Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-03-03 VIŠE TUŽILAŠTVO NALOŽILO ISTRAGU U KCCG ZBOG SLUČAJA PREMINULE PACIJENTKINJE
Ženu sa oboljenjem pluća prevozili bez kiseonika
Mileva Brnović Ženu sa oboljenjem pluća prevozili bez kiseonika Državni tužilac Olivera Ražnatović je nakon uvida u spise predmeta, po mojoj pritužbi, donijela odluku da nije utvrđeno činjenično stanje u dijelu koji se odnosi na pad nivoa kiseonika u krvi Mileve Brnović prilikom transporta od KCCG do bolnice u Brezoviku, kaže Brnović
Pod­go­ri­ča­nin Alek­san­dar Br­no­vić, sin Mi­le­ve Br­no­vić, ko­ja je pre­mi­nu­la pri­je dvi­je dvi­je i po go­di­ne, na­kon tran­spor­ta iz Kli­nič­kog cen­tra u Spe­ci­jal­nu bol­ni­cu za pluć­ne bo­le­sti u Bre­zo­vi­ku jer ni­je bi­lo ki­se­o­ni­ka u re­an­mo­bi­lu, iako je ima­la te­ško obo­lje­nje plu­ća, ka­zao je za „Dan” da je Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo na­lo­ži­lo Osnov­nom tu­ži­la­štvu (ODT) u Pod­go­ri­ci da po­no­vo po­kre­ne is­tra­gu i utvr­di da li je do­šlo do pro­pu­sta u ra­du oso­blja. Br­no­vić is­ti­če da je 18. no­vem­bra 2015. go­di­ne pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Kli­nič­kog cen­tra, op­tu­žu­ju­ći ih da su od­go­vor­ni za smrt nje­go­ve maj­ke, a da je tek na­kon dvi­je go­di­ne Osnov­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci od­ba­ci­lo pri­ja­vu iako, ka­ko tvr­di, ni­je va­lja­no spro­ve­lo is­tra­gu, is­pi­ta­lo me­di­cin­sku se­stru, vo­za­ča tran­sport­nog vo­zi­la i do­ku­men­ta­ci­ju u KCCG. „Dan” je ob­ja­vio da je po­ro­di­ca Br­no­vić pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv KCCG, ta­da­šnjeg di­rek­to­ra Ran­ka La­zo­vi­ća i N.N. li­ca, zbog pro­pu­sta i ne­sa­vje­snog li­je­če­nja 68-go­di­šnje Mi­le­ve Br­no­vić, ko­ju su bol­nič­kim vo­zi­lom bez do­volj­ne ko­li­či­ne ki­se­o­ni­ka tran­spor­to­va­li za Bre­zo­vik što je po­gor­ša­lo nje­no sta­nje, na­kon če­ga je pre­mi­nu­la 15. ju­la 2015. go­di­ne.
– U to­ku pro­te­kle dvi­je go­di­ne tu­ži­lac je sa­mo po­slao pred­met sud­sko- me­di­cin­skom od­bo­ru, ko­jeg uglav­nom či­ne lje­ka­ri KCCG, i na osno­vu nji­ho­vog mi­šlje­nja je od­ba­cio pri­ja­vu. Ti­me su po­ka­za­li da smrt jed­ne pa­ci­jent­ki­nje usled pro­pu­sta oso­blja pri tran­spor­tu ni­je va­žno za is­tra­žne or­ga­ne. Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo je 22.1.2018. go­di­ne po­vo­dom mo­je pri­tu­žbe na od­lu­ku, na­lo­ži­lo ODT da utvr­di či­nje­nič­no sta­nje, u di­je­lu ko­ji se od­no­si na tran­sport i ne­sta­nak ki­se­o­ni­ka u re­a­no­mo­bi­lu. Dr­žav­ni tu­ži­lac Oli­ve­ra Ra­žna­to­vić je na­kon uvi­da u spi­se pred­me­ta, po mo­joj pri­tu­žbi, do­ni­je­la od­lu­ku da ni­je utvr­đe­no či­nje­nič­no sta­nje u di­je­lu ko­ji se od­no­si na pad ni­voa ki­se­o­ni­ka u kr­vi po­koj­ne Mi­le­ve Br­no­vić pri­li­kom tran­spor­ta od KCCG do bol­ni­ce u Bre­zo­vi­ku, od­no­sno da je pred­met­no rje­še­nje pre­u­ra­nje­no i za­sno­va­no na ne­pot­pu­no utvr­đe­nom či­nje­nič­nom sta­nju. Osnov­no tu­ži­la­štvo ni­je ni me­ne sa­slu­ša­lo, kao pred­stav­ni­ka po­ro­di­ce, iako sam se to­kom tran­spor­ta do Bre­zo­vi­ka, na­la­zio u vo­zi­lu sa pa­ci­jen­tom. Ne­spor­no je da je do­šlo do ne­stan­ka ki­se­o­ni­ka u bo­ci u tran­sport­nom vo­zi­lu. Po­red to­ga, za­bri­nja­va­ju­će je bi­lo i što na mje­stu za dru­gu bo­cu ki­se­o­ni­ka nje uop­šte ni­je bi­lo. Po­sje­du­jem fo­to­gra­fi­ju iz re­a­no­mo­bi­la pri­li­kom tran­spor­ta pa­ci­jen­ta ko­ji je bio ži­vot­no ugro­žen, a na ko­joj je za­bi­lje­že­no da dru­ge bo­ce ki­se­o­ni­ka ne­ma. Tu­ži­lac ni­je sa­slu­šao ni di­rek­to­ri­cu Spe­ci­jal­ne bol­ni­ce za pluć­ne bo­le­sti Jo­van Bu­la­jić” u Bre­zo­vi­ku Gor­da­nu Re­ljić ko­ja mi je u vi­še na­vra­ta sa­op­šti­la da su Mi­le­vu po­gre­šno li­je­či­li u KCCG, zbog če­ga se nje­no sta­nje na­glo po­gor­ša­lo – is­ti­če Br­no­vić.
On ob­ja­šnja­va da je od tu­ži­o­ca Ni­ko­le Bo­ri­či­ća tra­žio da pred­met upu­ti na vje­šta­če­nje u Za­greb ili Lju­blja­nu jer je znao ka­kvo će mi­šlje­nje da­ti lje­ka­ri iz KCCG.
– Na­dam se da će ovo­ga pu­ta ODT od­ra­di­ti bo­lje svoj po­sao i po­di­ći op­tu­žni­ce pro­tiv oso­blja za ko­je sma­tram da je umno­go­me od­go­vor­no za smrt mo­je maj­ke. Me­đu­tim, iako od­u­sta­nu, spre­man sam da o svom tro­šku na­sta­vim go­nje­nje, sve dok se prav­da ne za­do­vo­lji. U lje­kar­skim na­la­zi­ma imam iz­vje­štaj da je mo­ja maj­ka bi­la u go­rem sta­nju ka­da je u pi­ta­nju ni­vo ki­se­o­ni­ka u plu­ći­ma na dan tran­spor­ta, od­no­sno kad je sti­gla u Bre­zo­vik, ne­go onog da­na kad je umr­la. Ki­se­o­nik joj je tog ju­tra mje­ren u KCCG pri­je tran­spor­ta, a po­tom u Bre­zo­vi­ku čim smo sti­gli. Ta­ko je bi­lo i sa svim osta­lim pa­ra­me­tri­ma u kr­vi, ko­ji su bi­li ja­ko lo­ši, jer ni­je mo­gla da di­še zbog ne­do­stat­ka ki­se­o­ni­ka to­kom tran­spor­ta – ob­ja­šnja­va Br­no­vić.
D.B.


Bez di­jag­no­ze 35 da­na

Br­no­vić ka­že da je to­kom tran­spor­ta do bol­ni­ce za pluć­ne bolesti u Bre­zo­vi­ku kod Nik­ši­ća, gle­dao ka­ko mu se „maj­ka, sa te­škim obo­lje­njem plu­ća, gu­ši­la u vo­zi­lu KCCG, jer je na po­lo­vi­ni pu­ta ne­sta­lo ki­se­o­ni­ka, zbog če­ga je po­lum­tr­va do­pre­mlje­na u bol­ni­cu”.
– Sa za­ka­šnje­njem od 20 da­na sni­ma­na su joj plu­ća u KCCG, a 35 da­na ni­je­su zna­li da utvr­de od če­ga bo­lu­je na Odje­lje­nju pul­mo­lo­gi­je u KCCG, gdje je pri­mlje­na zbog pro­ble­ma sa plu­ći­ma. Pro­pu­sti pri nje­nom li­je­če­nju bi­li su evi­dent­ni, a sve je kul­mi­ni­ra­lo pri­li­kom tran­spor­ta. Pre­ma me­di­cin­skim pra­vi­li­ma, u bol­nič­kom vo­zi­lu mo­ra­ju da bu­du dvi­je bo­ce sa ki­se­o­ni­kom, a po­sto­ja­la je sa­mo jed­na ko­ja je bi­la sko­ro pra­zna. Ne­gdje kod Da­ni­lov­gra­da ne­sta­lo je ki­se­o­ni­ka i sta­nje joj se po­gor­ša­lo. Mi­sli­li smo da će umri­je­ti u vo­zi­lu na­kon tran­spor­ta. Od po­sle­di­ca ne­do­stat­ka ki­se­o­ni­ka bi­la je pot­pu­no hlad­na – is­ti­če Br­no­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"