre­du­go i ni­je pro­blem u njoj, već u to­me što se pro­pi­su­je po­gre­šan li­jek.
– Opo­zi­ci­o­ni pr­va­ci se i ovih da­na za­no­se ra­znim is­tra­ži­va­nji­ma jav­nog mnje­nja i tak­mi­če ko će se „naj­vi­še pri­bli­ži­ti” DPS-u. Ob­ja­vlju­ju svo­je „pro­cen­te” i hva­le se ti­me. Su­štin­ski, iz­o­sta­je ener­gi­ja neo­p­hod­na da bu­de­te li­der i po­ve­de­te ovaj na­rod u bo­lje sju­tra. Na­ža­lost, oni to ne pre­po­zna­ju, ali na­rod ni­je ne­uk i zna ka­ko to tre­ba ka­zni­ti što je i po­ka­zao na ne­dav­no odr­ža­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. Ne po­sto­ji lo­ša vlast, a do­bra opo­zi­ci­ja i obrat­no. Pi­ta­nje je kad će­mo shva­ti­ti da se sa­mo udru­že­nim sna­ga­ma mo­že pro­mi­je­ni­ti vla­da­ju­ća par­ti­ja – po­ru­čio je Do­bri­ča­nin.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"