Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kuljači 128.000 za smještaj policajaca * Oluja obarala drveće i lomila plastenike * Rajković: Sa dijelom DPS-a o promjenama - Joković: O tome nema priče * DPS sve učinio da ne budemo vlast u Tuzima * Tramp nas nije interesovao * Mali Perica i bradata učiteljica * Ukinuti praznici
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
LI MANČANG, ambasador Kine u Beogradu:
Za Peking je Kosovo Srbija i tako će ostati.

Vic Dana :)

Dolazi tip u kafanu i naručuje 3 rakije...
I tako danima...
Pita ga konobar:
- Izvini a zašto stalno 3?
- Imam brata jednog u Australijii, drugog u Americi i dogovorili smo se kad pijemo da pijemo svako za svakog.
Posle mjesec dana dolazi i taman da konobar sipa 3, a on traži 2...
Pita konobar:
- Izvinite da nije neki problem sa braćom kad naručujete samo dvije?
Ma jok... Sve je ok nego sam ja prestao da pijem.

Šta kaže Kinez kada vidi da nema hrane u frižideru?
- Ni kučeta, ni mačeta.
Došao Bosanac u prodavnicu i pita:
- Koliko je ova krema za sunčanje?
Kaže prodavačica: 20 maraka!
- Daj mi onda tri jogurta!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-07-14 RADMILA VOJVODIĆ OCIJENILA DA JE PRESUDA POKAZALA DA JE BILA IZLOŽENA TORTURI
Upravni odbor da podnese ostavku
UO UCG Upravni odbor da podnese ostavku Tužbom sam zajedno sa advokatom Nikolom Martinovićem štitila integritet institucije koju sam branila od totalitarističko- fašisoidnog postupanja Upravnog odbora i Vlade prema ustavno zaštićenoj kategoriji – autonomiji UCG, ističe Radmila Vojvodić
Biv­ša rek­tor­ka Rad­mi­la Voj­vo­dić za­tra­ži­la je od Uprav­nog od­bo­ra Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re da pod­ne­se ostav­ku na­kon od­lu­ke Osnov­nog su­da da pri­hva­ti nje­nu tu­žbu o ne­za­ko­ni­toj smje­ni rek­to­ra UCG. Ona je sa­op­šti­la da tom tu­žbom ni­je šti­ti­la vla­sti­ti in­te­gri­tet, iako je u jav­no­sti i te ka­ko i lič­no bi­la iz­lo­že­na svo­je­vr­snoj tor­tu­ri. Voj­vo­di­će­va je u ok­tor­bu pro­šle go­di­ne smi­je­nje­na na­kon še­sto­mje­seč­nog su­ko­ba sa Vla­dom i Uprav­nim od­bo­rom, zbog od­lu­ke da se Vi­so­ka me­di­cin­ska ško­la iz Be­ra­na pre­mje­sti u Pod­go­ri­cu. Osnov­ni sud u Nik­ši­ću 11. ju­la je do­nio pre­su­du ko­jom se po­ni­šta­va odluka UO UCGG o smje­ni Voj­vo­di­će­ve s mje­sta rek­to­ra te in­sti­tu­ci­je.
– Tu­žbom sam za­jed­no sa advo­ka­tom Ni­ko­lom Mar­ti­no­vi­ćem šti­ti­la in­te­gri­tet in­sti­tu­ci­je ko­ju sam bra­ni­la od to­ta­li­ta­ri­stič­ko-fa­ši­so­id­nog po­stu­pa­nja Uprav­nog od­bo­ra i Vla­de pre­ma ustav­no za­šti­će­noj ka­te­go­ri­ji – auto­no­mi­ji UCG. Tu je, da­kle, sa­tis­fak­ci­ja ko­ju di­je­lim sa svim mo­jim sa­rad­ni­ci­ma i broj­nim ko­le­ga­ma ko­ji su sta­li u za­šti­tu auto­no­mi­je i hra­bro je jav­no po­dr­ža­va­li upr­kos pri­jet­nja­ma, po­li­tič­kim pri­ti­sci­ma i re­van­ši­zmu ko­ji im je pri­je­tio i da­lje pri­je­ti, ka­ko, na­ža­lost, svje­do­či i jav­nost – sa­op­šti­la je Voj­vo­di­će­va.
Ona sma­tra da sva­ku sa­tis­fak­ci­ju nad­ma­šu­je po­ra­zna svi­jest o šte­ti ko­ju je ta od­lu­ka do­ni­je­la UCG i pro­ka­za­la dr­žav­nu in­sti­tu­ci­ju vi­so­kog obra­zo­va­nja kao prav­ni pro­zi­ro­jim pa­tri­to­krat­skog dru­štva, a od već le­gen­dar­ne be­ran­ske me­di­cin­ske ško­le na­či­ni­la obra­zov­ni pro­vi­zo­ri­jum upr­kos či­nje­ni­ci jed­ne evrop­ski za­šti­će­ne re­gu­li­sa­ne pro­fe­si­je.
– Bra­ni­li smo auto­no­mi­ju, ali i tro­go­di­šnje re­for­me ko­je sam, sa ogrom­nim za­la­ga­njem na sto­ti­ne na­stav­ni­ka i sa­rad­ni­ka bes­kom­pro­mi­sno i uz ve­li­ke pri­ti­ske i unu­tar i iz­van UCG iz­bo­ri­la – što je bi­la, sma­tram, mo­ja ba­zič­na od­go­vor­nost na funk­ci­ji rek­to­ra – ka­že Voj­vo­di­će­va.
Biv­ša rek­tor­ka oče­ku­je da ova sud­ska od­lu­ka do­pri­ne­se je­di­nom ko­ri­snom i zdra­vom is­ho­du za in­te­gri­tet UCG – ostav­ci Uprav­nog od­bo­ra UCG.
– Ta­ko bi naj­vi­še uprav­no ti­je­lo UCG, ko­ji se sram­no slu­žio sil­nič­kim po­li­tič­kim ma­ni­pu­la­ci­ja­ma kra­še­ći i za­kon i aka­de­ma­ske etič­ke nor­me i či­ne­ći gru­bu po­vre­du auto­no­mi­je na­še in­sti­tu­ci­je, bi­lo sank­ci­o­ni­sa­no – po­ru­ču­je Voj­vo­di­će­va.
U obra­zlo­že­nju pre­su­de se na­vo­di da je sud utvr­đu­ju­ći spo­r­nu či­nje­ni­cu me­đu stran­ka­ma da li je bi­lo neo­p­hod­no iz­ja­šnje­nje Se­na­ta UCG, mi­šlje­nja da je uprav­ni od­bor mo­gao da raz­mo­tri ini­ci­ja­ti­vu i do­ne­se od­lu­ku o ra­zr­je­še­nju rek­to­ra bez pret­hod­nog iz­ja­šnje­nja Se­na­ta, ali sa­mo u slu­ča­ju ne­za­ka­zi­va­nja sjed­ni­ce Se­na­ta u ra­zum­nom ro­ku, što u kon­kret­nom slu­ča­ju ni­je bio slu­čaj.
– Do­la­zi se do za­ključ­ka da se o ini­ci­ja­ti­vi za ra­zr­je­še­nje rek­to­ra mo­ra­ju iz­ja­sni­ti i Se­nat i UO UCG, što u kon­kret­nom ni­je uči­nje­no. U kraj­njem, ni­je­su bi­le is­pu­nje­ne pro­ce­sno-for­mal­ne pret­po­stav­ke za od­lu­či­va­nje o ra­zr­je­še­nju rek­to­ra UCG, ov­dje tu­ži­telj­ke, od stra­ne UO UCG – is­ti­če se u od­lu­ci.D.B.


Za­ko­ni­ta od­lu­ka
Iz Rek­to­ra­ta na­vo­de da i ovog pu­ta za­u­zi­ma­ju prin­ci­pi­je­lan stav da ne ko­men­ta­ri­šu od­lu­ke dr­žav­nih orga­na, ta­ko da ne­će ko­men­ta­ri­sa­ti ni ovu od­lu­ku.
– S ob­zi­rom na to da smo uvje­re­ni da je od­lu­ka o ra­zr­je­še­nju Rad­mi­le Voj­vo­dić za­ko­ni­ta i oprav­da­na, Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re će iz­ja­vi­ti žal­bu u za­kon­skom ro­ku. Sud je pri­hva­tio za­htjev u di­je­lu u ko­jem je tra­žen po­ni­štaj od­lu­ke o ra­zr­je­še­nju. Me­đu­tim, sud je ne­dvo­smi­sle­no od­bio kao neo­sno­van za­htjev ko­jim je tra­že­no da Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re us­po­sta­vi sta­nje ka­kvo je bi­lo pri­je do­no­še­nja od­lu­ke Uprav­nog od­bo­ra, u su­šti­ni za­htjev da prof. Rad­mi­la Voj­vo­dić po­no­vo bu­de rek­tor – is­ti­ču iz Rek­to­ra­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"