Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi MINISTAR ZDRAVLJA NETRANSPARENTNO RASPOLAGAO BUDŽETOM U 2016. GODINI
Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura
Hrapović Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura Ministar Kenan Hrapović je donio dvije odluke kojima je za 14 službenika utvrđeno pravo na uvećanu zaradu, i to za 2015. i 2016. godinu, bez obrazloženja, a pravilnik o sistematizaciji nije mijenjan do 2016. godine, navodi se u reviziji DRI
Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja (DRI) je uvr­di­la da Mi­ni­star­stvo zdra­vlja ni­je obra­zlo­ži­lo za ko­je na­mje­ne je po­tro­ši­lo 695.000 eura ili 31 od­sto ukup­no bu­dže­ta 2016. go­di­ne. Re­vi­zi­jom DRI je utvr­đe­no da je bu­džet­ski za­htjev Mi­ni­star­stva zdra­vlja za 2016. go­di­nu mo­rao bi­ti ute­me­ljen na ana­li­za­ma re­al­nih i stvar­nih po­tre­ba, po struk­tu­ri ras­ho­da i utvr­đe­nim na­mje­na­ma, s ob­zi­rom na to da ga Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja ni­je u pot­pu­no­sti pri­hva­ti­lo. DRI je da­la po­zi­tiv­no mi­šlje­nje na re­vi­zi­ju te in­sti­tu­ci­je, sa skre­ta­njem pa­žnje na re­vi­zi­ju pra­vil­no­sti.
– Is­ti­če se po­seb­no da je na raz­dje­lu Mi­ni­star­stva zdra­vlja, na ra­čun­skoj po­zi­ci­ji 4199 – osta­lo, pla­ni­ra­no 650.000,00 eura, a na ra­čun­skoj po­zi­ci­ji 4149 – osta­le uslu­ge, pla­ni­ra­no je 45.000,00. Mi­ni­star­stvo zdra­vlja ne­ma de­talj­no obra­zlo­že­nje za ko­je na­mje­ne u 2016. go­di­ni su pla­ni­ra­na sred­stva u iz­no­su od 695.000 eura, što či­ni 31,13 od­sto bu­dže­ta Mi­ni­star­stva zdra­vlja.
Za­ko­nom o bu­dže­tu za 2016. go­di­nu pla­ni­ra­ni su iz­da­ci u iz­no­su od 2.087.882,48 eura. Na­kon pre­u­smje­ra­va­nja sred­sta­va te­ku­ći bu­džet je iz­no­sio 1.914.882,4, a re­a­li­zo­va­ni su iz­da­ci u iz­no­su od 1.552.888,35 eura, od­no­sno 81,1 od­sto pla­ni­ra­nih sred­sta­va. Na po­zi­ci­ja­ma 4199 – osta­lo i 4149 – osta­le uslu­ge, po pri­ro­di na­zi­va, ne bi smje­li da se pla­ni­ra­ju ve­li­ki iz­da­ci, a da za njih u struč­nim ela­bo­ra­ti­ma i u bu­džet­skom za­htje­vu ne­ma pre­ci­zno i ubje­dlji­vo po­ja­šnje­nog obra­zlo­že­nja. Po­re­đe­nja ra­di, za na­mje­ne Mi­ni­star­stva zdra­vlja u 2016. go­di­ni na ra­čun­skoj po­zi­ci­ji 4199 – osta­lo „pla­ni­ra­no“ je 650.000,00 eura, ili dva i po pu­ta vi­še sred­sta­va ne­go što iz­no­si bu­džet Za­vo­da za so­ci­jal­nu i dje­či­ju za­šti­tu u 2016. go­di­ni (258.492,39 eura), a iz­vr­še­nje je bi­lo u iz­no­su od sa­mo 55.661,03 eura – na­vo­di se u re­vi­zi­ji DRI.
Iz DRI upo­zo­ra­va­ju da ova­kav na­čin pla­ni­ra­nja bu­dže­ta Mi­ni­star­stva zdra­vlja, gdje se za ne­pre­ci­zno od­re­đe­ne na­mje­ne „pla­ni­ra­ju“ ve­li­ka sred­stva i omo­gu­ća­va pre­u­smje­ra­va­nje sred­sta­va za dru­ge na­mje­ne pre­ko po­tro­šač­ke je­di­ni­ce bu­džet­ske re­zer­ve i po­tro­šač­ke je­di­ni­ce sred­stva za rje­ša­va­nje stam­be­nih po­tre­ba, omo­gu­ća­va ne­kon­tro­li­sa­nu po­tro­šnju i ne do­pri­no­si ra­ci­o­nal­noj i na­mjen­skoj upo­tre­bi jav­nih sred­sta­va u zdrav­stvu.
– Na osno­vu od­lu­ke Vla­de o uve­ća­nju za­ra­de dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka (za 30 od­sto u od­no­su na za­ra­du ko­ja im pri­pa­da) ko­ji oba­vlja­ju nor­ma­tiv­no-prav­ne po­slo­ve, ta­da­šnji mi­ni­star Bu­di­mir Še­grt do­nio je od­lu­ku o pra­vu na uve­ća­nje za­ra­de za osam dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka. Mi­ni­star Še­grt je u ju­nu 2015. go­di­ne, od­lu­kom br. 11-6/2015-7, sta­vio van sna­ge po­sto­je­ću od­lu­ku. Po od­lu­ci ko­ja je sta­vlje­na van sna­ge, ime­no­va­ni slu­žbe­ni­ci pri­ma­li su uve­ća­nu za­ra­du pet mje­se­ci. Na­kon uki­da­nja od­lu­ke, jed­na slu­žbe­ni­ca, pre­ko Mi­ni­star­stva zdra­vlja, obra­ti­la se Ko­mi­si­ji za žal­be zbog ću­ta­nja ad­mi­ni­stra­ci­je. Po nje­nom za­htje­vu, Ko­mi­si­ja je na­lo­ži­la Mi­ni­star­stvu zdra­vlja da od­lu­či o za­htje­vu ime­no­va­ne, rje­še­njem broj 548/16, od 28. ju­la 2016. go­di­ne, ko­je je Mi­ni­star­stvu do­sta­vlje­no 25. no­vem­bra 2016. go­di­ne. Na­kon to­ga, no­vo­i­me­no­va­ni mi­ni­star Ke­nan Hra­po­vić je do­nio dvi­je od­lu­ke ko­ji­ma je za 14 slu­žbe­ni­ka utvr­đe­no pra­vo na uve­ća­nu za­ra­du, i to za 2015. i 2016. go­di­nu. Od­lu­kom za 2015. go­di­nu po­ve­ćan je broj slu­žbe­ni­ka sa osam na 13 ko­ji­ma se uve­ća­va za­ra­da, bez obra­zlo­že­nja, a pra­vil­nik o si­ste­ma­ti­za­ci­ji ni­je mi­je­njan do 2016. go­di­ne. Is­pla­ta po ovim od­lu­ka­ma iz­vr­še­na je 28. de­cem­bra, na osno­vu rje­še­nja mi­ni­stra zdra­vlja o uve­ća­nju za­ra­de i is­pla­će­no je uku­po 58.474,57 eura. DRI uka­zu­je su­bjek­tu re­vi­zi­je da je tre­ba­lo u pri­mje­ni od­lu­ka o uve­ća­nju za­ra­da vo­di­ti ra­ču­na, da is­klju­či­vo li­ca ko­ja su ras­po­re­đe­na i ne­po­sred­no oba­vlja­ju nor­ma­tiv­no prav­ne po­slo­ve stek­nu pra­vo na uve­ća­nje za­ra­de po tom osno­vu – na­vo­de re­vi­zo­ri.
D.B.

Ne vo­de evi­den­ci­ju o za­po­sle­ni­ma

DRI je uka­za­la da je re­vi­zi­jom utvr­đe­no da se u Mi­ni­star­stvu zdra­vlja evi­den­ci­ja o pri­sut­no­sti na po­slu vo­di­la ured­no za sva­ki rad­ni dan za 33 za­po­sle­na, dok se za osta­le za­po­sle­ne ni­je vo­di­la evi­den­ci­ja, pa ne­ma do­ka­za o nji­ho­vom pri­su­stvu na po­slu, kao osnov za ob­ra­čun i is­pla­tu za­ra­da.
– Pre­po­ru­ču­je se da se svi za­po­sle­ni, bez ob­zi­ra na rad­no mje­sto, ured­no evi­den­ti­ra­ju pri­li­kom do­la­ska na špo­sao i od­la­ska sa po­sla. Na osno­vu pri­su­stva na ra­du i u skla­du sa re­zul­ta­ti­ma ra­da svi, bez iz­u­zet­ka, tre­ba da oprav­da­ju za­ra­de i osta­la pri­ma­nja.


Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"