Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-07-12 KRALJEVČANIN OPTUŽUJE KCCG DA SU MU UGROZILI ZDRAVLJE JER NIJE MOGAO DA PLATI INTERVENCIJU NA POLOMLJENOJ RUCI
Skinuli mu fiksator jer nije imao 1.200 eura
Stevanović (Foto: RTS) Skinuli mu fiksator jer nije imao 1.200 eura Problem je nastao kada su mi saopštili iz KCCG da za to moram da platim 1.200 evra. Ja to nisam imao da platim, a ljekari mi kažu: „Mi to moramo da skinemo, ideš u Srbiju bez fiksatora”, kazao je Radenko Stevanović Napominjemo da se radilo o povredama više sistema, odnosno o teškim tjelesnim povredama i otvorenom prelomu ruke i ne treba posebno naglašavati da su svi otvoreni prelomi potencijalni izvori infekcije u daljem toku liječenja pacijenata, ističu iz KCCG
Kra­ljev­ča­nin Ra­den­ko Ste­va­no­vić op­tu­žio je je Kli­nič­ki cen­tar Cr­ne Go­re (KCCG) da su mu to­kom li­je­če­nja u toj usta­no­vi pr­vo ugra­di­li, pa ski­nu­li spolj­nu fik­sa­ci­ju de­snog lak­ta, jer ni­je imao osi­gu­ra­nje i iz­nos od 1.200 eura da pla­ti ka­u­ci­ju, na­kon če­ga je do­šlo do in­fek­ci­je, zbog če­ga je pod­vrg­nut po­nov­noj ope­ra­ci­ji. On je RTS-u is­pri­čao da ni­je imao me­đu­na­rod­nu po­li­su put­nog osi­gu­ra­nja ni­ti nov­ca da pla­ti za sku­pu hi­rur­šku in­ter­ven­ci­ju u Kli­nič­kom cen­tru, na­kon če­ga je iz­lo­žen ve­li­koj opa­sno­sti od mo­gu­ćih kom­pli­ka­ci­ja i in­fek­ci­ja. Ste­va­no­vić na­vo­di da je te­že po­vri­je­đen usled pa­da sa ve­li­ke vi­si­ne.
– Zbri­nut sam na Or­to­ped­sko-tra­u­ma­to­lo­škoj kli­ni­ci u Pod­go­ri­ci, gdje mi je, zbog otvo­re­nog pre­lo­ma de­snog lak­ta, ugra­đen spo­lja­šnji fik­sa­tor. Pro­blem je na­stao ka­da su mi sa­op­šti­li iz KCCG da za to mo­ram da pla­tim 1.200 evra. Ja to ni­sam imao da pla­tim, a lje­ka­ri mi ka­žu: „Mi to mo­ra­mo da ski­ne­mo, ideš u Sr­bi­ju bez fik­sa­to­ra”. Ja sam ih mo­lio da mi to osta­ve i da vi­dim ne­ka­ko da na­đem pa­re da pla­tim. Oni ka­žu: „Mi mo­ra­mo to da ski­ne­mo” – ob­ja­šnja­va Ra­den­ko Ste­va­no­vić iz Kra­lje­va.
Iz KCCG su „Da­nu” od­go­vo­ri­li da je Ste­va­no­vić na lič­ni za­htjev na­pu­stio bol­ni­cu, tra­že­ći da na­sta­vi li­je­če­nje u Sr­bi­ji.
– Pa­ci­jent R.S. iz Kra­lje­va, Sr­bi­ja, da­na 21. sep­tem­bra 2017. go­di­ne, upu­ćen je kao hi­tan slu­čaj iz Op­šte bol­ni­ce Nik­šić u Kli­ni­ku za or­to­pe­di­ju i tra­u­ma­to­lo­gi­ju KCCG zbog po­vre­da gla­ve (kr­va­re­nje u mo­zgu), grud­nog ko­ša (pre­lom sed­mog i osmog pr­šlje­na po de­snoj stra­ni), de­sne ru­ke (otvo­re­ni pre­lom de­sne nad­lak­ti­ce) i pre­lom zglo­ba de­snog ku­ka, za­do­bi­je­nih pri pa­du sa vi­si­ne oko tri me­tra. Od­mah po pri­je­mu, ura­đe­na je di­jag­no­stič­ka ob­ra­da i pre­o­pe­ra­tiv­na pri­pre­ma i istog da­na je hi­rur­ški zbri­nut pre­lom ru­ke. Po­sto­pe­ra­tiv­ni tok je pro­te­kao ured­no. Od­ra­đe­ne su do­dat­ne di­jag­no­stič­ke pro­ce­du­re i kon­sul­ta­tiv­ni pre­gle­di i pa­ci­jent se ot­pu­šta sa Kli­ni­ke na lič­ni za­htjev, jer je iz­ra­zio že­lju da na­sta­vi li­je­če­nje u svom mje­stu bo­rav­ka.
S ob­zi­rom da pa­ci­jent ni­je imao va­lid­nu do­ku­men­ta­ci­ju o zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju, ra­di sma­nje­nja tro­ško­va li­je­če­nja pri­je ot­pu­sta iz na­še usta­no­ve, ski­nut je spo­lja­šnji fik­sa­tor, jer je pa­ci­jent bio du­žan da po­lo­ži ka­u­ci­ju ka­ko bi do­bio re­vers za isti. Va­žno je da is­tak­ne­mo da ni­je ski­nu­ta unu­tra­šnja fik­sa­ci­ja, već sa­mo spolj­na. Ima­ju­ći u vi­du da je pa­ci­jent iz­ja­vio da ne­ma nov­ca da po­lo­ži ka­u­ci­ju, spolj­ni fi­ka­stor je mo­rao da se ski­ne, te je po­sta­vlje­na gip­sa­na lon­ge­ta kao ade­kvat­na imo­bi­li­za­ci­ja ru­ke – is­ti­ču iz KCCG.
Iz KCCG ob­ja­šnja­va­ju da je pa­ci­jent li­je­čen na ade­kva­tan na­čin, u skla­du sa me­di­cin­skim in­di­ka­ci­ja­ma i dok­tri­nom,.
– Na­po­mi­nje­mo da se ra­di­lo o po­li­tra­u­mi (po­vre­de vi­še si­ste­ma), od­no­sno o te­škim tje­le­snim po­vre­da­ma i otvo­re­nom pre­lo­mu ru­ke. Ne tre­ba po­seb­no na­gla­ša­va­ti da su svi otvo­re­ni pre­lo­mi po­ten­ci­jal­ni iz­vo­ri in­fek­ci­je u da­ljem to­ku li­je­če­nja pa­ci­je­na­ta. Pa­ci­jen­tu je pru­že­na pu­na zdrav­stve­na uslu­ga bez ob­zi­ra što ni­je imao ade­kvat­nu do­ku­men­ta­ci­ju za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje (ko­ja je na­knad­no do­sta­vlje­na na­šoj usta­no­vi od nad­le­žne je­di­ni­ce Fon­da zdrav­stva Sr­bi­je). Gip­sa­na imo­bi­li­za­ci­ja pred­sta­vlja za­mje­nu za spolj­ni fik­sa­tor ko­ji je pri­mar­no po­sta­vljen to­kom ope­ra­tiv­ne in­tr­ven­ci­je na lak­tu i ni na ko­ji na­čin za­mje­na imo­bi­li­za­ci­je ni­je ugro­zi­la zdrav­stve­no sta­nje po­vri­je­đe­nog pa­ci­jen­ta – sma­tra­ju u KCCG.
D.B.


Zbrinuli smo ga u skladu sa strukom i naukom

Iz KCCG upo­zor­va­ju da su svi gra­đa­ni Sr­bi­je du­žni, u skla­du sa Spo­ra­zu­mom, što je slu­čaj i sa gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re ka­da bo­ra­ve u Sr­bi­ji, da sa so­bom po­ne­su po­tvr­du iz­da­tu od nad­le­žnog Fon­da zdrav­stva da u slu­ča­ju hit­nih sta­nja isti sno­si tro­ško­ve li­je­če­nja.
– Pa­ci­jen­tu ni­je ugro­žen ži­vot tret­ma­nom u na­šoj usta­no­vi. Na­pro­tiv, zbri­nut je, po­na­vlja­mo još jed­nom u skla­du sa me­di­cin­skom stru­kom i na­u­kom, a ot­pu­šten na lič­ni za­htjev iako li­je­če­nje ni­je za­vr­še­no. Me­đu­tim, u kon­kret­nom slu­ča­ju ra­di­lo se o imo­bi­li­za­ci­ji ko­ju je pa­ci­jent du­žan ili da pla­ti ili da vra­ti, jer se ra­di o ma­te­ri­jal­nom, a ne me­di­cin­skom sred­stvu ko­je du­ži Ope­ra­ci­o­ni blok KCCG, zbog če­ga je mo­rao da po­lo­ži ka­u­ci­ju – ka­žu iz KCCG.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"