Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-03-07 DVA SINDIKATA PREDALA ZAHTJEV MINISTRU ZDRAVLJA ZA POSTEPENO POVEĆANJE ZARADA U NAREDNE DVIJE GODINE
Osam hiljada medicinara traži po 45 eura
Krivokapić i Hrapović Osam hiljada medicinara traži po 45 eura Oko 5.000 kolega čine srednji medicinski kadar sa raznim nivoima obrazovanja, čije su plate najniže u regionu, ističe Ljiljana Krivokapić
Pred­sjed­ni­ca Sin­di­ka­ta zdrav­stva Lji­lja­na Kri­vo­ka­pić je za „Dan” ka­za­la da su sa ko­le­ga­ma iz dru­gog re­pre­zen­ta­tiv­nog sin­di­ka­ta ju­če pre­da­li za­htjev Mi­ni­star­stvu zdra­vlja, ko­jim tra­že pre­go­vo­re o po­ve­ća­nju pla­ta svim zdrav­stve­nim rad­ni­ci­ma, po­čev od me­di­cin­skih se­sta­ra ko­je za­ra­đu­ju 350 eura. Kri­vo­ka­pić is­ti­če da su da­li rok Mi­ni­star­stvu zdra­vlja do no­vem­bra, ka­da su ini­ci­ra­li da se za­ra­de me­di­cin­skom oso­blju i lje­ka­ri­ma po­ve­ća­ju za 180 eura u na­red­ne dvi­je go­di­ne, zbog če­ga tra­že kon­kret­ne ko­ra­ke. Ona is­ti­če da su ostva­re­ne ušte­de u zdrav­stve­nom si­ste­mu i da je bu­džet za ovu go­di­nu ve­ći za 11.000.000 eura, što im da­je za pra­vo da oče­ku­ju da im Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, na če­lu sa Ke­na­nom Hra­po­vi­ćem, is­pu­ni za­htje­ve.
– Mi smo u za­htje­vu tra­ži­li da se po­stig­ne do­go­vor i po­ve­ća­ju pla­te za 8.300 za­po­sle­nih u jav­nom zdrav­stve­nom si­ste­mu. Od to­ga ima­mo 1.500 dok­to­ra, oko 25 od­sto ne­me­di­cin­skog oso­blja i naj­ve­ći broj, oko 5.000, či­ne sred­nji me­di­cin­ski ka­dar sa ra­znim ni­vo­i­ma obra­zo­va­nja, či­je su pla­te naj­ni­že u re­gi­o­nu. Na­ši za­htje­vi su ja­ko skrom­ni i na­kon što smo uze­li u ob­zir bu­džet za ovu go­di­nu, ko­jim ni­je opre­di­je­ljen no­vac za me­di­cin­ske rad­ni­ke, kao i ostva­re­ne ušte­de, jer su gra­đa­ni ma­nje sla­ti na li­je­če­nje van Cr­ne Go­re, tra­ži­mo po­ve­ća­nje pla­ta na re­al­nim osno­va­ma. Po­red to­ga ima­mo ma­nje put­nih tro­ško­va u si­ste­mu, jer su pa­ci­jen­ti­ma spe­ci­ja­li­sti do­stup­ni na pri­mar­noj zdrav­stve­noj za­šti­ti. Si­stem elek­tron­skog za­ka­zi­va­nja je uve­den, pa se pa­ci­jen­ti­ma ne iz­da­je no­vac za put­ne tro­ško­ve zbog za­ka­zi­va­nja pre­gle­da u Kli­nič­kom cen­tru u Pod­go­ri­ci. Sma­tra­mo da se tu stvo­rio pro­stor da se dio nov­ca po­di­je­li za­po­sle­ni­ma – is­ti­če Kri­vo­ka­pić.
Ona ob­ja­šnja­va da je od­go­vor­nost me­di­cin­skih rad­ni­ka ve­li­ka, a u pro­sje­ku pri­ma­ju od 350 do 490 eura, dok di­rek­to­ri po­je­di­nih usta­no­va za­ra­đu­ju i do 3.000 eura.
– Lje­ka­ri­ma su ve­će pla­te, ali tra­ži­mo da one svi­ma bu­du po­ve­ća­ne za 45 eura na po­la go­di­ne, ka­ko bi za dvi­je go­di­ne svim zdrav­stve­nim rad­ni­ci­ma za­ra­de bi­le uve­ća­ne za 30 od­sto. Lje­ka­ri mo­gu vi­še da za­ra­de pre­ko noć­nog, pra­znič­nog ra­da i de­žur­sta­va. Ušte­đe­na su 2.000.000 eura i pi­ta­će­mo da li su ta sred­stva ras­po­lo­ži­va za na­še za­htje­ve. Ako že­li­mo da bu­dem na ni­vou dr­ža­va re­gi­o­na, mo­ra­mo po­ve­ća­ti start­ne za­ra­de me­di­ci­na­ri­ma – ka­že Kri­vo­ka­pić.
Ona is­ti­če da je Vla­da od­u­sta­la da se pla­te me­di­cin­skim rad­ni­ci­ma re­gu­li­šu pre­ko Za­ko­na o za­ra­da­ma u jav­nom sek­to­ru, či­ji su ko­e­fi­ci­jen­ti za­ra­da tre­ba­lo da iz­no­se od šest od 20.
– Umje­sto to­ga, naš rad je ostao da se mje­ri pre­ko gran­skog ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra, pa su i pla­te osta­le ni­ske. Ta­ko su lje­ka­ri­ma naj­ve­ći ko­e­fi­ci­jen­ti osta­li 11, ali su za­ra­de po­ve­ća­ne di­rek­to­ri­ma, či­je za­ra­de ni­je­su fik­sne, već do­bi­ja­ju raz­ne na­kna­de, do­dat­ke, kao i pri­ma­nja za de­žur­stva i rad u ko­mi­si­ja­ma. To ni­je bi­lo pr­vo­bit­no rje­še­nje, zbog če­ga su me­di­cin­ski rad­ni­ci osta­li na tan­kom le­du, a di­rek­to­ri­ma su una­pri­je­đe­ni po­lo­žaj i pri­ma­nja – na­vo­di Kri­vo­ka­pić.
D.B.


Om­bud­sman po­tre­ban lje­ka­ri­ma

Kri­vo­ka­pić na­vo­di da će tra­ži­ti da me­di­cin­ski rad­ni­ci ima­ju om­bud­sma­na za pra­va za­po­sle­nih, ko­ji će bi­ti advo­kat po pro­fe­si­ji.
– To tre­ba da bu­de čo­vjek ko­ji ima po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit i či­ji će bi­ti za­da­ta­ka da ka­da se ver­bal­no ili fi­zič­ki na­pad­ne na „bi­je­li man­til”, od se­sta­ra do dok­to­ra, re­a­gu­je i pre­ko nad­le­žnih or­ga­na za­šti­ti ko­le­ge. To­kom pro­šlih go­di­na to se če­sto de­ša­va­lo i mi smo pri­mo­ra­ni da se i na taj na­čin za­šti­ti­mo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"