Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Najveći izazov Crne Gore je suočavanje s korupcijom * Spremni za privremenu radnu grupu bez prekida bojkota * Milo troši 150 hiljada više od Filipa * Povrijeđena tri đaka i pomoćnik direktora * Kineski razarač „otjerao” američki * Politički fundamentalizam * Plakati sramote
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Srđa Keković, generalni sekretar USSCG:
– Ako ne nađemo kompromis s Vladom oko rješenja za nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, tražićemo referendum.

Vic Dana :)

Negdje na sjevernom Atlantiku...
- Kapetane! Imam dvije vijesti, lošu i dobru. Sa kojom da počnem?
- Da čujem prvo lošu.
- Naletjeli smo na ledeni brijeg i uskoro ćemo potonuti!
- Sto mu ajkula! Šta je onda dobra vijest!?
- Dobićemo jedanaest Oskara...
Kaže žena mužu:
– Srećo, moram nešto da ti kažem. Znam da se brak zasniva na povjerenju i zato sam odlučila da ti priznam da uopšte ne razlikujem boje.
– U redu je, dušo, i ja sam već mislio da ti priznam da sam crnac.
Muž se vraća kući sa pogreba svoje žene. Iznenada, s krova jedne kuće pored koje je prolazio, pred noge mu padne cigla. On pogleda u nebo i reče:
- Ah draga, pa već si stigla gore.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-09-29 MINISTAR PROSVJETE DAMIR ŠEHOVIĆ NASTAVIO SA STAROM PRAKSOM
Partijskog druga postavio za direktora Trgovinske škole
Damir Šehović i Darko Vukčević Partijskog druga postavio za direktora Trgovinske škole Riječ je o čovjeku sa velikim znanjem i iskustvom upravo u ovoj školi, koje niko ne može sporiti, a članstvo u partiji ne može biti prepreka, baš kao što ne bi trebalo da bude ni prednost, navode iz Ministarstva prosvjete
Mi­ni­star pro­svje­te Da­mir Še­ho­vić ime­no­vao je svog par­tij­skog ko­le­gu Dar­ka Vuk­če­vi­ća za vr­ši­o­ca du­žno­sti di­rek­to­ra Ško­le za sred­nje i vi­še struč­no obra­zo­va­nje „Ser­gi­je Sta­nić” iz Pod­go­ri­ce, umje­sto do­sa­da­šnjeg di­rek­to­ra Zo­ra­na Kli­kov­ca. Na­kon kon­kur­sa ras­pi­sa­nog u ju­nu, Še­ho­vić je za di­rek­to­ra te obra­zov­ne usta­no­ve ime­no­vao Vuk­če­vi­ća, ko­ji je ina­če član Op­štin­skog od­bo­ra Glav­nog gra­da So­ci­jal­de­mo­kra­ta Cr­ne Go­re, a bio je i kan­di­dat za od­bor­ni­ka u lo­kal­nom par­la­men­tu. Mi­ni­star pro­svje­te je ra­ni­je iz­mi­je­nio na­čin iz­bo­ra di­rek­to­ra i uveo tro­čla­nu ko­mi­si­ju, ko­ju ta­ko­đe on ime­nu­je, a ko­ja da­je mi­šlje­nje na iz­bor čel­ni­ka usta­no­va, ka­ko bi se na­vod­no de­po­li­ti­zo­va­la ime­no­va­nja di­rek­to­ra, ali se, pre­ma pi­sa­nju „Da­na”, ta prak­sa na­sta­vi­la u ve­li­kom bro­ju cr­no­gor­skih ško­la. Iz pi ar slu­žbe Mi­ni­star­stva pro­svje­te za „Dan” je sa­op­šte­no da je Vuk­če­vić za di­rek­to­ra Tr­go­vin­ske ško­le ime­no­van zbog svo­je struč­no­sti.
– Tač­no je da je za vr­ši­o­ca du­žno­sti di­rek­to­ra iza­bran go­spo­din Vuk­če­vić, du­go­go­di­šnji pro­fe­sor, spe­ci­ja­li­sta ho­te­li­jer­stva, član Na­ci­o­nal­nog sa­vje­ta za obra­zo­va­nje i ne­ko ko po­zna­je funk­ci­o­ni­sa­nje te usta­no­ve u pot­pu­no­sti jer je du­gi niz go­di­na ra­dio u njoj. Ško­la funk­ci­o­ni­še re­gu­lar­no jer je za­kon­skom pro­ce­du­rom pred­vi­đe­no da se kon­kurs za iz­bor di­rek­to­ra ras­pi­su­je ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­je is­te­ka man­da­ta tre­nut­nog di­rek­to­ra. Osim to­ga, ško­le ima­ju i po­moć­ni­ke i ap­so­lut­no ne po­sto­ji ni­je­dan pro­blem po tom pi­ta­nju. Kon­ti­nu­i­tet ra­da u ovoj, kao i sva­koj dru­goj ško­li u ko­joj se vr­ši iz­bor di­rek­to­ra je obez­bi­je­đen – is­ti­ču iz mi­ni­star­stva.
Na pi­ta­nje da li se ra­di o par­tij­skom za­po­šlja­va­nju, s ob­zi­rom na to da je Vuk­če­vić član vla­da­ju­će par­ti­je, či­ji je član i sam mi­ni­star Še­ho­vić, iz mi­ni­star­stva na­vo­de da to ne bi tre­ba­lo da bu­de pre­pre­ka.
– Pre­po­ru­ka za go­spo­di­na Vuk­če­vi­ća je nje­gov du­go­go­di­šnji an­ga­žman upra­vo u ško­li „Ser­gi­je Sta­nić”, nje­go­vo obra­zo­va­nje upra­vo iz ove obla­sti, i nje­go­ve ak­tiv­no­sti u Na­ci­o­na­l­nom sa­vje­tu za obra­zo­va­nje. Da­kle, ri­ječ je o čo­vje­ku sa ve­li­kim zna­njem i is­ku­stvom upra­vo u ovoj ško­li, ko­je ni­ko ne mo­že spo­ri­ti. A član­stvo u par­ti­ji ne mo­že bi­ti pre­pre­ka, baš kao što ne bi tre­ba­lo da bu­de ni pred­nost – sma­tra­ju u Mi­ni­star­stvu pro­svje­te.
D.B.

Smijeni nepodobnog, postavi našeg

„Dan” je u vi­še na­vra­ta ob­ja­vlji­vao da je mi­ni­star pro­svje­te za­po­šlja­vao ka­dar iz svo­je par­ti­je, po­seb­no pri­je iz­bo­ra. Iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA su Še­ho­vi­ća ra­ni­je op­tu­ži­va­li da je na par­tij­skim sa­stan­ci­ma oku­pljao pro­fe­so­re i di­rek­to­re obra­zov­nih in­sti­tu­ci­ja i pri­ti­skao ih da po­dr­že nje­go­vu par­ti­ju.
– Na iz­bor­nim li­sta­ma So­ci­jal­de­mo­kra­ta (po­je­di­nač­nim i ko­a­li­ci­o­nim) za iz­bo­re u Ul­ci­nju i Be­ra­na­ma na­la­zi­lo se vi­še pro­svjet­nih rad­ni­ka i di­rek­to­ra obra­zov­nih in­sti­tu­ci­ja. Še­ho­vi­ću cilj ni­je una­pre­đe­nje pro­svjet­nog si­ste­ma, već po­bolj­ša­nje par­tij­ske in­fra­struk­tu­re i stva­ra­nje mje­sta za čla­no­ve SD po prin­ci­pu – smi­je­ni ne­po­dob­nog, po­sta­vi na­šeg – upo­zo­ri­la je ra­ni­je pot­pred­sjed­ni­ca URA Su­a­da Zo­ro­njić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"