Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kuljači 128.000 za smještaj policajaca * Oluja obarala drveće i lomila plastenike * Rajković: Sa dijelom DPS-a o promjenama - Joković: O tome nema priče * DPS sve učinio da ne budemo vlast u Tuzima * Tramp nas nije interesovao * Mali Perica i bradata učiteljica * Ukinuti praznici
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
LI MANČANG, ambasador Kine u Beogradu:
Za Peking je Kosovo Srbija i tako će ostati.

Vic Dana :)

Dolazi tip u kafanu i naručuje 3 rakije...
I tako danima...
Pita ga konobar:
- Izvini a zašto stalno 3?
- Imam brata jednog u Australijii, drugog u Americi i dogovorili smo se kad pijemo da pijemo svako za svakog.
Posle mjesec dana dolazi i taman da konobar sipa 3, a on traži 2...
Pita konobar:
- Izvinite da nije neki problem sa braćom kad naručujete samo dvije?
Ma jok... Sve je ok nego sam ja prestao da pijem.

Šta kaže Kinez kada vidi da nema hrane u frižideru?
- Ni kučeta, ni mačeta.
Došao Bosanac u prodavnicu i pita:
- Koliko je ova krema za sunčanje?
Kaže prodavačica: 20 maraka!
- Daj mi onda tri jogurta!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-07-13 OMBUDSMAN UTVRDIO DA FOND ZDRAVSTVA NE OBEZBJEĐUJE TERAPIJU OBOLJELIMA OD DIJABETESA
Stariji od 26 godina bez insulinske pumpe
Stariji od 26 godina bez insulinske pumpe Iz Fonda kažu da je „vrlo moguće“ da će se insulinska pumpa, ukoliko se u narednoj godini opredijeli veći iznos sredstava, obezbijediti i drugoj populaciji na teret sredstava iz budžeta Zaštitnik je utvrdio da se samo na osnovu ličnog svojstva godina života, dovode pacijenti u neravnopravan položaj u odnosu na ostale, jer im se uskraćuje pravo na pomagalo, a time i Ustavom garantovano pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu – ističe zamjenik ombudsmana Siniša Bjeković
Za­štit­nik ljud­skih pra­va i slo­bo­da Šuć­ko Ba­ko­vić utvr­dio je u po­stup­ku pro­tiv Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje da su Pra­vil­ni­kom o ostva­ri­va­nju pra­va na me­di­cin­sko-teh­nič­ka po­ma­ga­la dis­kri­mi­ni­sa­ni di­ja­be­ti­ča­ri sta­ri­ji od 26 go­di­na, ko­ji ne­ma­ju pra­vo na spolj­nu por­ta­bil­nu in­su­lin­sku pum­pi­cu. U mi­šlje­nju za­mje­ni­ka ombudsmana Si­ni­še Bje­ko­vi­ća, is­ti­če se da je pri­tu­žbu na dis­kri­mi­na­tor­no po­stu­pa­nje pod­nio pa­ci­jent, ko­me je, ka­ko na­vo­di, po­vri­je­đe­no pra­vo na jed­na­ku zdrav­stve­nu za­šti­tu po osno­vu go­di­na ži­vo­ta.
– U pri­tu­žbi pod­no­si­lac na­vo­di da je obo­lio od še­ćer­ne bo­le­sti i da mu je di­jag­no­sti­ko­van di­ja­be­tes me­li­tus tip 1; da je Fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje Cr­ne Go­re iz­dao sa­op­šte­nje da se sa­mo oso­ba­ma mla­đim od 26 go­di­na na te­ra­pi­ji in­su­li­nom mo­že odo­bri­ti spolj­na por­ta­bil­na in­su­lin­ska pum­pa. Pa­ci­jent is­ti­če da ima vi­še od 26 go­di­na i da je do­ve­den u ne­po­vo­ljan po­lo­žaj u od­no­su na dru­ga osi­gu­ra­na li­ca mla­đa od 26 go­di­na ko­ja ostva­ru­ju pra­vo na ovo me­di­cin­sko-teh­nič­ko po­ma­ga­lo. Na osno­vu iz­ni­je­tih raz­lo­ga Fon­da, a po­la­ze­ći od re­le­vant­nog an­ti­di­skri­mi­na­ci­o­nog pra­va i prak­se, za­štit­nik je ci­je­nio da li se ospo­re­nim od­red­ba­ma pra­vil­ni­ka jed­na ka­te­go­ri­ja osi­gu­ra­ni­ka, bez va­lid­nih me­di­cin­skih raz­lo­ga, sa­mo na osno­vu lič­nog svoj­stva go­di­na ži­vo­ta, do­vo­di u ne­rav­no­pra­van po­lo­žaj u od­no­su na osta­le osi­gu­ra­ni­ke, jer im se us­kra­ću­je pra­vo na me­di­cin­sko-teh­nič­ko po­ma­ga­lo, a ti­me i Usta­vom ga­ran­to­va­no pra­vo na ade­kvat­nu zdrav­stve­nu za­šti­tu – is­ti­če za­štit­nik.
U iz­ja­šnje­nju Fonda na­vo­di se da me­di­cin­sko-teh­nič­ko po­ma­ga­lo od­re­đe­nih ka­rak­te­ri­sti­ka ne mo­že da ima iste efek­te za sva­ku sta­ro­snu dob, iz ko­jih raz­lo­ga su slič­na rje­še­nja da­ta i u ze­mlja­ma u okru­že­nju.
– Fond na­vo­di da od di­ja­be­te­sa me­li­tu­sa tip 1 obo­li­je­va­ju naj­če­šće dje­ca i ado­le­scen­ti, dok di­ja­be­tes me­li­tus tip 2 nej­če­šće ima­ju sta­ri­ji osi­gu­ra­ni­ci. Ob­ja­šnja­va­ju da se za te­ra­pi­ju in­su­li­nom ko­ri­ste in­su­lin­ski in­jek­to­ri i igle za in­su­lin­ske in­jek­to­re i ta po­ma­ga­la se na­la­ze na li­sti me­di­cin­sko-teh­nič­kih po­ma­ga­la. Iz Fon­da uka­zu­ju da je me­to­da apli­ci­ra­nja in­su­li­na pum­pom ve­o­ma sku­pa u od­no­su na te­ra­pi­ju in­su­lin­skim in­jek­to­ri­ma, ko­ji su ta­ko­đe pri­klad­ni i pri­la­go­đe­ni na­mje­ni. Osta­la po­pu­la­ci­ja ni­je li­še­na pra­va na po­ma­ga­la za še­ćer­nu bo­lest, s ob­zi­rom na to da im se odo­bra­va­ju pen-špri­ce­vi, tj. in­jek­to­ri za da­va­nje in­su­li­na, i igle za in­jek­tor. Iz Fon­da ka­žu da je „vr­lo mo­gu­će“ da će se in­su­lin­ska pum­pa, uko­li­ko se u na­red­noj go­di­ni opre­di­je­li ve­ći iz­nos sred­sta­va, obez­bi­je­di­ti i dru­goj po­pu­la­ci­ji na te­ret sred­sta­va Fon­da – na­vo­di om­bud­sman u mi­šlje­nju.
Za­štit­nik uka­zu­je da pra­vo na zdrav­stve­nu za­šti­tu ne­spor­no ob­u­hva­ta i pra­vo na me­di­cin­sko-teh­nič­ka po­ma­ga­la.
– Ne­pri­hva­tlji­vi su na­vo­di Fon­da da se me­di­cin­sko-teh­nič­ka po­ma­ga­la pred­la­žu i odo­bra­va­ju po sta­ro­snim gru­pa­ma osi­gu­ra­nih li­ca, te da od di­ja­be­te­sa me­li­tus tip 1 obo­li­je­va­ju naj­če­šće dje­ca i ado­le­scen­ti, a da di­ja­be­tes me­li­tus tip 2 nej­če­šće ima­ju sta­ri­ji osi­gu­ra­ni­ci. Stav za­sno­van na vje­ro­vat­no­ći i pret­po­stav­ci ni­je oprav­dan raz­log da se oso­ba­ma sta­ri­jim od 26 go­di­na ži­vo­ta ko­ji­ma je di­jag­no­sti­ko­van di­ja­be­tes me­li­tus tip 1 us­kra­ti pra­vo na me­di­cin­sko-teh­nič­ko po­ma­ga­lo bez mo­guć­no­sti da se osno­va­nost odo­bra­va­nja i iz­da­va­nja po­ma­ga­la ne is­pi­ta u po­stup­ku pred struč­nom ko­mi­si­jom – pre­po­ru­ču­je za­štit­nik.
D.B.

Iz­mi­je­ni­ti pra­vil­nik

Om­bud­sman zah­ti­je­va od Mi­ni­star­stva zdra­vlja i Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje da pre­du­zmu mje­re i ak­tiv­no­sti na iz­mje­ni dis­kri­mi­na­tor­nih od­red­bi Pra­vil­ni­ka o ostva­ri­va­nju pra­va na me­di­cin­sko-teh­nič­ka po­ma­ga­la ko­ji­ma se ostva­ri­va­nje pra­va na spolj­nu por­ta­bil­nu in­su­lin­sku pum­pu neo­prav­da­no ogra­ni­ča­va go­di­na­ma ži­vo­ta osi­gu­ra­nih li­ca obo­lje­lih od še­ćer­ne bo­le­sti na te­ra­pi­ji in­su­li­nom.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"