Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prvu sestru” ni da pomenu * Stijepović umjesto Miloševića   * Svjedok saradnik otkucao saučesnike * Na službena putovanja potrošili 110 hiljada * „Prvu sestru” ni da pomenu * Nacionalni identitet * Dotakli smo dno dna
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BranKo Ljumović, žrtva golootočke torture:
Treba donijeti zakon po kome bi živi Golootočani i članovi njihovih porodica mogli da dobiju nadoknade za strahote pretrpljene na Golom otoku.

Vic Dana :)

Nagradno pitanje u emisiji na radiju: „Kako se zove Isusova majka?“
Javlja se neki lik.
Halo!
Dobar dan u programu ste znate li odgovor na pitanje?
Znam, Bogorodica!
Dobro, ali nama treba ime...
Ime...? Rajko.
Ma ne vaše, nego majke.
Aaa Draginja!
Došla dva Crnogorca da gledaju trku na 800 m, i jedan čovjek je mnogo zaostajao, pa kaže prvi Crnogorac:
A viđi onoga jada jadnog, ne može mrdnut.
A ćuti jadan, to je naš Crnogorac.
Au viđi sokola, kako poćera onoliku gomilu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-06-19 BRAT PREMINULOG PACIJENTA NEBOJŠA JANKOVIĆ U OTVORENOM PISMU UPOZORIO ZORICU KOVAČEVIĆ Ne igrajte se sa Sašinom porodicom Ne znate, a što je najtužnije ne zna ni dr Cmiljanić, da je upravo u svojoj knjizi „Hirurgija aorte” prof. dr Davidović naveo da se disekcija aorte tipa B liječi operativnim putem, a ne konzervativnom metodom koju je primijenio Cmiljanić u liječenju mog Saše usled čega je i preminuo, ističe Nebojša Janković
<br />
Brat pre­mi­nu­log Sa­še Jan­ko­vi­ća, Ne­boj­ša Jan­ko­vić upu­tio je otvo­re­no pi­smo di­rek­to­ri­ci Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re Zo­ri­ci Ko­va­če­vić, u ko­jem is­ti­če da nji­ho­va po­ro­di­ca ima naj­vi­še šte­te zbog ne­zna­nja hi­rur­ga ko­ji je li­je­čio bez li­cen­ce kao i ne­ma­ra oso­blja te usta­no­ve. Jan­ko­vić u pi­smu navodi da Ko­va­če­vi­će­va ni­je htje­la da ga pri­mi kao čla­na po­ro­di­ce pa­ci­jen­ta ko­ji je pre­mi­n­uo u KCCG, da mu od­go­vo­ri na do­pi­se ko­je joj je upu­tio, ni­ti na pi­ta­nja ko­ja je po­sta­vio, a ko­ja su se od­no­si­la na li­je­če­nje nje­go­vog bra­ta Sa­še Jan­ko­vi­ća. „Dan” je ne­dav­no ob­ja­vio da je Ne­boj­ša Jan­ko­vić pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu zbog ne­sa­vje­snog li­je­če­nja nje­go­vog bra­ta Sa­še, ne­ka­da­šnjeg ba­si­ste cr­no­gor­ske mu­zič­ke gru­pe „Cr­ve­no i cr­no”. Sa­ša Jan­ko­vić je pre­mi­nuo 27. ma­ja pro­šle go­di­ne u KCCG na­kon što je dva da­na ra­ni­je pri­mljen u Ur­gent­ni cen­tar zbog ja­kih bo­lo­va i po­gre­šnog li­je­če­nja di­sek­ci­je (ci­je­pa­nja) grud­ne aor­te.
– Sma­tra­li ste ade­kvat­nim, ljud­skim i me­na­džer­skim da mi od­go­vori­te pu­tem me­di­ja. Sto­ga se i ja Va­ma ta­ko obra­ćam jer mi ni­šta dru­go ni­je uspje­lo. Moj Sa­ša je u KCCG li­je­čen 46 sa­ti. KCCG je, po Va­šem pri­zna­nju, ovla­stio da ga li­je­či lje­kar ko­ji ne­ma li­cen­cu da se ba­vi dje­lo­kru­gom po­slo­va va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je, a ko­ja je bi­la po­treb­na mom Sa­ši da bi se iz­li­je­čio. Vi ka­že­te da je hi­rurg Mi­li­sav Cmi­lja­nić sa­vla­dao vje­šti­ne i zna­nje i da je pri­znat. Moj Sa­ša je po­sle­di­ca nje­go­vog li­je­če­nja, zna­nja i vje­šti­na. Vi ka­že­te da je dr Cmi­lja­nić naj­vi­še šte­te na­nio se­bi što ni­je za­vr­šio užu spe­ci­ja­li­za­ci­ju. Mi­sli­te da on ima vi­še šte­te ne­go Sa­ši­na dje­ca ili Sa­šin otac ili ja Sa­šin brat? Vi ka­že­te da je od­bra­na uže spe­ci­ja­li­za­ci­je sve­ča­ni čin. Vi to ne zna­te, ne znam ni ja, ali, za raz­li­ku od Vas, ja sam se ras­pi­tao. A bi­li ste du­žni i Vi to da uči­ni­te, ne zbog me­ne ili dr Cmi­lja­ni­ća, već zbog se­be. Pa, čak i ako ste iza­bra­li da ne zna­te, ni­je­ste smje­li da vri­je­đa­te osta­le lje­ka­re ko­ji su za­vr­ši­li užu spe­ci­ja­li­za­ci­ju. To su lju­di ko­ji su se odva­ja­li od svo­je po­ro­di­ce da bi se edu­ko­va­li i ta­ko bi­li bo­lji, struč­ni­ji i sprem­ni­ji da po­mog­nu dru­gi­ma, to su lju­di ko­ji su ulo­ži­li pu­no ne­pre­spa­va­nih no­ći da bi do­bi­li zva­nje užeg spe­ci­ja­li­ste, to su lju­di ko­ji su ulo­ži­li pu­no svog nov­ca mi­mo ono­ga što im je Kli­nič­ki pla­tio da bi uspje­li u ko­nač­nom ci­lju i do­bi­li di­plo­mu. A vi ovim lju­di­ma jav­no ka­že­te da je to sve sa­mo sve­ča­ni čin. Naj­te­ži dio uže spe­ci­ja­li­za­ci­je je iz­ra­da ra­da i nje­go­va od­bra­na – is­ti­če Jan­ko­vić u pi­smu.
Jan­ko­vić na­vo­di „da se KCCG prav­da ka­ko je Cmi­lja­nić učio od naj­po­zna­ti­jih struč­nja­ka i kao pr­vog is­ti­če­te prof. dr Da­vi­do­vi­ća”.
– Go­spo­đo Ko­va­če­vić, ne zna­te, a što je naj­tu­žni­je ne zna ni dr Cmi­lja­nić da je upra­vo u svo­joj knji­zi „Hi­rur­gi­ja aor­te” prof. dr Da­vi­do­vić na­veo da se di­sek­ci­ja aor­te ti­pa B li­je­či ope­ra­tiv­nim pu­tem, a ne kon­zer­va­tiv­nom me­to­dom ko­ju je pri­mi­je­nio Cmi­lja­nić u li­je­če­nju mog Sa­še usled če­ga je i pre­mi­nuo. Cmi­lja­nić, oči­gled­no, ni­je ni pro­či­tao knji­gu prof. dr Da­vi­do­vi­ća jer da je­ste moj Sa­ša bi bio sa­da živ. Ka­že­te da Cmi­lja­nić ni­je ostva­rio imo­vin­sku ko­rist jer ni­je do­bi­jao do­da­tak na pla­tu. Šta je sa nov­cem ko­ji je ulo­žen u ško­lo­va­nje dr Cmi­lja­ni­ća ko­je ni­je za­vr­šio? Šta je sa nov­cem ko­ji je dr Cmi­lja­nić za­ra­dio ra­de­ći pri­vat­no kao va­sku­lar­ni hi­rurg, a što mu je omo­gu­ćio upra­vo me­nadž­ment KCCG da­ju­ći mu odo­bre­nje da ra­di kao va­sku­lar­ni hi­rurg – po­ru­ču­je Jan­ko­vić.D.B.


Do­ka­za­će ko je gri­je­šio

Jan­ko­vić is­ti­če da ra­zu­mi­je me­nadž­ment KCCG ko­ji bra­ni se­be i Cmi­lja­ni­ća, ali da on ne mo­ra da bra­ni svog bra­ta ko­ji je, za raz­li­ku od njih, osta­vio do­bra dje­la.
– Di­rek­to­ri­ce KCCG, ne­moj­te se igra­ti po­ro­di­ca­ma. Svi mi tra­ži­mo mir i na­la­zi­mo ga na raz­li­či­te na­či­ne i na raz­li­či­tim mje­sti­ma. Ja moj mir ću da na­đem kad se do­ka­že da su KCCG i nje­go­vi za­po­sle­ni ne­ma­rom pro­u­zro­ko­va­li smrt mog Sa­še. KCCG ti­me što je do­zvo­lio da mog Sa­šu li­je­či op­šti hi­rurg umje­sto va­sku­lar­ni, dr Cmi­lja­nić ako ne ni za­šta dru­go a ono ba­rem što ni­je pro­či­tao knji­gu prof. dr Da­vi­do­vi­ća u ko­joj pi­še ka­ko se li­je­či di­sek­ci­ja aor­te od ko­je se raz­bo­lio Sa­ša, jer da je­ste – Sa­ša bi da­nas bio sa svo­jom dje­com, ocem i bra­tom – ka­že Jan­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"