Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Podnio ostavku na sve funkcije i vratio mandat * Rebalans posledica nezasitih ministara * Zakon izmijenili jer Aco kasni pet godina * Sindikat dužan 1,2 miliona eura * Dani haosa u Britaniji, Brisel čeka * Koncept građanstva * Podanički DNK
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
GORAN ĐUROVIĆ, direktor Medija centra:
Vlada pokazuje da želi da preko svojih funkcionera i dalje utiče na Savjet RTCG.

Vic Dana :)

Stoji 17 plavuša ispred kazina!
Dolazi policajac i kaže:
- Što ne ulazite unutra?
A one mu kažu:
- Umiješ li ti čitati. Vidiš li da piše zabranjen ulaz ispod 18!

Za Pericin rođendan baka ga odlučila voditi u ZOO.
Kada su došli do majmuna Perica kaže:
- Ej, bako ovaj mnogo liči na tebe.
- Kako te nije sram tako govoriti?
- Ne brini se bako majmuni nas ne razumiju.

- Šta plavuša ujutru radi ispod drveta?
- Čeka JUTARNjI LIST!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-07-10 SINDIKAT DOKTORA UPOZORIO NA ZLOUPOTREBE MINISTRA ZDRAVLJA KENANA HRAPOVIĆA
O državnom trošku poslao svastiku u Atinu
Kenan Hrapović O državnom trošku poslao svastiku u Atinu Iz Sindikata doktora objašnjavaju da dok je konferenciji u ime Medicinskog fakulteta prisustvovao dekan Goran Nikolić, u ime Ministarstva prosvjete Mubera Kurpejović – generalni direktor za visoko obrazovanje, Ministarstvo zdravlja šalje sekretaricu i ministrovu svastiku Almu Marić
Sin­di­kat dok­to­ra me­di­ci­ne Cr­ne Go­re ob­ja­vio je na svo­joj fej­sbuk stra­ni­ci da je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja na in­ter­na­ci­o­nal­nu kon­fe­ren­ci­ju u Ati­ni po­sla­lo se­kre­ta­ri­cu ovog re­so­ra i sva­sti­ku mi­ni­stra zdra­vlja Ke­na­na Hra­po­vi­ća, Al­mu Ma­rić, dok osta­li re­so­ri ša­lju pro­fe­so­re, de­ka­ne i di­rek­to­re. Iz Sin­di­ka­ta dok­to­ra upo­zo­ra­va­ju da Mi­ni­star­stvo zdra­vlja na taj na­čin na­sta­vlja da zlo­u­po­tre­blja­va dr­žav­ni no­vac u pri­vat­ne svr­he.
– Se­kre­ta­ri­ca u Mi­ni­star­stvu zdra­vlja i sva­sti­ka mi­ni­stra Ke­na­na Hra­po­vi­ća pred­sta­vlja­la je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja Cr­ne Go­re u Ati­ni na 16. In­ter­na­ci­o­nal­noj kon­fe­ren­ci­ji iz obla­sti in­for­ma­ti­ke, me­nadž­men­ta i teh­no­lo­gi­ja u zdrav­stvu or­ga­ni­zo­va­noj u okvi­ru pro­jek­ta ko­ji re­a­li­zu­je UDG na te­mu „Una­pre­đe­nje stu­dij­skih pro­gra­ma u Cr­noj Go­ri u obla­sti pra­va, me­nadž­men­ta i eko­no­mi­je jav­nog zdra­vlja i me­di­cin­ske in­for­ma­ti­ke” – sa­op­štio je Sin­di­kat dok­to­ra me­di­ci­ne.
Iz Sin­di­ka­ta dok­to­ra ob­ja­šnja­va­ju da dok je kon­fe­ren­ci­ji u ime Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta pri­su­stvo­vao de­kan Go­ran Ni­ko­lić, u ime Mi­ni­star­stva pro­svje­te Mu­be­ra Kur­pe­jo­vić – ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za vi­so­ko obra­zo­va­nje, Mi­ni­star­stvo zdra­vlja ša­lje se­kre­ta­ri­cu Mi­ni­star­stva zdra­vlja i mi­ni­stro­vu sva­sti­ku Al­mu Ma­rić.
Sin­di­kat dok­to­ra me­di­ci­ne je pro­šle sed­mi­ce za­tra­žio od Vla­de hit­nu smje­nu mi­ni­stra Hra­po­vi­ća zbog du­go­va zdrav­stve­nog si­ste­ma Cr­ne Go­re, ko­ji tre­nut­no iz­no­se oko 32 mi­li­o­na eura.
– Dug za lje­ko­ve na­ra­stao je na oko 10 mi­li­o­na. Mi­ni­star Ke­nan Hra­po­vić je na če­lu re­so­ra Mi­ni­star­stva zdra­vlja jed­nu go­di­nu i 7 mje­se­ci. U vi­še na­vra­ta smo po­sta­vlja­li pi­ta­nje da li je dug od 70 mi­li­o­na u Fon­du za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje pre­po­ru­ka Hra­po­vi­ću da bu­de ime­no­van za mi­ni­stra zdra­vlja. Po­zi­va­ju­ći se na obe­ća­nja pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća da­ta 2016. go­di­ne pri kon­sti­tu­isa­nju Vla­de da će bi­ti vr­lo kri­ti­čan, objek­ti­van u eva­lu­a­ci­ji ra­da mi­ni­sta­ra u svo­joj Vla­di, tra­ži­mo hit­nu smje­nu mi­ni­stra Hra­po­vi­ća – na­vo­de iz Sin­di­ka­ta.
„Dan” je ne­dav­no ob­ja­vio da je, pre­ma pro­cje­na­ma Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne, Cr­nu Go­ru na­pu­sti­lo 10 od­sto ukup­nog bro­ja, od­no­sno oko 150 lje­ka­ra zbog ni­skih za­ra­da, lo­ših uslo­va ra­da, ne­po­sto­ja­nja pro­to­ko­la, pri­ti­ska jav­no­sti, kao i sve ve­ćeg bro­ja kri­vič­nih po­stu­pa­ka.
– Ko­le­ge ko­je od­la­ze pre­te­žno su mla­di ili lje­ka­ri sred­nje ge­ne­ra­ci­je ko­ji od ostan­ka ra­di­je bra­ju de­sti­na­ci­je po­put Nje­mač­ke, Nor­ve­ške, Švaj­car­ske, Austri­je, Slo­ve­ni­je, pa čak i Hr­vat­ske. Zbog vi­še­go­di­šnjeg si­stem­skog pri­kri­va­nja ova­ko ozbilj­nog dru­štve­nog pro­ble­ma ob­ja­vi­li smo ime­na i pre­zi­me­na 97 lje­ka­ra ko­ji su na­pu­sti­li si­stem jav­nog zdrav­stva u po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne. Ka­ko je spi­sak ne­pot­pun, na­še pro­cje­ne su da se taj broj kre­će i do 150 lje­ka­ra, od­no­sno 10 od­sto svih lje­ka­ra, što je za­stra­šu­ju­ći po­da­tak. Pri­mjet­no je i da su lje­ka­ri ko­ji na­pu­šta­ju jav­ni si­stem pre­te­žno spe­ci­ja­li­sti de­fi­ci­tar­nih gra­na me­di­ci­ne. Ono što je za­bri­nja­va­ju­će je­ste da dr­ža­va ni­šta ili ve­o­ma ma­lo ra­di da ih za­dr­ži u Cr­noj Go­ri, te da mi­ni­star­stvo i po­red 70 za­po­sle­nih čak ni ne vo­di evi­den­ci­ju od­li­va me­di­cin­skog ka­dra, već jav­no­sti pre­zen­tu­ju ne­pot­pu­ne ili ne­tač­ne po­dat­ke – uka­zu­ju iz Sin­di­ka­ta.D.B.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"