Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi DIREKTOR „4 LAJF” SAŠA MIJOVIĆ TVRDI DA VIŠE OD 60.000 GRAĐANA KORISTI PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE
Djevojčica uzimala četiri vrste droge
Djevojčica uzimala četiri vrste droge Imali smo slučaj djevojčice koja je bila pozitivna na četiri vrste droge – marihuanu, kokain, spid i ekstazi. Ona nam je kazala da je to redovna pojava među njenim vršnjacima – kazao je Mijović
Di­rek­tor NVO „4 lajf” Sa­ša Mi­jo­vić ka­zao je za „Dan” da sva­kog mje­se­ca ra­ste broj mla­dih ko­ji kon­zu­mi­ra­ju raz­ne vr­ste dro­ge. On je pod­sje­tio da po­sled­nji po­da­ci In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje po­ka­zu­je da je 10 od­sto gra­đa­na kon­zu­mi­ra­lo dro­gu.
Mi­jo­vić je is­ta­kao da je nji­ho­vu po­moć ne­dav­no tra­ži­la i jed­na 15-go­di­šnja dje­voj­či­ca, a na­kon te­sta na psi­ho­ak­tiv­ne sup­stan­ce utvr­đe­no je da je po­zi­tiv­na na če­ti­ri vr­ste dro­ge.
– Ima­li smo slu­čaj te dje­voj­či­ce ko­ja je bi­la po­zi­tiv­na na če­ti­ri vr­ste dro­ge – ma­ri­hu­a­nu, ko­ka­in, spid i ek­sta­zi. Ona nam je ka­za­la da je to re­dov­na po­ja­va me­đu nje­nim vr­šnja­ci­ma. Ti­nej­dže­ri i sred­njo­škol­ci vi­še ne sma­tra­ju ma­ri­hu­a­nu dro­gom, pa pre­la­ze na mno­go opa­sni­je sin­te­tič­ke dro­ge i he­ri­on jer je to po­sta­lo mo­der­no – uka­zao je Mi­jo­vić.
On je do­dao da su sa­mo to­kom 2017. go­di­ne ima­li pre­ko 200 no­vih slu­ča­je­va kon­zu­me­na­ta dro­ge ko­ji su tra­ži­li po­moć.
Mi­jo­vić tvr­di da Odje­lje­nje i Ko­mi­si­ja za dro­ge, ko­ji ra­de pod okri­ljem Mi­ni­star­stva zdra­vlja, ne­ma­ju ni­ka­kvu funk­ci­ju i ne ba­ve se uče­sta­lim pro­ble­mi­ma u toj obla­sti.
– Ključ­ni pro­blem je ne­do­sta­tak vo­lje dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja da se su­o­če sa ovim go­ru­ćim pro­ble­mom na­še omla­di­ne. To po­ka­zu­je i po­da­tak da već go­di­nu i po ni­je za­sje­da­la Ko­mi­si­ja za dro­ge, iako sam to, kao njen član, zah­ti­je­vao u vi­še na­vra­ta. Ni za­ključ­ci sa po­sled­nje sjed­ni­ce Ko­mi­si­je ni­je­su is­po­što­va­ni, po­čev od to­ga da se obez­bi­je­de uslo­vi za li­je­če­nje že­na za­vi­sni­ca, za ko­je če­ka­mo iz­grad­nju no­ve kli­ni­ke za psi­hi­ja­tri­ju u Kli­nič­kom cen­tru – uka­zao je Mi­jo­vić.
On je pod­sje­tio da za­vi­sni­ci od nar­ko­ti­ka ne­ma­ju bes­pla­tan tert­man u JU „Ka­ka­ric­ka go­ra” jer ni­jed­na op­šti­na osim Tiv­ta ni­je obez­bi­je­di­la li­je­če­nje svo­jim gra­đa­ni­ma.
– Ako se ne is­pu­nja­va­ju pre­po­ru­ke struč­nog ti­je­la, on­da po­sto­ja­nje te ko­mi­si­je ne­ma svr­hu. Ima­mo ve­li­ke pro­ble­me i u fi­nan­si­ra­nju bor­be pro­tiv nar­ko­ma­ni­je. Do­ne­dav­no smo ima­li cen­tra­li­zo­van si­stem i pre­ko ras­po­dje­le sred­sta­va od iga­ra na sre­ću sve NVO su do­bi­ja­le oko 350.000 eura, a sa­da je to uma­nje­no za se­dam pu­ta i no­vac do­bi­ja­mo pre­ko mi­ni­star­sta­va. Pre­ko Mi­ni­star­stva zdra­vlja do­di­je­lje­no nam je oko 50.000 eura, a ima­mo rast ko­ri­sni­ka i za­vi­sni­ka. Ni­je­su ura­đe­ni pro­gra­mi pre­ven­ci­je, ci­vil­ni sek­tor se sna­la­zi ka­ko mo­že, jer dr­ža­va ma­lo što ra­di po ovom pi­ta­nju. Sav te­ret je pao na NVO, a ne­ma­mo po­dr­šku in­sti­tu­ci­ja. Pro­šle go­di­ne smo ima­li 164 no­va po­zi­va za po­moć oso­ba ko­je kon­zu­mi­ra­ju dro­ge, a u Cen­tar za od­vi­ka­va­nje pri­mi­li smo 68 no­vih za­vi­sni­ka, ko­ji su pr­vi put po­tra­ži­li iz­laz iz tog za­ča­ra­nog kru­ga. Od to­ga je njih 29 bi­lo na tret­ma­nu od­vi­ka­va­nja od dro­ga –is­ta­kao je Mi­jo­vić.
Ka­ko je do­dao, po­sled­njih sed­mi­ca su ima­li slu­ča­je­ve za­vi­sni­ka ko­ji ima­ju i psi­hi­ja­trij­ske pro­ble­me.
– Agre­siv­ni su u po­ro­di­ci i po­treb­na im je po­moć psi­hi­ja­tra. Oni ne­ma­ju gdje da odu, a mi ne­ma­mo gdje da ih upu­ti­mo na li­je­če­nje. U po­sled­nje vri­je­me smo ima­li če­ti­ri slu­ča­ja da za­vi­sni­ci pri­je­te da će ubi­ti se­be ili čla­no­ve svo­jih po­ro­di­ca. U ko­tor­skoj bol­ni­ci obič­no ne­ma mje­sta i uvi­jek ima­ju li­stu če­ka­nja, a dru­gi pro­blem je da pu­no­ljet­ne za­vi­sni­ke ne mo­gu da smje­ste u sta­ci­o­nar ako ni­je­su ura­di­li ne­što što se ko­si sa za­ko­nom, ta­ko da su na uda­ru po­ro­di­ce, ko­je obič­no ne­ma­ju nov­ca za li­je­če­nje. Ima­mo sve vi­še lju­di sa psi­hi­ja­trij­skim di­jag­no­za­ma, a ne­ma­mo ade­kva­tan od­go­vor na taj pro­blem – uka­zao je Mi­jo­vić.D.B.


Te­ra­pi­ja „bu­pre­nor­fi­nom” i da­lje pro­blem

Mi­jo­vić je uka­zao da za­vi­sni­ci od he­ro­i­na i da­lje ima­ju pro­blem sa pro­pi­si­va­njem bu­pre­nor­fin­ske te­ra­pi­je jer psi­hi­ja­tri po­ku­ša­va­ju da pre­ba­ce ta­kve pa­ci­jen­te na svo­je ko­le­ge i mi­je­nja­ju do­ze, što mo­že da iza­zo­ve ne­že­ljene re­ak­ci­je.
–Za­vi­sni­ci ko­ji ra­de su dis­kri­mi­ni­sa­ni i ne mo­gu da do­đu za te­ra­pi­ju na­kon rad­nog vre­me­na, jer su uslo­vlje­ni da mo­ra­ju da do­đu u Dom zdra­vlja od 11 do 14 ča­so­va. Zbog to­ga im pri­je­te ot­ka­zi, iako že­le da ra­de i po­ku­ša­va­ju da se in­te­gri­šu u dru­štvo i po­bi­je­de ve­li­ku pre­pre­ku u ži­vo­tu – re­kao je Mi­jo­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"