Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Žugićeva kćerka kupila poslovne prostore od 100.000 eura * Džaković da sam napiše odluku * Ranjen član „škaljarskog klana” * Gradska kasa oštećena za 2,3 miliona * Žugićeva kćerka kupila poslovne prostore od 100.000 eura * Prazna priča * Prihvatimo različitosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direk.Centra za građansko obraz.:
– Pored ogromnih resursa koje kontroliše i obilato zloupotrebljava, DPS ne uspijeva da iznjedri kvalitetne kadrove, niti one koji imaju integritet. To je veliki poraz za Đukanovića.

Vic Dana :)

U jednom popularnom kafiću mladić odluči da pozve jednu djevojku na piće. Priđe njenom stolu i pita:
- Izvinite, mogu li vas pozvati na jedno piće?
Djevojka na sav glas zavika:
- ŠTA? ZAR U U TVOJOJ SOBI?
- Ne, ne razumijete. Samo vas pozivam na piće.
Djevojka još glasnije:
- ŠTA? A SAD BI U HOTELU?
Momak sav posramljen odleti do šanka, da što prije plati svoj račun i pobjegne od stida. Kad odjednom mu priđe ona djevojka i objasni:
- Izvinite za ono prije. Znate, studiram psihologiju i istražujem kako se ljudi ponašaju u neugodnim situacijama.
Tada se momak razdere na sav glas:
- ŠTA? ZA 200 EURA? NISAM LUD.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni U PLAVU ODRŽANA FINALNA KONFERENCIJA PROJEKTA ZAŠTITE I RAZVOJA BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI NP ,,PROKLETIJE’’
Bez očuvane prirode nema života
Sa konferencije Bez očuvane prirode nema života
PLAV – Fi­nal­na kon­fe­ren­ci­ja pro­jek­ta „BORN –za­šti­ta i raz­voj bi­o­lo­ške ra­zno­li­ko­sti Na­ci­o­nal­nog par­ka ,,Pro­kle­ti­je“ odr­ža­na je pre­kju­če u sa­li Cen­tra za kul­tu­ru Plav. Pred­sta­vlje­ni su re­zul­ta­ti pro­jek­ta ko­ji je fi­nan­si­ra­la Evrop­ska uni­ja, u okvi­ru pro­gra­ma pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje Cr­na Go­ra – Ko­so­vo 2011–2013. Kon­fe­ren­ci­ji su pri­su­stvo­va­li pred­stav­ni­ci ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, na­ci­o­nalnh par­ko­va i jav­nih in­sti­tu­ci­ja sa Ko­so­va i iz Cr­ne Go­re. Ci­lje­vi pro­jek­ta bi­li su de­fi­ni­sa­nje i ši­re­nje zna­nja o sta­ni­šti­ma flo­re i fa­u­ne na pod­ruč­ju ko­je je pred­met pro­jek­ta, po­di­za­nje ni­voa svi­je­sti sta­nov­ni­štva o vri­jed­no­sti­ma ži­vot­ne sre­di­ne i po­dr­ška lo­kal­nim po­slo­dav­ci­ma u iz­ra­di pro­je­ka­ta odr­ži­vog raz­vo­ja ute­me­lje­nih na una­pre­đe­nju pri­rod­nih re­sur­sa. Pro­je­kat je tra­jao 18 mje­se­ci, a na kon­fe­ren­ci­ji su me­na­dže­ri pro­jek­ta za Cr­nu Go­ru i Ko­so­vo Al­mir Šut­ko­vić i El­ber Kra­sni­ći pre­zen­to­va­li po­stig­nu­te re­zul­ta­te i uti­caj pro­jek­ta na za­šti­će­na pod­ruč­ja na­ci­o­nal­nih par­ko­va.
Di­rek­tor aso­ci­ja­ci­je ,,Tren­ti­no con i Bal­kan On­lus'' Ma­u­ri­cio Ka­min iz Ita­li­je, je­dan od vo­de­ćih eks­pe­ra­ta u pro­jek­tu i po­zna­ti pri­rod­njak, is­ta­kao je da bi ovo tre­ba­lo da bu­de po­če­tak, a ne kraj pro­jek­ta.
–Iako je ovo fi­nal­na kon­fe­ren­ci­ja, ovaj pro­je­kat ne bi tre­ba­lo da se da­nas za­vr­ši, na­pro­tiv, ovo bi tre­ba­lo da bu­de nje­gov po­če­tak za­to što za­jed­no tre­ba da ra­di­mo na nje­go­voj im­ple­men­ta­ci­ji i ko­ri­sti­mo te bo­gom­da­ne bla­go­de­ti na pra­vi na­čin i da ču­va­mo pri­rod­na bo­gat­stva i ži­vot­nu sre­di­nu. Ovim pro­jek­tom se, u stva­ri, pod­sti­če i raz­voj tu­ri­zma, jer ako ima­mo zdra­vu i oču­va­nu pri­ro­du, ako ima­mo li­jep am­bi­jent, ima­mo i tu­ri­ste i sve što od ta­kvog am­bi­jen­ta mo­že da se do­bi­je. Ali, to je oba­ve­za či­ta­ve za­jed­ni­ce, a ne sa­mo od­re­đe­nih lju­di, jer bez ukup­nog zdra­vog od­no­sa pre­ma pri­ro­di, u kon­kret­nom slu­ča­ju pre­ma za­šti­ti i raz­vo­ju bi­o­lo­ške ra­zno­li­ko­sti Na­ci­o­nal­nog par­ka ,,Pro­kle­ti­je”, ne­ma ni bu­duć­no­sti za nas, ne­ma bu­duć­no­sti ni za čo­vje­čan­stvo–po­ru­čio je Ka­min.
Pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Plav Izet Ha­dži­mu­šo­vić ta­ko­đe je po­že­lio da se s ovim pro­jek­tom va­lo­ri­zu­ju vri­jed­no­sti i bo­gat­stva ko­ji­ma ras­po­la­že pro­stor NP ,,Pro­kle­ti­je”.
– Tre­ba da sa­ču­va­mo ono što nam je Bog dao, ali i da va­lo­ri­zu­je­mo i is­ko­ri­sti­mo po­ten­ci­ja­le i da svi­ma ko­ji do­đu u Plav i Gu­si­nje omo­gu­ći­mo da vi­de ono či­me ras­po­la­že­mo. Po­sje­ti­o­ci iz ra­znih ze­ma­lja svi­je­ta odu­še­vlje­ni su ovim lje­po­ta­ma, a mi to ni­smo do­volj­no is­ko­ri­sti­li, pa sma­tram da će i ovaj pro­je­kat do­pri­ni­je­ti pu­noj va­lo­ri­za­ci­ji pri­rod­nih po­ten­ci­ja­la na­šeg kra­ja –na­gla­sio je Ha­dži­mu­šo­vić.
N.V.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"