Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Najveći izazov Crne Gore je suočavanje s korupcijom130 * Spremni za privremenu radnu grupu bez prekida bojkota130 * Milo troši 150 hiljada više od Filipa130 * Povrijeđena tri đaka i pomoćnik direktora130 * Kineski razarač „otjerao” američki130 * Politički fundamentalizam130 * Plakati sramote
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Srđa Keković, generalni sekretar USSCG:
– Ako ne nađemo kompromis s Vladom oko rješenja za nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, tražićemo referendum.

Vic Dana :)

Negdje na sjevernom Atlantiku...
- Kapetane! Imam dvije vijesti, lošu i dobru. Sa kojom da počnem?
- Da čujem prvo lošu.
- Naletjeli smo na ledeni brijeg i uskoro ćemo potonuti!
- Sto mu ajkula! Šta je onda dobra vijest!?
- Dobićemo jedanaest Oskara...
Kaže žena mužu:
– Srećo, moram nešto da ti kažem. Znam da se brak zasniva na povjerenju i zato sam odlučila da ti priznam da uopšte ne razlikujem boje.
– U redu je, dušo, i ja sam već mislio da ti priznam da sam crnac.
Muž se vraća kući sa pogreba svoje žene. Iznenada, s krova jedne kuće pored koje je prolazio, pred noge mu padne cigla. On pogleda u nebo i reče:
- Ah draga, pa već si stigla gore.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-10-02 IZ ZAVODA ZA ŠKOLSTVO UPOZORAVAJU DA JE VRŠNJAČKO NASILJE UZELO MAHA, MINISTARSTVO NIŠTA NE PREDUZIMA
U školama 305 tuča
Tuča u Gimnaziji u Tuzima (arhivski snimak) U školama 305 tuča Novović poručuje da treba uvesti rješenje da se kažnjavaju direktori škola kada dođe do vršnjačkog nasilja između učenika Direktor Srednje medicinske škole u Podgorici Branimir Kostić tvrdi da problem čestih obračuna između učenika nastaje zbog sakrivanja svađa i kasnog reagovanja nastavnika i osoblja škole
Pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma Za­vo­da za škol­stvo, u osnov­nim i sred­njim ško­la­ma u Cr­noj Go­ri za­bi­lje­že­no je 305 slu­ča­je­va vr­šnjač­kog na­si­lja za dvi­je go­di­ne, a su­m­nja se da ih je mno­go vi­še, ko­ji ni­je­su pri­ja­vlje­ni nad­le­žnim or­ga­ni­ma.
Di­rek­to­ri ško­la is­ti­ču da pro­blem vr­šnjač­kog na­si­lja na­sta­je jer se za­ta­ška­va­ju pro­ble­mi, sva­đe i raz­mi­ri­ce uče­ni­ka, pa do­la­zi do če­stih tu­ča u pod­go­rič­kim ško­la­ma.
Na­čel­nik Od­sje­ka za is­tra­ži­va­nje i raz­voj obra­zov­nog si­ste­ma u Za­vo­du Ra­do­je No­vo­vić ka­zao je za „Dan” da tre­ba uve­sti rje­še­nje da se ka­žnja­va­ju di­rek­to­ri ško­la ka­da do­đe do vr­šnjač­kog na­si­lja iz­me­đu uče­ni­ka. On ob­ja­šnja­va da je znat­no vi­še slu­ča­je­va vr­šnjač­kog na­si­lja za­bi­lje­že­no u osnov­nim ško­la­ma, 222 slu­ča­ja.
– Bi­će spro­ve­de­no is­tra­ži­va­nje u ško­la­ma ka­da je vr­šnjač­ko na­si­lje u pi­ta­nju i ra­di­će ga Udru­že­nje Ro­di­te­lji. Ta­ko će­mo do­bi­ti re­pre­zen­ta­tiv­ne po­dat­ke za osnov­ne i sred­nje ško­le u Cr­noj Go­ri, ka­da je na­si­lje u pi­ta­nju. Na­si­lja u ško­la­ma ima, tre­ba da ga bu­de mno­go ma­nje, mi ni­je­smo za­do­volj­ni sta­njem i ra­dom ško­la ka­da je ovaj pro­blem u pi­ta­nju. Od­sjek za is­tra­ži­va­nje kva­li­te­ta ra­da ško­la će po­seb­nu pa­žnju obra­ti­ti na tu­če u škol­skim objek­ti­ma. Auto­mat­ski će­mo re­a­go­va­ti i na­pra­vi­ti iz­vje­štaj da li smo pri­mi­je­ti­li na­si­lje, i to na osno­vu upit­ni­ka ko­ji po­pu­nja­va­ju na­stav­ni­ci, dje­ca i ro­di­te­lji. Skre­nu­će­mo pa­žnju ško­la­ma i uko­li­ko bu­de tre­ba­lo za­tra­ži­ti re­ak­ci­ju pro­svjet­ne in­spek­ci­je – is­ti­če No­vo­vić.
On ka­že da je pred­la­gao iz­mje­nu Op­šteg za­ko­na o vas­pi­ta­nju i obra­zo­va­nju, ka­ko bi se spri­je­či­li ob­ra­ču­ni uče­ni­ka.
– Bi­će­mo opre­zni ka­da je na­si­lje u pi­ta­nju, jer za to po­sto­ji nul­ta to­le­ran­ci­ja. Tra­žio sam da se ka­žnja­va­ju di­rek­to­ri i ško­le, ali institucije ni­šta ni­jesu pred­u­ze­le. Tre­ba po­mo­ći i ono­me ko tr­pi i vr­ši na­si­lje ka­ko se to ne bi vi­še do­ga­đa­lo. Do­pa­da mi se ono što se ra­di u Sr­bi­ji, gdje mi­ni­star­stvo i mi­ni­star smje­nju­ju di­rek­to­re ka­da se de­si na­si­lje u ško­li. U osnov­nim ško­la­ma evi­den­ti­ra­na su 133 slu­ča­ja fi­zič­kog na­si­lja, od ko­jih je 11 te­žih, psi­ho­lo­škog (ver­bal­nog) na­si­lja je bi­lo u 57 slu­ča­je­va, od ko­jih če­ti­ri te­ža, sek­su­al­nog na­si­lja je bi­lo u šest slu­ča­je­va od ko­jih je­dan te­ži, so­ci­jal­ne izo­la­ci­je 16 i 10 slu­ča­je­va fi­nan­sij­skog na­si­lja – ka­že No­vo­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ma­lo ohra­bru­je či­nje­ni­ca što je evi­den­ti­ra­no ma­nje slu­ča­je­va vr­šnjač­kog na­si­lja u sred­njim ško­la­ma.
– Ukup­no su za­bi­lje­že­na 83 slu­ča­ja. U sred­njim ško­la­ma je pri­ja­vlje­no 47 slu­ča­je­va fi­zič­kog na­si­lja, od ko­jih 17 te­žih, 22 psi­ho­lo­ška na­si­lja, 12 slu­ča­je­va so­ci­jal­ne izo­la­ci­je i dva slu­ča­ja vaj­ber na­si­lja – na­vo­di No­vo­vić.
Di­rek­tor Sred­nje me­di­cin­ske ško­le u Pod­go­ri­ci Bra­ni­mir Ko­stić ka­zao je za „Dan” da pro­blem če­stih ob­ra­ču­na iz­me­đu uče­ni­ka na­sta­je zbog sa­kri­va­nja sva­đa i ka­snog re­a­go­va­nja na­stav­ni­ka i oso­blja ško­le.
– Upra­vo smo u če­tvr­tak ima­li pre­da­va­nje za uče­ni­ke o vr­šnjač­kom na­si­lju ko­je su dr­ža­li pri­pad­ni­ci Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca. Ima­mo ra­zna edu­ka­tiv­na pre­da­va­nja o na­si­lju, ali i kroz na­stav­ne pred­me­te ko­je iz­u­ča­va­ju đa­ci. Tu­če na­sta­ju zbog sit­nih ras­pra­va i sva­đa, uče­ni­ci to sa­kri­ju da ne bi oda­li dru­ga ili dru­ga­ri­cu. On­da se de­si još go­re, a pe­da­gog i pro­fe­so­ri ne mo­gu da re­a­gu­ju. Ape­lu­jem na uče­ni­ke da ne tr­pe ni­ka­kav vid na­si­lja i kri­ti­ka, već da nam se obra­te ka­ko bi­smo na vri­je­me re­a­go­va­li i spri­je­či­li ve­će po­sle­di­ce – re­kao Ko­stić.D.B.


Ni­ko ne pre­u­zi­ma od­go­vor­nost

Iz Udru­ženja Ro­di­te­lji ra­ni­je su sa­op­šti­li da po­da­ci Za­vo­da za škol­stvo ne osli­ka­va­ju pra­vo sta­nje, jer ve­li­ki broj slu­ča­je­va vr­šnjač­kog na­si­lja u ško­la­ma osta­je ne­pri­ja­vljen.
– Za­bri­nja­va nas po­rast na­si­lja u osnov­nim ško­la­ma, kao i slu­ča­je­vi sek­su­al­nog na­si­lja, što tre­ba da nas upo­zo­ri. Udru­že­nje Ro­di­te­lji će na­sto­ja­ti da uka­že na ove pro­ble­me iako ne­ma­mo pre­tje­ra­nu po­dr­šku nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja. Za­bri­nja­va nas što ni­ko ne pre­u­zi­ma od­go­vor­nost, već se lop­ti­ca pre­ba­cu­je, a či­nje­ni­ca je da ima­mo po­rast vr­šnjač­kog na­si­lja. Mi­ni­star­stvo pro­svje­te ni­je pri­hva­ti­lo na­še su­ge­sti­je ka­da su se mi­je­nja­li za­ko­ni, ta­ko da je sve osta­lo isto – ka­že Kri­sti­na Mi­ha­i­lo­vić, pred­sjed­nik Udru­že­nja Ro­di­te­lji.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"