Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Bebin institut u minusu 41.000 * Evropske sankcije obavezne i za Crnu Goru * Nema povratka u parlament bez datuma izbora * Mićunovići zaradili 102.000 * Bebin institut u minusu 41.000 * Ljubavna priča napisana za jednu noć * Domaći rokeri na Krupcu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesko Pejak, Alternativa Crna Gora:
– Radnici nam rade kao tovarne životinje.

Vic Dana :)

Svađaju se momak i djevojka pa momak kaže:
– Ti si previše ljubomorna, moja tolerancija je sve tanja!
Na to djevojka ljutito odgovara:
– A ko ti je sad ta Tanja sad?!
Upoznaje se plavuša sa nekim likom i on joj se pohvali:
– Ja sam plastični hirurg!
A plavuša će na to:
– Jao, a izgledate kao pravi!
Zašto plavuša nosi jogurt oko vrata???
Zato što na njemu piše „DUKAT”.
Šta plavuša kaže kad zatrudni?
Ma šta me briga možda i nije moje!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-06-19 BRAT PREMINULOG PACIJENTA NEBOJŠA JANKOVIĆ U OTVORENOM PISMU UPOZORIO ZORICU KOVAČEVIĆ Ne igrajte se sa Sašinom porodicom Ne znate, a što je najtužnije ne zna ni dr Cmiljanić, da je upravo u svojoj knjizi „Hirurgija aorte” prof. dr Davidović naveo da se disekcija aorte tipa B liječi operativnim putem, a ne konzervativnom metodom koju je primijenio Cmiljanić u liječenju mog Saše usled čega je i preminuo, ističe Nebojša Janković
<br />
Brat pre­mi­nu­log Sa­še Jan­ko­vi­ća, Ne­boj­ša Jan­ko­vić upu­tio je otvo­re­no pi­smo di­rek­to­ri­ci Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re Zo­ri­ci Ko­va­če­vić, u ko­jem is­ti­če da nji­ho­va po­ro­di­ca ima naj­vi­še šte­te zbog ne­zna­nja hi­rur­ga ko­ji je li­je­čio bez li­cen­ce kao i ne­ma­ra oso­blja te usta­no­ve. Jan­ko­vić u pi­smu navodi da Ko­va­če­vi­će­va ni­je htje­la da ga pri­mi kao čla­na po­ro­di­ce pa­ci­jen­ta ko­ji je pre­mi­n­uo u KCCG, da mu od­go­vo­ri na do­pi­se ko­je joj je upu­tio, ni­ti na pi­ta­nja ko­ja je po­sta­vio, a ko­ja su se od­no­si­la na li­je­če­nje nje­go­vog bra­ta Sa­še Jan­ko­vi­ća. „Dan” je ne­dav­no ob­ja­vio da je Ne­boj­ša Jan­ko­vić pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu zbog ne­sa­vje­snog li­je­če­nja nje­go­vog bra­ta Sa­še, ne­ka­da­šnjeg ba­si­ste cr­no­gor­ske mu­zič­ke gru­pe „Cr­ve­no i cr­no”. Sa­ša Jan­ko­vić je pre­mi­nuo 27. ma­ja pro­šle go­di­ne u KCCG na­kon što je dva da­na ra­ni­je pri­mljen u Ur­gent­ni cen­tar zbog ja­kih bo­lo­va i po­gre­šnog li­je­če­nja di­sek­ci­je (ci­je­pa­nja) grud­ne aor­te.
– Sma­tra­li ste ade­kvat­nim, ljud­skim i me­na­džer­skim da mi od­go­vori­te pu­tem me­di­ja. Sto­ga se i ja Va­ma ta­ko obra­ćam jer mi ni­šta dru­go ni­je uspje­lo. Moj Sa­ša je u KCCG li­je­čen 46 sa­ti. KCCG je, po Va­šem pri­zna­nju, ovla­stio da ga li­je­či lje­kar ko­ji ne­ma li­cen­cu da se ba­vi dje­lo­kru­gom po­slo­va va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je, a ko­ja je bi­la po­treb­na mom Sa­ši da bi se iz­li­je­čio. Vi ka­že­te da je hi­rurg Mi­li­sav Cmi­lja­nić sa­vla­dao vje­šti­ne i zna­nje i da je pri­znat. Moj Sa­ša je po­sle­di­ca nje­go­vog li­je­če­nja, zna­nja i vje­šti­na. Vi ka­že­te da je dr Cmi­lja­nić naj­vi­še šte­te na­nio se­bi što ni­je za­vr­šio užu spe­ci­ja­li­za­ci­ju. Mi­sli­te da on ima vi­še šte­te ne­go Sa­ši­na dje­ca ili Sa­šin otac ili ja Sa­šin brat? Vi ka­že­te da je od­bra­na uže spe­ci­ja­li­za­ci­je sve­ča­ni čin. Vi to ne zna­te, ne znam ni ja, ali, za raz­li­ku od Vas, ja sam se ras­pi­tao. A bi­li ste du­žni i Vi to da uči­ni­te, ne zbog me­ne ili dr Cmi­lja­ni­ća, već zbog se­be. Pa, čak i ako ste iza­bra­li da ne zna­te, ni­je­ste smje­li da vri­je­đa­te osta­le lje­ka­re ko­ji su za­vr­ši­li užu spe­ci­ja­li­za­ci­ju. To su lju­di ko­ji su se odva­ja­li od svo­je po­ro­di­ce da bi se edu­ko­va­li i ta­ko bi­li bo­lji, struč­ni­ji i sprem­ni­ji da po­mog­nu dru­gi­ma, to su lju­di ko­ji su ulo­ži­li pu­no ne­pre­spa­va­nih no­ći da bi do­bi­li zva­nje užeg spe­ci­ja­li­ste, to su lju­di ko­ji su ulo­ži­li pu­no svog nov­ca mi­mo ono­ga što im je Kli­nič­ki pla­tio da bi uspje­li u ko­nač­nom ci­lju i do­bi­li di­plo­mu. A vi ovim lju­di­ma jav­no ka­že­te da je to sve sa­mo sve­ča­ni čin. Naj­te­ži dio uže spe­ci­ja­li­za­ci­je je iz­ra­da ra­da i nje­go­va od­bra­na – is­ti­če Jan­ko­vić u pi­smu.
Jan­ko­vić na­vo­di „da se KCCG prav­da ka­ko je Cmi­lja­nić učio od naj­po­zna­ti­jih struč­nja­ka i kao pr­vog is­ti­če­te prof. dr Da­vi­do­vi­ća”.
– Go­spo­đo Ko­va­če­vić, ne zna­te, a što je naj­tu­žni­je ne zna ni dr Cmi­lja­nić da je upra­vo u svo­joj knji­zi „Hi­rur­gi­ja aor­te” prof. dr Da­vi­do­vić na­veo da se di­sek­ci­ja aor­te ti­pa B li­je­či ope­ra­tiv­nim pu­tem, a ne kon­zer­va­tiv­nom me­to­dom ko­ju je pri­mi­je­nio Cmi­lja­nić u li­je­če­nju mog Sa­še usled če­ga je i pre­mi­nuo. Cmi­lja­nić, oči­gled­no, ni­je ni pro­či­tao knji­gu prof. dr Da­vi­do­vi­ća jer da je­ste moj Sa­ša bi bio sa­da živ. Ka­že­te da Cmi­lja­nić ni­je ostva­rio imo­vin­sku ko­rist jer ni­je do­bi­jao do­da­tak na pla­tu. Šta je sa nov­cem ko­ji je ulo­žen u ško­lo­va­nje dr Cmi­lja­ni­ća ko­je ni­je za­vr­šio? Šta je sa nov­cem ko­ji je dr Cmi­lja­nić za­ra­dio ra­de­ći pri­vat­no kao va­sku­lar­ni hi­rurg, a što mu je omo­gu­ćio upra­vo me­nadž­ment KCCG da­ju­ći mu odo­bre­nje da ra­di kao va­sku­lar­ni hi­rurg – po­ru­ču­je Jan­ko­vić.D.B.


Do­ka­za­će ko je gri­je­šio

Jan­ko­vić is­ti­če da ra­zu­mi­je me­nadž­ment KCCG ko­ji bra­ni se­be i Cmi­lja­ni­ća, ali da on ne mo­ra da bra­ni svog bra­ta ko­ji je, za raz­li­ku od njih, osta­vio do­bra dje­la.
– Di­rek­to­ri­ce KCCG, ne­moj­te se igra­ti po­ro­di­ca­ma. Svi mi tra­ži­mo mir i na­la­zi­mo ga na raz­li­či­te na­či­ne i na raz­li­či­tim mje­sti­ma. Ja moj mir ću da na­đem kad se do­ka­že da su KCCG i nje­go­vi za­po­sle­ni ne­ma­rom pro­u­zro­ko­va­li smrt mog Sa­še. KCCG ti­me što je do­zvo­lio da mog Sa­šu li­je­či op­šti hi­rurg umje­sto va­sku­lar­ni, dr Cmi­lja­nić ako ne ni za­šta dru­go a ono ba­rem što ni­je pro­či­tao knji­gu prof. dr Da­vi­do­vi­ća u ko­joj pi­še ka­ko se li­je­či di­sek­ci­ja aor­te od ko­je se raz­bo­lio Sa­ša, jer da je­ste – Sa­ša bi da­nas bio sa svo­jom dje­com, ocem i bra­tom – ka­že Jan­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"