Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U kolima krio 2,4 kilograma kokaina * Za pet mjeseci nezakonito zaposlili 310 medicinara * Sa računa Opštine DPS-u 20.000 eura za članarine * Katnić da se umiješa ako prebace 100 miliona * Pliva ljudskim venama * U kolima krio 2,4 kilograma kokaina * Počast herojima na vječitoj straži
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milena Zoranović, učiteljica OŠ „Jugoslavij:
– Znam ja, ministre prosvjete, da je između hljeba i ćirilice pametnije birati hljeb, ali – JA ipak biram ćirilicu zato što sam UČITELjICA!

Vic Dana :)

Ide puž ulicom i spotakne se, pa kaže:
- Tako mi i treba kad žurim!


Izlazi policajac iz pekare i sretne drugog policajca, pa ga pita:
- Ako pogodiš koliko krofni imam u džepu, daću ti sve tri...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi FOND ZA ZDRAVSTVO PRIJAVIO INSPEKCIJI ZLOUPOTREBE U BOLNICAMA I DOMOVIMA ZDRAVLJA TOKOM IZBORNE GODINE
Za pet mjeseci nezakonito zaposlili 310 medicinara
Balota Za pet mjeseci nezakonito zaposlili 310 medicinara Fond je blagovremeno proslijedio ovu analizu Upravi za inspekcijske poslove na dalju nadležnost, istovremeno očekujući i preduzimanje odgovarajućih mjera i od strane Ministarstva zdravlja, koje bira direktore ustanova, rekao nam je direktor Fonda Adis Balota Istraga je obuhvatila 18 domova zdravlja, sedam opštih i tri specijalne bolnice
Fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje pri­ja­vio je Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve zlo­u­po­tre­be di­rek­to­ra zdrav­stve­nih usta­no­va, ko­ji su ne­za­ko­ni­to za­po­sli­li 310 me­di­cin­skih rad­ni­ka i dru­gog oso­blja bez sa­gla­sno­sti Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja u pr­vih pet mje­se­ci ove go­di­ne, po­tvr­đe­no je „Da­nu” u Fon­du za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje. Di­rek­tor Fon­da Adis Ba­lo­ta ka­zao je da po­da­ci is­tra­ge u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma po­ka­zu­ju da je za pr­vih pet mje­se­ci 2016. go­di­ne pri­mlje­no 377 li­ca, od če­ga je 156 li­ca za­po­sle­no po osno­vu jav­nog ogla­sa, a 221 li­ce an­ga­žo­va­no je po osno­vu ugo­vo­ra o dje­lu. On is­ti­če da je sa tim po­da­ci­ma Fond upo­znao Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, ko­je je iza­bra­lo di­rek­to­re usta­no­va, ko­ji su pre­kr­ši­li za­kon.
Ba­lo­ta ob­ja­šnja­va da od 156 za­po­sle­nih, za njih 89 ne po­sto­ji sa­gla­snost Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, kao ni za sva an­ga­žo­va­na li­ca van rad­nog od­no­sa, či­me se do­la­zi do po­da­tka od 310 za­po­sle­nih za ko­je ni­je po­sto­ja­la sa­gla­snost Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja.
– Fond je bla­go­vre­me­no pro­sli­je­dio ovu ana­li­zu Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve na da­lju nad­le­žnost, isto­vre­me­no oče­ku­ju­ći i pred­u­zi­ma­nje od­go­va­ra­ju­ćih mje­ra i od stra­ne Mi­ni­star­stva zdra­vlja, ko­je vr­ši nad­zor nad za­ko­ni­to­šću ra­da zdrav­stve­nih usta­no­va, uzi­ma­ju­ći u ob­zir či­nje­ni­cu da je di­rek­to­re, ko­ji su svo­jim pot­pi­som po­tvr­di­li po­dat­ke iz­ne­se­ne u ana­li­zi, po­sta­vio mi­ni­star zdra­vlja Bu­di­mir Še­grt. Fond je ura­dio ana­li­zu u usta­no­va­ma, ka­ko bi iden­ti­fi­ko­vao pro­blem ko­ji uzro­ku­je ne­do­sta­tak sred­sta­va za za­ra­de zdrav­stve­nih rad­ni­ka, zbog če­ga Vla­da u kon­ti­nu­i­te­tu go­di­na­ma obez­bje­đu­je do­dat­na sred­stva za is­pla­tu de­cem­bar­skih za­ra­da za­po­sle­nih. Ka­da je uočen trend da­ljeg za­po­šlja­va­nja na isti na­čin, Mi­ni­star­stvo zdra­vlja je upo­zna­to sa ana­li­zom i usli­je­di­la je oče­ki­va­na re­ak­ci­ja od stra­ne Fon­da. U tom smi­slu ho­ću da na­gla­sim da Fond ne ob­ra­ču­na­va za­ra­de za­po­sle­nih u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma, već sa­me zdrav­stve­ne usta­no­ve, kao sa­mo­stal­ni prav­ni su­bjek­ti, kod ko­jih se na­la­ze do­si­jei za­po­sle­nih u ko­je Fond ne­ma uvid, sem pri spro­vo­đe­nju na­mjen­skih kon­tro­la u usta­no­va­ma – is­ti­če Ba­lo­ta.
Ba­lo­ta na­vo­di da je ana­li­za ura­đe­na u 18 do­mo­va zdra­vlja, se­dam op­štih bol­ni­ca i tri spe­ci­jal­ne bol­ni­ce. On ni­je že­lio da go­vo­ri ko­ji di­rek­to­ri su ne­za­ko­ni­to za­po­sli­li naj­ve­ći broj rad­ni­ka.
– Sve in­for­ma­ci­je su pot­pi­sa­ne i ovje­re­ne od stra­ne di­rek­to­ra zdrav­stve­nih usta­no­va i zva­nič­no do­sta­vlje­ne Fon­du. Do­bi­je­ni po­da­ci su „ukr­šte­ni” sa po­da­ci­ma Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje od ko­jeg su za isti pe­ri­od tra­že­ne in­for­ma­ci­je o bro­ju ob­ja­vlje­nih i re­a­li­zo­va­nih jav­nih ogla­sa. Pod­sje­ćam da je Vla­da od 28. apri­la 2011. go­di­ne do­ni­je­la za­ključ­ke ko­jim za­du­žu­ju sve po­tro­šač­ke je­di­ni­ce da ugo­vo­re o dje­lu za­klju­če­ne bez pret­hod­ne sa­gla­sno­sti Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja ras­ki­nu po nji­ho­vom is­te­ku, osim uko­li­ko se ne utvr­di oprav­da­nost tih ugo­vo­ra, i za­ključ­kom 4 da se „ras­pi­si­va­nje jav­nog ogla­sa za po­pu­nu rad­nog mje­sta u jav­nim zdrav­stve­nim i vas­pit­no-obra­zov­nim usta­no­va­ma mo­že vr­ši­ti na osno­vu pret­hod­ne sa­gla­sno­sti re­sor­nog mi­ni­star­stva i pri­ba­vlje­nog mi­šlje­nja Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja o obez­bi­je­đe­nim fi­nan­sij­skim sred­stvi­ma. Iz ana­li­ze se mo­že za­klju­či­ti da su zdrav­stve­ne usta­no­ve kr­ši­le za­ključ­ke Vla­de kod pri­je­ma ka­dra i ni­je­su ko­ri­sti­le mo­guć­no­sti re­or­ga­ni­za­ci­je pro­ce­sa ra­da u okvi­ru po­sto­je­ćih ka­pa­ci­te­ta usta­no­ve, ili do­dat­no do­ka­za­le Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja oprav­da­nost za­klju­či­va­nja ova­kvih ugo­vo­ra – ka­že Ba­lo­ta. D.B.


Pri­ma­li rad­ni­ke zbog hit­no­sti

Iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja je sa­op­šte­no „Da­nu” da na osno­vu po­tre­ba zdrav­stve­nih usta­no­va is­ka­za­nih za po­pu­nja­va­nje upra­žnje­nih si­ste­ma­ti­zo­va­nih rad­nih mje­sta da­ju sa­gla­snost na pri­jem zdrav­stve­nog rad­ni­ka i zdrav­stve­nog sa­rad­ni­ka. Iz tog re­so­ra ka­žu da zdrav­stve­ne usta­no­ve u skla­du sa ak­tom o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta i na osno­vu de­talj­nih ana­li­za i po­tre­ba ko­je iz­i­sku­je hit­nost u rje­ša­va­nju ka­drov­skih pro­ble­ma vr­še pri­jem rad­ni­ka.
– U zdrav­stve­nim usta­no­va­ma po­stu­pak za­po­šlje­nja se od­no­si na upra­žnje­na rad­na mje­sta (usled od­la­ska rad­ni­ka u pen­zi­ju, upu­ći­va­nja na spe­ci­ja­li­za­ci­ju, zbog pre­la­ska u dru­gu zdrav­stve­nu usta­no­vu, smr­ti za­po­sle­nog, pri­vre­me­ne spri­je­če­no­sti za rad, trud­nič­kog i po­ro­dilj­skog od­su­stva, ostva­ri­va­nja pra­va na na­dok­na­du maj­ki sa tro­je i vi­še dje­ce...), a ko­ja su utvr­đe­na ak­tom o si­ste­ma­ti­za­ci­ji (na ko­je je Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja da­lo sa­gla­snost) i za ista su obez­bi­je­đe­na sred­stva u bu­dže­tu Fon­da za 2016. go­di­nu – na­vo­de iz mi­ni­star­stva.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"