Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni SVE ČEŠĆE ŽALBE MJEŠTANA DA EPCG IZBJEGAVA DA PLATI PRAVIČNU NADOKNADU ZA EKSPROPRISANU IMOVINU, PETAR DŽARIĆ SAVJETUJE
Strpljenjem protiv podvala monopolista
Postavljanje stubova dalekovoda Strpljenjem protiv podvala monopolista Do konačnog rješenja vlasnik treba da ograniči pristup na posjed, na šta ima puno zakonsko pravo, kako bi se izvršio pritisak na Elektroprivredu, ili neku drugu kompaniju, da pristane na realan iznos naknade i dogovorno ih isplati, pojašnjava Džarić
Sve su če­šće žal­be sta­nov­ni­ka Gor­njih Ko­mi­na, Lju­ća, Zblje­va da Elek­tro­pri­vre­da iz­bje­ga­va da pla­ti pra­vič­nu na­dok­na­du za eks­pro­pri­ja­ci­ju ze­mlji­šta iako da­le­ko­vo­di pro­la­ze kroz dvo­ri­šta i pre­ko ku­ća. U raz­go­vo­ru za „Dan“ Pe­tar Dža­rić, di­plo­mi­ra­ni prav­nik, ka­že da se Elek­tro­pri­vre­da ko­ri­sti svim mo­gu­ćim sred­stvi­ma, ka­ko bi iz­bje­gla da pla­ti sve po­treb­ne oba­ve­ze, ali i da vla­sni­ci imo­vi­ne ne tre­ba ola­ko da po­pu­ste pod pri­ti­skom kom­pa­ni­je već da bra­ne svoj po­sjed i zah­ti­je­va­ju pra­vič­nu na­dok­na­du. Dža­rić ka­že da je Elek­tro­pri­vre­da ne­ko­li­ko pu­ta pro­tiv nje­ga pod­no­si­la pri­ja­ve, tra­ži­la asi­sten­ci­ju po­li­ci­je, jer ni­je do­zvo­lja­vao da na nje­gov po­sjed uđu bez va­lja­nih od­lu­ka. On na­gla­ša­va da je u svim tim slu­ča­je­vi­ma prav­da bi­la na nje­go­voj stra­ni i da to­me svje­do­če sud­ske pre­su­de, pa po­ru­ču­je svo­jim su­gra­đa­ni­ma da ne smi­ju bi­ti po­pu­stlji­vi u bra­nje­nju svo­jih pra­va, da mo­ra­ju bi­ti str­plji­vi i upor­ni i da ne do­zvo­le da se na nji­ho­ve po­sje­de ula­zi bez do­go­vo­ra o pra­vič­noj eks­pro­pi­ja­ci­ji ili do­ni­je­te sud­ske pre­su­de.
On po­ja­šnja­va da do ko­nač­nog rje­še­nja vla­snik tre­ba da ogra­ni­či­ pri­stup na po­sjed, na šta ima pu­no za­kon­sko pra­vo, ka­ko bi se iz­vr­šio pri­ti­sak na Elek­tro­pri­vre­du, ili ne­ku dru­gu kom­pa­ni­ju, da pri­sta­ne na re­a­lan iz­no­se na­kna­de i do­go­vor­no ih is­pla­ti.
Dža­rić ka­že da je to ja­ko bit­no jer pred­la­gač eks­pro­pri­ja­ci­je, obič­no, u zva­ni­čan po­stu­pak uno­si da­le­ko ma­nje za­htje­ve u od­no­su na po­vr­ši­ne ze­mlji­šta ko­je su mu po­treb­ne, od­no­sno svo­jim pred­lo­gom uma­nju­je sve ono što mu tre­ba od imo­vi­ne za iz­vo­đe­nje pro­jek­ta.
-Prak­sa EPCG je da i ne pod­no­si za­htjev da joj se omo­gu­ći po­sta­vlja­nje vo­do­va –ži­ca, i tre­ba­lo je mno­go le­gal­nog pri­ti­ska na EPCG da u od­no­su na na­šu imo­vi­nu uklju­či pla­ća­nje ove na­dok­na­de, a što je ova kom­pa­ni­ja bi­la oba­ve­zna da ura­di. Oni ka­sni­je po­sta­ve vo­do­ve-ži­ce, dok jed­no­stav­no ve­li­ki broj lju­di ko­ji ne­ma prav­nič­ko zna­nje i ne zna da ima pra­vo za na­kna­du zbog tih ži­ca ko­je mu ogra­ni­ča­va­ju imo­vi­nu. Pred­la­gač po­stup­ka eks­pro­pri­ja­ci­je, kroz pred­log uma­nji za­htjev za po­vr­ši­na­ma va­šeg ze­mlji­šta ko­je mu je po­treb­no, iz jed­nog je­di­nog raz­lo­ga, da bi pro­cje­na pred nad­le­žnim or­ga­ni­ma, ono­ga što tre­ba da vam pla­ti, bi­la da­le­ko ma­nja - ka­že Dža­rić i pod­vla­či da je zbog svih ob­ma­na od stra­ne pred­la­ga­ča Elek­tro­pri­vre­de ili ne­ke dru­ge kom­pa­ni­je, naj­bo­lje one­mo­gu­ći­ti pri­stup na te­ren dok se ne na­đe rje­še­nje.
Dža­rić po­ja­šnja­va da po­sto­ji pot­pu­na i ne­pot­pu­na eks­pro­pri­ja­ci­ja. Pot­pu­na je ona ko­ja se od­no­si na ze­mlji­šte ko­je se traj­no iz­u­zi­ma u ko­rist pred­la­ga­ča eks­pro­pri­ja­ci­je i pla­ća se u iz­no­su od 100 po­sto vri­jed­no­sti ze­mlji­šta. Ne­pot­pu­na eks­pro­pri­ja­ci­ja je ogra­ni­če­nje pra­va svo­ji­ne na od­re­đe­ni na­čin, a za ko­ji se pla­ća na­kna­da u skla­du sa pro­cje­nom vje­šta­ka ima­ju­ći u vi­du ci­je­nu ze­mlji­šta.
-Ni­po­što se ne smi­je pri­sta­ti da vam pla­te ze­mlji­šte za stub­na mje­sta po ne­koj ve­ćoj ci­je­ni, a da za osta­lo ne da­ju ni­šta, to je je­dan od vi­do­va ma­ni­pu­la­ci­je mo­no­po­li­stič­kih su­bje­ka­ta, ko­ji­ma je u in­te­re­su sa­mo sop­stve­ni pro­fit na uštrb svih nas - ka­že Dža­rić i na­vo­di da kad se za­vr­ši po­stu­pak eks­pro­pri­ja­ci­je pred Upra­vom za ne­kret­ni­ne, od­no­sno ka­da se utvr­de pra­va i oba­ve­ze i nji­ho­ve i va­še, pred­la­gač eks­pro­pri­ja­ci­je do­sta­vlja po­nu­du ko­li­ko je spre­man da pla­ti za eks­pro­pri­sa­ne po­vr­ši­ne. U 99 od­sto slu­ča­je­va, ka­že Dža­rić, ta po­nu­da je ne­pri­mje­re­no ni­ska.
- U po­stup­ku pred su­dom vi ne sno­si­te ni­ka­ka­kve tro­ško­ve, i mo­ja pre­po­ru­ka je da se od­bi­je po­nu­da ako je ni­ska i da se ide na sud – po­ru­ču­je Dža­rić svo­jim su­gra­đa­ni­ma i na­vo­di da se po­ve­de ra­ču­na o ka­rak­te­ru ze­mlji­šta ko­je ob­u­hva­ta eks­pro­pi­ja­ci­ja, od­no­sno da li je ono gra­đe­vin­sko ili po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte, jer je raz­li­ka u ci­je­ni dra­stič­na.
- Ko­ja je vr­sta ze­mlji­šta ni­su mje­ro­dav­ni po­da­ci iz ka­ta­stra, već na­mje­na tog ze­mlji­šta, ko­ja je de­fi­ni­sa­na lo­kal­nim ili dr­žav­nim pro­stor­nim pla­nom, o če­mu tre­ba pri­ba­vi­ti po­dat­ke od Se­kre­ta­ri­ja­ta za ur­ba­ni­zam. Sva­ki da­le­ko­vod je mo­rao pro­ći kroz od­re­đe­ni plan­ski do­ku­ment, ta­ko da čim je pro­šao od­re­đe­ni plan­ski do­ku­ment za iz­grad­nju obje­ka­ta in­fra­struk­tu­re, to ze­mlji­šte vi­še ni­je po­ljo­pri­vred­no, već gra­đe­vin­sko, bez ob­zi­ra na to šta pi­še u ka­ta­stru - po­ja­šnja­va Dža­rić.
B.Je.


Stro­go kon­tro­li­sa­ti pra­vo slu­žbe­no­sti pro­la­za

- Ka­da pred­la­gač ostva­ri pra­vo slu­žbe­no­sti pro­la­za va­šim ze­mlji­štem, ta tra­sa, od­no­sno po­vr­ši­na ko­ju smi­je da ko­ri­sti za pro­laz mo­ra bi­ti pre­ci­zno od­re­đe­na rje­še­nji­ma i ela­bo­ra­ti­ma i obi­lje­že­na na te­re­nu. To zna­či, ne­ma pro­la­zno­sti bi­lo ku­da po va­šem ze­mlji­štu, već pre­ci­zno od­re­đe­nom tra­som. Isto­vre­me­no, slu­žbe­nost pro­la­za ne ob­u­hva­ta pra­vo in­ter­ven­ci­je na tom pro­la­zu u smi­slu na­si­pa­nja, pro­bi­ja­nja pu­ta ili bi­lo šta slič­no, već sa­mo pro­laz po ze­mlji­štu ka­kvo je­ste. Da­kle, ne do­zvo­lja­vaj­te na­si­pa­nje pu­ta, sem uko­li­ko o to­me ne po­stig­ne­te do­go­vor da vam se do­dat­no pla­ti, ako ste uop­šte sprem­ni na do­go­vor da vam ne­ko pre­ko nji­ve ili li­va­de na­spe ka­me­ni put. Pred­la­gač ne smi­je sam na­su­ti put jer bi to bi­lo kri­vič­no dje­lo- pro­tiv­prav­no za­u­zi­ma­nje ze­mlji­šta i sa­mo­vla­šće - ka­že Dža­rić.


EPCG: O spor­nim slu­ča­je­vi­ma od­lu­ču­je sud

Iz Elek­tro­pri­vre­de Cr­ne Go­re sa­opš­ta­va­ju da su oni pri­stu­pi­li rje­ša­va­nju imo­vin­sko- prav­nih od­no­sa sa vla­sni­ci­ma ne­po­kret­no­sti – ze­mlji­šta na ko­jem je pla­ni­ra­no iz­mje­šta­nje DV 220 Kv „Pi­va –Plje­vlja“ – sje­ver­na tra­sa, sa lo­ka­ci­je od­la­ga­li­šta pe­pe­la i šlja­ke TE „Plje­vlja“ – Ma­lje­vac i to kroz po­stu­pak eks­pro­pri­ja­ci­je ze­mlji­šta, kao ku­po­vi­nom ze­mlji­šta i us­po­sta­vlja­nja slu­žbe­no­sti – za ne­po­kret­no­sti ko­je su u svo­ji­ni Cr­ne Go­re.
- Jav­ni in­te­res za eks­pro­pri­ja­ci­ju je utvr­đen plan­skim do­ku­men­ta­om- DPP- TE „Plje­vlja“. Po­stu­pak eks­pro­pri­ja­ci­je je pra­vo­sna­žno okon­čan. Je­dan dio vla­sni­ka ni­je pri­stao na po­nu­đe­nu ci­je­nu, pa je Upra­va za ne­kret­ni­ne Cr­ne Go­re – Pod­ruč­na je­di­ni­ca Plje­vlja, u skla­du sa čla­nom 56 Za­ko­na o eks­pro­pri­ja­ci­ji, do­sta­vi­la pred­me­te Osnov­nom su­du u Plje­vlji­ma, ra­di utvr­đi­va­nja na­kna­de za eks­pro­pri­sa­ne ne­po­kret­no­sti u van­par­nič­nom po­stup­ku, i to za šest ra­ni­jih vla­sni­ka ne­po­kret­no­sti. Na­ve­de­ni po­stup­ci su u to­ku pred Osnov­nim su­dom, a u tri pred­me­ta sud je do­nio pr­vo­ste­pe­nu od­lu­ku. Na­po­mi­nje­mo, da se u kon­kret­nom ne ra­di o spo­ro­vi­ma, ne­go o po­stup­ku utvr­đi­va­nja na­kna­de za eks­pro­pri­sa­ne ne­po­kret­no­sti u skla­du sa Za­ko­nom o eks­pro­pri­ja­ci­ji - sa­op­šte­no je iz Di­rek­ci­je za odno­se sa jav­no­šću Elek­tro­pri­vre­de Cr­ne Go­re uz po­ja­šnje­nje da ova kom­pa­ni­ja stro­go po­stu­pa po za­kon­skim pro­pi­si­ma i da je či­tav po­stu­pak ja­van.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"