Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Najveći izazov Crne Gore je suočavanje s korupcijom * Spremni za privremenu radnu grupu bez prekida bojkota * Milo troši 150 hiljada više od Filipa * Povrijeđena tri đaka i pomoćnik direktora * Kineski razarač „otjerao” američki * Politički fundamentalizam * Plakati sramote
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Srđa Keković, generalni sekretar USSCG:
– Ako ne nađemo kompromis s Vladom oko rješenja za nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, tražićemo referendum.

Vic Dana :)

Negdje na sjevernom Atlantiku...
- Kapetane! Imam dvije vijesti, lošu i dobru. Sa kojom da počnem?
- Da čujem prvo lošu.
- Naletjeli smo na ledeni brijeg i uskoro ćemo potonuti!
- Sto mu ajkula! Šta je onda dobra vijest!?
- Dobićemo jedanaest Oskara...
Kaže žena mužu:
– Srećo, moram nešto da ti kažem. Znam da se brak zasniva na povjerenju i zato sam odlučila da ti priznam da uopšte ne razlikujem boje.
– U redu je, dušo, i ja sam već mislio da ti priznam da sam crnac.
Muž se vraća kući sa pogreba svoje žene. Iznenada, s krova jedne kuće pored koje je prolazio, pred noge mu padne cigla. On pogleda u nebo i reče:
- Ah draga, pa već si stigla gore.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi DRŽAVNA USTANOVA 3.347 NA NAJNOVIJOJ VEBOMETRIKS LISTI, U CGO SMATRAJU DA JE RAZLOG SELEKCIJA PARTIJSKIH KADROVA
Univerzitet nazadovao za hiljadu mjesta
Univerzitet nazadovao za hiljadu mjesta Parametar otvorenosti prema metodologiji koju koristi Vebometriks upućuje na broj citiranja radova akademskog osoblja i tu se bilježi kontinuiran pad, tako je UCG u februaru 2017. bio na 2.195. mjestu, da bi u februaru 2018. pao na 9.593. mjesto, a u julu ove godine dodatno pao na 10.475. mjesto, ističe Mira Popović iz CGO Navedeni pad se odnosio na prve tri kategorije koje su vezane za web stranicu iz razloga što je u junu 2017. godine napravljen integrisani web sajt UCG, a istovremeno su ugašeni postojeći sajtovi fakulteta, ističu iz Rektorata
Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re i da­lje ni­je ni me­đu 3.000 naj­bo­ljih uni­ver­zi­te­ta na svi­je­tu i za­u­zi­ma tek 3.347 mje­sto, da­le­ko iza usta­no­va vi­so­kog obra­zo­va­nja iz re­gi­o­na, naj­no­vi­ji su po­da­ci Ve­bo­metriks svjet­ske rang li­ste. To je za 974 mje­sta lo­ši­ja po­zi­ci­ja ne­go pri­je go­di­nu da­na, ka­da je dr­žav­ni uni­ver­zi­tet za­u­zi­mao 2.370 mje­sto, a za oko 30 mje­sta bo­lje ne­go u ja­nu­a­ru ove go­di­ne.
Ured­ni­ci Ve­bo­me­trik­sa su, ka­da je ri­ječ o pa­ra­me­tru pri­sut­nost, UCG po­sta­vi­li na 1.529 mje­sto na svi­je­tu. Znat­no lo­ši­ji pa­ra­me­tri su uti­caj na­šeg dr­žav­nog uni­ver­zi­te­ta, gdje on za­u­zi­ma tek 5.928 po­zi­ci­ju. Ka­da je ri­ječ o otvo­re­no­sti, struč­nja­ci Ve­bo­me­trik­sa su oci­je­ni­li da se UCG na­la­zi na sa­mom za­če­lju svjet­skih usta­no­va vi­so­kog obra­zo­va­nja i za­u­zi­ma 10.475. mje­sto. Znat­no bo­lju po­zi­ci­ju UCG ima ka­da je ri­ječ o pa­ra­me­tru iz­vr­sno­sti ko­ji se ba­zi­ra na is­tra­ži­va­nju, gdje za­u­zi­ma 2.137. mje­sto.
Iz Rek­to­ra­ta UCG za „Dan” su ka­za­li da je ri­ječ o ran­gi­ra­nju uni­ver­zi­te­ta, pr­ven­stve­no po osno­vu sa­dr­ža­ja zva­nič­ne web stra­ni­ce uni­ver­zi­te­ta, kao što se mo­že za­klju­či­ti iz sa­mog na­zi­va ran­gi­ra­nja usta­no­va – Ve­bo­me­triks.
– Pre­ci­zni­je, 70 od­sto in­di­ka­to­ra za ran­gi­ra­nje se od­no­si na web stra­ni­cu (ka­te­go­ri­je pri­sut­nost, im­pakt i otvo­re­nost), a sve­ga 30 od­sto na na­uč­nu iz­vr­snost. Na­ve­de­ni pad se od­no­sio na pr­ve tri ka­te­go­ri­je ko­je su ve­za­ne za web stra­ni­cu iz raz­lo­ga što je u ju­nu 2017. go­di­ne na­pra­vljen in­te­gri­sa­ni web sajt UCG, a isto­vre­me­no su uga­še­ni po­sto­je­ći saj­to­vi fa­kul­te­ta. Ti­me je ve­li­ki broj do­ku­me­na­ta ko­ji su bi­li zna­čaj­ni za ovaj vid ran­gi­ra­nja po­stao ne­do­stu­pan na web-u. Ka­ko se in­te­gri­sa­ni web sajt po­ka­zao lo­šim za ovu vr­stu ran­gi­ra­nja, UCG je za­po­čeo pro­ce­du­ru iz­ra­de no­vog – ob­ja­šnja­va­ju iz Rek­to­ra­ta.
Iz Rek­to­ra­ta na­vo­de da ka­da se go­vo­ri o otvo­re­no­sti, tu se pod­ra­zu­mi­je­va do­stup­nost ra­znih ma­te­ri­ja­la na web stra­ni­ca­ma uni­ver­zi­te­ta.
– Uni­ver­zi­tet u Be­o­gra­du, ko­ji se na­la­zi na 300. mje­stu na Šan­gaj­skoj li­sti je u ovoj ka­te­go­ri­ji još lo­ši­je po­zi­ci­o­ni­ran, tač­ni­je na­la­zi se na 1.0778. mje­stu. Sto­ga, vje­ru­je­mo da je u oba slu­ča­ja do­šlo do od­re­đe­ne gre­ške pri­li­kom ran­gi­ra­nja uni­ver­zi­te­ta u ovoj ka­te­go­ri­ji. UCG se već du­že vri­je­me na­la­zi me­đu 10 od­sto svjet­skih uni­ver­zi­te­ta u ve­bo­ma­trik­so­voj ka­te­go­ri­ji iz­vr­sno­sti. Pre­ma naj­no­vi­jim re­zul­ta­ti­ma ran­gi­ra­nja, ko­ji su do­stup­ni od ju­la 2018. go­di­ne, UCG je za­dr­žao vr­lo pri­bli­žnu po­zi­ci­ju u od­no­su na ra­ni­je iz­vje­šta­je (svr­sta­va se pri­bli­žno me­đu 2.000 od pre­ko 27 hi­lja­da svjet­skih uni­ver­zi­te­ta o ko­ji­ma su pri­ku­plja­ni po­da­ci). Ka­da se uzmu u ob­zir svi uni­ver­zi­te­ti iz cen­tral­ne i is­toč­ne Evro­pe, UCG se na­la­zi na 126. po­zi­ci­ji. Oče­ku­je­mo da u sko­ri­je vri­je­me ostva­ri­mo na­pre­dak u ovoj naj­zna­čaj­ni­joj ka­te­go­ri­ji, po­seb­no na­kon što se sa na­ci­o­nal­nog ac.me do­me­na pre­đe na pod­do­men ucg.ac.me. Na­i­me, zbog ko­ri­šće­nja na­ci­o­nal­nog do­me­na, Cyber­me­triks tre­nut­no ne vr­ši ran­gi­ra­nje UCG na svo­jim li­sta­ma – na­vo­de iz Rek­to­ra­ta.
Sa­rad­ni­ca Cen­tra sa gra­đan­sko obra­zova­nje (CGO) Mi­ra Po­po­vić ka­za­la je za „Dan” da je kva­li­tet UCG na po­lju otvo­re­no­sti pao za 880 mje­sta u od­no­su na ja­nu­ar 2018. pre­ma Ve­bo­me­triks li­sti. Ona sma­tra da se ne vi­di ni­ka­kav na­pre­dak u re­zul­ta­ti­ma no­vog ru­ko­vod­stva na če­lu sa rek­to­rom Da­ni­lom Ni­ko­li­ćem.
– To po­tvr­đu­je i na­še na­vo­de o iz­ra­zi­toj ne­tran­spa­rent­no­sti UCG u ob­ja­vi po­da­ta­ka. Do­dat­no, či­ni se da pa­da i ni­vo na­uč­nog ra­da na UCG. Ima­ju­ći u vi­du me­to­do­lo­gi­ju po ko­joj se ran­gi­ra­nje na Ve­bo­me­triks li­sti vr­ši sti­če se uti­sak da je si­tu­a­ci­ja na UCG da­le­ko lo­ši­ja ne­go pret­hod­ne go­di­ne. Ve­bo­me­triks is­tra­ži­va­nje iz ju­la ove go­di­ne po­ka­zu­je da je UCG lo­ši­je ran­gi­ran za 974 mje­sta ne­go pret­hod­ne go­di­ne u istom pe­ri­o­du. Pa­ra­me­tar otvo­re­no­sti pre­ma me­to­do­lo­gi­ji ko­ju ko­ri­sti Ve­bo­me­triks upu­ću­je na broj ci­ti­ra­nja ra­do­va aka­dem­skog oso­blja i tu se bi­lje­ži kon­ti­nu­i­ran pad. Ta­ko je UCG u fe­bru­a­ru 2017. bio na 2.195 mje­stu, da bi na­kon go­di­nu da­na, u fe­bru­a­ru 2018. pao na 9.593. mje­sto, a u ju­lu ove go­di­ne do­dat­no pao na 10.475 mje­sto. Ta­ko­đe, Uni­ver­zi­tet Do­nja Go­ri­ca i Uni­ver­zi­tet Me­di­te­ran su bo­lje oci­je­nje­ni po ovom osno­vu od dr­žav­nog fa­kul­te­ta, što bi tre­ba­lo da za­mi­sli i ne sa­mo ru­ko­vod­stvo UCG ne­go i one ko­ji su po­sta­vi­li to ru­ko­vod­stvo. Oči­gled­no je da UCG ne mo­ti­vi­še svo­je aka­dem­sko oso­blje da se da­lje usa­vr­ša­va, ali i da pla­ća da­nak do­sta du­ge ne­ga­tiv­ne se­lek­ci­je ka­dro­va ko­ja je pred­nost da­la par­tij­sko po­dob­nim ka­dro­vi­ma umje­sto oni­ma ko­ji su ima­li zna­nje i na­uč­ne re­fe­ren­ce – is­ti­če Po­po­vi­će­va.
D.B.

In­sti­tu­ci­je da ob­ja­vlju­ju svo­je ra­do­ve

Ob­ja­vlji­va­njem svjet­ske rang li­ste uni­ver­zi­te­ta ured­ni­ci Ve­bo­me­triks li­ste že­le, ka­ko na­vo­de, da mo­ti­vi­šu is­tra­ži­va­če i in­sti­tu­ci­je vi­so­kog obra­zo­va­nja da ob­ja­vlju­ju sa­dr­ža­je na vebu ko­ji tač­no pri­ka­zu­ju nji­ho­ve na­uč­no-is­tra­ži­vač­ke ak­tiv­no­sti.
– Ve­bo­ma­triks ran­gi­ra­nje svjet­skih uni­ver­zi­te­ta je ini­ci­ja­ti­va „Cybermetriks Lab” – is­tra­ži­vač­ke gru­pe ko­ja pri­pa­da naj­ve­ćem jav­nom is­tra­ži­vač­kom ti­je­lu u Špa­ni­ji „Superior de Investigaciones Cientificas” (CSIC), a ujed­no je i me­đu pr­vim is­tra­ži­va­či­ma u Evro­pi.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"