Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Podnio ostavku na sve funkcije i vratio mandat * Rebalans posledica nezasitih ministara * Zakon izmijenili jer Aco kasni pet godina * Sindikat dužan 1,2 miliona eura * Dani haosa u Britaniji, Brisel čeka * Koncept građanstva * Podanički DNK
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
GORAN ĐUROVIĆ, direktor Medija centra:
Vlada pokazuje da želi da preko svojih funkcionera i dalje utiče na Savjet RTCG.

Vic Dana :)

Stoji 17 plavuša ispred kazina!
Dolazi policajac i kaže:
- Što ne ulazite unutra?
A one mu kažu:
- Umiješ li ti čitati. Vidiš li da piše zabranjen ulaz ispod 18!

Za Pericin rođendan baka ga odlučila voditi u ZOO.
Kada su došli do majmuna Perica kaže:
- Ej, bako ovaj mnogo liči na tebe.
- Kako te nije sram tako govoriti?
- Ne brini se bako majmuni nas ne razumiju.

- Šta plavuša ujutru radi ispod drveta?
- Čeka JUTARNjI LIST!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-07-10 INSPEKCIJA UTVRDILA DA SU DVIJE BERANSKE ŠKOLE NEZAKONITO UZIMALE NOVAC ZA RENOVIRANJE Đacima da vrate pare
Upra­va za in­spek­cij­ske po­slo­ve utvr­di­la je da su u Sred­njoj struč­noj ško­li i SSŠ „Vu­ka­din Vu­ka­di­no­vić” u Be­ra­na­ma upra­ve ne­za­ko­ni­to do­ni­je­le rje­še­nja da se uče­ni­ci­ma na­pla­ti ko­lek­tiv­na od­šte­ta i na­re­di­la da se dje­ci vra­ti uze­ti no­vac. U za­pi­sni­ci­ma in­spek­ci­je, u ko­je je „Dan” imao uvid, a ko­je je pot­pi­sao pro­svjet­ni in­spek­tor Ni­jaz Mu­je­vić, is­ti­če se da su iz­vr­ši­li in­spek­cij­ski nad­zor po za­htje­vu ro­di­te­lja, ko­ji su se ža­li­li na od­lu­ke dvi­je ško­le.
– Po­stu­pa­ju­ći po pred­met­noj ini­ci­ja­ti­vi, pro­svjet­ni in­spek­tor je u in­spek­cij­skom nad­zo­ru da­na 20. ju­na u SSŠ „Vu­kad­nin Vu­ka­di­no­vić” i 5. ju­la, u JU Sred­njoj struč­noj ško­li u Be­ra­na­ma, a na osno­vu utvr­đe­nog či­nje­nič­nog sta­nja, kon­sta­to­vao da di­rek­to­ri škola Vu­ji­ca Po­po­vić i Na­ser Gar­go­vić ni­je­su ima­li ovla­šće­nja da do­no­se rje­še­nja o pla­ća­nju ko­lek­tiv­ne od­šte­te, te da se uče­ni­ci­ma i nji­ho­vim ro­di­te­lji­ma ne mo­že na­me­ta­ti oba­ve­za ko­lek­tiv­nog pla­ća­nja škol­ske od­šte­te. U ve­zi s na­ve­de­nim uka­za­no je di­rek­to­ri­ma ško­le da su du­žni da u ro­ku od tri da­na od do­sta­vlja­nja rje­še­nja o iz­vr­še­nom in­spek­cij­skom nad­zo­ru, zah­ti­je­va­ju od odje­ljen­skih star­je­ši­na da no­vac pri­ku­pljen za na­ve­de­nu ko­lek­tiv­nu šte­tu bu­de vra­ćen uče­ni­ci­ma, od­no­sno nji­ho­vim ro­di­te­lji­ma – is­ti­če in­spek­tor u za­pi­sni­ku.
Iz in­spek­ci­je na­vo­de da su di­rek­to­ri du­žni da po uka­zi­va­nju od stra­ne ovog in­spek­to­ra, da ga pi­sa­nim pu­tem oba­vi­je­ste u ro­ku od tri da­na da su po­stu­pi­li u skla­du sa na­lo­že­nim mje­ra­ma.
– Di­rek­to­ri su du­žni da u bu­du­ćem ra­du, a u ve­zi sa pred­met­nom si­tu­a­ci­jom is­klju­či­vo po­stu­pa­ju u skla­du sa čla­nom 98a Op­šteg za­ko­na o obra­zo­va­nju i vas­pi­ta­nju, i u skla­du sa čl. 46 stav 1, 2, 3, 5, 6, 7 Sta­tu­ta usta­no­ve, o če­mu je sa­či­nio za­pi­sni­ke o iz­vr­še­nom in­spek­cij­skom nad­zo­ru 0601/2018–4878/1 od 21 ju­na ove go­di­ne i 0601/2018–5194/1 do 5. ju­la 2018. go­di­ne – na­vo­di se u za­pi­sni­ku.
Ro­di­te­lji uče­ni­ka, či­ja su ime­na po­zna­ta re­dak­ci­ji „Dan”, is­ti­ču u do­pi­su da se ra­di o zlo­u­po­tre­bi uče­ni­ka u dvi­je sred­nje ško­le.
– Di­rek­tor ško­le „Vu­ka­din Vu­ka­di­no­vić” Vu­ji­ca Po­po­vić ne­za­ko­ni­to je od si­ro­ti­nje i dje­ce uzi­mao pa­re za od­šte­tu i to ne sa­mo ove go­di­ne već i go­di­na­ma una­zad, što je pro­tiv­za­ko­ni­to. Ape­lu­je­mo na Mi­ni­star­stvo pro­svje­te i mi­ni­stra Da­mi­ra Še­ho­vi­ća da sto­pi­ra ne­za­ko­ni­to dje­lo­va­nje ovog di­rek­to­ra, ko­ji je go­di­na­ma ne­za­ko­ni­to uzi­mao pa­re i kr­šio za­kon. Mo­li­mo i pred­sjed­ni­ka Vla­de Du­ška Mar­ko­vi­ća da za­u­sta­vi ovu po­ja­vu i tra­ži­mo od nad­le­žnog tu­ži­la­štva da re­a­gu­je. Go­spo­di­ne Mar­ko­vi­ću, mo­li­mo Vas da se pre­du­zmu sank­ci­je pro­tiv sa­mo­vo­lje ovog di­rek­to­ra ko­ji ne­za­ko­ni­to uzi­ma pa­re od si­ro­ti­nje, ko­ji ma­ni­pu­li­še dje­com i ro­di­te­lji­ma i mo­li­mo da se is­pi­ta gdje su na­še pa­re de­ce­ni­ja­ma uzi­ma­ne ne­za­ko­ni­to – is­ti­ču u do­pi­su ro­di­te­lji iz Be­ra­na.
Ro­di­te­lji po­zi­va­ju di­rek­to­ra Po­po­vi­ća da pod­ne­se neo­po­zi­vu ostav­ku zbog kr­še­nja za­ko­na, jer se pro­blem na­sta­vlja.
– Na­da­mo se da će re­sor­no mi­ni­star­stvo pro­svje­te hit­no re­a­go­va­ti i sank­ci­o­ni­sa­ti dje­lo­va­nje ko­je je u su­prot­no­sti sa pro­pi­si­ma. Ovom pri­li­kom za­hva­lju­je­mo Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve, ko­ja je pra­vo­vre­me­no re­a­go­va­la i ot­kri­la ne­za­ko­ni­to­sti i rad­nje Vu­ji­ce Po­po­vi­ća – ka­žu u do­pi­su.D.B.


U Ro­ža­ja­ma i Pod­go­ri­ci ista si­tu­a­ci­ja

Pro­svjet­na in­spek­ci­ja utvr­di­la je u ju­nu da je OŠ „25. maj” u Ro­ža­ja­ma ne­za­ko­ni­to uče­ni­ci­ma na­pla­ći­va­la po dva eura za po­prav­ku i za­mje­nu vra­ta na ta­o­a­le­ti­ma, što je je­dan u ni­zu slu­ča­je­va po­sled­njih go­di­na u ko­ji­ma se od dje­ce tra­ži no­vac za re­no­vi­ra­nje ško­la. U na­la­zu o iz­vr­še­nom nad­zo­ru Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve, ko­ji je iz­vr­šio pro­svjet­ni in­spek­tor Ni­jaz Mu­je­vić, a u ko­ju je „Dan” imao uvid, is­ti­če se da je di­rek­to­ru ško­le Av­du Nur­ko­vi­ću uka­za­no da na­stav­nič­ko vi­je­će ni­je ima­lo ovla­šće­nje da do­no­si od­lu­ku o na­pla­ći­va­nju od­šte­te. U na­la­zu se na­vo­di da su se ro­di­te­lji dje­ce iz Ro­ža­ja obra­ti­li in­spek­ci­ji 14. ma­ja, sa pred­stav­kom da ško­la na­pla­ću­je dje­ci od­šte­tu u iz­no­su od dva eura na osno­vu na­sta­le šte­te ko­je su na­ni­je­li uče­ni­ci na ne­ko­li­ko vra­ta na to­a­le­tu. „Dan” je po­čet­kom ju­na ob­ja­vio da se gim­na­zi­ja­lac iz Pod­go­ri­ce pi­smom obra­tio jav­no­sti u ko­jem is­ti­če da je ogor­čen od­lu­kom Sa­vje­ta ro­di­te­lja Gim­na­zi­je „Slo­bo­dan Ške­ro­vić”, ko­jom su svi uče­ni­ci du­žni da upla­te po pet eura ka­ko bi po­mo­gli re­no­vi­ra­nje te usta­no­ve, ko­je je u to­ku.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"