Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milov kum gradi kuću na državnoj imovini * Ljekara bez licence krive za smrt pacijenta? * Han pozdravlja plan i zove u Brisel * Zbog prodaje droge uhapšene 23 osobe * Milov kum gradi kuću na državnoj imovini * Magareće godine * Malci i papci
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović, predsjednik URA:
Vrijeme je da odu oni koji su radili za DPS.

Vic Dana :)

Zašto žene nikad ne prenose fudbalsku utakmicu?
- Zato što igrači ne mogu da trče onoliko koliko žene mogu da pričaju.
Meda zabranio pušenje trave u šumi. Ide on tako jednom i vidi nešto se dimi iz vode. Gurne on ruku u vodu i izvuče zeku, a zekine oči naduvane, crvene...
– Je li, zeko, jesam li rekao da nema duvanja?
– Džabe, za nas ribice to ne važi!
Mrkli mrak u šumi. Ništa se ne vidi, ni prst pred okom. Odjednom nalete jedan na drugog zeka i tvor. Tvor sav preplašen pita:
- Ko si ti? Opiši se!
- Krznat sam jedem kupus i šargarepu, odgovori zeka.
- Daj bre, zeko, umalo me srce ne strefi.
- A ko si ti? - upita zeka.
- Crn sam, kradem kokoške i smrdim.
- Ma idi bre Cigo, prepao si me.
Utrkuju se dva magarca sokakom i na pola puta jedan se razdere:
– Ko zadnji magarac!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA ZABRANILA MILOSAVU CMILJANIĆU DA RADI KAO VASKULARNI HIRURG U KCCG
Ljekara bez licence krive za smrt pacijenta?
Saša Janković Ljekara bez licence krive za smrt pacijenta? Cmiljanić obavlja poslove ne samo specijaliste opšte hirurgije već i supspecijaliste vaskularne hirurgije, iako nije završio užu specijalizaciju iz oblasti vaskularne hirurgije, pa samim tim ne bi smio da se bavi liječenjem pacijenata iz te oblasti, ističe Nebojša Janković u prijavi
Hi­rurg Mi­lo­sav Cmi­lja­nić oba­vljao je go­di­na­ma dje­lat­nost spe­ci­ja­li­ste va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re (KCCG), iako ni­je imao li­cen­cu za rad kao va­sku­lar­ni hi­rurg, ko­ju iz­da­je Lje­kar­ska ko­mo­ra Cr­ne Go­re, ni­ti je za­vr­šio užu spe­ci­ja­li­za­ci­ju iz te obla­sti. To je utvr­đe­no na­kon nad­zo­ra Od­sje­ka za zdrav­stve­no-sa­ni­tar­nu in­spek­ci­ju – Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve.
Kon­tro­lu je iz­vr­šio zdrav­stve­ni in­spek­tor dr Bog­dan Drob­njak, ko­ji je po­čet­kom ovog mje­se­ca za­bra­nio dok­to­ru Mi­lo­sa­vu Cmi­lja­ni­ću da oba­vlja dje­lat­nost spe­ci­ja­li­ste va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je.
U rješenju zdravstvenog inspektora Drobnjaka, u koji je „Dan” imao uvid, ističe se da ga je direktorica KCCG Zorica Kovačević, nakon što je naložio da mu bude dostavljena dokumentacija o stručnim kvalifikacijama ljekara, obavijestila da Cmiljanić nema dokumenta –diplomu o završenoj užoj specijalizaciji vaskularne hirurgije i licencu za rad kao vaskularni hirurg.
Ra­di se o lje­ka­ru KCCG pro­tiv ko­ga je Pod­go­ri­ča­nin Ne­boj­ša Jan­ko­vić pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu, zbog smr­ti nje­go­vog bra­ta Sa­še Jan­ko­vi­ća, ne­ka­da­šnjeg ba­si­ste cr­no­gor­ske mu­zič­ke gru­pe „Cr­ve­no i cr­no”.
Sa­ša Jan­ko­vić je pre­mi­nuo 27. ma­ja pro­šle go­di­ne u pro­sto­ri­ja­ma KCCG, na­kon što je dva da­na ra­ni­je pri­mljen u Ur­gent­ni cen­tar zbog ja­kih bo­lo­va.
U kri­vič­noj pri­ja­vi Ne­boj­še Jan­ko­vi­ća pi­še da ju je pod­nio pro­tiv Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re, dok­to­ra Mi­lo­sa­va Cmi­lja­ni­ća i N.N. li­ca za­po­sle­nog u Kli­nič­kom cen­tru. U pri­ja­vi, iz­me­đu osta­log, pi­še da je dr Cmi­lja­nić nje­go­vog bra­ta Sa­šu li­je­čio ta­ble­ta­ma, umje­sto da ga je od­mah ope­ri­sao zbog ci­je­pa­nja grud­ne aor­te. Na­vo­di se i da je Sa­ša mo­gao da pre­ži­vi da je na vri­je­me ope­ri­san, tj. na­kon što je oba­vlje­na di­jag­no­sti­ka.
Ne­boj­ša Jan­ko­vić je pri­ja­vu pro­tiv Mi­lo­sa­va Cmi­lja­ni­ća pod­nio i Etič­kom ko­mi­te­tu KCCG.
– U KCCG je za­po­slen dr Mi­lo­sav Cmi­lja­nić, spe­ci­ja­li­sta op­šte hi­rur­gi­je. Me­đu­tim, Cmi­lja­nić oba­vlja po­slo­ve ne sa­mo spe­ci­ja­li­ste op­šte hi­rur­gi­je već i sup­spe­ci­ja­li­ste va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je. Ka­ko dr Cmi­lja­nić ni­je za­vr­šio užu spe­ci­ja­li­za­ci­ju iz obla­sti va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je, ne bi smio da se ba­vi li­je­če­njem pa­ci­je­na­ta iz te obla­sti, po­seb­no što KCCG ima če­ti­ri va­sku­lar­na hi­rur­ga. Isto ta­ko, dr Cmi­lja­nić na svom fak­si­mi­lu, kao i na svim do­ku­men­ti­ma, ima na­zna­ku da je op­šti i va­sku­lar­ni hi­rurg, či­me se­be pred­sta­vlja na ne­i­sti­nit na­čin. Shod­no sve­mu iz­ni­je­tom mo­lim vas da po­kre­ne­te po­stu­pak pro­tiv Cmi­lja­ni­ća za­to što se pred­sta­vlja kao va­sku­lar­ni hi­rurg i oba­vlja po­slo­ve va­sku­lar­nog hi­rur­ga iako ni­je za­vr­šio užu spe­ci­ja­li­za­ci­ju iz te obla­sti, či­me je pre­kr­šio Etič­ki ko­deks – pi­še u pri­ja­vi Etič­kom od­bo­ru od 24. apri­la ove go­di­ne.
Jan­ko­vić je pri­je ne­ko­li­ko da­na pro­sli­je­dio do­pu­nu pri­ja­ve i ur­gen­ci­ju Etič­kom od­bo­ru KCCG da se pro­ce­su­i­ra­ju nad­re­đe­ni Cmi­lja­ni­ća – di­rek­tor Hi­rur­ške kli­ni­ke, na­čel­nik i v.d. na­čel­ni­ka Cen­tra za va­sku­lar­nu hi­rur­gi­ju.
– U me­đu­vrem­nu sam oba­vi­je­šten da je Zdrav­stve­na in­spek­ci­ja za­bra­ni­la rad dr Cmi­lja­ni­ću jer ne­ma li­cen­cu za oba­vlja­nje po­slo­va va­sku­lar­nog hi­rur­ga. Sto­ga je ne­spor­no da je dr Cmi­lja­nić pre­kr­šio Etič­ki ko­deks jer je oba­vljao po­slo­ve iz dje­lo­kru­ga obla­sti za ko­je ni­je smio. Ka­ko su ne­po­sred­ni pret­po­sta­vlje­ni bi­li du­žni da zna­ju da dr Cmi­lja­nić ne smi­je da oba­vlja po­slo­ve va­sku­lar­nog hi­rur­ga, a to su mu ne sa­mo do­zvo­li­li već su mu obez­bi­je­di­li i mje­sto na­čel­ni­ka Cen­tra za ven­ske bo­le­sti, to se na­la­zi­te u oba­ve­zi da is­pi­ta­te i nji­ho­vo po­stu­pa­nje u di­je­lu ko­ji se od­no­si na kr­še­nje Etič­kog ko­dek­sa. Ovo se od­no­si na di­rek­to­ra Hi­rur­ške kli­ni­ke Ran­ka Mi­ro­vi­ća i na­čel­ni­ka Cen­tra za va­sku­lar­nu hi­rur­gi­ju Da­vo­ra Mu­si­ća – pi­še u do­pu­nje­noj pri­ja­vi.
Jan­ko­vić je is­ta­kao da su od pod­ni­je­te pri­ja­ve pro­šla već sko­ro dva mje­se­ca, te da se ra­di o zdra­vlju i ži­vo­tu pa­ci­je­na­ta ko­ji se na­la­ze u ru­ka­ma ne­struč­nog ka­dra, i zah­ti­je­vao da se u naj­kra­ćem ro­ku okon­ča po­stu­pak po nje­go­voj pri­ja­vi.
Na te­le­fon­ske po­zi­ve iz re­dak­ci­je „Da­na” ju­če ni­je od­go­va­rao hi­rurg Cmi­lja­nić, dok iz KCCG ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja ko­ja smo im upu­ti­la elek­tron­skim pu­tem.Vl.O. – D.B.

Hit­no smi­je­niti Mi­ro­vi­ća, Mu­si­ća i Ba­tri­će­vi­ća

Ne­boj­ša Jan­ko­vić se 11. ju­na obra­tio i di­rek­to­ri­ci Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re Zo­ri­ci Ko­va­če­vić.
– Či­nje­ni­cu da dr Cmi­lja­nić ne smi­je da ra­di mo­ra­li su i bi­li su du­žni da zna­ju nje­go­vi ne­po­sred­ni pret­po­sta­lje­ni. Me­đu­tim, iako su zna­li da dr Cmi­lja­nić ne mo­že ra­di­ti kao va­sku­lar­ni hi­rurg, oni su mu to ipak do­zvo­li­li i čak mu obez­bi­je­di­li mje­sto na­čel­ni­ka u Cen­tru za ven­ske bo­le­sti, do­zvo­lja­va­ju­ći da pa­ci­jen­te li­je­či lje­kar ko­ji ne­ma zva­nje va­sku­lar­nog hi­rur­ga, usled če­ga mu je za­bra­njen rad, ne­po­sred­ni pret­po­sta­vlje­ni dr Cmi­lja­ni­ća su ugro­zi­li zdra­vlje i ži­vot pa­ci­je­na­ta, uru­ši­li ugled KCCG kao naj­ve­će zdrav­stve­ne usta­no­ve u Cr­noj Go­ri i na kra­ju na ovaj na­čin su pot­ci­je­ni­li ko­le­ge ko­je su sve oba­ve­ze pr­vo pre­ma se­bi i svom obra­zo­va­nju, a on­da i pre­ma in­sti­tu­ci­ji u ko­joj se na­la­ze is­pu­ni­li – pi­še u do­pi­su Jan­ko­vi­ća. Do­da­je da je na taj na­čin dr Cmi­lja­ni­ću omo­gu­će­no da stek­ne pro­tiv­prav­nu imo­vin­sku ko­rist „jer je do­bi­jao uve­ća­nu za­ra­du po osno­vu uže spe­ci­ja­li­za­ci­je” pla­će­no mu je ško­lo­va­nje ko­je ni­je za­vr­šio.
– Na ovaj na­čin je ošte­ćen bu­džet KCCG, a sa­mim tim i Cr­ne Go­re za vi­še de­se­ti­na hi­lja­da eura. Sto­ga, uko­li­ko sma­tra­te da tre­ba da sa­ču­va­te ugled KCCG, on­da ste du­žni da ura­di­te sle­de­će: da od­mah smi­je­ni­te dr Ran­ka Mi­ro­vi­ća sa mje­sta di­rek­to­ra Hi­rur­ške kli­ni­ke, dr Da­vo­ra Mu­si­ća sa mje­sta na­čel­ni­ka Cen­tra za va­sku­lar­nu hi­rur­gi­ju i dr Go­ra­na Ba­tri­će­vi­ća sa mje­sta v.d. na­čel­ni­ka Cen­tra za va­sku­lar­nu hi­rur­gi­ju. Da oba­ve­že­te Cmi­lja­ni­ća da vra­ti sav no­vac ko­ji mu je pro­tiv­no za­ko­nu is­pla­ćen, a ogle­da se u po­ve­ća­nju za­ra­de od mo­men­ta ka­da je sa­mo­pro­kla­mo­van za va­sku­lar­nog hi­rur­ga, ško­la­ri­ne ko­ja je pla­će­na za nje­ga, odvo­je­nog ži­vo­ta ko­ji mu je pla­ćan jer je na­vod­no bio na ško­lo­va­nju i svih osta­lih tro­ško­va ko­ji su iz to­ga pro­is­te­kli, te da ta sred­stva usmje­ri­te ili na obu­ku od­go­vor­nih lje­ka­ra ili na ku­po­vi­nu ne­kog apa­ra­ta – pi­še u do­pi­su Jan­ko­vi­ća.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"