Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Agentima isplatili 18.500 eura za službena putovanja * Političke štetočine me predstavljaju kao saradnika DPS-a * Sudija me gurnula, pa inscenirala napad * Lazović kupio 2.000 akcija za 16.000 * Agentima isplatili 18.500 eura za službena putovanja * Zaharčenko poginuo u eksploziji * Srbija neće prihvatiti ponižavajuće rješenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-09-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
Ne može biti normalno da DPS podrži aktivnosti opozicije kojima je cilj smjena DPS-a.

Vic Dana :)

Grdi otac svog, već odraslog i oženjenog sina, pa mu kaže:
Kako te nije sramota, svakodnevno jurcaš za ženama a imaš djecu koja idu u školu. Sin se malo zamisli pa kaže ocu:
• Pa šta da radim, da ispišem djecu iz škole?


Mujo dobio novi posao kao električar u bolnici i nakon par dana pošalju ga na intenzivnu njegu zbog nekog kvara. Pregledava Mujo instalacije, češka se po glavi i napokon skonta šta je u pitanju, pa otvori vrata od šok sobe gdje su pacijenti priključeni na aparate za vještačko disanje:
- ‚Ajmo sad, svi duboko udahn‘te, moram promijen‘t osigurače!
Gospodine, jedan ludi čovjek je pobjegao iz bolnice. Mršav je i ima 200 kila.
- Pa kako to?
- Jel vam kažem da je lud.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi MINISTARSTVO PROSVJETE NA VELIKOM ISPITU ZBOG PRILIVA SUMNJIVIH DIPLOMA
Zbog falsifikata 10 krivičnih prijava
Kurpejović Zbog falsifikata 10 krivičnih prijava Imali smo preko 30 rješenja o odbijanju zahtjeva zbog statusa ustanove, odnosno isprave su izdale ustanove koje nijesu bile licencirane ili akreditovane za djelatnost visokog obrazovanja, ističe Mubera Kurpejović
Mi­ni­star­stvo pro­svje­te pod­ni­je­lo je de­set kri­vič­nih pri­ja­va pro­tiv oso­ba ko­je su pod­ni­je­le za­htjev za no­stri­fi­ka­ci­ju fal­si­fi­ko­va­nih i di­plo­ma ko­je ni­je­su ste­če­ne u li­cen­ci­ra­nim usta­no­va­ma. Di­rek­to­ri­ca Di­rek­to­ra­ta za vi­so­ko obra­zo­va­nje u Mi­ni­star­stvu pro­svje­te Mu­be­ra Kur­pe­jo­vić ka­za­la je za „Dan” da Mi­ni­star­stvo pro­svje­te u skla­du sa Za­ko­nom o pri­zna­va­nju ino­stra­nih obra­zov­nih is­pra­va i iz­jed­na­ča­va­nju kva­li­fi­ka­ci­ja, u svr­hu za­po­šlja­va­nja vr­ši pri­zna­va­nje ino­stra­nih obra­zov­nih is­pra­va ste­če­nih na­kon za­vr­še­nog vi­so­kog obra­zo­va­nja.
– U po­sled­nih ne­ko­li­ko go­di­na ima­li smo oko de­set kri­vič­nih pri­ja­va i pre­ko 30 rje­še­nja o od­bi­ja­nju za­htje­va zbog sta­tu­sa usta­no­ve, od­no­sno is­pra­ve su iz­da­le usta­no­ve ko­je ni­je­su bi­le li­cen­ci­ra­ne ili akre­di­to­va­ne za dje­lat­nost vi­so­kog obra­zo­va­nja. Po­seb­no bih is­ta­kla da je CG pot­pi­sni­ca Li­sa­bon­ske kon­ven­ci­je o pri­zna­va­nju i sa­mim tim prin­ci­pi pri­zna­va­nja su isti u ve­ći­ni ze­mlja. Cr­na Go­ra kao pot­pi­sni­ca kon­ven­ci­je se sva­ka­ko pri­dr­ža­va svih na­ve­de­nih prin­ci­pa, kao i pri­mje­ra naj­bo­lje prak­se u svim seg­men­ti­ma obra­zo­va­nja. Svi pro­pi­si u obla­sti obra­zo­va­nja su uskla­đe­ni sa pre­po­ru­ka­ma EU i stan­dar­di­ma ko­ji ima­ju za cilj una­pre­đe­nje kva­li­te­ta – is­ti­če Kur­pe­jo­vi­će­va.
Ona ob­ja­šnja­va da je za­ko­nom pro­pi­sa­no da se u po­stup­ku pri­zna­va­nja is­pra­ve ra­di za­po­šlja­va­nja mo­že utvr­đi­va­ti, od­no­sno ci­je­ni­ti: da li je usta­no­va ko­ja je iz­da­la di­plo­mu pri­zna­ta, od­no­sno akre­di­to­va­na od stra­ne nad­le­žnog or­ga­na u ze­mlji u ko­joj je ste­če­na obra­zov­na is­pra­va; si­stem obra­zo­va­nja u ze­mlji u ko­joj je ste­če­na ino­stra­na obra­zov­na is­pra­va, tra­ja­nje i ni­vo, od­no­sno ste­pen obra­zo­va­nja bez upo­re­đi­va­nja obra­zov­nog, od­no­sno stu­dij­skog pro­gra­ma, vje­ro­do­stoj­nost obra­zov­ne is­pra­ve, dru­ge okol­no­sti od zna­ča­ja za pri­zna­va­nje is­pra­ve ra­di za­po­šlja­va­nja. U po­stup­ku pri­zna­va­nja Mi­ni­star­stvo pre­ko ENIC cen­tra, kao svo­je po­seb­ne or­ga­ni­za­ci­o­ne je­di­ni­ce vr­ši pro­vje­ru sta­tu­sa usta­no­ve, na ko­joj je ste­če­no vi­so­ko obra­zo­va­nje, u ze­mlji iz­da­va­nja is­pra­ve, kao i pro­vje­ru vje­ro­do­stoj­no­sti sa­me is­pra­ve – na­vo­di Kur­pe­jo­vi­će­va.
Ona ka­že da je ENIC cen­tar in­for­ma­ci­o­ni cen­tar i član je Evrop­ske mre­že in­for­ma­ci­o­nih cen­ta­ra o pri­zna­va­nju i mo­bil­no­sti (ENIC – Euro­pean Net­work of In­for­ma­tion Cen­tres), što nam zna­čaj­no olak­ša­va pro­ce­du­re pro­vje­ra.
– Na­kon do­bi­je­nih neo­p­hod­nih in­for­ma­ci­ja Mi­ni­star­stvo do­no­si rje­še­nje. Ta­ko­đe, sta­tus usta­no­ve mo­že­te i sa­mi pro­vje­ri­ti pre­ko web stra­ni­ca mi­ni­star­sta­va nad­le­žnih za obra­zo­va­nje, od­no­sno ti­je­la nad­le­žnih za akre­di­ta­ci­ju i li­cen­ci­ra­nje. Za­to je pre­po­ru­ka svim bu­du­ćim stu­den­ti­ma da pri­li­kom iz­bo­ra usta­no­ve na ko­joj će na­sta­vi­ti obra­zo­va­nje pro­vje­re njen status ka­ko ne bi do­šli u si­tu­a­ci­ju da im se po po­vrat­ku u CG di­plo­ma ne pri­zna­je. Pro­vje­ru vje­ro­do­stoj­no­sti za is­pra­ve ste­če­ne u re­gi­o­nu vr­ši­mo di­rekt­nom pro­vje­rom kod sa­me usta­no­ve ko­ja je iz­da­la is­pra­vu, dok za osta­le ze­mlje, u za­vi­sno­sti od na­ci­o­nal­ne le­gisla­ti­ve, di­rekt­no kod usta­no­ve ili pre­ko enic cen­tra. U slu­ča­ju ka­da je is­pra­vu iz­da­la usta­no­va ko­ja ne­ma akre­di­ta­ci­ju, od­no­sno lic­ne­cu i ka­da is­pra­va ni­je od jav­ne va­žno­sti u ze­mlji iz­da­va­nja, mi­ni­star­stvo do­no­si rje­še­nje o od­bi­ja­nju. Ka­da po­sto­ji sum­nja da se ra­di o fal­si­fi­ka­tu i da di­plo­ma ni­je vje­ro­do­stoj­na u skla­du sa po­seb­nim za­ko­nom, pod­no­si se kri­vič­na pri­ja­va nad­le­žnim or­ga­ni­ma – ka­že Kur­pe­jo­vi­će­va.
Ona pojašnjava da su u ci­lju za­šti­te na­šeg tr­ži­šta od ma­nje kva­li­tet­nih di­plo­ma, pred­lo­ži­li re­gi­o­nal­no ran­gi­ra­nje usta­no­va vi­so­kog obra­zo­va­nja.
– Ovo bi bio do­bar na­čin da po­mog­ne­mo po­slo­dav­ci­ma da oda­be­ru kan­di­da­te ko­ji su di­plo­mu ste­kli na bo­lje ran­gi­ra­nim usta­no­va­ma, či­me bi, vje­ru­je­mo, opa­lo i in­te­re­so­va­nje za upis na ma­nje kva­li­tet­ne – na­vo­di Kur­pe­jo­vi­će­va.
D.B.

Po­slo­dav­ci pre­po­zna­ju kva­li­tet

Kur­pe­jo­vi­će­va na­vo­di da su tr­ži­šte i po­slo­dav­ci kraj­nji ko­ri­sni­ci ko­ji će pre­po­zna­ti naj­bo­lje stu­den­te i naj­kva­li­tet­ni­je usta­no­ve.
– Tu je, sva­ka­ko, bit­na i sa­rad­nja sa ko­le­ga­ma iz re­gi­o­na, ali tre­ba ima­ti na umu da sva­ka ze­mlja za­dr­ža­va pra­vo da na po­se­ban na­čin ure­di po­stu­pak akre­di­ta­ci­je i li­cen­ci­ra­nja ko­ji tre­ba da obez­bi­je­de kva­li­tet. Mi se u Cr­noj Go­ri tru­di­mo da na­še pr­o­ce­du­re za akre­di­ta­ci­ju i li­cen­ci­ra­nje bu­du u skla­du sa smjer­ni­ca­ma i stan­dar­di­ma za obez­bje­đe­nje kva­li­te­ta, i tu će u na­red­nom pe­ri­o­du zna­čaj­nu ulo­gu ima­ti Agen­ci­ja za kon­tro­lu i obez­bje­đe­nje kva­li­te­ta.


Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"