Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-03-07 BOLNICA U BARU ĆE U OKVIRU MEĐUNARODNOG PROJEKTA DOBITI VRIJEDNU OPREMU Rano otkrivanje melanoma kože i oka
Op­šta bol­ni­ca u Ba­ru je ob­u­hva­će­na me­đu­na­rod­nim pro­jek­tom „Me­la­de­tekt” o ra­nom ot­kri­va­nju me­la­no­ma ko­že, slu­zni­ce i oka, ko­ji je fi­nan­si­ran u okvi­ru In­ter­reg IPA pro­gra­ma EU. Osim edu­ka­ci­je zdrav­stve­nih rad­ni­ka i gra­đa­na, uče­šćem u ovom pro­jek­tu bar­ska bol­ni­ca do­bi­će vri­jed­nu do­na­ci­ju od 150.000 eura i no­vu opre­mu za de­tek­ci­ju me­la­no­ma, u vri­jed­no­sti od 60.000.
Doc. dr Su­za­na Ko­nje­vo­da, of­tal­mo­log iz Za­dra, idej­ni je tvo­rac pro­jek­ta, u ko­jem uče­stvu­ju Cr­na Go­ra, Hr­vat­ska i Bo­sna i Her­ce­go­vi­na. Ona pod­sje­ća da je ra­no ot­kri­va­nje me­la­no­ma ko­že, oka i slu­zni­ce ve­o­ma va­žno, jer se ta­ko znat­no do­pri­no­si iz­lje­če­nju pa­ci­jen­ta i sma­nje­nju smrt­no­sti.
– Uče­sta­lost po­ja­vlji­va­nja me­la­no­ma ko­že je od tri do se­dam od­sto, a ka­da je u pi­ta­nju me­la­nom oka, na sre­ću, on je ri­je­dak, sve­ga je pet od­sto od ukup­nog bro­ja me­la­no­ma ko­ji se ja­vlja. Me­đu­tim, vr­lo če­sto me­ta­sta­zi­ra zbog spe­ci­fič­ne di­jag­no­sti­ke, i či­nje­ni­ce da ka­sno da­je simp­to­me i da se te­ško ot­kri­va. Vr­lo če­sto se me­la­nom oka u ra­noj fa­zi ot­kri­je slu­čaj­nim pre­gle­dom, uko­li­ko je lo­ka­ci­ja ta­kva da ne da­je simp­to­me. Pa­ci­jent pri­mi­je­ti da ne­što ni­je u re­du tek ka­da je bo­lest od­ma­kla, a ima vi­sok ste­pen me­ta­sta­zi­ra­nja, po­seb­no na je­tri, i vi­sok po­sto­tak smrt­no­sti. Oso­be po­sli­je 40. go­di­ne oba­ve­zno bi tre­ba­lo da iz­vr­še jed­nom go­di­šnje pre­gled kod of­tal­mo­lo­ga – ka­že doc. dr Su­za­na Ko­nje­vo­da.
Pred­sjed­nik op­šti­ne Bar dr Zo­ran Sr­zen­tić je oci­je­nio da ovaj pro­je­kat uka­zu­je da je mo­gu­će iz pri­stup­nih evrop­skih fon­do­va „po­vu­ći” znat­na sred­stva, sa­mo je po­treb­no ima­ti do­bre ide­je i do­bre pro­gra­me.
Di­rek­tor Op­šte bol­ni­ce u Ba­ru dr Dra­go­slav To­ma­no­vić ob­ja­šnja­va da će pro­je­kat omo­gu­ći­ti vri­jed­ne do­na­ci­je, ali i edu­ka­ci­ju zdrav­stve­nih rad­ni­ka i gra­đa­na, kroz ra­di­o­ni­ce ko­je će bi­ti or­ga­ni­zo­va­ne u bol­ni­ci.
– Jed­na od va­žnih stva­ri za na­še uče­šće u ovom pro­jek­tu je­ste i sti­ca­nje is­ku­stva za apli­ci­ra­nje za IPA pro­jek­te, jer je zna­nje na­ših lju­di u toj obla­sti pri­lič­no po­vr­šno – is­ta­kao je dr To­ma­no­vić.D.S.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"