Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-10-09 PROFESOR IVO PEAN TUŽIO ŠKOLU „DRAGO MILOVIĆ” ZBOG DISKRIMINACIJE
Nepodoban jer je opozicionar
Ivo Pean Nepodoban jer je opozicionar Iako ispunjava uslove konkursa, Pean je bez obrazloženja odbijen na dva konkursa, nakon čega je tužio školu smatrajući da su time prekršili dva zakona
Di­plo­mi­ra­ni pro­fe­sor ge­o­gra­fi­je iz Tiv­ta i li­ce sa in­va­li­di­te­tom Ivo Pe­an is­ti­če da je žr­tva dis­kri­mi­na­ci­je pri­li­kom pri­je­ma na­stav­nog oso­blja u OŠ „Dra­go Mi­lo­vić”. Pe­an sma­tra da je di­rek­tor­ka ško­le Ru­ži­ca La­za­re­vić, bez obra­zlo­že­nja, na dva jav­na kon­kur­sa za rad­no mje­sto na­stav­nik ge­o­gra­fi­je na od­re­đe­no vri­je­me, 14. de­cem­bra 2017. i 2. ok­to­bra 2018, od­lu­či­la da pri­mi dru­gog kan­di­da­ta. Sma­tra­ju­ći da su od­lu­ka­ma La­za­re­vi­će­ve pre­kr­še­na dva za­ko­na, Za­kon o za­bra­ni dis­kri­mi­na­ci­je li­ca sa in­va­li­di­te­tom i Za­ko­na o pro­fe­si­o­nal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji i za­po­šlja­va­nju li­ca sa in­va­li­di­te­tom, Pe­an je pro­tiv OŠ „Dra­go Mi­lo­vić” po­kre­nuo sud­ski pro­ces, ko­ji se od de­cem­bra pro­šle go­di­ne vo­di pred Osnov­nim su­dom u Ko­to­ru.
– Od tog pro­ce­sa ne oče­ku­jem ni­šta sem mo­ral­ne sa­tis­fak­ci­je, jer i u slu­ča­ju po­volj­ne pre­su­de od­go­vor­no li­ce ne bi ima­lo oba­ve­zu da me rad­no an­ga­žu­je ni­ti bi bi­lo ka­žnje­no. Kao OSI mo­gu sa­mo da ka­žem da La­za­re­vi­će­va ni­jed­nom sa mnom ni­je oba­vi­la zva­ni­čan raz­go­vor ni­ti mi ob­ja­sni­la zbog če­ga sam ne­po­do­ban za rad u ško­li. Pri­prav­nič­ki staž sam od­ra­dio u SMŠ „Mla­dost”, gdje smo bi­li ko­le­ge, pa do­bro zna ko­li­ko sam kva­li­fi­ko­van – re­kao je Pe­an, ko­ji je di­plo­mi­rao na za­gre­bač­kom Pri­ro­do­slov­nom-ma­te­ma­tič­kom fa­kul­te­tu.
U od­lu­ci od 14. de­cem­bra pro­šle go­di­ne, di­rek­tor­ka OŠ „Dra­go Mi­lo­vić” je na­ve­la da Pe­an is­pu­nja­va uslo­ve kon­kur­sa.
Pe­an ob­ja­šnja­va da po Za­ko­nu o pro­fe­si­o­nal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji i za­po­šlja­va­nju li­ca sa in­va­li­di­te­tom po­slo­da­vac ko­ji ima vi­še od 50 za­po­sle­nih du­žan je da za­po­sli naj­ma­nje pet od­sto li­ca sa in­va­li­di­te­tom u od­no­su na uku­pan broj za­po­sle­nih, a ne­za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom ko­je ima jed­na­ke ili bo­lje kva­li­fi­ka­ci­je struč­ne ili rad­ne spo­sob­no­sti je ka­žnji­vo i po Za­ko­nu o za­bra­ni dis­kri­mi­na­ci­je li­ca sa in­va­li­di­te­tom.
– S ob­zi­rom na to da u OŠ „Dra­go Mi­lo­vić” ni­je za­po­sle­no ni­jed­no OSI, a La­za­re­vi­će­va svje­sno kr­ši dva za­ko­na, osta­je mi da sum­njam da je moj an­ga­žman za nju i upra­vu ško­le ne­pri­hva­tljiv zbog mog stra­nač­kog opre­dje­lje­nja – ka­že Pe­an ko­ji je bio kan­di­dat za od­bor­ni­ka na li­sti opo­zi­ci­o­ne Ti­vat­ske ak­ci­je.
Ob­ja­šnja­va da 75 od­sto lič­nog do­hot­ka li­ca sa in­va­li­di­te­tom pod­mi­ru­je Fond i ško­la ne bi bi­la ni ma­te­ri­jal­no op­te­re­će­na jer kao OSI ima sub­ven­ci­je dr­ža­ve pri­li­kom za­po­šlja­va­nja.Ž.K.


La­za­re­vić: No­vi­na­ri­ma ni­sam du­žna iz­vje­šta­je

Di­rek­tor­ka OŠ „Dra­go Mi­lo­vić” Ru­ži­ca La­za­re­vić re­kla je u iz­ja­vi za naš list da „ni­je du­žna da no­vi­na­ri­ma ob­ja­šnja­va ni da­je iz­vje­šta­je o ka­drov­skim rje­še­nji­ma u ško­li”.
– U ovom slu­ča­ju ne­ma ni­ka­kve dis­kri­mi­na­ci­je jer se iza­bra­na kan­di­dat­ki­nja Iva­na Ja­ći­mo­vić u do­sa­da­šnjem ra­du po­ka­za­la od­lič­nom i lo­gič­no je da sa njom na­sta­vi­mo sa­rad­nju i pro­du­ži­mo ugo­vor za rad na od­re­đe­no vri­je­me. Na­šom si­ste­ma­ti­za­ci­jom ni­je pred­vi­đe­no ni­jed­no mje­sto za OSI i ta­kva li­ca ne­ma­ju pred­nost pri­li­kom za­po­šlja­va­nja – re­kla je La­za­re­vi­će­va, ko­ja je i od­bor­nik Hr­vat­ske gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve (HGI) u Skup­šti­ni op­šti­ne Ti­vat.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"