Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-08-10 PLAVLJANIN FARUK REDŽEPAGIĆ S PRIJATELJIMA ORGANIZOVAO AKCIJU U GUSINJU
Alipašine izvore očistili od smeća
Redžepagić sa prijateljima organizovao akciju Alipašine izvore očistili od smeća Kupio sam kese za otpad, nekoliko pari rukavica, pozvao prijatelje i evo već drugi dan kupimo otpad i nosimo u kontejnere, pošto se ni pet dana nakon sabora niko nije sjetio da to uradi. Nadam se da će komunalci makar isprazniti kontejnere, kaže Redžepagić
GU­SI­NjE -Pla­vlja­nin Fa­ruk Re­dže­pa­gić, ko­ji već 41 go­di­nu ži­vi i ra­di u Švaj­car­skoj, go­di­šnje po ne­ko­li­ko pu­ta do­đe u za­vi­čaj, a ne­dav­no je bio i na tra­di­ci­o­nal­nom sa­o­bru ko­ji se 2. av­gu­sta odr­ža­va na Ali­pa­ši­nim iz­vo­ri­ma. Ka­že da je bio raz­o­ča­ran zbog to­ga što je ta tu­ri­stič­ka atrak­ci­ja za­pu­šte­na i za­tr­pa­na ot­pa­dom, pa je od­lu­čio da sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma re­a­li­zu­je ak­ci­ju ka­ko bi, ko­li­ko-to­li­ko, upri­sto­ji­li lo­ka­ci­ju ko­ju po­sje­ću­ju tu­ri­sti iz ra­znih kra­je­va.
U raz­go­vo­ru za „Dan“, Re­dže­pa­gić je ka­zao da je za­pre­pa­šćen od­no­som čo­vje­ka pre­ma pri­ro­di na ovim pro­sto­ri­ma, a po­go­to­vo ne­mar­no­šću nad­le­žnih slu­žbi d ko­je bi tre­ba­lo se ba­ve za­šti­tom ži­vot­ne sre­di­ne.
Na­kon sa­bo­ra, na Ali­pa­ši­nim iz­vo­ri­ma osta­le su go­mi­le sme­ća, jer ugo­sti­te­lji ni­su po­či­sti­li ot­pad što im je bi­la oba­ve­za, a to ni­su uči­ni­li ni ko­mu­nal­ci.
-S ob­zi­rom na to da sam rad­ni vi­jek pro­veo u Švaj­car­skoj i vi­dio šta zna­či či­sta i zdra­va pri­ro­da i ži­vot­na sre­di­na, te ka­kav tre­ba da je od­nos po­je­din­ca i dru­štva pre­ma tim vri­jed­no­sti­ma, sme­ta mi kad vi­dim da u mom za­vi­ča­ju vla­da ha­os. Ku­pio sam ke­se za ot­pad, ne­ko­li­ko pa­ri ru­ka­vi­ca, po­zvao pri­ja­te­lje i evo već dru­gi dan ku­pi­mo ot­pad i no­si­mo u kon­tej­ne­re, po­što se ni pet da­na na­kon sa­bo­ra ni­ko ni­je sje­tio da to ura­di. Na­dam se da će ko­mu­nal­ci ma­kar is­pra­zni­ti kon­tej­ne­re. Ogor­čen sam i ne mo­gu da shva­tim da je­dan ova­kav bi­ser -bož­ji dar, lju­di svje­sno uni­šta­va­ju. Ne znam če­mu slu­že op­štin­ske slu­žbe i za šta ta­mo pri­ma­ju pla­te?! Sje­de u kan­ce­la­ri­ja­ma, umje­sto da su na te­re­nu i da pla­ni­ra­ju svo­je ak­tiv­no­sti na osno­vu za­te­če­nog sta­nja –ogor­čen je Re­dže­pa­gić.
On na­vo­di i da se po vo­de­noj po­vr­ši­ni pro­ši­ri­lo ra­zno ra­sti­nje i ko­rov, te da se iz ilo­va­če ši­ri ne­pri­ja­tan mi­ris. Pre­gra­de ko­je su po­vr­ši­nu vo­de di­je­li­le u vi­še ma­njih cje­li­na ob­ru­še­ne su, pa je stvo­re­na ba­ru­šti­na. Re­dže­pa­gić ape­lu­je na nad­le­žne da ne­što pre­du­zmu.
-Pri­ča­mo ka­ko je ovo jed­no od naj­ljep­ših led­nič­kih je­ze­ra u Evro­pi, ali pro­stor tre­ba ure­di­ti, jer je sta­nje ka­ta­stro­fal­no. Gdje su tu­ri­sti? Ne­ma ih! Do­đu sa­mo za­vi­čaj­ci, stra­nih go­sti­ju ne­ma, oni ne tr­pe pr­ljav­šti­nu i ne­red! Za­to po­zi­vam nad­le­žne or­ga­ne, slu­žbe i po­je­din­ce da or­ga­ni­zu­je­mo ši­ru ak­ci­ju, da ovo sre­di­mo i ure­di­mo... Pre­ko ne­kih spon­zor­sta­va tre­ba na­ći na­čin da se ovaj pro­stor ure­di. Da se oko­lo iz­gra­de ne­ki pri­god­ni sa­dr­ža­ji ko­ji bi pri­vu­kli po­sje­ti­o­ce, po­ro­dič­ne iz­let­ni­ke, eks­kur­zi­je… Ako ho­će­mo raz­voj, a Bog nam je dao pri­ro­du i lje­po­tu, idal­ne za tu­ri­zam i raz­voj po­ljo­pri­vre­de, tre­ba mno­go vi­še da se po­tru­di­mo. Evo, ja ću bi­ti je­dan od glav­nih or­ga­ni­za­to­ra sa­mo su mi po­treb­ne ad­mi­ni­stra­tiv­ne do­zvo­le nad­le­žnih or­ga­na, ko­je ni­je­sam si­gu­ran da ću do­bi­ti –is­ti­če Re­dže­pa­gić. N.V.


Lju­di bi do­la­zi­li kad bi bi­lo či­sti­je

Re­dže­pa­gić do­da­je da i na dru­štve­nim mre­ža­ma sve če­šće uka­zu­ju na ne­mar mje­šta­na ko­ji ot­pad ba­ca­ju u ri­je­ke i po­to­ke... Ape­lu­je na nad­le­žne da na vi­še lo­ka­ci­ja po­sta­ve kon­tej­ne­re za sme­će ili kor­pe za ot­pat­ke, u na­di da će kod lo­kal­nog sta­nov­ni­štva pro­ra­di­ti svi­jest o pro­pi­snom od­la­ga­nju ot­pa­da.
-Kad se ovaj pro­stor ure­di, lju­di ko­ji su dav­no oti­šli u svi­jet, si­gur­no će s ra­do­šću že­lje­ti da do­đu, da u za­vi­ča­ju od­mo­re na ure­đe­nim mje­sti­ma, raz­go­va­ra­ju, pri­sje­ća­ju se ne­ka­da­šnjih da­na i do­go­dov­šti­na, da evo­ci­ra­ju uspo­me­ne... Do­ći će i tu­ri­sti da uži­va­ju u pri­rod­nim lje­po­ta­ma, ali tre­ba stvo­ri­ti uslo­ve do­stoj­ne ci­vi­li­zo­va­nog svi­je­ta –is­ta­kao je Re­dže­pa­gić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"