Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave136 * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka 136 * Cetinjanin ranjen u vrat 136 * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika136 * Mlađi smo nego što smo mislili136 * Roganović osumnjičen za lažne dojave136 * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni ŠEKULARSKO SELO RMUŠI MJESECIMA U SAOBRAĆAJNOJ BLOKADI, SELJANI TVRDE
Koncesionari uništili put
Rijeka teče putem Koncesionari uništili put „Zaslugom“ koncesionara koji su izgradili elektrane na Šekularskoj rijeci i onih koji su dobili zeleno svijetlo da eksploatišu drvnu masu put koji vodi prema selu Rmuši je postao neprohodan, ističe Mojsije Rmuš Ko što smo i obećali mi smo sanirali put, ali njime prolaze šumski koncesionari i njihova teška mehanizacija ga dodatno uništava – u ime kompanije „Hidroenergija Montenegro“ naglašava Ranko Radović
Mje­šta­ni še­ku­lar­skog se­la Rmu­ši tvr­de da se zbog neo­d­go­vor­nog po­na­ša­nja pred­u­ze­ća ko­ji su do­bi­la kon­ce­si­je na dr­žav­ne šu­me i vo­de mje­se­cij­ma na­la­ze u sa­o­bra­ćaj­noj blo­ka­di i da je do­šlo kraj­nje vri­je­me da se ovaj pro­blem ri­je­ši na od­go­va­ra­ju­ći na­čin. Po­ru­ču­ju da su sprem­ni da pre­du­zmu naj­ra­di­kal­ni­je mje­re u ci­lju za­šti­te ras­po­lo­ži­vih dru­štve­nih do­ba­ra sa ovog pod­ruč­ja uko­li­ko kon­ce­si­o­na­ri na­sta­ve sa de­va­sta­ci­jom pu­te­va i ne­mi­lo­srd­nim is­ko­ri­šća­va­njem pri­rod­nih re­sur­sa u nji­ho­vim se­li­ma. Re­ak­ci­ja mje­šta­na usli­je­di­la je na­kon što su pri­je ne­ko­li­ko da­na rad­ni­ci ŠIP „Po­li­mlja“ kre­nu­li da uđu u še­ku­lar­ske šu­me u na­mje­ri da na­sta­ve sa eks­plo­a­ta­ci­jom drv­ne ma­se u di­je­lu pla­ni­ne Mo­kra, pod iz­go­vo­rom da na to ima­ju pra­vo, shod­no ugo­vo­ru o kon­ce­si­ja­ma ko­ji su pot­pi­sa­li sa Upra­vom za šu­me Cr­ne Go­re.
- Pre­tu­rio sam sed­mu de­ce­ni­ju ži­vo­ta. Ci­je­lo vri­je­me sam bio po­sve­ćen za­vi­ča­ju u kom sam go­di­na­ma ula­gao ve­li­ke na­po­re da stvo­rim što bo­lje uslo­ve za ži­vot i se­bi i svo­joj po­ro­di­ci. Sa­da sam zbog ne­bri­ge onih ko­ji ra­u­bu­ju na­še šu­me i ri­je­ke do­šao u si­tu­a­ci­ju da ne mo­že­mo da do­đe­mo do ku­ća. Na­i­me, „za­slu­gom“ kon­ce­si­o­na­ra ko­ji su iz­gra­di­li elek­tra­ne na šeku­lar­skoj ri­je­ci i onih ko­ji su do­bi­li ze­le­no svi­je­tlo da eks­plo­a­ti­šu drv­nu ma­su put ko­ji vo­di pre­ma se­lu Rmu­ši je po­stao ne­pro­ho­dan. Ošte­će­no je ne­ko­li­ko mo­sto­va, dok se na po­je­di­nim mje­sti­ma na­la­ze na­sla­ge ze­mlje zbog ko­jih vo­zi­la ne mo­gu da pro­đu. I umje­sto da kon­ce­si­o­na­ri i nad­le­žne in­sti­tu­ci­je pre­du­zmu od­go­va­ra­ju­će mje­re da se ovaj pro­blem ri­je­ši oni te­že da za­do­vo­lje sa­mo svo­je po­tre­be i pro­htje­ve. Za­to je do­šlo kraj­nje vri­je­me da se sta­ne na kraj sa­mo­vo­lji moć­ni­ka ko­ji, na šte­tu lo­kal­nog sta­nov­ni­štva, uni­šta­va­ju pu­te­ve i osta­le vri­jed­no­sti sa ko­ji­ma ras­po­la­že­mo – na­gla­ša­va mje­šta­nin Moj­si­je Rmuš.
On pod­sje­ća da je pri­je dvi­je go­di­ne ne­za­pam­će­no ne­vri­je­me pra­će­no ja­kom ki­šom iza­va­lo iz­li­va­nje Rmu­ške ri­je­ke ko­ja je u pot­pu­no­sti ošte­ti­la put ko­ji u du­ži­ni od dva i po ki­lo­me­tra po­ve­zu­je se­lo sa glav­nom sa­o­bra­ćaj­ni­com Še­ku­lar – Be­ra­ne. Ta­da je vo­de­na bu­ji­ca od­ni­je­la de­vet dr­ve­nih mo­sto­va, osta­vlja­ju­ći za so­bom ogrom­ne kra­te­re. Mje­šta­ni na­vo­de da je ne­kon­tro­li­o­sa­na sje­ča šu­me u do­broj mje­ri uslo­vi­la iz­li­je­va­nje ri­je­ke iz ko­ri­ta. Is­ta­kli su da bi se u na­red­nom pe­ri­o­du mo­ra­lo vo­di­ti vi­še ra­ču­na o plan­skoj eks­plo­ta­ci­ji dr­ve­ta sa pro­sto­ra Še­ku­la­ra.
- Svje­do­ci smo da se po­sled­njih go­di­na po­red rječ­nih ko­ri­ta vr­ši ne­kon­tro­li­sa­na sje­ča šu­me. Sve se to ra­di bez ika­kvog re­da ta­ko da na oba­la­ma osta­ju ogrom­ne ko­li­či­ne ot­pa­da. Čim vo­de ma­lo na­do­đu ri­je­ke no­se taj ot­pad i za­tva­ra­ju pro­laz ri­je­ka is­pod mo­sto­va. Upor­no smo go­vo­ri­li da je to je ve­li­ka opo­me­na za ne­ka do­la­ze­ća vre­me­na i sig­nal lju­di­ma ko­ji su za­du­že­ni za po­što­va­nje šum­skog re­da da spri­je­če ja­va­šluk u na­šim šu­ma­ma. Me­đu­tim, na na­še za­htje­ve ni­ko ne okre­će gla­vu što je re­zul­ti­ra­lo ova­kvim sta­njem – na­vo­de mje­šta­ni Rmu­ša.
Iz kom­pa­ni­je „Hi­dro­e­ner­gi­ja Mon­te­ne­gro“ ko­ja je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na iz­gra­di­la če­ti­ri mi­ni­hi­dro­e­lek­tra­ne na Še­ku­lar­skoj ri­je­ci, na­vo­de da su u pot­pu­no­sti is­po­što­va­li pre­u­ze­te oba­ve­ze po pi­ta­nju odr­ža­va­nja i po­prav­ke pu­te­va na pod­ruč­ju Še­ku­la­ra.
- Ona­ko ka­ko smo i obe­ća­li, as­fal­ti­ra­li smo glav­ni put ko­ji po­ve­zu­je Še­ku­lar sa Ri­je­kom Mar­se­ni­ća. Po­pra­vlja­li smo i osta­le še­ku­lar­ske pu­te­ve i u vi­še na­vra­ta da­va­li do­na­ci­je za po­tre­be se­la. Ta­ko smo na­kon ne­za­pam­će­ne po­pla­ve u pot­pu­no­sti sa­ni­ra­li ošte­će­ni put ko­ji vo­di do se­la Rmu­ši u či­jem se prav­cu pro­sti­re i cje­vo­vod ko­ji do­vo­di vo­du do na­še elek­tra­ne. Mi smo ovaj put i na­kon to­ga po­pra­vlja­li. Pro­blem je u to­me što tim pu­tem pro­la­ze šum­ski kon­ce­si­o­na­ri i što ga nji­ho­va te­ška me­ha­ni­za­ci­ja do­dat­no uni­šta­va. Mi smo sprem­ni da, u skla­du svo­jih mo­guć­no­sti­ma, po­no­vo da­mo do­pri­nos da se obez­bi­je­di traj­na pro­hod­nost ovo­ga pu­ta. Ali, u to­me mo­ra­ju da nam po­mog­nu i nad­le­žne in­sti­tu­ci­je, kao i kon­ce­si­o­na­ri ko­ji tran­spor­tu­ju drv­nu ma­su. Pri­je sve­ga, tre­ba za­jed­nič­ki da iz­gra­di­mo ošte­će­ne mo­sto­ve i ti­me bi ovaj pro­blem, naj­vje­ro­vat­ni­je, bio ri­je­šen – u ime kom­pa­ni­je „Hi­dro­e­ner­gi­ja Mon­te­ne­gro“ na­gla­ša­va Ran­ko Ra­do­vić. D.J.


ŠIP „Po­li­mlje” bje­ži od do­go­vo­ra

Iz pred­u­ze­ća ŠIP „Po­li­mlje” ko­je eks­plo­a­ti­še šu­mu sa pro­sto­ra Še­ku­la­ra ni­je­su su se iz­ja­sni­li po ovom pi­ta­nju. „Dan” je ostao us­kra­ćen za nji­hov od­go­vor na pi­ta­nje da li će uče­stvo­va­ti u oprav­ci ošte­će­nog pu­ta ko­ji vo­di do se­la Rmu­ši, a se­lja­ni tvr­de da je umje­sto do­go­vo­ra „Po­li­mlje” po­no­vo ju­če po­sla­lo me­ha­ni­za­ci­ju da vr­ši tran­sport šu­me.
- Oči­gled­no je da su se na­še šu­me na­šle na me­ti onoh ko­ji za so­bom osta­vlja­ju pra­vu ka­sap­ni­cu. To je da­nas po­no­vo po­tvr­di­lo pred­u­ze­će ŠIP „Po­li­mlje“, či­ja je me­ha­ni­za­ci­ja prak­tič­no na si­lu kre­nu­la da re­me­ti pri­rod­nu rav­no­te­žu i uni­šta­va put­nu in­fra­struk­tu­ru. Sa dru­ge stra­ne nad­le­žne slu­žbe ne po­ku­ša­va­ju da su­zbi­ju ova­kve po­ja­ve. Za­to po­zi­va­mo dr­žav­ne or­ga­ne da nam umje­sto pri­če o ve­li­kim i stra­te­škim pro­jek­ti­ma pru­že ru­ku po­mo­ći i za­u­sta­ve uni­šta­va­nje Še­ku­la­ra – po­ru­či­li su mje­šta­ni.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"